ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 12: ಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಘಟನ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : January 16, 2020 at 11:34 AM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಬಾರಾ: ಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಘಟನ್

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ವ್ಹಾಜಾಪ್-ತೊಂಬೊರ್
ನೀಜ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಶೆಂಬೊರ್!
ದೇವ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ –
ಕೋಣ್ ದಯಾಳ್ ಕರ್ನಿ ಕರ್ತಾನಾ!

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಲೊಂಕಾಡ್ ಹುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಬಡವ್ನ್, ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥರ್ಥರಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಡವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ತೊ ದುರ್ಗಾಂ ಬಾಂಧ್ತಾಲೊ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟ್ ತೊ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನುಭವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ತೊ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಚಡುಣೆಂ ದೆಡಾ ವೊರಾ ಆದಿಂಚ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ದೆ ಲೂತೆಲಿಮ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಾನಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಬಂಟ್ವಳ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಾಸೊಳೆಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಅರ್ಗಾಂ ದೆವಾಕ್!” ಉಸ್ವಾಸ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್.

“ಆನಿ ಅರ್ಗಾಂ ತ್ಯಾ ವೀರ್ ಪುರುಷಾಕ್!” ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 4

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ಹೆರಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚಿ, ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಧೊಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಚಿ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಶುಶ್ರೂಶಾ ಕೆಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆನಿ ಉಪಾಹಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ತಿಣೆಂ, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್, ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್, ಕೆಳಿಂ, ಸಾಕರ್ ಆನಿ ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಉಪಾಹಾರ್ ಜಾತಚ್, ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

“ವೆತಾಂವ್ ಬಾಯೆ, ಆಮಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್. “ಆಯ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಧನಿಯಾಚಿ ಫುಡ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಕಶಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಸಮ್ಜಜಾಯ್.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಚಡ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ತಿಳ್ಸಿಯಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಬಾಯೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ‘ಚಡ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ’ ಫಾವೊ. ತಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಚಾಲಾಕಿ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. “ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ.”

“ತುಮಿ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಂ ಜಾತಿಂ.”

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಷ್ಟ್ ಪುಣೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ?”

VJP Saldanha“ನಾ. ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊಯೀ ಕೇಸ್ ಪುಣೀ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ, ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡೊ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವೆತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೊನ್. “ತುಮಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೊಯೀ ವೆತೊ ಕೊಣ್ಣಾ…”

“ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾ ಭಯ್ಣಿ” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟಿ ಕಡೆನ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚೆ ವೀಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸವಾರ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ತೆ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ…”

“ತೆ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ” ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ತೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?”

“ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾತ್.”

“ತರ್, ತೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿ. “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊಯೀ ಕೇಸ್ ಹಾಲೊಂಕ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಲಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!”

“ಲಡಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬಾಯೆ. ಪುಣ್ ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಲಡಾಯ್… ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಜಟಾಪಟ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್… ತುಮ್ಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ನಾ, ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂತತೆನ್‍ಯೀ ತಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಣೆಂ, ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರಿನ್‍ಯೀ, ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಲಾವ್ನ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್-ಅರ್ಕುಳಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಖಾಲ್, ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಟನ್ ವಿವರಿಂ ದಿಲೆಂ:

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಒಮ್ಜೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಳೆಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಞಿ ಬ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಚೆ, ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ, ದೂತ್ ವಾ ಶಿಪಾಯ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರಿನ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ, ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್, ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ದಾಮು, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಶಿಪಾಯ್ ಪುಣೀ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ಉತ್ತರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ತಸೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊಂತಿಯೆರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವೊನ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಧರ್ಣಿಚೆಂ, ಖಡ್ಪಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಳ್ಯಾಚೆಂ ತಪಾಸಣ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್, ಅರ್ಧಿ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ಚಾಳೀಚ್ ಮೆಟಾಂ ಸೊವ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಕೊಡ್ಕೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಮರ್ಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ (ಅರ್ಕುಳ ಗುರು) ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ವಣದಿ ಶಾಬಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಗರ್ಜೆಕ್ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಒಮ್ಜೂರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸರ್ ಮಾನೆರೆಕೋಡಿ ರಾನಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಯುವಕ್, ಬಂದಡೆ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದ್ ತಡೀಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾ ತಾಣೆಂ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್‍ಯೀ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಲೋಬ್ ವಾ ದಗ್ಲೆ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೆ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ವಾ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ವೇಸ್ ತರೀ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಚವ್ಗಾಂಕ್ ದೋಣಿಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ನ್ಹೆಸಯ್ಲೆ. ಸಾರ್ಕಿ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಯ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇನ್ನೊಳೆ ಕಡ್ವಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರುಸುಮ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್, ಕಸಲಿಯೀ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್ ದೆಕುನ್, ತಾಣಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಸಮೇತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ.

ಮಾನೆರೆಕೋಡಿ ಗೆಲ್ಲೊ ‘ಮುಡೊ’ ಲಿಯಾ, ಪೊಟ್ಲಿ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಚ್. ದಗ್ಲೆ ಆನಿ ಲೋಬ್ ಸಗ್ಳೆ ಮೆಳೊನ್ ನೋವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಲಿಯಾ, ಮಿಸಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿಯೀ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಜ್ ಮೀಸ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಲೆ ನೋವ್ ಜಣ್, ತುಮಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಗ್ಲೆ ಶಿರ್ಕಯಾ… ನಹಿಂ, ಹಾಂಗಾ ನಹಿಂ, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಕಡ್ವಾ ಲಾಗಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಎಕಾ ದೋಣಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.”

“ಆಮ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ?” ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾತೆರಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸೊಂದಿತ್. ಗರ್ಜೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆತಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮುಖಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಸವಾರ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತುಮ್ಚಿ ದೋಣ್ ಚಾಲು ಜಾಂವ್ದಿ. ಪುಣ್ ಪೆಲ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊಂದಿ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ… ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ!”

ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಉಮೆದ್ ದೊಡಿ ಜಾಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂ, ಸಾಹಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿನೋದ್‍ಯೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಗೆಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಸುಂಬಾಚ್ಯೊ ಬಂದ್ಯೊ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಮುಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಹರ್‍ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾನ್, ಕೊಪುಲ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾನ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾರಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಗೆಳಾಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚಿಂದ್ಯೊ ಚೆಪ್ಲ್ಯೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಉರ್ಲೆಲೆ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಗೆಳಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಪರ್ತೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸವಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ತೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭೋವ್ ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಉಪಾಯ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸವಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೊ ವೇಗ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣೆಂ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಿರೇರ್ ಪಯ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಖುಣಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Very Clear: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ, ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚೆರ್-ಸವಾರಾಂಚೆರ್. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್, ಲ್ಹಾನ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಲಕೊನ್, ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮತಿರ್‌ಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ಸುಫೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂನಿ ನೆಟೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ?

ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಚ್, ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪೂರ್ಣ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲಿ.

ಠೊಲಿ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಸವಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ದೆಂವ್ಲೆ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಸುಫೆದಾರ್‌ಯೀ ದೆಂವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ 30-35 ವರ್ಸಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಭಿಸುಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿಚೆ ಕೇಸ್ ತರೀ, ರಡೊನ್ ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ತರೀ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ತರೀ… ಗರೀಬ್‍ಪಣಾಂತ್‍ಯೀ ಸುಲಕ್ಷಣಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ತಿಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್, ದುಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಜೆರಾಲ್ ಮುಖಚರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಲಕ್ಷಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ತಿ ಎಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸತ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಓ-ಹೋಯ್?”

ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಳೆಚ್ಯಾ ಚೌಕಿದಾರಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಾಜ್ ದಿತಾನಾಂಯೀ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.

ಸವಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಫೆದಾರಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಎಕ್ಲೊ ಸವಾರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಚೌಕಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೌಕಿದಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ. ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚೊನ್ ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತ್-ಪಾಯಾಂಚೆ ಕಟ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಡಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಿಂದ್ಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ.

“ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ?”

“ಪಾ-ಪಾನಿ!” ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್, ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಉಲಯ್ಲೊ.:

“ತೆ-ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಹಾರ್, ತಾಂದುಳ್, ಫೊವ್, ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಗೋಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ!”

“ಕೋಣ್?”

“ನಸ್ರಾನಿ!”

“ನಸ್ರಾನಿ?”

“ವ್ಹಯ್… ನಸ್ರಾನಿ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ!” ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ತೆ? ಸಗ್ಳೆ ಮೆಳೊನ್ ಆಟ್-ನೋವ್ ಜಣ್ ಜಾತಿತ್? ತಾಂತುಂ ಪಾದ್ರಿ ಚಡ್?” ಸುಫೆದಾರ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ.

“ವ್ಹಯ್. ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಸವಾರ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖಂಯ್ಗೀ ಲಾಗ್ಸರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ತೆ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ… ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಘೊಡೆ ಆನಿ ಆಹಾರ್ ವೊರ್ವಿ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ… ಹಾಂವೆಂ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ… ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಘೊಡೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಹಾರಾಚಿ ವೊರ್ವಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತೆ ಧಾಂವ್ಲೆ!”

“ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲೆ – ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್!”

“ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಲ್ತಡಿ ವೆಚೊ ತಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನೊಳೆ ಕಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತೆ ಗೆಲ್ಯಾತ್.”

“ಹೋಶ್ಯಾರ್! ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ತೆ ವಚೊನ್?”

“ತುಮಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್!”

“ಹೋಶ್ಯಾರ್!” ಸುಫೆದಾರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. “ಆಮ್ಚೆ ಘೊಡೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊಂದಿತ್… ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಘೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕಡೆನ್. ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕಡ್ವಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾ…” ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಡ್ಲಿ. “ತುಮ್ಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ತಾಂ.”

“ಪಾಯ್ ಧರಯ್ತಾಂ…” ಖೆಂವ್ಚೆಲೊ ಸುಫೆದಾರ್. “ತ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಧರಯ್ತಾಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್.”

“ಸುಫೆದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್. “ಆಮಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಮಿ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅನುಮತೆನ್ – ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂವ್.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸುಫೆದಾರ್. ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ‘ದೂತಾಂಚೆರ್’ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂಯೀ ‘ಜಲ್ದಿ ಯಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ಆಮ್ಸೊರ್ತಾಲೆ. ತಾಚೆಚ್ ಖುಶೆನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ‘ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಡೊ ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ. “ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆಮಿ ಯೆತಾಸರ್ ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚೌಕಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಕಮ್ರಾಂತ್ ಆಸೊಂದಿ. ತುಮಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಯಾತ್.”

“ಜರೂರ್, ಸಾಹೇಬ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ಮಾನಾಯಾಂನಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್.

ತಾಣಿಂ, ರಡ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳೊ ಘಾಲೊ. ಸುಫೆದಾರ್ ಆನಿ ಸವಾರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲೆ. ಹೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೆ.

ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್ಪಿತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವ್ಹಳೂ ಶಿಲೊಣಿ ಘಾಲಿ. ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಮೂಲ್ಯ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಆಲ್ಯಾಪಾಲ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮಿಲಾವಾ ಧೊಮೊಸಾಚಿಂ ಬೆತಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮಿ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್?”

“ತಿ ಎಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ” ಪಿರೇರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ತಿ ಕಾಜು ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ತಿಚೊ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್, ಸವಾರಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಸುಫೆದಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಧರಯ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಣಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಚಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ ವೋಡ್ನ್, ತಿ ಸೊಭಿತ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆಖೊನ್ – ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ತಿಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ತಿಚೊ ಚೆರ್ಕೊ?”

“ತೊ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಧೊಮೊಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲಾ.”

“ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಚೆಂಡಪ್ಪ, ಶೀದಾ ನ್ಹಂಯ್‍ಕಡೆನ್ ವಚ್. ತೊ ಸುಫೆದಾರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಜಿವೊಚ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡಾ.”

ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಹುಕುಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡುನ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮೊಯ್ದಿನಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೀನ್ ಹಾತಿಂಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಕುಡ್ಕೊ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರ್ಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾನ್ ತಿಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ.

“ದೆವಾ” ತಿ ರಡ್ಲಿ. ಬಾಂಧ್ಲೆಲೆಪರಿಂಚ್ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಹರ್ಧೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಯಾ… ಮ್ಹಜೊ ಬಾಳ್‍ಯೀ ಮೆಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ತುಮಿ ಪೊರುಂ ವ್ಹೆಲಾ…”

“ರಡನಾಕಾ ಭಯ್ಣಿ – ದೇವ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಪಡ್ ಸೊಡವ್ನ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ. ದುಖಾಂ ಆನಿ ಶ್ವಾಸ್‍ಯೀ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾಚ್ ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *