Latest News

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ತಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 11, 2020 at 10:52 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 2
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ, ತಶೆಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ‘ಸೈತಾನ್’ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ತೆ’ ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ! (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ‘ಈಷ್ಟ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ). ಪಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಖೊರೊಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್, ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಹಾಲ್ಕಂದ್ಲೆ, ಮೊಸ್ರಾನ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಿರೋಧ್, ತೊ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಫಟಿ ಗುಂತುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋಜನ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ! ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ರುಜು ಜಾಲೆಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾದ್ರಿ ಸತ್ತಿ ನ್ಹಯ್; ಕಪಟಿಯೀ ಆಸಾತ್!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂನೊ, ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಪಾದ್ರಿಂ (ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ) ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ ವಾ ‘ಧಾರ್ಮಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕೋಣ್, ತೆ ಕಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನ್, ಸಮ್ಜೊನ್‍ಂಚ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಖುದ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಲಿಖ್ತಾಂ. ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕಪಟಿ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಪಾದ್ರಿಂ ವಿಶಿಂಯೀ ಜಾಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಫಟಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್. (ಶೇಲೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ).

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ…

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಸ್ಥಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಸಪಣ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ, ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್). ಉದ್ಯೋಗಾ ಮಧೆಂ ತಿತ್ಲೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಫುಡ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಡೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಲೋ & ಸ್ಟೆಡೀ ತರೀ, ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾಲು ದವರ್ಲಾಂ. ತಾಂಕ್, ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಿತಿಚಿ ದೆಕುನ್ ಚಡ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ತರೀ, ವನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಪರಿಂ ನಿರಂತರ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಾಂ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಘಾಲಾ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ‘ಕಾಯ್ನ್’ ಉದೆಲೊ!

ಹಾಂ, ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ‘ಹಿತೈಶಿ’ ಯಾನೆ ‘ವಿಲನ್’ ಆಸಾ; ತಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್! ಭರ್ತಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಕೆಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ, ಮ್ಹಜೊ ಶೆವಟ್ ಸುಡಾಳ್ ಕರಿಶೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಖೂಬ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.

ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆಂಚುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೊಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ಲೊಂ.

ವ್ಹಯ್. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೊಸೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಚಿತ್. ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಪರಿಂ, ಜರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಉತ್ಸಾಹ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಶೆವಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಲೊಳೊನ್, ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶಿ ‘ಖೊಟ್’ ಮಾರ್ಲಿಗೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಆನಿ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಸಗ್ಳಿ ಝಡೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್! ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ.

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಅತ್ರೆಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರೀ ತಾಂತುಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಝಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್, ವ್ಹಯ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಹೊ ‘ಪಾದ್ರಿ’ ಖುಬಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ತೆಂಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸೈನ್ ಘೆವ್ನ್! ಕೊಣೀ ತರೀ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ವಾ ಹಿಶಾರೊ ಪುಣೀ ದಿತಾತ್‍ಮೂ? ಹಾಣೆಂ ತೆಂಯೀ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ ರಚುನ್, ತೆಂಯೀ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಖುಸ್ತಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಕರ್ನ್ ‘ತಲ್ವಾರಿ’ ಬಿಜಾಯ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವ್ ಸುರ್ವೆರ್ ‘ಘಾಯೆಲೊಂ’, ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊಂ, ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆಂ!

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_2

ಹಾ ಕಟಾ..! ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ‘ಭಾಲಿ’ ತರೀ ಕಸಲ್ಯೊ?! ‘ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದರು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ನಿಬಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ದಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ ಹೊ ‘ಪವಿತ್ರ್’ ಕಮಾಂಡರ್. ಹಾಚೆಂ ‘ಭಾಗೆವಂತ್‍ಪಣ್’ ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತುಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್-ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಬಲಿಪಶು’ ಕರುಂಕ್, ‘ಬಹಿಷ್ಕಾರ್’ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೀಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ, ಕಸಲೊ ಉತ್ಸಾಹ್, ಕಿತೆಂ ತ್ರಾಣ್!? ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್, ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್! ವ್ಹಾರೆ ವ್ಹಾ!!! ವೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲೊ!?

ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಖಂತ್, ದುಖ್, ಅಕ್ಮಾನ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ, ಘಾತ್ ಚಿಂತುನ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಉದೆಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಕಠಿಣ್ ಫಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ‘ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ ದಾಕ್ತೆರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ‘ಡೊನಿ ತುಂ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಆಸಾಯ್ಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಜಿ ‘ಪಿಡಾ’ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳಿ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಲೀಫ್ ದಿಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ…?!

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚುಕಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸೊಸ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹೀನ್ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುನ್, ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಹರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ಚೆಂ? ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ, ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ನಾಕಾ, ತರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡಾ. ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ್‍ಪೀಡಿತ್ ಮನಸ್ಥಿತೆನ್, ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಆನಿ ದುರುದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟೋಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಕರ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಧಖೊ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಸೊಸ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ???

ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್. ಹಾಂವ್ ಥರ್ಥರ್ಲೊಂ, ಸುರ್ವೆರ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಅನ್ಪಡ್ ಜಣ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾತ್, ಧಾರುಣ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಾ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾನ್ ತೆ ಕರ್ತಾತ್. (ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವೀಕ್ ಆಸನಾ). ತಾಂಕಾಂ ತರೀ ಅನಾಗರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್, ದೆವಾಚೆ ಮನಿಸ್, ಶಿಕ್ಪಿ, ಜಾಣಾರಿ, ಸಮ್ಜಣೆಚೆ, ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ, ದೈವತ್ವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ತೆಲೆ ಇತ್ಲೆಯೀ ಕ್ರೂರ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಯ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?! ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ಕಣ್ಣೊಜಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲವ್ನ್, ಪರತ್ ‘ತಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ಆಪ್ಣೆಂ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ದಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ‘ಅರ್ಗಾಂ’ ದಿಂವ್ಚೆಂಗೀ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ವ್ಹಯ್. ತೆ ದೀಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭಯಾನಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಇರಾದೊ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ. ಹಿತೈಶಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿರಾಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಥಿರಾರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಹರಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ (ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ) ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ನ್ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ (ತೆಂಯೀ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್) ‘ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ’ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಲೊ! ತೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬಜೀ ಸುಮಾರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಕೀಳ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ಗೆಲಿ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್, ‘ಡೊನಿ ತುವೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂಯ್?’ ಮ್ಹಣೊನ್. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾಮನ್‍ಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ, ದ್ವೇಷ್ ತಿರ್ಸುಂಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ಸಂಪಾದಕ್, ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲೆಂಚ್ ತರೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಗೀ? ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಕಾಗೀ? ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪದ್ವೆದಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್, ಸಂದರ್ಭ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಜರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತಕ್ರಾರ್, ಆಕ್ಷೇಪ್ ವಾ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಪರಿಹಾರಾಕ್ ನಿತಳ್, ನೀಟ್ ವಾಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಬಹಾದೂರಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ನಂಜಿ ವೊಂಕೊನ್, ತೆಂಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ Convoy ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೆಂಡುನ್, ಖೆಂಡುನ್ ವಿಕೃತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ, ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ‘ಅರ್ಗಾಂ’ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಕೊಣಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ? ತೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್‍ಗೀ ರಾಕ್ಕೊಸ್‍ಪಣ್? ಅಸಲೆ ‘ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್’ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊಗೀ?

ಹಾಂವೆಂ ತೆ ದೀಸ್ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತೊ ವಾ ತೊ ಧಾರುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಿಂಸಾ ಆಧಾರ್ತೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊಂ, ದುಖ್-ಬೆಜಾರಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ, ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಗೊನ್, ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್, ದಖೊ, ಆಘಾತ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಕಪಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್-ಸ್ಥಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ.

ನಿರಾಶೆ ಥಾವ್ನ್ ಥಿರ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್…

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ನಿಚೆವ್ ಥಿರ್ ಕೆಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ತರೀ, ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾ, ಬಗಾರ್ ಬರ್ಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ಟ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘಾತ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಸೊಂದಿತ್, ತಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆರ್, ಆಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೊಂ. ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತ್ ರಿಸೆಶನಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ, ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ‘ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ’ ಜಾಲ್ಲೊಂ! ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹೊ ‘ಹಿತೈಶಿ’ ಅಶೆಂ ಉಳ್ಟಾ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ‘ವಿಲನ್’ ಜಾಲೊ, ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಖಡಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್-ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ಜೆ ತರ್ ತೊ ಹಾಂವೆಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ.

‘ಕಾಯ್ನ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಶೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೆ, ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್‌ಯೀ ಏಕ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕನ್ನಡ ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್‍ಯೀ ವಚ್ಯೆತೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ರೀಚ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಂಕ್ ಲೇಖನಾಂ, ಅಂಕಣಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರಂತರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಜೋಡ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ತುಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ. ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ವರ್ದಿ, ಲೇಖನಾಂ, ವಿಚಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ), ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ. (ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಥೊಡೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ).

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ! ಹ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ಮಧೆಂ, ಆನಿ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಕೊಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್, ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ (ತಿಂ ಚಡಾವತ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ), ತರೀ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Next: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ Sexy Book ಪ್ರಸಂಗ್!

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

2 comments

  1. Hya kalache farijev te. Jeju kite shikaita te va ami kite karte asav . Devacha utra prakar ami chalte naav. Amka christav kutma bandunk nakat. Poishe kewal poisha patlan sagli asat. Barich bejarayechi sangath. Sath kedalay naas jaina. Devan tuka sodn ghaluna ani mukari sodn ghalchona. Dev tuje sangata asa. Satha sangata asa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News