ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಬಾರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : January 12, 2020 at 11:45 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಯರಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮರಿಯಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಚಲಿಯೊ ಪೂರಾ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮನ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಕರ್ತೆಂ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಇರಾರ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲಿಂ ಸಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್” ರುಮಾಂತ್ ತೆಂ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಚ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಿತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾ ಮರಿಯಾ, ಇತ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್. ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಸಮ್ಜನಾಂಗೀ ತಾಂಕಾಂ.”

“ಮರಿಯಾ” ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. “ತುಕಾ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಭೆಟ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ.”

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಬಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ‘ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ ತೊ. ಜೆನಿಫರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತೊ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಳತ್ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘುಟ್ ಲಿಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ’.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_2

“ಸಾಯರಾ, ರುಬಿ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ನವ್ರೊ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊ ಪೂತ್.”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬಾವ್ಲಾಂ.”

“ಸಾಯರಾ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ದೆಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

ಸಾಯರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.

“ತುಜಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ದಿ. ತುಕಾ ಚಡ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಆತ್ತಾಂ ರಡ್ತಾಯ್.”

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ರುಬಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಮರಿಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಜನೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ರುಬಿ ತಾಂಚಿ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮರಿಯಾ, ತೊ ಕಶೆಂ ಹಿಶಿನ್ ಪಳೆತಾ ಪಳೆ. ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕಿಲೆ ಸಾಯರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ.

“ಚಲಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸಹಜ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಘುಂವ್ತಾತ್” ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

Irene-Pinto-Budkulo“ತರ್, ಹಾಂವೆಂ ರುಬಿ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಿಳುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಘುಟ್ ಲಿಪಯ್ನಾಕಾ, ಮರಿಯಾ. ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ‘ರುಬಿ ರುಬಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಪ್ಣೆತಾಲೆಂಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾ ಜಾಣಾಂಯ್? ಉಲಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ತಾಯ್.” ಮರಿಯಾ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಮೂ?”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ:

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೂಡಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಂಟಿನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ.”

“ಸತ್ತ್?” ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ.

ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ವ್ಹಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶಿ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೊಲಿಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರಜಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೂಡಿಕ್ ಮರಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಚ್ ತೆಂ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮೈಕಲಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ತೊ ಹಾಸೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜೂಡಿಯೀ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ವಿನ್ನಿಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಜೂಡಿಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ಪಳೆಜೆ” ಪ್ರೀಮಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್.

“ಮರಿಯಾಕ್” ಮೈಕಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ವ್ಹಯ್ಗೀ! ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್!” ಎಕೆಕ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮರಿಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ.

“ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಲೋಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ?”

“ಮರಿಯಾ, ಕೋಣ್ ತೊ?”

ತಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೈಕಲ್, ಜೂಡಿ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಮರಿಯಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ.

ಪಾರ್ಟಿ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ತಿರ್ಸಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯಾಳ್ ಜೂಡಿಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಜೂಡಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಆಂಟಿ, ಆಮ್ಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮರಿಯಾಕ್ ಧಾಡ್.”

“ಖಂಯ್?”

“ಅಶೆಂಚ್ ಭೊಂವೊಂಕ್. ಆನಿ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡಿಜೆ.”

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ.” ತಿಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೂಡಿ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

“ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್, ಮರಿಯಾ. ಆಂಟಿನ್ ತುಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

ಮರಿಯಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವೆತಚ್ ಜೂಡಿ ಸಾಯರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ಮರಿಯಾ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಒಫ್ ಲಕ್’ ಮ್ಹಣ್. ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್.”

ಮರಿಯಾ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ:

“ಬೆಸ್ಟ್ ಒಫ್ ಲಕ್, ಮರಿಯಾ!”

“ಪಾಚ್ಚೇ, ವೊಗೆಂಚ್ ರಾವ್!” ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಗೀ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೈಕಲ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

“ಟೆಕ್ಸೆರ್, ಆತಾಂ ಖಂಯ್?”

“ಅಶೆಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಚಿ. ವೊರಾಂ ಆನಿಕೀ ಚಾರ್. ಜೂಡಿಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾಂಯೀ.”

ಮರಿಯಾ ಚಡಿತ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಖಾಲಿಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮೈಕಲ್ ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಜ್ಯೋತಿ ಕಡೆನ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ರಾವಯ್, ಡ್ರೈವರ್.” ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾತಚ್ ಮೈಕಲ್ ಮರಿಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಜೂಡಿ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಳ್ಚಿ?”

“ಏಕ್ ದೀಸ್ ಚಡಿತ್ ಖಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡ್ತೆಂ ನಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್” ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಸೊರ್ರಿ, ಜೂಡಿ. ತುಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂ.”

ಟೆಕ್ಸಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕಡೆನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಮರಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ.

‘ರುಬಿ!’ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಧಿಕ್ ವೆಗಾನ್ ಉಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ‘ತೊ ಕಸೊ ಹಾಂಗಾ?’

ದಾಟ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಉಲ್ಲನ್ ಪೆಂಟಾಕ್ ಲೈಟ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಟೆರಿಲಿನ್ ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊ ತೊ.

ಟೆಕ್ಸಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ರುಬಿ ಯೇವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೊ, ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ.

‘ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಯೀ ಗಂಭೀರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಳ್ತಾಗಾಯ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

“ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೀಚಾಕ್” ಮೈಕಲಾನ್ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್!”

ಮರಿಯಾಚೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಾರಾರ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆತ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್” ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಜಾಪ್ ಮೈಕಲಾಚಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಸುರತ್ಕಲ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಟಿಕ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ನ್ಹಯ್?” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ಮೊನೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ. ತಿಂ ಚವ್ಗಾಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ರುಬಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ರುಬಿಚೆಂ ಮೌನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ.

ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೊ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಕಾರ್ ಸುರತ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಮಧೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ರುಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಬಿಯೀ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂಚೊ ಹಾಸೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮೈಕಲ್ ರುಬಿಕ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಮೈಕಲ್, ಆಜ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರುಬಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಗೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ತೊ. ಮರಿಯಾ ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ದರ್ಯಾ ದೆಗೆರ್.

“ದೆಂವ್ಯಾಂ.”

ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಕಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ವೋತ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ. ಖಡ್ಪಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಜೂಡಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾರೇ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶೊಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ” ಮೈಕಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿಕ್. ತಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಲೋಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ಚವ್ಗಾಂಯೀ ಬಸ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ರುಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೈಕಲ್ ನೀಬ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ. ಜೂಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ.

“ರುಬಿ, ಥಂಯ್ ಸುರ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಪಳೆಯಾಂ, ಯೇ.”

ರುಬಿಕ್ ಮೈಕಲಾಚಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಸ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲಿ. ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ದೊಗೀ ವಚೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಬ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆ.

ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರುಬಿ ಪಾಟಿಂ ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಜೂಡಿ, ತುಕಾ ಮೈಕಲ್ ಆಪಯ್ತಾ.”

ಜೂಡಿ ಉಟ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಬಸ್” ಮರಿಯಾಯೀ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಬಸಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ದರ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಥಂಯ್ ರುಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ರುಬಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ” ರುಬಿನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವೆಗಾನ್ ಧಡ್ಡಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾಗೀ ಕಿತೆಂ?”

ಮರಿಯಾ ರುಬಿ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ‘ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಹೊ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿತಾ?’ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

“ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಿತೆಂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಧೊಸ್ತಾಯ್?”

ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ರುಬಿಕ್.

“ತುಕಾ ಧೊಸ್ಲಾಂ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯೆ ತಳ್ಳೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಹಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ.”

ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವೊಪ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಳೆನಾಂಯ್?” ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ.

‘ಹಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಳೆಜೆ? ಬರೆಂ ಸವಾಲ್!’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾನಾ.

“ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಉಲಯ್, ಮರಿಯಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸಿನಾ.”

ಮರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆಂ? ರುಬಿ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾಯೀ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಅತ್ರೆಗ್ ತೊ ಪಾರ್ಕಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್.

ರುಬಿನ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಘಶ್ಟಿಲೆ. ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ತರೀ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಸೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ರುಬಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾನ್ ಮನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ವ್ಹಾಣೊ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ರುಬಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಮರಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಪಾಟಿಂ ಯೇ.” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೀನ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಹೊ ಕೋಣ್?’

“ಹಾಂವ್ ಜೂಡಿ ಯೆತಾ ವರೇಗ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂ.” ಹರ್ಯೆಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ತಾಚೆಂ.

ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಯೀ ಬೂಟ್ಸ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಳ್ಳಿ. ‘ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?’ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆತಾಂ. ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿಂ ಆನಿಕೀ ದಿಸನಾಂತ್.”

ತಾಕಾ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ರುಬಿ ನಿರಾಸ್ಲೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣೀ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಂಗಾಯ್?’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಶಿರ್ಕಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬೂಟ್ಸ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಮರಿಯಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಮರಿಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಲೆಂ; ರುಬಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಡಾಪ್ ಮರಿಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಉತರ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಉತರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಬಿ ವೆಗಿಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಖಡ್ಪಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಖಡಾಪ್ ನಿಸರ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಲೊ ತೊ. ತಕ್ಲಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಟಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಿರ್ಗಿರ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಹಾತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಶರ್ಟಾರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ರುಬಿ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲಿ. ರೇಂವ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರುಬಿ ತಕ್ಲಿ ಖಡ್ಪಾಕ್ ವಣ್ಕವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶರ್ಟಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ರಗತ್ ಪಡೊನ್ ಭಿಜೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

“ರುಬೀ!” ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ರುಬಿ ಸಮಾ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಘಾಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ದುಕಿಂತ್‍ಯೀ ರುಬಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ತುವಾಲೊ ತಕ್ಲೆಕ್ ಬಾಂಧ್, ಮರಿಯಾ. ರಗತ್ ಉಣೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.”

ಮರಿಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ.

ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರುಬಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತಕ್ಲಿ ದುಕ್ತಾಗೀ, ರುಬಿ?” ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ರುಬಿನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮರಿಯಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್, ಮರಿಯಾ? ಹಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಗೀ?”

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ? ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಪೋಲಿ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್.” ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ರುಬಿನ್.

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪೋಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್?”

“ತುಂ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳಿಂ?” ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ದುಕಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಜೆಂ ವರ್ತನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರಯ್ತಾ.”

“ತುಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್.”

“ತುಂ ಕಶೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ನ್ ಜಾತೆಲೆಂಯ್, ಮರಿಯಾ? ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್, ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ತುಕಾ ಕಸಲಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನಾಂತ್?” ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪೋಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.”

“ಅಯ್ಯೋ!” ಪಾಟಿಂ ವಣ್ಕಲೊ ರುಬಿ ನಿರಾಶೆನ್.

“ಆನಿಕೀ ಸಮ್ಜನಾ ತುಕಾ.”

ತಾಚೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಮರಿಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಘಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ದುಕ್ತಾಗೀ, ರುಬಿ?”

“ವ್ಹಯ್. ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘಾಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ” ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಪಡ್ತಾನಾ ಲಾಗೊನ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಲೊ!”

ರುಬಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಪ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ ಜಾಲಾಗೀ ನಾ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮರಿಯಾ. ಜಾಣಾಸೊನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳಯ್ತಾಯ್.”

“ತುಂ ಬರೊ ನಾಂಯ್, ರುಬಿ. ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ವಚ್ಯೆತೆಂ.” ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉದ್ವೇಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಹಾಂವ್ ಬರೊ ನಾ? ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆಂ ವಕತ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.” ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ಗೀ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ?”

ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ದೀನ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ಲೊ.

‘ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್? ರುಬಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್?’ ರುಬಿ ಥಾವ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ದರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್.

“ಮರಿಯಾ, ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ತುಜಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳತ್?” ರುಬಿ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ರುಬಿ, ತುಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾಯ್!”

“ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್, ಮರಿಯಾ?” ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ರುಬಿ.

“ಎದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ರುಬಿ?”

ರುಬಿನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್.”

“ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರ್ನ್ ಜೆನಿಫರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊಯ್ ತುಂ. ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್!”

“ಮೊಸ್ರಿ ಚೆಡ್ವಾ, ಹಾಂವ್ ಜೆನಿಫರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾಕ್ ತುಕಾ ವಿಸರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್?”

“ರುಬಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಲೆ ಚಂಚಲ್ ಮನಾಚೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ದುಸ್ರಿ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿ ಮೆಳತ್ ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್?”

“ಮರಿಯಾ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ದುಬಾವಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಮೈಕಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ತಿಳ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ.”

“ರುಬೀ!” ಸಂತೊಸಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾನ್.

ಖಾಲ್ತಿ ಮನವಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ

“ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಗೀ ತುಕಾ? ತುವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್. ತುಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾತಚ್…” ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಜಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ತುವೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಚಿ? ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಯಾಬ್ ವೊಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್.”

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಕಠಿಣ್ ಮನಾಚೆಂ. ಖಂಯ್ಚೊ ಚಲೊ ತೊ ಆಪುಣ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಶೆನಾ?”

ಮರಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ಊಟ್, ರುಬಿ, ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ. ರುಬಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೊ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. ‘ಕಿತೆಂ, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಪುಣ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಪುಟ್ವನಾ!’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಗಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಬೂಟ್ಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರುಬಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ರಗತ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಪಾಲಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ ತುವಾಲ್ಯಾಚೊ ರಂಗ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮರಿಯಾಕ್.

“ಮ್ಹಜೆ ಮೊಚೆ ಹಿಶಿನ್ ದೀ.”

“ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ. ಯಾ.”

“ಮ್ಹಜೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಪುಟ್ವಶೆಂ ನಾ.” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಮೊಚೆ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮರಿಯಾಕ್.

“ರುಬಿ, ತುಕಾ ಬರಿ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಶೀದಾ ಘರಾ ಚಲ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತುಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸ್. ಹಾಂವ್ ಜೂಡಿಕ್ ಆನಿ ಮೈಕಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.”

“ಮ್ಹಜಿ ತಿತ್ಲಿ ಪುಣೀ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್” ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಶಿರ್ಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ಬಸೊನ್ ಹಟ್ಟಾನ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಶಿರ್ಕಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ರುಬಿ ಅರ್ನೊಂಚೆ ತೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಗೀ?”

“ನಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂಟ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಳ್ತಾ” ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ರುಬಿ ಥಾವ್ನ್.

ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಕಡೆನ್ ಬಾಗ್ವಲೆಂ ತೆಂ.

“ರುಬೀ.”

ರುಬಿನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

“ರುಬಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತೊ ನಾಂಯ್.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ತರ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಮ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರುಬಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮೈಕಲ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೂಡಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ಬರಿ ಖಬರ್‌ಗೀ, ಮರಿಯಾ?”

ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ಲಿ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಲಜ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್” ಮೈಕಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ರುಬಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ.

“ಊಟ್‍ರೇ, ಸಾಯ್ಬಾ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾಂಗೀ ಕಿತೆಂ?”

ಧೊಂಪ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೈಕಲ್.

ರುಬಿ ಉಟ್ಲೊ.

“ಅರೆ!! ಹೊ ಕಿತೆಂ ವೇಸ್?” ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮೈಕಲಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಘುರ್ತ್” ರುಬಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಚವ್ಗಾಂಯೀ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ರುಬಿ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ರುಬಿಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾಮೂರೇ!” ಖಂತ್ ಮೈಕಲಾಚಿ.

“ತುಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ತಿತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಹಾಂವ್” ರುಬಿಚಿ ಜಾಪ್.

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾ ಭಿತರ್ ರುಬಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.

Support Budkulo_MAVN_01 A“ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ಗೀ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆಂ?” ಮರಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ಸಿಟಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪುರುಶ್’ ತಾಣೆಂಯೀ ಚಿಂತೇಷ್ಟ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ‘ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಲೊ ವರೇಗ್ ಸುಖಿ ದವ್ರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ’.

ಕಾರ್ ರುಬಿಗೆಲ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ರುಬಿ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮರಿಯಾ!” ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಘಾಯಾಕ್ ವಕತ್ ದವರ್ನ್ ಬಾಂಧ್, ಹಾಂ!” ಮರಿಯಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂಚ್ ಪಳೆ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್!” ಮೈಕಲ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ.

ರುಬಿ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಥಾಂಬ್ಲಾ, ಮರಿಯಾ. ಆಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ದಾಕ್ತೆರ್’.

ಮರಿಯಾ ಲಜೆನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್. ತೊ ಹಾಸೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ರುಬಿಕ್.

“ಬರೆಂ, ಜೂಡಿ, ಮೈಕಲ್. ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರನಾ.”

“ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಫಿ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾ. ಮಾಗಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್.”

“ಕಾಫಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ ಪಳೆ ತಿತ್ಲಿ ದಿತಾಂ. ಪೊರ್ವಾಂ ಮೆಳ್ತಾಂ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.” ರುಬಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಘುಣ್ಗುಣತ್ತ್ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಕಿತೆಂ ಭಾರೀ ಖುಶಿ ಆಸಾ ಆಜ್? ರುಬಿ ಪುಣೀ ಭೆಟ್ಲೊಗೀ…?”

“ಭೆಟೊಂಕ್ ನಜೊಗೀ?” ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜೂಡಿನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್, ಮರಿಯಾ. ಆಜ್ ರುಬಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಮೂ?”

ಮರಿಯಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ಮೊನೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಜಾತಾಂ; ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡಿನಾ.

“ಫಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ರುಬಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್.”

“ಸಾಯರಾ, ಜೂಡಿನ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ?”

ಮರಿಯಾ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಜೂಡಿನ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್.

“ರುಬಿ ಆಯಿಲ್ಲೊಮೂ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ?”

ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ?”

ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ.

“ಸುರತ್ಕಲ್.” ಲಿಪವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ಸಾಯರಾ ಉಟೊನ್ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಘುಟ್ ಲಿಪಯ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಮೂ? ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್? ಜೂಡಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ? ರುಬಿಕ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ರಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್‍ಮೂ?”

“ಜೂಡಿ ಪೊರ್ವಾಂ ಚಲ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ರುಬಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ. ತೊ ಮೈಕಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಆಪ್ಲಿ ಫಟ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ ಮರಿಯಾಕ್.

“ಮೈಕಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಗೀ ರುಬಿ? ತೊ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ಲಾ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿಶಿ?”

ಸಾಯರಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ನಮೂನೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಭಿಯೆಲೆಂ.

“ಸಾಂಗ್” ಅಪಧಯ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

ಸಾಯರಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೋಂಡ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಕಡೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ:

“ಮರಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಹಾಂವ್’ ನ್ಹಯ್ ರುಬಿ!”

ಲಜೆನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

“ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮರಿಯಾ?”

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಸಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್, ಪಾಚ್ಚೇ!” ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ದೋನ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲಿಂ ಮರಿಯಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ.

“ಪರ್ವಾ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ ತುಂ ನೆಣಾರಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ.”

ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ರುಬಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಆನಿ ಪಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ತುಂ ಆಸಾಯ್.”

“ಆಜ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ.” ತೆಂ ಘಟನ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ತಾಮ್ಸಾಣ್ ಚರ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಪಳೆ ಕಶೆಂ ಘುಟ್ ಸೊಡ್ತಾ!”

“ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್. ತುಕಾಯೀ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್!”

“ತುಜೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಸರ್ ನಾ. ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ರುಬಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೊ ಪಳೆ!” ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಸಾಯರಾ, ಪ್ಲೀಜ್, ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗನಾಕಾ ಹಾಂ!”

ಸಾಯರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *