Latest News

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ – ಪೂರ್ಣ್ ಕಾದಂಬರಿ

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : March 3, 2023 at 6:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿಣ್. ತಿಚಿ ಮಹಾ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ’ ಏಕ್ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ್ ಕಥಾ. ತಿ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಜೂನ್ ಜಿವಿ ಜಿವಿಚ್, ತಿತ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕಾಣಿ ಹಿ. ತುಮಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಯೀ ಏಕ್.

ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಅವಸ್ವರ್ ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ತುಮಿ ಹಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜರೂರ್ ವಾಚಿಜೆ. ತುಮಿಯೀ ವಾಚಾ, ಹೆರಾಂಕೀ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಯಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Most Wonderful Novel – All Episodes
Following are links to all Episodes of ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ Novel, written by Irene Pinto
It’s lengthy, but very fantastic story, read and encourage others to read. It’s completely Free of Cost – You don’t need to pay any subscription to us. Enjoy ⇓👇

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ದುಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತಿಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವಾಲ್! ಕೆನಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಸನ್ಮಾನ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಚವ್ತೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಾಂಚ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಸವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಸಾತ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಆಟ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ನೊವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಧಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಇಕ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಬಾರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ತೆರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಚವ್ದಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂದ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂದ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಸೊಳಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಸೊಳಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಸತ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಸತ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಆಟ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಆಟ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ಣಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ಣಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಬಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಬಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ತೆವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತೆವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಚವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಚವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಸವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಸತ್ತಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಟ್ಟಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕುಣ್ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (ಆಖೇರ್)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News