ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಆಟ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : April 30, 2020 at 1:21 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರನ್?” ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪುಣ್ ಹಾಸೊನ್. “ಬಸಾ, ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ.”

ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಸಿಸಿಲಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ಲಾಂಯ್ ತುಂ, ವಳಕ್‍ಚ್ ಕಳನಾ ತುಜಿ!” ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್.

“ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್, ತುಂ ಆಮ್ಗೆರ್! ಸ್ಟೆನಿ, ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್‍ರೇ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ.”

“ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ, ಆಂಟಿ” ಬೆಸಾಂವ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಗೆರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

“ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲಾ ಸ್ಟೆನಿ ತುಮ್ಚೊ! ಜಿವಾನ್ ಭರೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾ.”

ಸಿಸಿಲ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

“ಸಾಯರಾ ತುಮ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ತುಜೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಚೆಡುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲಾಂ?”

“ವ್ಹಯ್” ಖುನ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಗೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತಾಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಸಮಾ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವಳ್ಕಿನ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊನೀ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ.”

ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಿಸಿಲ್ ಆಯ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಮ್ಚೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ?”

“ಹಂಗಾಚ್ ಶೊಪ್ ಚಲಯ್ತಾ.”

“ಜೊನಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತುಮಿ? ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆಸಾ?” ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತಾ ಭರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್.

“ವೇಳ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕನಾ, ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆ. ತೊ ಸರೊನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಜೊನಾ ಸರ್ಲೊ!”

“ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್” ವಿಷಾದ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸಿಲ್.

ಜೊನಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಸರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲಿ ತಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾಜಾರ್ ಪುಣೀ ನಾಂವೇ?”

“ಜಾರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.”

“ಸಾಯರಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ. ದೊಗಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.”

“ತೊ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?”

“ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ತೆಣೆಂ ಏಕ್ ಚಲಿ ಆಸಾ.”

“ಕೋಣ್?” ಸಿಸಿಲ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಗ್ರೇಸಿಬೇಯೆಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿಕಾ ಆನಿಕೀ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಯರಾ.”

“ಸಾಯರಾ. ಕೊಣಾಕ್? ಸ್ಟೆನಿಕ್? ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆ, ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಸಾಯರಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಮೆಳನಾಂವೇ?” ಘಡ್ಬಡೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್.

“ತರ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ತುಕಾ? ಸಾಯರಾನ್‍ಂಚ್ ಹಿ ಖುಶಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಸೊನೀ ಸಾಯರಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ಸ್ಟೆನಿ ಒಪ್ತಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಡ್ಡಿ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಒಪ್ಲಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಪರ್ತುನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿನ್.”

“ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೆಜಾರಾ ಗೆಲಾ. ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ಲಿಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆಯ್ಲೊ.

“ಬಸ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಯರಾ ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ.” ತಿ ಹಾಸೊನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ಧಡ್ತಾಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಭಾರೀ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್” ತಿಣೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಯರಾ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ?”

“ಸಾಯರಾ” ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. “ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ.”

Irene-Pinto-Budkulo“ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತುವೆಂ ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾ ತರ್, ಸಾಯರಾನ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ.”

“ಹಾಂ!” ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಉಲವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ, ಸ್ಟೆನಿ?”

“ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಚ್ವಲಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ.” ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ತಿರ್ಸಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್.

ಸಿಸಿಲ್ ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸ್ಟೆನಿ?”

“ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಖರಾರ್ ತಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾತಚ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ.”

ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಿರ್ಸತಚ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ಲಿ. ತಿ ವೆತಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ನಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್ತಿಚೊ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್ ಹಾಂವ್. ರುಬಿಕ್ ನವೆಂ ಶೊಪ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಲೊಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಸುಖಿ ಜೀಣ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ. ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಕಶೆಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಪಳೆ. ಸಾಯರಾ ಕಶೆಂ ಶಿರ್ಕಲೆಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಚಾವಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ತುಕಾ ರಡಯ್ತಲೊಂ, ತುಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಜಿಯೀ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುನ್ ಜಾವ್ನಾರೇ?” ಆವಯ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಆಯ್ಲೊಂ, ಮಾಂಯ್” ಶರ್ಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭುಲನಾಸ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ.

“ಕಿತ್ಯಾ, ಮಾಂಯ್, ಆಪಯ್ಲೆಂಯ್?”

“ಕಸಲೆಂ ನಶಿಬ್, ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜೆಂ! ತುಜೊ ಆನ್ ಆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ!” ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೊ ತಿಚೊ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ.

‘ಆನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೊಗೀ? ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ಣ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಖುಶ್ ಪಾವ್ತೊಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೊಂಡಾನ್,

“ಮಾಂ, ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತುಕಾ ಆನಿ ನಾ.”

“ಸಾಯರಾ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ತೆಂ ಇತ್ತುನ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಇಲ್ಲೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭೇದ್‍ಭಾವ್ ತಾಕಾ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆವಯ್ಚಿಂ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಮಾಂ, ಆತಾಂಚ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕರಿನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾ, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಪಾಯ್ ದಿಸ್ಚೊ ಗುಡೊ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಂಟೆ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾಯಾಂಚಿ ಕಾತ್ ದಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆ.”

ಪುತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಗೆಲಿ ನಾ.

“ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಉಳ್ಟೆಂರೆ. ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಭಾಗ್‍ಗೀ, ಯಾ ಸಾಯರಾಚೆಂ ದುರಾದೃಶ್ಟ್‍ಗೀ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ತಿ.

‘ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ರುಬಿ ಝಗಡ್ತಾಲೊ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪುಣ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್. ವಿಚಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

“ತ್ಯಾ, ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ತುಕಾ ಮೆಳಸೊ ನಾ.”

ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರುಬಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ವಾಟೆಕ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಪೈಶೆ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ, ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಖರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತಿನ್‍ಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವೊಡ್ನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅನಾದರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಖಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ. ರುಡಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಧರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಕಾಜಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಗರ್ಜೆನ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಬಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ.

“ಯೇ, ಸಾಯ್ಬಾ, ಬಸ್” ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ರುಬಿನ್. “ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಕಿತೆಂ ಪಾವ್ಲೊಯ್? ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?”

“ನಾ. ಆನಿ ವಚಜೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಪಳೆಜೆ ಪಡ್ತಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಬಹುಶಾ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್‌ಯೀ ಆಸಾ.”

“ಗುಡ್! ಬರಿ ಖಬರ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ?”

“ಮರಿಯಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್.”

“ಕೋಣ್, ಸಾಯರಾ? ಪರ್ವಾ ನಾ, ಸ್ಟೆನಿ, ತುಕಾ. ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲೆಂ? ತಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ಜಣ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್?”

ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ತಾಕಾಚ್ ಗೊತ್ತು. ತಾಣೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯೆಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್.”

“ತರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಫಿ ಜಾಯ್. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ.”

“ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್. ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಂಚಲ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತುಮ್ಗೆರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಮೂ? ಮರಿಯಾನ್ ತಾಚೊ ವೊಸೊ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕೀ ಲಾಗಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ.”

“ರುಬಿ, ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ಆಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಪಪ್ಪಾ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾ ವರೇಗ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.” ತಿ ಖಬರ್ ಯೆತಚ್ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ.

“ಬಾಕಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.”

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಶೊಪ್ ವಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ.”

“ಬರೆಂ, ವಿಕುಂದಿ. ಆಮಿ ದುಸ್ರೆಂ ಕರ್ಯಾಂ. ತುಂ ಇತ್ಲೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ.”

“ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾ.”

“ತಿ ಸಗ್ಳಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಯೀ ತೊ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತುಂ ಮೊನೊ ರಾವೊನ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರ್.”

ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್ವಸೊ ಭರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಪಳೆ.”

ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಲಾಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್.

“ತುಜೊ ಭಾವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?” ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಸೊ ರಾವವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕುನ್ ಭಿತರ್ ಕುಡಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿಂ.

ಗಂಭೀರ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಪಾತ್ರ್ ತೆ. ಸಾಯರಾ ಲಜೆನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ಸಾವಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ರಾವೊನ್‍ಂಚ್ ತಶೆಂ ಪಳೆನಾಕಾ. ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಬಸ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಯರಾಚಿ ಗತ್ ಜಾಯ್ತ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸೊನ್ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಭಿತರ್ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗ್‍ಗೀ?” ತಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್.

“ಹರ್ಶೆಂ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಯಾಬಾಚಿ ಆಜ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಳೆ, ಸಾಯರಾ.” ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಸಾಯರಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮರಿಯಾನ್ ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಕಸಲಿ ಸತ್ತಿ ಚಲಿ!’ ಸ್ಟೆನಿ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ದ್ವೇಶ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್.

“ತುಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜರೂರಾಯೆನ್ ಘರಾ ಕಳಯ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ, ಸಾಯರಾ.”

“ಕಿತೆಂ ತೆಂ?” ಮರಿಯಾನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊಚ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.”

“ತರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸಾಯರಾಚಿ ಗ್ರೇನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಮ್ಗೆರ್.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ರುಬಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸತ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ಆನಿ ‘ವ್ಹೊನ್ಯೇ’ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ಆಪಯ್ತಾಂ ಪಳೆ.”

ಸಾಯರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ.

“ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾ?”

“ತುಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ.”

“ಸಾಯರಾ!” ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. ಸಾಯರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಮರಿಯಾ. ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಲಾಂ. ಮುಖ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಶಾಬೀತಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ.”

ಸ್ಟೆನಿಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ದೀನತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆ ನಿರ್ಮಳ್ ದೊಳೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಿರೋಧ್ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *