Latest News

ಖಾಲ್ತಿ ಮನವಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ

Budkulo Media Network

Posted on : January 9, 2020 at 9:20 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾ ತರ್ಫೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಂದನ್.

ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್, ಆಮ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಚೊ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನಿ ಕನ್‍ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಟಿಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾ. ಸವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ, ಸ್ಥಳೀಯ್, ರಾಜ್ಯ್-ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಥರಾವಳ್ ಬರ್ಪಾಂ, ವರ್ದಿ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್.

Our Google Pay & Paytm Number – 8277362399

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ವಾ ಪೇಟಿಎಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕುಮಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್

Support Budkulo_T 1

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‍ಪಾತ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಸಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಮಾಂದ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ಚೆಂ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ, ಸತ್-ನೀತ್-ನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೆಂ, ಅನೀತ್-ಅನ್ಯಾಯ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ತುಮಿ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್, ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ.

Support Budkulo_T 2

ತುಮಿ, ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಲೋಕ್, ಆಮ್ಚೆ ನೀಜ್ ಹಿತೈಶಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ – ದಯಾ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ, ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆನಿಕೀ ಬಳ್ವಂತ್, ಮಜ್ಭೂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಶಕ್ತ್, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಸುಭದ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್‍ಚ್ ಜಾತಾ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್. ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖುಷಿ ಆಸಾ ತರ್ ತುಮ್ಚಿ ಉದಾರ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರಾ. ಫುಲ್ ವಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ತರೀ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮಿ ವಾವುರ್ತಾಂವ್.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್

ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ತುಮಿ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch
Mangaluru 575 001

IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್: +91 82773 62399
ಮ್ಹಜೊ ಇಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ್: donypereira@gmail.com

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News