Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 9: ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : May 4, 2020 at 9:55 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 9 – ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಳ್ಕೊನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಥೊಡಿ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂಚ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾವ್ನ್, ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೊ ಅರ್ಧೊ ಫಿಂರ್ಗಿ ತೊಪಾಸಿ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಾಹಸಾಚ್ಯಾ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆ ಖಾತಿರ್ – ತೊ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ತಾಣೆಂ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕಸಲಿಯೀ ಮಜತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಚಿ, ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಆಯ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಹಿಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಭಾರಾಚೆರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚೆಂಯೀ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್‌ಚ್, ತಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಉತಾರ್ ಚತ್ರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್.

ಅಶೆಂ, ಬೋಳೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲವ್ನ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಘೊಡೊ ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜವಾನ್, ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಖರ್‍ಶೆವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ನೀಟ್ ತೊ ಜಾತಾನಾ, ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತಾಚಿ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭೆಟ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ; ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಖುಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ತಶೆಂ, ತುರ್ತಾನ್, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ – ತೊಚ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಚಾಕೊರ್ – ಕುಞಕುಟ್ಟಿ! ತಾಕಾ ದೆಖ್ತಚ್, ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್, ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತೆಂ ಖಂಚ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದೆಖ್ತಚ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ. ತೋಂಡ್ ತಾಚೆಂ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾ.

ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್‍ಚ್ ಖಂಯ್ಗೀ… ವ್ಹಯ್, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್, ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಂತ್ ಹುಜೂರ್?” ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಘುಟಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಲ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭೊಂವ್ಲಾಂ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.”

“ತರ್… ತರ್” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ಕುಞಕುಟ್ಟಿ.

“ತರ್, ತುವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ ಸರ್ದಾರಾನ್. “ತುಂಯೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ.”

“ಪು-ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್, ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮಿ ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದೊಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ.”

“ಹುಜೂರ್! ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್.

“ವ್ಹಯ್… ಘಡ್ಬಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತೊ ಘುಟ್ ತುಮಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ತೊ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರಿನಾಯೆ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ, ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖುದ್ದ್ ಬಾದಶಹಾಚಿ, ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್ ರಾಕೊನ್ ತುಮಿ ಪಾಳಿಜಾಯ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ – ಹೆರ್‌ಯೀ ಸಬಾರ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್, ಎಕಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.”

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಜಾಣ್ತೆಂ ‘ರಾಜಾಂವ್’ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಮೆಚ್ವಲೆಂ ಆನಿ ಖಬ್ರಿ ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್‍ಯೀ ತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ತೊಪಾಸಿಕ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಥೊಡಿ ‘ಖಬರ್’ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಲಾಲ್‍ಪಣ್ ತೊ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್, ಆಪುಣ್ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ತಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ತಾಳ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊನೀ ಪಕ್ಷೆಂಚೆಂ ಭೊಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಚಿಂಯೀ ಕಾಮಾಂ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್, ತೊ ಸರ್‍ದಾರ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಘಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ತಿಚೊ ವ್ಹಡ್ ದೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ರಾತಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್, ಜಾಯ್ತೊ ಘುಟ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊವೇ ತೊ?

“ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಅಧಿಕಾರಾನ್. “ಜರೂರ್ ಕಾಮಾನ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ಕಾಮಾನ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಸವಾಲ್ ಮೆಳವ್ನ್. “ಕಸಲಿ ತಿ ಗರ್ಜ್?”

“ಹಾಂ, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಸಂದ್ರಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ, ಆನಿ ಹಿ ಚೀಟ್ ಧಾಡ್ತಾ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆಂ.

“ತೊಪಾಸಿ – ಕೋಣ್?” ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಶಾಂತ್ ಸವಾಲ್.

“ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್.”

“ಕಿತೆಂ – ತೊ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ತೊ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುಞಕುಟ್ಟಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭೋವ್ ಚಮತ್ಕಾರೆನ್ ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೊ ಘುಟ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಶಹಭಾಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್. “ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಆಯ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಿಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ನಸ್ರಾನಿಂಚೆ ಥೊಡೆ ಬಳಾಧಿಕ್ ದಾಂಗೆ ಆಮಿ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ – ಬಾದಶಹಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲೊ!”

“ಬರಿ ಖಬರ್ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ಲಿ ತಶೆಂ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಲಿಪವ್ನ್. “ತಸಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಬಾದಶಹಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಚ್.”

“ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್, ತಕ್ಷಣ್ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವರ್ದಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಅರ್ಧೊ ಸಂಸಾರ್ ಹಾತಾರ್‌ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರಾ ಪಾಸೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಧರ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಿ ಚೀಟ್ ಘೆತ್ಲಿ. ದಿವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಘಾತ್ಕಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್, ಅರ್ಬಿ ಭಾಷೆನ್ ಅಶೆಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಂ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಬಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಲಿಖ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ).

“ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೆಂ ವಂದನ್.

ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಧರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋಜನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂಚ್, ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಪುಣೀ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಜರೂರ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿಂ ಶರ್ತಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಫರಾ ಕಡೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ತಾಂ.

ಏಕ್: ಹಿ ವರ್ದಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಪದಾತಿ (ಶಿಪಾಯ್) ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂದಿತ್, ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಾಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್.

VJP Saldanhaದೋನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್, ಖುದ್ದ್ ಬಾದಶಹಾ ಕಡ್ಚೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಬಾದಶಹಾಚೆ ಸರ್ವ್ ನಸ್ರಾನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಪಾಡಾವ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ಪುಣ್, ಆಯ್ಚೆ ಕೈದಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾತಿಂ ತುಮಿ ದೊನ್ಶಿಂ ಪಗೋಡಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಬಂದ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್, ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ವಯ್ರ್ ಫಾಲ್ಗುಣಿಂತ್ ಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಲಂಗರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಮಂಜೆಕ್, ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂಚೆರ್ ದಿವೆ ದಿಸ್ತೆಲೆ.

ತೀನ್: ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ವಾ ಜಪ್ತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್, ತುಮಿ ಯೆತಾನಾ ತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.

-ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್.”

ಪಾಟ್ಲೆಂ ಉಲ್ಲೇಖನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಉರಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಒಕ್ಕಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮುಸ್ಳಾಚ್ಯಾ ಫಾರಾಂಚೊ ಅನುಭವ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಕಾಗದ್, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಿತ್ಲೆ ಆಂತರಂಗಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಭಿತರ್ಲೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್‍ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೊ ವರ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ತುಮ್ಚೆ ತಾಬೆನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಮಿ ದೀಜಾಯಿಚ್. ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತಾ, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಥರಾನ್, ಬಾದಶಹಾ ಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಚಿಯೀ ಆಮಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತುಮ್ಚೊ ವರ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಮಾನ್ ಬಾಗವ್ನ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್‍ಚ್ ಕೈದ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ.

“ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚೊ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತುಮಿಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಧಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ಆತಾಂ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಬರ್‍ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಕಾ ಖಾಲ್ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಕರುನ್ ಧಾಡಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾಂ.”

ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ಹುಕ್ಮೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ತಲ್ವಾರಿಚಿ ಕೋಶಿ ಆನಿ ಖಾಂದಾರ್ ಭಾಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ. ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್‌ಯೀ ಠಾಣೆಂ ಸೊಡುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಸುಲಭ್ ಶಿಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ವೆತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ದಿಸಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಖಾಸಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ರಾಜ್ ದರ್ಬಾರಾಚೆಂ ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್, ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್, ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್, ತಾಂದ್ಳಾಚೆ ಪರೋಟಾ, ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ಸಾಳಿಚೆಂ ಶಿತ್, ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆ ರಾಂದ್ವಯೆ-ಪರತ್, ಶರ್ಬತ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಜಾಲಿ.

ತೊಪಾಸಿಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಆನಿ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕುಞಕುಟ್ಟಿ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ಖಬ್ರೊ ವಿಕುನ್ ಏವಾಂಚ್ಯಾ ಘಾತಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಕ್ಷಮ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್, ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತೊಪಾಸಿಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್, ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಥಿರ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಬಚಾವಿ, ಸುಖ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್, ತಾಚೊಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಶೆವಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಜೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್, ಶರ್ಬತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಮತಿ ಭಿತರ್, ಸೊಮಿಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಮರಿಯೆಕ್ ನಮಾನ್, ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಳಾ ಜೆಜು ತಾರೊಕಾ – ಹಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳಿಂ ಆನಿ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಸಹ ಭಾಗಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಚಿಕ್ಕೆ ನಿದೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಆಯ್ಲಿ. ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಶೀಮಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಭಿಚಾಣ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನೀದ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ನಿದೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ – ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್? ತೊಪಾಸಿನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಚೊ’ ಪಂಗಡ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ತೊಪಾಸಿಯೀ ತಡಿರ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್… ವಾ ಕಾಂಯ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ತೆ ವೀರ್ ಸಾಂಗಾತಿಚ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಿತ್..? ಪಾಟಾಪಾಟ್ ದುಬಾವಾಚಿಂ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಚಿಂ ಲಾರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಧಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹಾಯ್ ತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಭೋವ್‍ಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್ ತಾಚಿ ಆತಾಂ ಬರಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಜತೆಚೆಂ ಬೋಟ್ ಉಕಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚರೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಕಾಬಾರ್! ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಶೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ಬೋಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾತ್ಕಿ ಮಾಪ್ಳಿ ಕುಟ್ಟಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಕಸಲಿ ಖಬರ್ ದೀತ್? ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಆಬ್ಳೆ ಹಾಂವ್ ಖಬರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಪಾಯಾನ್ ಬೋಳೂರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡೊಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂತಾಪರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಸವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಹುಕುಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್..!

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್ ವಚೊನ್, ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುವೆಲ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಚಡುಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆಚೊ ಆನಿ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಆಕಾಸ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಖುರ್ಸಾ ಸಿನೊಲಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್, ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಪಾಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ತುರ್ತಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ತುರ್ತ್ ಕೆಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂಯೀ ತುರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಕೊಣೀ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ರಾತ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಚಾಂದ್ನೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಕೋಣ್ ಯೆತಾಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಮೆಲ್ಲೆಂ ಗಿಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂ, ತಸಲ್ಯಾಚಿ ತೊ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಿವೆ ಕೊಣೀ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಮಿತ್ರ್ ನಹಿಂ!

ಚಲ್ತಾಂ, ಚಲ್ತಾಂ, ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ಚಾಳೀಸ್ ಕದಮಾಂ ಪಾಟಿಂ ದೊಗಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಕಾಳ್ಯೊಚ್ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ. ಚಲ್ತಚ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತೊ. ಪುಣ್, ತಶೆಂ ದೋಗ್ ಜಣ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಬಂದ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ತ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊಯೀ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಘಡಿಯೆನ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯೊ ಸರೊನ್, ವಾಟೆ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂ ಝಡ್ಕುಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಫಜಿಂತ್ ಜಾಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಬಾಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ನಾ, ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ತಾಂಚೊಚ್ ಜಣ್. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮುಖಾರ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಬಂದ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಬೋಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಯೆಚೆಂ ಥೊರುಂ ಪೊಶೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಾರಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪರ್ತುನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪರ್ತುನ್, ಆದ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಚಾಲ್ ತಾಣೆಂ ತುರ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ವಾಟ್, ಎಕಾ ವೊಡಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಪ್ ಕರ್ನ್ ಆಡ್ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ, ಆನಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲಿಂ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಭೋವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್, ಪುಣ್, ವೇಳ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್, ಕಾಂಟಿಯೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತ್ಯಾಚ್ ರುಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪ್ರಯೋಗ್ಸುನ್, ನೀಜ್ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಿ. ಬಗ್ಲೆಚಿಂ, ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಬೊಲಿಂ ಉತ್ರೊನ್, ಕಾಂಟೆ ಖುಂಟೆ ಆನಿ ಖಣಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಸ್ಪೊನ್, ಚಮ್ಕೊನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಾಡಾ ಹಿತ್ಲಾಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್, ಚಡಾವತ್, ದಿಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅಂದಾಜಾನ್‍ಂಚ್ ಬಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ.

ವೆಳಾಚಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಜರೂರಾಯ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ವೆತೊ ನಾ. ತಾಂಚೆ ದೊಳ್ ಚುಕವ್ನ್, ಆಖೇರೆಕ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸನ್ವಾರ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗ್ರಾಚಾರ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಡ್ ಜಾಂವ್ ಉಣೆಂ, ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಫಳ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಉಂಡೊ ಜಾಲೊ. ಬೋಳೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಳ್ ಅರ್ನೊನ್, ರಗ್ತಾಚೆ ವ್ಹಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News