ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 7: ಅರ್ಲುಕೆಚಿಂ ಅರ್ಧಾಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : April 20, 2020 at 11:23 AM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 7 – ಅರ್ಲುಕೆಚಿಂ ಅರ್ಧಾಂ

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್, ಕುಮಾರಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಚನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆಕಾಂತೊಂಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚೆರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ನಾ, ಅಥ್ವಾ ಫಕತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಆಸ್ತಿಚೆರ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾ ನಾ, ತಿ ಖಬರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ತೆರೆಜಾಚೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೆಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೊಂಯಾ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಂಜದೀವ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುಣೀ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿನ್ ಗೂಂಡ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುವೆಲಿಂಗೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ವಳಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಶಾಸನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೈದಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾತ್, ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಕಶೆಂ ವಾವುರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸವಿವರ್ ವರ್ದಿ ತಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಿ ವರ್ದಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಧನಾಚ್ಯಾ ರಾಶಿರ್‌ಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾಲೊ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ತಸಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೈರ್‍ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬೋಟ್ ಲಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಚಲಿಯೀ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕಾನ್ ಆಸ್ತಿವಂತ್, ತಸಲಿ ಸೈರಿಕ್ ಕೆವ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಖಂಯೀ ಲಾಗ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾ ಪಾಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ – ಪುಸ್ಲಾವ್ಣೆಂ, ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ – ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ತೊ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ನಾಸ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಚಿಯೆಚೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸಾರುನ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ದರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ತೊಪಾಸಿಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಶಪಥ್ ಚಿಂತುನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ ವಚೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಜಣ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಲಡಾಯೆಚಿಂ, ದಿಸ್ತಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಚಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಲಾಂಬ್ ಬೆತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೆತಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಮಿಲಾವಾಚೆ ಧೊಮೊಸ್, ಮುಸ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆ ಆಣ್ಸಿ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಬೆತಾಂ, ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯೆ ಕೊಶಿಯೆಪರಿಂ ಆಸೊನ್, ತಾಂತುಂ ಭೋವ್ ಸಪಾಯ್ ಆನಿ ದೂಂಚಿ ಭಾಲಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಆನಿ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆ ಜಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಅವ್ಚಿತ್, ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಘುಗ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್, ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಂಬಾಯೆನ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಘುಗೆಲಿ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸಗ್ಲೆ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ತೊ ಆವಾಜ್, ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಘುಗಾರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಶೆಂ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್, “ಅಪಾಯ್, ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೂಚನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್, ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾವ್ನ್, ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂಯೀ ತಿ ಸಿನೊಲ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ತಾಣೆಂ ವಹ್ಸಿಲೆಂ:

“ಭಿಯೆನಾಕಾತ್! ಆವಾಜ್ ಬಂದ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವ್ಹಳೂ, ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಶೆಂ. “ತುಮ್ಚಿಂ ಬೆತಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ತಿಂ ಧರಾತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಲನಾಕಾತ್!”

ತಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಖೈರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘೊಡೊ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್, ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸವಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಚೆಂಡಾಪರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ತೊ ಉಡ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್ ಧರ್ನ್, ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೊ ಹೊಂದ್ವಲೊ, ಆನಿ ಘಡಿಭರ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್, ವ್ಹಳೂ ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಸಾರ್ಕೆಂ, ಪುರಾಸಾಣೆಚ್ಯಾ ಭರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾನ್, “ಕಾ… ಕಾಲೆಸ್ತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಅಶೆಂ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಕಾಲೆಸ್ತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಥಾವ್ನ್. “ಪುಣ್ ಅಪಾಯಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ?”

“ಹಾ… ಹಾಂವೆಂಚ್!”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

VJP Saldanha“ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾನಾ, ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ವಾಂಕ್ಡೊ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕೋಣ್‍ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಸವಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂವೆಂ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ.”

“ಪುಣ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲಿ…”

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ. “ಚಾಂದ್ಣ್ಯಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತೊ ಸವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ನ್ಹೆಸಣ್ ತಾಚಿ. ದೆಕುನ್…”

“ದೆಕುನ್ ಘಡ್ಬಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಎಕ್ಸುರೊ ತೊ ಆಸಾ, ಆಮಿ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಆಸಾಂವ್. ಕೆವ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ದಿ.” ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೆರ್‌ಯೀ ಜಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ನೀದ್ ತಾಂಚಿ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್, ಗೆಳಾಂ ಆಯ್ಕತಾತ್, ಹೆವ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಯೆತಾತ್. ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾತ್! ಭೊಂವಾರಿಂ ವಿಸ್ಕಳೊನ್, ಹಾಂವ್ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಲನಾಕಾತ್. ಕೆವ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿಜಯ್.”

ತ್ಯಾ ಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಸವಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಹರಜ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಮ್ಸೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ವಾ, ವಾಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಘೊಡೊ ಭೋವ್ ಭರ್ಮಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟೆರ್ ಫಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ಚಾಂದ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ತೊ ಘೊಡೊ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಪರಿಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಸವಾರ್, ಪಹರಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಝಳ್ಕಲೆ.

ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವಾರಾ ಸಮೇತ್ ಘೊಡೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಸವಾರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ವಾಟೆಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ. ಜಾಕುಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಬೆತಾಂ, ಭಾಲಿಯಾಂಪರಿಂ ಪ್ರಯೋಗ್ಸುನ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವಾ ಸವಾರಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಮಾರ್‍ಯೆತೆಂ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖೊರ್ಜುಲೆ, ಪುಣ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತೆ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

“ಖಬಡ್ದಾರ್! ಮುಖಾರ್ ಸರನಾಕಾ… ಮೊರ್ತಲೊಯ್!” ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಿಂತಾನ್ ಅಶೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಘೊರೊಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಲೆ ಪಾಯ್ ದೊನೀ ಘಡ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಕೆಲೆ, ಪುಣ್ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಘಡಿಭರ್ ಸರ್ವ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್.

“ತುಜ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ನಾಕಾ… ಭೊಂವಾರಿಂ ಮೊರ್ಣಾಚೆ ದೂತ್ ಆಸಾತ್, ತುಕಾ ವೆಡೊ ಮಾರ್ತೆಲೆ!”

ಸವಾರ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ, ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಣೆಂ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಕ್, ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಧರ್ಣಿಂತ್ಲೆ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆ ದೂತ್ ಕಶೆ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಜಣ್ ವೆಡೊ ಮಾರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಬೆತಾಂ, ಭಾಲಿಯಾಂಪರಿಂ ಧೊಮೊಸ್ ಮುಖಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಲ್ಬ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಿ ಜಾವ್ಯೆತಿ, ಪುಣ್ ಸವಾರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತುಮಿ… ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೆ ವೀರ್..? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್?”

ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ನಾ ಜಾಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂನಿ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಜೆಂ ನಹಿಂ, ಮ್ಹಜೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಬರಾಬರ್!” ಆಯ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಸವಾರಾಚಿ. “ತರ್, ತುಂಚ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಯ್… ವ್ಹಯ್, ತುಂಚ್ ತೊ. ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂಯೀ ತೆಂಚ್, ವಯ್ಜಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಡ್ ಥಟಕ್ಲೆ.

“ತರ್ ಕೋಣ್ ತುಂ?” ವಿಚಾರಿ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್.

“ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನಹಿಂ… ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

ಸವಾರಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫುಡೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಆರ್ನಿಲೆ. ತೊ ಸವಾರ್, ಬಹುಶ್ಯ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ತುರ್ಕಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಧೈರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಪಧೈರಾನ್‍ಶೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾರಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಹುಮಿಣ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ, ವೇಳ್‍ಯೀ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿ, ವೆರೊನಿಕಾ ನಾಂವಾಚಿ, ಕುಂವರ್ನ್ ಎಕ್ಲಿ, ಕಾವೂರ್‍ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಿ. ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ…”

“ತುಂ… ತುಂ ಕೋಣ್?”

“ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಹಿಂ” ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆಂ ಸವಾರಾನ್. “ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ಭಾಚಿ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ನಾಂವಾಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುಂವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾನ್, ವಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ತಿಚೆಂ, ತಿಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕುಳ್ವಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್-ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ದರ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ತ್ಯಾಚ್ ತೊಪಾಸಿ ವರ್ವಿಂ ವಿಶೇಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಪುಣೀ ಉತಾರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಗೆಲ್ಲಿ.”

“ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್. ಸವಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಭೋವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ತರ್, ತುಂ ಪುಣೆವಂತ್ ಕೋಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳವ್ನ್.

“ತಿಚೆ ವರ್ವಿಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಮ್, ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ?” ಪರ್ತುನ್ ಪಿಂತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ…” ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆಂ ಸವಾರಾನ್. “ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆರೆಜ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ತಿಣೆಂ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಶೆಂ ಕರುಂಕ್.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕೀ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿಂ ಬೆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲಿಂ.

ಸವಾರ್, ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಇಷ್ಟಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಜರ್ ತುಜೆರ್ ತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ, ತರ್, ಆಮಿಯೀ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. ತುವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ತರೀ, ತುಂ, ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಸರ್ದಾರ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ಸವಾರ್. “ತಸಲಿಂ ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಾಹಸ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತುಮಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಭುಖ್-ತಾನ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರಾಂ ಸೊಸುನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ವರ್ತವ್ತಾ – ಸಹಜ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್!”

“ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೀಂತ್. “ಆಮ್ಕಾಂ, ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಭಾಗಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಮುಖಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ – ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಸಿಯಾತ್. ತೆರೆಜ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಮೆಳತ್‍ವೇ? ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯ್ ಭೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಸಾ…”

“ದೇವ್ ತಿಕಾ ರಾಕೊಂದಿ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರುಂದಿ – ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದುಖೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭುಜಾವಣ್…”

“ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ?” ಸವಾರಾನ್, ಮಧೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತ್ಯಾಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ತಿಚೊ ಮಾವ್ಳೊ – ತಿಕಾ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೆರೆಜಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಯ್ತೆ ಜಾತಾಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೀಂತ್.

“ಪುಣ್ ತೊ, ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಂಜೆರ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?” ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್.

“ತಿತ್ಲೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಜ್ಯೊ ವಾ ಪಾತ್ಮಾರಿ ಆನಿ ಸುಟಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ – ಭರ್ತೆರ್. ಪುಣ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಮಂಜಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಯೀ ಸುಟನಾ.”

“ತುವೆಂ, ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂಯ್ ತರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ವಯ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಚೆಂ ಭುಜ್ ಥಾಪುಡ್ನ್.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಕ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ ಮಟ್ವೊ ಮಾನಾಯ್. “ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ತಾಂಡೇಲಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ವರಹಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ – ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ. ಆಜ್ ಪರ್ತುನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್, ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮಂಜೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡಶೆಂ ‘ದುರುಸ್ತೆಚಿ’ ಗರ್ಜ್ ಘಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಚಡಿತ್ ದೋನ್ ನಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್!”

“ಶಾಭಾಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಿ.”

“ಪುಣ್… ಮಧೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಯಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸವಾರ್. “ತೊ ತೊಪಾಸಿ ತುಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಸರ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದರ್ಯೊ ಸೊಡುನ್, ಧರ್ಣಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತೊ ಪೊಳಾಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ?”

“ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ವೆಚೆಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಖಂಡಿತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲಿ ಮಂಜಿ, ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಬಂದ್ರಾರ್ ಲಂಗರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾನ್ ಮಂಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದುಡು, ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮಂಜೆಂತ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ…”

“ತರ್, ಆತಾಂ?”

“ಆತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಹೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೀಂತ್, ಹರ್ದೆಂ ಫುಲವ್ನ್.

“ಉಪ್ರಾಂತ್?” ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಿಚಾರಿ ಸವಾರಿ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್… ತಶೆಂ ತುವೆಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯೆಕ್ ಖಬರ್ ದಿವ್ಯೆತ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್. “ತೊಪಾಸಿನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಧನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತೆರೆಜಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂವ್…”

“ಆನಿ ತೊಪಾಸಿಕ್?”

“ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೈಲಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್” ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾನ್. ಕಾರ್ಯೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ಯೋಜನ್ ಬರೆಂಚ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸವಾರ್ ಚಿಂತುನ್‍ಶೆಂ. “ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಚತ್ರಾಯ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಯಾಮೂ?”

“ಸಗ್ಳಿ ಕೆಲ್ಯಾ!”

“ಬರೆಂ ತರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ತುಮ್ಚಿ ರಜಾ ಮಾಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ಇಷ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಪರ್ತುನ್ ಆಮಿ ಮೆಳನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಖಂಡಿತ್ ಆಮಿ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸವಾರ್. “ಸರ್ದಾರ್, ಸಿಮಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಭೆಟ್ತಲೊ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಂತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ದಾಕಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಂವ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್.” ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಮತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸವಾರಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. “ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಶೀಮಾಚ್ಯಾ ಕಮರ್ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್. ಮಿರಿಯಾಂನಿ ಖೊವವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್, ಪುಣ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಅರ್ಲುಕ್. ಲಗಾಮಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆನಿ ದೊನೀ ಹಾತಾಂಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್, ಚಿಂಚಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಧಾಂಪರಿಂ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಅರ್ಲುಕ್ ದೋನ್ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಮ್ಟ್ಯಾಂನಿ ಧರುನ್ ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಆಬ್ಳೆ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅರ್ಧಾಂತ್ ಆಸಾ ಪಿಂತುರ್ ಒಮ್ಜೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಚೆಂ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಅರ್ಧಾಂತ್ ಆಸಾ ಪಿಂತುರ್ ಬಿದ್ರುಲ್ (ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ) ಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಅಂತೊನಿಯೊ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ದೆ ಸೆರೂಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅರ್ಧ್ ವೀಂಚ್, ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಥಳ್ವೊ ಉದಾರೆಂ ಧರ್ಲೊ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಭಕ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಅರ್ಧ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಸವಾರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

“ಅರ್ಥಾ ಭರಿತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಚೌಟರ್ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿನತೆನ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಖುರಿಸ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪಿಕ್ಕಾಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಖುರ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಯತ್ನಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ದಿತ್.”

“ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್ ದೇವ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಖುರಿಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವೀರ್ ತರ್ನಾಟೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಳಾಂ ಮಾರ್ಲಿಂ.

“ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್, ಭಾವಾಂನೊ – ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ ಜಿತ್ತಿ ಸಿನೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂದಿ ತೊಚ್ ಸಾಂತ್ ಖುರಿಸ್..! ಹ್ಯಾ ಅರ್ಲುಕೆಚಿಂ ಅರ್ಧಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜೀವ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ… ಆದೇವ್ಸ್!”

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ, ಸವಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *