ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 28, 2020 at 5:42 PM

ಕ್ಯೀಂವ್ ಕ್ಯೀಂವ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ದರ್ವಡಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆರ್ ತಿಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಥಾಂಬವ್ನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ ದಿನೇಶಣ್ಣ. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಅಶೆಂ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗಿಂ ಘುಡಾ ಆಂಗಡ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಸತ್ತರಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಗ್ಳಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

Story_Zagruthkai_Donald Pereira

ಶ್ಹೆರ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಚಡ್ತಚ್ ರಸ್ತೆ ರೂಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾಂದ್ವಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಬಿಡಿ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಚಾ, ಫಳ್ಹಾರಾ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ವಸ್ತುಯೀ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್, ವ್ಯಾರಾ ಸವೆಂ ದಿನೇಶಣ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂಯೀ ಪಸಂದ್. ರೇಡಿಯೋ ಸವೆಂ ಸಕಾಳಿಂ, ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಪತ್ರಾಂಯೀ ಥಂಯ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಗಿರಾಕಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಖಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ, ಗಾಸಿಪ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಚಲ್ತಾಲಿ.

ಆತಾ’ತಾಂ ಸದಾಂನೀತ್ ಅವ್ಘಡಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಖಬ್ರೊ. ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್‍ವಟ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಆಂಗಡ್ ದವರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್, ಹೈವೇಂನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸದಾಂಚಿ ದಿನಚರಿ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಾಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

* * * * *

ನವೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾ. ಅನ್ಕೂಲ್‍ವಂತಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಸುರಾತ್ಪಣ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ವಿಶೇಸ್ ಭೊಗ್ಲೆಂನಾ.

ತೊ ರೊಬರ್ಟ್. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ವಿದೇಶಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್, ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಂಚ್ ಭೊಂವೊನ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್‍ಚ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ಸದಾಂಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್.

Story_Zagruthka_images_01

ರೊಬರ್ಟಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ಜೋಡ್ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ; ಚಿಲ್ಲರ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಚೆಂ ಸುರಾತ್ಪಣ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ವಿದೇಶಾಂತ್‍ಚ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ನವ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ ರೊಬರ್ಟ್. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಗರ್ಜ್ ದೆಕುನ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ರಮೋನಾ ಪಿಯುಸಿ ಕರ್ತಾಲೆಂ, ಧಾಕ್ಟೊ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಕ್ಲಾಶಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ಯೂಶನ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಚಡುಣೆಂ ಆಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್, ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

* * * * *

ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನಾಂಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ದೊಗಾಂಯ್ ಸವಾರಾಂನಿ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾನೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಬೋಂಟ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ರಾವ್ತಾಲೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವರ್ದ್ಯೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಚರ್ಚಾ, ವಾದ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್‍ಯೀ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖತ್ಖತ್ತಾಲಿ. ಗಿರಾಕಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ರೊಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ! ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ರಸ್ತೆ, ಸಂಚಾರ್ ನಿಯಮ್, ಕಾನೂನಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಾತ್ಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾ, ಹೆಯೀ ರಸ್ತೆಗೀ?! ತುವೆಂ ಫೊರೈನಾಂತ್ ಪಳೆಜೆ. ತೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಸ್ತೆ… ಕಿತ್ಲೆ ನಿತಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಪರಿಂ! ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾ. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ಲೆ ರಸ್ತೆಗೀ ಖಣಿಯೊಗೀ ಕಳನಾ. ಹ್ಯಾ ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಳ್ವಳೆ..!” ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ಗ್ ವರ್ಣುನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಖೆಂಡ್ತಾಲೊ.

“ಹಾಣಿಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕರ್ಮಾಕ್‍ಗೀ? ಪಯ್ಲೆಂ ರಸ್ತೆ ಸಾರ್ಕೆ ಕರುಂದಿತ್. ವಾಹನಾಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಸಾಚೆಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಸವಾರಾಂನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಿರಿಕಿರಿ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಸರ್ಕಾರಾಕೀ ತಕ್ಲಿ ನಾ, ಕಾನೂನಾಂಕೀ ಅರ್ಥ್ ನಾ…” ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲೊ.

ಕೊಣೆಂಯೀ, ‘ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, “ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ? ಹಾಂಗಾಚೆ ಹೆ ರಸ್ತೆಗೀ ವಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ವಾಟ್? ಫೊಂಡ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್‍ಂಚ್ ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್‍ಯೀ ಬಚಾವಿ ನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಇಂಚಾಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ಗಾಕ್! ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿಜೆಗೀ ನಾಕಾ? ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೊ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿಯಮಾಂ ಹಾಡುಂದಿತ್…” ರೊಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಕ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಹೆರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾಲೆ.

* * * * *

ನವ್ಯಾಚ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅವಿನಾಶಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ! ರಂಗಾಳ್ ನೋಟ್ ಹಾತಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಚ್, ಅವಿನಾಶಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿವಾಲ್ಯಾನ್. 40 ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಟ್ವಣಾಂತ್ 32 ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಚಲಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯೊ ಆಕರ್ಷಕ್, ಸೆಕ್ಸಿ ಚಲಿಯೊ ತಾಕಾ ರುಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಹಿಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆತಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾಕ್, ತಿ ಚಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮುಗ್ಧ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನೆಣ್ತೆಂ ಚೆಡುಂ. 17 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾದಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಮನ್ ಮಾತ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂಚ್. ಹೆರ್ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಮುಗ್ಧ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಸಹವಾಸ್‍ಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ.

ತೆಂ ಚೆಡುಂ ರಮೋನಾ. ರೊಬರ್ಟಾಚಿ ಧುವ್.

* * * * *

ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಸದಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ. ಥಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಖುಷೆಚೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಳ್ಕಿಚೆ, ಈಷ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ನರ್ಗತೆಲ್ಯಾಕ್, ದಿನೇಶಣ್ಣ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಶೈಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಕೃತಕತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತತಾಲೆಂ.

Story_Zagruthka_images_04

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಆತಾ’ತಾಂ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿಂ.

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹೋಂ ವರ್ಕ್, ವಾಚಪ್, ಟ್ಯೂಷನ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಜ್ಯಾ-ಆಜಿಯೆಚೊ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್, ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ರೊಬರ್ಟಾನ್ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಯಾರ್, ಪತಿಣ್ ಲವಿನಾ, ‘ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್..!’ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಣ್ಸಿತಾಲೆಂ.

ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ತತಾ ಉದೆಲಿ ನಾ. ರಮೋನಾಕ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್‍ಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೋಡ್ನ್, ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಚರ್ಚಾ, ಗಾಂವ್-ಪರ್ಗಾಂವಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಖಬ್ರೊ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚಿ ಭೆಟ್ ರೊಸಾಳ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

* * * * *

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರೊಬರ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ಗುಸುಗುಸು ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ರೊಬರ್ಟಾಚಿ ಧುವ್ ರಮೋನಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬೈಕಾರ್ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಚಲೊಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಧುವೆವಿಶಿಂ ಬಾಪಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ.

* * * * *

ಅವಿನಾಶ್!

ತಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ವಳಕ್ ರಮೋನಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಿರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧತೆಕ್‍ಚ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾಕ್, ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಉರ್ಬಾಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಸಂತಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅವಿನಾಶ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್‍ಚ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ. ಸಹಜ್‍ಪಣಿಂ, ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ವಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಥರಾವಳ್ ಬೈಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‍ಚ್ ತೊ ವಾಡ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮುಗ್ದನಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊಸೈಟಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

Story_Zagruthka_images_02

ಅವಿನಾಶಾಕ್ ಬೈಕಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಿದೇಶೀ ಬೈಕಾಂ ತಾಚಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂಯೀ ಬದಲ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ಭುಲನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂಯೀ ಉಣಿಂಚ್!

ತಾಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೊಚ್ ಸಂಸಾರ್; ಹೆರಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಳ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಳಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ, ರಾಯ್‍ಕುಂವರಾಪರಿಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾಕ್ ‘ನಾ, ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ-ಪಬ್ಬಾಂನಿ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್, ಬೈಕಾರ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ಬೈಕ್, ಚಲೊನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಲೆಂ.

ಪುಣ್, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸುಖಾಂತ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವಿನಾಶಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ.

ಬೈಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಸುಟ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ದೊಗಾಂಚೊ ಜೀವ್‍ಹರಣ್ ಜಾಲೊ.

ಪ್ರಕರಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲಿ. ಅವಿನಾಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ. ದುಡ್ವಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಜೀವ್ ಸಂಹಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಅಪ್ರಾಧ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಕಾನೂನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಂಶ್ ಅವಿನಾಶಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 18 ವರ್ಸಾಂ ಭರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬಾಲಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ನ್, ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ತೀನ್‍ಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಮನೋಭಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆಂ. ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಜೀವ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅವಿನಾಶ್, ರೊಬರ್ಟ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ರಮೋನಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ಚಾಳ್ವಲೊ. ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಗಣಿ, ಯೌವನಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಮೋನಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೆಣ್ತೆಂ, ಬೊಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಸರ್ಗ್‍ಚ್ ಹಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

* * * * *

ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 40 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿದೇಶೀ ಬೈಕ್ ತೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ರಮೋನಾಕ್‍ಯೀ ಥ್ರಿಲ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಅವಿನಾಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ನಿಯಾಳುನ್ ತೆಂ ಪಿಗಳ್ಳೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಿತೈಶಿ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಂವ್ಡೆಂವ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಮೋನಾಚೆಂ ನೆಣ್ತೆಂಪಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾನ್ ಬರೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾಕ್, ರಮೋನಾಕ್ ಕಡಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ರಮೋನಾಕ್‍ಯೀ ತಾಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಘೊಳ್ಚೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಚಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯತಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತೊ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

Story_Zagruthka_images_03

ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ, ಪರ್ಕ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ , ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಬಾಂಧ್ ಕಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೋನಾಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್ಲೊ ನಾ. ಘರ್‌ಚ್ ಬಂದಡ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆಂ.

ಬಾಪಯ್ಕ್‌ಯೀ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಅನುಭವ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅವಿನಾಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಪುಳಕಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅವಿನಾಶಾಚಿಂ ನಾಜೂಕ್ ಉತ್ರಾಂ, ಸಾಹಸಾಂ ತಾಕಾ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ದಿತಾಲಿಂ. ರೊಬರ್ಟ್ ಘರ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ, ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ, ಫೈನಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ತೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚಿ ಖಂತ್. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆತಾಂಚ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?

* * * * *

ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ರೊಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಯೆತಾಲಿ. ನವ್ಯಾ, ಮುಕ್ತ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಜೊಡಿ ಸುಖಾನ್ ವಿಹಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಗುಮಾನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅವಿನಾಶ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್‍ಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ರಮೋನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಿ.ಮೀ. ಭೊಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟ್ಯೂಶನ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿಬಾಂಕ್ ಬರ್ಗೊಳ್ ಕಸೊಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪತ್ರಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್, ಆಪ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ರೊಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಅಹಿತಕರ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ. ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊನ್, ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಕೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್? ದಿನೇಶಣ್ಣ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಸದಾಂಚೆಂ ಖಂಯ್. ರಮೋನಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗೊನ್, ರೊಬರ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರ್? ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಖಂಯ್, ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್? ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆ ಲಾಪ್ಡೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

* * * * *

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ರಜಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಮೋನಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡಾಕ್ ಅವಿನಾಶಾನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ನವ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚತುಷ್ಪಥ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಬೈಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಡಿವೈಡರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಚಿಂ ವಾಹನಾಂ ವಿಘ್ನಾಂವಿಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ.

ಬೈಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಮೋನಾ ಅವಿನಾಶಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಕಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್‍ಚ್ ತಸಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯೀ ಚಿಡ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್‍ಶೆಂ ತಿಂ ಸುಖಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿಂ.

ಬೈಕಾನ್ 100, 120 ಥಾವ್ನ್ 140 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೊ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೊ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೊಳಾಯ್ತಾಲೊ ಅವಿನಾಶ್. ಹೆರ್ ವಾಹನಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ದರ್ವಡಾನ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ.

ಕ್ರೀಂ… ಧಡ್… ಧಡಾಲ್ಲ್!!!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಥರ್ಥರ್ಲೆ. ವಾಹನಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ. ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಬೈಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿನಾಶಾನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್ಲಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿ ತಿ. ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಅಪ್ಟಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ ಬ್ರೇಕ್ ಗುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನವೊ ರಸ್ತೊ ಎಕಡೆನ್ ಕೊಸ್ಳಲ್ಲೊ. ತಪ್ಕಟ್ ಸುವಾತ್ಯಾರ್ ಮಾತಿ ಭರುನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ರಮ್ಯ್ ಕಲ್ಪನಾಂನಿ ವಿಹಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ದೆಡ್ಶೆಂ ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೈಕ್, ಜಿವ್ದಾಳಿಪರಿಂ ಚರ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಪಾಲ್ಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಡಿವೈಡರಾಕ್ ಅಪ್ಟಲೆಂ.

ಅವಿನಾಶಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೋನಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೈಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತೆಂಯೀ ಡಿವೈಡರಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉಸ್ಳಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಲೊಳ್ಳಿ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ವನ್‍ವೇ ಸಂಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಹನಾಂ ನಿಶ್ಚಿಂತ್‍ಪಣಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಟನ್ನಾಂಚೊ ಸರಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಖೊಲಿ ಉಬ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಡಿವೈಡರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಉಸಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಹನ್ ರಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ದುರ್ಘಟನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಮೋನಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊಂಕ್‍ಯೀ ಟ್ರಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಲೆಂ ರೋದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಟ್ರಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ಪೊಟಾ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಟ್ರಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೊದಾ ಪಂದಾ ರಮೋನಾಚಿ ಕೂಡ್ ಛಿದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬೈಕ್ ಆನಿ ಡಿವೈಡರಾ ಮಧೆಂ ಶಿರ್ಕೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಚೆಂಚ್‍ಲ್ಲಿ. ಅತೀ ವೇಗ್ ಆನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಉಸ್ಳಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಕಾ ಪಂದಾ ಅವಿನಾಶ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಸೈರನ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಘುಸೊನ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟಾನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಅವ್ಘಡಾಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಥರ್‌ಶೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಎಫ್.ಎಂ. ರೇಡಿಯೋಂತ್, “ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂನೋ, ಹೈವೇಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ಸಂಚಾರ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರಾ…” ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಅಸಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

* * * * *

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮುಖ್‍ಪಾನಾರ್‌ಚ್ ಅವ್ಘಡಾಚಿ ವರ್ದಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಕಳವ್ನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾದ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಸಂಗಿಂ ರಮೋನಾನ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಕಳವ್ನ್, ಧುವೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸಾಂಗನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ದುರ್ಸಲೊ, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ರಡ್ಲೊ.

ವರ್ದೆಚೆಂ ಆಖೇರಿಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ದಿನೇಶಣ್ಣಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ. ‘ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾರ್ಟಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ!

(ಸಮಾಪ್ತ್)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ, ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *