ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 17, 2020 at 10:39 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 3
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Sex Sells ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆತುರಾಯ್ ನಾ ಸಾಂಗಾ! ಹಾಂ, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸೆಕ್ಸ್ ವಾ ಸೆಕ್ಸಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಅಶ್ಲೀಲ್ ವಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ನಿಸರ್ಗಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. (ಹಳ್ಶಿಕ್‍ಪಣ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್!). ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಖೊಟೆಂ’ (ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್!) ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಸೆಕ್ಸಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಶಿಣ್ತಾ (ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ಮಾತ್ರ್!).

ತೆಂ ಆಸೊಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಸೊ ಯೆತಾ ತರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ನೆಣ್ತೆಂಪಣ್ (ನೆಣಾರ್ಪಣ್) ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸೊ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ. ಉಜಿರೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ (ಆತಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂ). ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ (ವಾಚುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ).

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_3

ಹಾಂವ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ, ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಸಿಸ್ಟೆರಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಿಣಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ (ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್) ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಎಕಾ ಲೆಕ್ಚರರಾನ್, ‘ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ! ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬ್ಯಾಗಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ!

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಜಿರೆ (ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸಾಂ ತರ್ ಕೊಲೆಜಿ ಪರ್ಯಾಂತ್) ಪಾವೊಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಚೆಂ. ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಾರ್ ಆಮಿ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೈಬ್ರೆರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ, ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್, ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ತೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್). ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನವೆಂಚ್ ಬಾಂಧಪ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂ. ಉಜಿರೆ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಥಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜತಾ. ತೆಂ ಸಹಜ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂತುಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಉಣೆಂಪಣಾಚಿ ವಾ ಕೀಳ್ ಗಜಾಲ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಸಲಿ ಸಳಾವಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಸುಡಾಳ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲೆಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಯೀ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಸ್, ಲಜ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್ (ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ!).

ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಬಯೋಲೊಜಿಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾಠ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ತಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ ರಚನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್, ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಲ್ಪನ್, ಕುತೂಹಲ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ, ಪೆಂಟೆ ದೆಗೆಚೆ ಭುರ್ಗೆ, ಪೊಕ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುರತಿ, ರತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಸಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಲೆ!

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಫ್ರೀಡಮ್, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆನಿ ಗತ್ತ್‍ಯೀ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ನವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ನವೆಚ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ನವಾಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ಸತ್ ಸಾಂಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆದ್ನಾಂ ಚಡಾವತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Support Budkulo_General_01ಫಸ್ಟ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಜೆಜಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನವೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್‍ಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. (ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್, ತಿಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾಂ). ದುಸ್ರಿಂ ಪೊಕ್ರಿಂಪಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಳಾವಳ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ಅದ್ಭುತ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ನವಿಚ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ಭಾರೀ ವಿಶೇಸ್ ಬೂಕ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್, ತಾಂತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಚಿತ್ರಾಂ ರುಪಾರ್, ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಖಬರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಆನಿ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ!

ವಿಷಯ್ ಸಿಂಪಲ್. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿದೇಶೀ ಬೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ‘ಸೆಕ್ಸಿ’ ಬುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದರ್ವಡ್ಲೆ. ಗಜಾಲ್ ಖಿಣಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೆ ಸರ್ವ್ ಕಸಲೊಚ್ ಬೇಧ್-ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಬೂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳವ್ನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕರಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಈಷ್ಟ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ! ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯೊ ನಾಗ್ಡ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್!

Support Budkulo_TWಹಾಂ, ರಾವಾ! ತೊ ಕಾಂಯ್ ಪ್ಲೇಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಪೊಜ್ಡೊ ಬೂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ನವಿಚ್. ತೆಂಯೀ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್, ತಾಂತುಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಅಂಗಾಂಚಿ ಕಲರ್ ಫೊಟೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ರೋಮಾಂಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಸದಾಂಚೆ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಬೂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ವಾ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲೊ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೊ ಬೂಕ್ ಅದ್ಭುತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಯಾ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಸಲೊ ಬೂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ (ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪೂರಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ. ಫಕತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಮೆಜಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್! ಗೊರ್‍ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ನಾಗ್ಡ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ತುಮಿ ಆತಾಂ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಹಾಂ! ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತರ್ ತಸಲೆ ಹಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್‍ಚ್. ಪತ್ರಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ & ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಫಕತ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಂ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ವಿದೇಶೀ ಬೂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸುಯೋಗ್. ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್!

ಆತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೊ ಬೂಕ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ವ್ಹರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಘೆತಾಲೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಬೂಕ್, ತಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಪಳೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ನಾಗ್ಡಿ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಘುಟ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಖಾಲ್ತಿ ಮನವಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ

ಆತಾಂ ಅಸ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಥೊಡೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭಾಗಿ. ಪುಸ್ತಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಗೀ, ತೊ ಬೂಕ್ ಆತಾಂ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತೊ ಬೂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತಿಂ ಧರಿಜೆ, ತಾಂತ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೊಳೆ ಭರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಸ್ ಆನಿ ದಖೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ‘ಸೆಕ್ಸಿ’ ಬೂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಯ್ತ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ. ತಿತ್ಲೊ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಬೂಕ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನಾಕ್ (ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್‍ಯೀ ಕೊಣ್ಣಾ) ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂಚ್ ಆನಿ ತೊ ಬೂಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಬೂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಆಂಗ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಫಲಾಣೊ ಕೋರ್ಸ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್, ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ತಶೆಂ ಚಿತ್ರಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಪೋಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್?!

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಭರಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಗಡ್ದಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತೊ ಬೂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ತೊ ಫಲಾಣೊ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್ಲೊ.

ಒಟ್ರಾಶಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಚಿ ತಿ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ದರ್ವಡ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ತಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಧಾರಾಳ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ತಿತ್ಲೆ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ನ್ಹಯ್ಗೀ?

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Next: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *