ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 8: ಜೊಕ್ಲೊಲೊ ಫಾರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : April 27, 2020 at 1:21 PM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 8 – ಜೊಕ್ಲೊಲೊ ಫಾರ್

ಸವಾರ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಆನಿ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಸವಾರಾನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಅರ್ಲುಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ.

“ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರಿನ್.

“ಕೊಣೀ ತೊ ಜಾಂವ್ದಿ, ಅಸಲ್ಯಾ, ಅಶಾಂತೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾತ್ರಾಂಕೀ ಕಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೀಂತ್.

“ಪುಣ್ ತೊ ಸವಾರ್ ಖುದ್ದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಸಾಂಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಕಾಲ್ ಪಯ್ರ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ತಸಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಾಕಾತ್. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಉಟಾ, ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ.”

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪರ್ತುನ್ ಸಗ್ಳೆ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾ ಜೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯೊ. ನಾತ್ನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ, ಫೊವ್ ಆನಿ ಸುರಯ್ ಗೋಡ್ ವಾ ಕಾಂತ್ಳಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪಾಹಾರ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳಶಿನಾ. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಲಡಾಯೆಚೆಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ವೀರಾವೇಶ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ ಖತ್ಕತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ:

“ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಮಿ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಸಾಧೆ ವಾವ್ರಾಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಾಗ್ವಳೆಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಸರ್ದಾರ್‌ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುರಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ನಿಶಾನೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ – ಭಿಯಾನ್, ವಾ ಅಪಧೈರಾನ್ ವಾ ನಿರಾಶೆನ್ – ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ದಿ.

“ಆತಾಂ – ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್: ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೆರ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಹೆರ್ ಚವ್ಗಾಂ-ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ದುಸ್ರಿ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್, ಬೋಳೂರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ಆರೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ರಾವಾ. ಸೊಜ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟ್ತಾಂವ್.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ?” ಸವಾಲ್ ಸಿಕೆರಿಚೆಂ. ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ-ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ತರ್ಕ್.

“ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಮಂಜಿ ಆಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ, ಆನಿ ತೆರೆಜಾಕ್ ಆಮಿ ತಡಿಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿಕೇರ್. “ಪುಣ್ ತೆರೆಜ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್?”

“ಪಯ್ಲೆಂ ಮಂಜಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಚಡ್ ಭಿಗಡ್ ಆಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ. ಬೋಳೂರ್ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಭಾಲಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಜಾಯ್!”

“ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ಲಿಂ. ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಿಂತಾಗೆರ್ ಆಂಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. (ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಚರಂವ್ಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಬೊಮ್ಮ ವಹಿಸುನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ).

ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಪರಿಂಚ್, ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ವಹ್ಸಿಲಿ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೆಗಾಂಕ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಬಂದ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋಣಿಂಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಡುಲ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

ಸಾಂಗಾತಿ ಸಗ್ಳೆ ಫಾಸಾಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಉಲೊ ದಿತಚ್, ಘರಾಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಆತಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಎಕ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೆಖೊನ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂತೊಸ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ,

“ಕಿ… ಕಿತೆಂರೇ ಪುತಾ… ತೆರೆಜಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂವೇ?” ತಿಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ನಾ ಮಾಂಯ್. ತೆರೆಜಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘಡಿಭರ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್.

“ಕಿತೆಂ ಹೀಂ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮಾನಿನ್. “ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ ತೊ, ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸಿತಾ ಖಂಯ್! ಅಶೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಕಸಾಯ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂರೆ? ತುಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾಚಿ ಆಶಾ ನಾ – ಸಗ್ಳಿ ಗುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿಚ್ ಬೆಪರ್ವಾ ಬೂದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ. ಮಾತ್ತಿ ಘಾಲ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್. ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಾ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಚೊಂದಿ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್! ತುಂ ಖಂಯೀ ಹೆಣೆಂಚ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ಹಾಂವ್ ಮೊರನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾರೇ?”

ಧೈರಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿ ದಿಸ್ಲಿ, ತರೀ, ಮನಾಂತ್ ತಿ ರಡ್ತಾಲಿ. ದುಮ್ಗಾ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಖರ್ಕಸ್ ಹಾತಾಂನಿ ತಿಚೆ ಪೊಲೆ ತಾಣೆಂ ಪೊಶೆಲೆ. ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾಳ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಿಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳ್ಳಿಂ.

“ಮಾಂಯ್! ತುವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…” ಮ್ಹಣೊನ್, ತೊ ವಣ್ತಿಂತ್ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಕಾಚೊ ರಿತೊ ಖುರಿಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಮೊ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೊ, ಆನಿ,

“ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್, ಜಾಂವ್ ರಾತಿಚೆಂ ವಾ ದಿಸಾಚೆಂ, ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಖಾರ್ ಜಳ್ತೊ ಏಕ್ ದಿವೊ ಜಾಂವ್ ಪಂಟಿ ಚುಕಯ್ನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ, ಖುರಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಜಿತ್ತಿ ಸಿನೊಲ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಭಕ್ತೆನ್, ಆನಿ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಚೌಕೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿತುಳ್ಚಿ ಸೊಮಯ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಸುಂರ್ಗೆಲ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೆಟಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲಿ.

“ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆವಯ್ ಕಡೆನ್ ದೀವ್ನ್.

“ಮಾಂಯ್, ಹೆಂ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ದವರ್. ತಿಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅರ್ಧ್ ಮೆಳಾಸರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ.”

ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಥೊಡಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಬದಲ್ ಕೆಲಿ. ಪೆಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಮರ್ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಭಾಲಿ, ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಬೇತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.

VJP Saldanhaಭೋವ್ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತೊ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕುಶಿನ್ ಪಾಗೊರಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಣ್ಕಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೆಳೆಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಪಾಗೊರ್ ತೊ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಘರಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್, ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಆಗರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಟಯ್ಲೆಂ.

ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ತಚ್, ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ದುಮ್ಗಾಬಾ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ತುಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಮೂ?”

“ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯೆ. ತಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾವೂರಾಕ್ ಆಜ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾ. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಬಾಯೆ, ಆಮಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತಾಚಿ ಫುಡ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಜಿ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ವೆರೊನಿಕಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ‘ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರುಂಕ್ ಉಮೆದಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್’ –

“ಪುಣ್ ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಮಧೆಂಚ್. “ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಖಬರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಹಿಂವೇ?”

“ವ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತೊ ಸವಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತೊ… ತೊ ಸವಾರ್! ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಬಾಯೆ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳಿ ವರ್ದಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಸವಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ, ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಿನೊಲ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲಿ. ಜೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸವಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಪಿಂತಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಪುಣ್, ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸಾಂಗನಾ. ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ.”

“ನಾ ಬಾಯೆ, ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಹಾಂವ್. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ತುಕಾ ತೊ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಚಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಆಜ್ಯಾಪಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಹಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಡ್ತೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಬಳ್. ಆನಿ ತರ್, ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾ ಬಾಯೆ ಹಾಂವ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಚಿಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ರಾಕ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

“ವಚ್, ದುಮ್ಗಾಬಾ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ವಚ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ.

“ಮಿಲಾಗ್ರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಆನಿ ರೊಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮೊನಿಕಾ.

“ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

* * * * *

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾವೂರ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಂವ್, ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಗಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊಡೊ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಶೀದಾ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ತವಳ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಕುರಿಯೆಲ್) ಬಂದರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬತ್ತೇರಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಬಹಾದುರ್ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಕರಾವಳೆರ್, ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಠಾಣೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಸರ್ ಸೈನಾಂಚ್ಯೊ ಚೌಕ್ಯೊ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಟ್ಪಟ್ ತೀರ್ಪಾಂ ದೀವ್ನ್ ನೀತ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ಕೋಡ್ತ್, ಜೈಲ್, ಫಾಶೆ ಖಾಬೊ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬತ್ತೇರಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಎಕ್ರೆ ಸುವಾತೆರ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಂಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ, ಬಿಡಾರಾಂ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂ ಆಸೊನ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಚೆಂ ಖಲೀಫಾ ದೌಲತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೋಡ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ದರ್ಯಾ ಆಲ್ತಡಿ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಪುಣ್ ಚಡ್ ರೂಂದ್ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್, ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲಡಾಯೆಚಿಂ ತಾರ್ವಾಂ, ಸಬಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಂಜ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಮಾರಿ, ಹೊಡಿಂ ಆನಿ ಪೊಂಗಾಯೊ ಆನಿ ಜಂಗಾಲಾಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಚಿ, ಅರ್ಧೆಂಕುರ್‍ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ, ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಣ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಹುಕುಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್, ರಿಸಾಲಾಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಚೌಕೆದಾರಾಂನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳಿಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಹುಕುಮ್ ಆನಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾಸರ್, ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ತಾಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ತಕ್ಷೀರೆಂಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಜಟ್ಪಟ್ ತೀರ್ಪಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್‌ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸನ್ವಾರಾಚಿ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಬಾದಶಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ – ಅಮೀರ್ ಆನಿ ಚಾಕೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ಭಾವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ – ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಕಾಂತ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಹುಕ್ಮೆ ಖಾಲ್ ವಸೂಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಬಾಕಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ತಾಣೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಜರೂರ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ವೇಳ್ ಚುಕವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಚಡಿತ್ ದಿವೆ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆ. ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಖುದ್ದ್ ಸುಲ್ತಾನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಖಲೀಫ್ ದೌಲತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ತಿ ರಾತ್ ಆಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ವಿಶೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ.

“ಹಾಂವ್, ಚಡ್ ವಿಶೇಸ್ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಕೈದ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ನಸ್ರಾನಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಲೂಟ್, ಆನಿ ಮಾರಾಮಾರ್ ಚಲಯ್ತಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೂರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆನಿ ರಾತಿಂಯೀ ಹಾಂವ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಜೋಡು ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಡಬ್ಬಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ) ವಾಟೆನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ದೆಕುನ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.”

“ಜೀ ಹುಕುಮ್! ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ, ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಕಸಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಾಯೀ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸೈನಿಕ್ ಆಸಾತ್?”

“ಕೆದಾಳಾಯೀ ಧಾ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ (ಏಕ್ ಹಜಾರ್) ಪುಣೀ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನಸ್ರಾನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಾವ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಠಾಣೆಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಆನಿ ತುರ್ತಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್, ಕಾಂಯ್ ದೇಡ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಜಾಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಹುಜೂರ್!”

“ಹುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಪಾಯ್ ಮೆಳಶೆ ನಾಂತ್. ಕರಾವಳೆರ್ ಚಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್, ಕೊಡಗಾಚ್ಯೆ ಗಡಿಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಹುಜೂರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್.

“ತುಮಿ, ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್. “ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಸುಂಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಂಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮಂಜ್ಯೊ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯೊ ವೆತಾನಾ, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಬಾದಶಹಾ ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ತಿಳುವಳ್ಕೆ ವಿಣೆಂ, ಖಂಯ್ಚಿಚ್ ಮಂಜಿ, ಪಾತ್ಮಾರ್, ದೋಣ್ ವಾ ಹೊಡೆಂ – ತಾಣಿಂ ವ್ಹರ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಜಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ – ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಶೆಂ ವರ್ತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಹುಜೂರ್.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ” ಹಳ್ತಾಚೊ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರಾನ್. “ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ನಸ್ರಾನಿಂಚೆ ಬಂಧಡೆಕ್ ಶಾಸನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಚಡಾವತ್ ಇಗರ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದೂ ದೇವಳಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಜೆದೀವ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊರೊಡ್ ಪಗೋಡಾಂಚೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ನಗ್ ವಾ ನಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜಯ್!”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!”

“ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಉಲ್ಲಾಳ್ ಥಾವ್ನ್, ಶೇಡಿಗುರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಲಂಗರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉದ್ಕಾ ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹೆತ್, ತಪಾಸಣೆ ಖಾತಿರ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜಾಯ್ – ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್!”

ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣೀ, ತೊಪಾಸಿಚಿ ಪಾತ್ಮಾರ್ ಜಪ್ತಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಜೊಕ್ಲೊಲೊ ಫಾರ್ ತೊ. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ ದುಸ್ರಿಚ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *