Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಆಟ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : April 23, 2020 at 2:12 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

“ತೆಂ ತೊಟಾಕ್ ಗೆಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್.

“ತುಂ ತಿತ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡ್ತಾಯ್?”

“ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ತಾನಾ ಘಡ್ಬಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಸಜೆಗೀ? ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಗೀ ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಭುಲ್ಲಾಂ ತೆಂ? ಥೂ! ಕಸಲಿ ರೂಚ್‍ಗೀ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ! ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ಪಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಭುಲಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.”

“ಗ್ರೇಸಿ, ಚಿಕ್ಕೆ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್” ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಘೊವಾನ್. ತಿಣೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ತೊಪ್ತಾಲೊ.

“ತುಕಾ ತೆಂ ಜಡ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆನಿ ತುಜಿ ನಾತ್ ಆಸಾತ್.” ತಿ ಸಣ್ಸಣ್ಲಿ.

“ತುಜೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ. ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾತಿಚಿ ಖುಶಿ ತುಂ ಬದ್ಲಿ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ತಾಚೆಂ ಹಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸೊಂದಿ ಥಂಯ್. ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಬಾಪಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ತುಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್.”

“ಸಾಯರಾ ಸ್ವಭಾವತ್ ಹಟ್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ಗೂಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಗ್ರೇಸಿ. ಪಾಡ್ ವಾ ನಾಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚಿ ಸಂಗತ್.”

“ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ತುಕಾಯೀ ಬೂದ್ ನಾಂಗೀ? ತ್ಯಾ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ! ರುಪಾನ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ತಲೊ ಆವಯ್‍ಪರಿಂ.”

“ತುಂಚ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಸಾಂಗ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿ ಚಾಲಾಕಿ ನಾ.”

“ತುಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ದೀ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್! ಜೊನಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪೂರಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೆದಾಳಾ ತೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಟೆಕ್ ಯೆತಾ ಪಳೆ.”

“ಗ್ರೇಸಿ” ಘಾಬರ್ಲೊ ಗಿಗಾಬ್. “ತೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ತುಂ ಕರಿನಾಕಾ. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜೊನಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ನಾಕಾ. ತುಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್.”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ದುಸ್ರಿ ಖಂಯ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ನ್ಹಯ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲಿ ಪೂರಾ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಕುಸ್ಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಜೊನಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪುರೊ. ಆನಿ ನಾಕಾ. ತುವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗನಾ. ಇತ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್?”

“ತುಂ ಜಾಗೊ ಆಸಾಯ್, ಯಾ ಸಪ್ಣೆತಾಯ್? ತಾಣೆಂ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ? ತುಕಾ ಸಾಯರಾನ್ ಬರೆಂ ಚಾಳ್ವವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾವ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾಂ.” ತಿ ರಾಗಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಮ್ಸೊರ್ಲಿ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಮುಖ್ಲಿ ಘಡ್ಬಡೀ ಲಿಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ದಿಸ್ಲಿ ಗಿಗಾಬಾಕ್.

“ಗ್ರೇಸಿ…” ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೀನತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ಜೊನಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ.” ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಿಗಾಬಾಚೊ.

ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಮೊನಿ ಜಾಲಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತೊ ತಾಳೊ ತಿತ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ.

ಏಕ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ನ್ ಗಿಗಾಬ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ಮನ್ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಗೌರವ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ, ತೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ನಾ, ಸಾಂಗಜೆಚ್’ ಮನ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್.

Irene-Pinto-Budkulo“ಗ್ರೇಸಿ, ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಭಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ, ಗ್ರೇಸಿ. ತುಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ದೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್. ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ, ಜೊನಾಯ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಲೊ. ಗ್ರೇಸಿ, ತಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ, ಜೊನಾ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ನಿತಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿಲಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತಾಣೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ತೊಚ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ತೊ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಋಣಿ ಜಾಯ್ಜೆ.” ಗಿಗಾಬಾಚೊ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಮೊನಿ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿ. ಗಿಗಾಬಾಚೆಂ ಎಕೇಕ್ ಉತಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿಯೆಪರಿಂ ತೊಪ್ತಾಲೆಂ.

“ದೆವಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ!” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್’ಲ್ಲಿಂ.

“ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊಯ್?” ಘೊವಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದೀನತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಆಪುಣ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗಿಗಾಬ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಗ್ರೇಸಿ. ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಆಬುಟಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಜೊನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ವಾನ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಜೊನಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಶಿರ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸೊನೀ ತಾಕಾ ಸುಟಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಎಕಾ ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆಂ ಪಡ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಗೋಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಕಸೊ ಆಸಾಗೀ ಬಾವ್ಡೊ.”

“ಖುನಿಗಾರಾಚೊ ಪೂತ್, ಖುನಿಗಾರಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿಣ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಚ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ನಾತ್ ಜಾಲೆಂ” ರಡ್ಲಿ ತಿ.

“ಗ್ರೇಸಿ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ. ತೆದಾಳಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ನಶ್ಟ್ ಭರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಜಿವೊ ಕರಿನಾಕಾ.”

“ತುಕಾಚ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಲೋಕ್ ಹೆಂ ಕರ್ಮ್ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ, ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀವ್ನ್, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜೊನಾಮ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗನಾಕಾ! ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲಿಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ತಿಂ.”

“ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಮನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಪ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣೀ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.”

ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಕಾ ಘರ್ ಜಾಂವಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ? ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಖ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

“ಹಿ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಿಂಚ್ ನಾ. ಸಾಯರಾಚಿ ಆಶಾಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಯರಾನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚಿ ಲಜ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.”

ತಿಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಿಗಾಬಾನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. “ಕಿತ್ಯಾ ಆಪಯ್ಲೆಂಯ್?” ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ತುವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸಾ.”

“ಹಾಂ!” ಸಂತೊಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂ, ತುಕಾ ಮನ್ ನಾ?” ಸಾಯರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್.

“ಸಾಯರಾ, ತುಜಿ ಖುಶಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ. ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣನ್?” ತಿಚೆ ಸುಕೆ ಹಾತ್ ನಾತಿಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಲೆ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಖ್ ತ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಅರ್ಥ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಲ್ವಾನ್ ವೆಗಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ ತಿಣೆಂ.

ಸಾಯರಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಸಂಸೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚಿ ರೀತ್ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

“ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ?” ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್.

“ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.” ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಿಶೆತಾಲಿ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಂ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚ್, ಸಾಯರಾ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ತಿರ್ಸುಂಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್. ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.

“ವಚ್, ಭಿತರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದವರ್ಲಾಂ.” ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಚೊ ಫಳ್ ತಾಕಾ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ದೆವಾ” ಮ್ಹಣ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ.

ಸಾಯರಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಡೊನ್ ಆನಿ ಹಟಾನ್ ಪುಣೀ ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರಿ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ತಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಆಂಟಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಮರಿಯಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ’ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

ಸುಖಿ ಮನಾನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮರಿಯಾ ತಾಚೆ ವರ್ನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಪಯ್ಲಿಂ” ತೆಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್?”

“ವ್ಹಯ್. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಭಾರೀ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್?”

“ತುಕಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಮರಿಯಾ. ಬಹುಶಾ ಆಜ್ ರುಬಿ ಮೆಳ್ಳಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಪುಣ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ತುಜೆ ಥಂಯ್.”

“ಘುಟ್ ಲಿಪಯ್. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಕಸಲೊ ಘುಟ್?”

“ತೊಟಾಂತ್ ಕೋಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?”

“ಸಾಂಗಜಾಯಿಚ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಜಿಂ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್.”

“ಫಟಿ ಮಾರ್. ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ತುಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚೆ ವರ್ನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ.”

“ಆನಿ ಪಳೆ.”

“ಸಾಯರಾ ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಏಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.”

“ಸ್ಟೆನಿಕ್?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಘಾಬರ್ತಾಯ್? ಚೆಡುಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂಚ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಟೀಚರಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಳ್ಕತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ‘ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾರೆ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಒಪ್ಲೊ.” ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಮಾಶೆ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಹಾಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಶಯ್ ಖರೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ‘ಕಸಲೆ ಘಾತ್ಕಿ ಚಲೆ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ಲೊ ಪಳೆ!’ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾ ಆದಿಂ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉತ್ಸಾವ್ ಆತಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

“ಕಿತ್ಯಾ, ಸಾಯರಾ, ಒಗೆಂ ಜಾಲೆಂಯ್? ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್.” ಸಾಯರಾಕ್ ತಡ್ವಲೆಂ ನಾ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ಕುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ರಾವ್, ಸಾಯರಾ” ಮರಿಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಶೀದಾ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ಮರಿಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್’ಲ್ಲಿಂ.

“ಸಾಯರಾ” ಆಪ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಖಂಡಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮರಿಯಾನ್. ಹಾತ್ ಸುಟವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖ್ ಕಿತ್ಯಾ?”

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ?” ದೊಳ್ ಪುಸ್ಲೆ ಸಾಯರಾನ್. ನಿರಾಶೆನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆ ತೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ಸಾಯರಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖ್ ಕಿತ್ಯಾ?”

“ತುವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಮರಿಯಾ…”

“ಬುಡ್ಲ್ಯಾರೀ ನಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಣನಾಕಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ತಿ, ಸಾಯರಾ, ತುಂ! ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮಾಂದ್ತಾಯ್ ತುಂ?”

“ಹೂಂ?” ಸಾಯರಾನ್ ದೊಳೆ ರೂಂದ್ ಕೆಲೆ.

“ಸಾಯರಾ, ಆತಾಂ ತುಜೊ ಘುಟ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ಲೊ ಸಾಂಗ್? ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಬಾವ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ!” ಹಾಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ಸಂತೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಾಶೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

“ಸಾಯರಾ, ಹಾಸ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಲೆಂಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.”

“ತುಂ ದುಸ್ರೊ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ.” ಆಪುಣ್ ಫಟ್ವಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ದೊಳೆ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ಭಿಜೊಂದಿತ್. ಆನಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಡಿ ಸಯ್ತ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಯರಾ, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ದೆಖೊನ್ ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್?”

ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ. ರುಬಿನ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್.”

“ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಟಾಂತೀ ತುಮಿ ಬರೆಂ ದೆಖ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರುಬಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಮಾಗಿರ್ ತುಜಿ ಖುಶಿ.”

“ತಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ. ರಜೆಂತ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಚೋರ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ಮೊಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಜೆ.” ಉಲಯಿತ್ತ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಯರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಲ್ಫಿಗೆರ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ ತಾಕಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಾಲಾಂತ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಡ್ರೈವರ್ ತೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ತಾಕಾ.

ತೊ ತಿಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್, ಸುಂದರ್ ತೋಂಡ್, ರೂಂದ್ ಕಪಾಲ್, ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಾಯರಾ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ ತಿಕಾ. “ವಯ್ರ್ ಯೆಯಾ” ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ‘ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ದಿಸ್ತಾ!’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಕಿತೆಂ? ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸರ್ಲೊಯ್?” ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News