Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ಣಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : May 11, 2020 at 10:43 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

“ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇನಿನ್ ಯಾ ಗ್ರೇಂಡ್‍ಪಾನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ?” ಚಡ್ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ನಾ, ಗಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚನಾಂತ್ ತಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ತಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿರೋಧ್ ತಾಣಿಂ ಖುಶೆನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

ಉಲವ್ಣೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಬಿಚೆರ್ ಪಾವೊನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ದೀಸ್ ಧಾಂವೊನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವ್ಹಹಿಸುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪರ್ತುನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್‍ಂಚ್ ತಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಕಾಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಗೆಲ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‍ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ರುಬಿ ಖಾತಿರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆನಿಗೆರ್ ರೋಸ್ ದವರ್ನ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮಿಲಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ ಸಿಸಿಲಾನ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾತಚ್ ರುಬಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚಾಳ್ವಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾಯೆರೇ? ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ನೆ? ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಡ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್ಗೀ ತುವೆಂ? ಮ್ಹಜೆ ಗೂಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಪೂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಆನಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಳಿದ್ರ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ನಾ. ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಖಾವ್ಯೆತ್.”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ರುಬಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಮೊನೆಪಣಿಂ ಶೊಪಾಚಿ ಚಾವಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜೆಂ ಹಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆತಾಂ.” ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ವೊನ್ಯೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾ.” ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ನ್ ಮರ್ಲಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ರುಬಿ.

“ರುಬಿ, ಇತ್ತುನ್ ವರೇಗ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲಾಯ್ ತುಂ. ಆತಾಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾ? ತುಕಾ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿವಿತ್ ತುಂ ಸೊಧ್. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.” ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಭಾರಾಧಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಯ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಬಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನವ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಗ್ಶಿಲಿ. ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರೋಸ್ ಪುಸುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ನೆಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರೋಸ್ ತಿರ್ಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್‍ಂಚ್ ಹೊಲ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಅಭಾವ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲೊ. ಮರ್ಲಿನ್ ಪತಿ ಸಂಗಿಂ ರೊಸಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ರುಬಿ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ದಿರ್ವ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದುಖಾನ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್.

ಚವ್ಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ತೃಪ್ತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Irene-Pinto-Budkuloಬಾಪ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪುಣೀ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಬಿನ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಥಿರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರ್ಲಿನಾಕ್ ಆನಿ ರುಡಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದುಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ರುಬಿಕ್. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್, ದುಖಾಚಿ ಸಾಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ರೊಸಾ ದಿಸಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಅಪಧಯ್ರಾನ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ.

ಧವ್ಯಾಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆನ್ ರೆವೊಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಸೊಭಾಯೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಶಾಂತತೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ.

‘ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್, ತುಜೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಘಾತ್ ತುಂ ದಿತಾಯ್!’ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಘಾತಾಕ್ ಘಾತ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ತೊ ಘಾತ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಮೊವಾಳೊಂಕ್ ನಜೊ’. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮನ್ ಧಾರುಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ರೆಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮುದಿ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ ತಾಚೊ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮುದಿ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಹುನ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ ತಾಕಾ.

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್.

Support Budkulo_MAVN_01 Bಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಾಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ನಿಂವ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್, ದಿಶ್ಟಿಚಿ ತಿ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್. ‘ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ? ಸ್ಟೆನಿ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!’ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಹೊಲಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಚುಕೊನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಚ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಂ ಬರೊ ನಾಂಯ್?” ಆಯೆರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಜೋರ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ, ಸಾಯರಾ” ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಸತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ.

ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಚ್ ರುಬಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾ ಸಂಗಿಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

ಸಾಯರಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ರುಬಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಪರ್ತಾಪಣಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಘಡ್ಬಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೆವಣ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಚೊನ್ ನಿದ್ಲೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಗುಮನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಲೋವ್ ಸ್ಟೆನಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೂಟ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕೊಣೀ ಪಾರ್ಕಿನಾ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಕಪಾಲಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

Support Budkulo_Ad_02ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲಿ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್. ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ಆವಯ್‍ಚ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಸುಟಯ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾನಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ‘ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಂಯ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಜಾವ್ನ್. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಕಾ.

ಬೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಆಡ್ ದೀವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಕುಶಿನ್ ಕೆಲೊ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಮನ್ ತಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸಾಯರಾನ್ ಲೋವ್ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮಾಂಯ್, ತುಜೊ ಹಾತ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ. ತಕ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಫಡ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ತ್.”

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ? ಹಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ತಾಳೊಯೀ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ!” ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೆ.

“ತುಕಾ ತಾಪ್ ಯೆತಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್, ಸಾಯರಾ. ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಸಮಾ ಜಾತಾಂ.”

ಸಾಯರಾ ಮೊನೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ತಾಕಾ ತೊಪ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಬರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಹುಶಾರ್ ನಾ, ಮಾಂಯ್” ಗರ್ಜೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಮಾಂಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾನ್ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ದೆಖ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತಾಕಾ?”

“ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಆಸಾ. ಭಿತರ್ ನಿದ್ಲಾ ತೊ.”

ಸಿಸಿಲ್ ಸ್ಟೆನಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಏಕಾಂತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ಸಾಯರಾ ಪರ್ತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಸಾಯರಾಕ್ ಆಕ್ಷೇಪಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ಲೊ ಅನಾದರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ‘ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತೊ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಕರ್ತಾ?’ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ವಿಶೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಸಾಂಜ್ ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸುಸ್ತನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Support Budkulo_MAVN_01 Aದೊನ್ಪಾರಾಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಮನ್ ಶಾಂತತೆಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾ ಆನಿ ತೆಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಮ್ಸಾಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರುಬಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿಸರ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಮಧೆಂ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ರಹಿತ್ ತೋಂಡ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ತೊ ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರುಬಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

“ಸಾಯರಾ, ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಭಾರೀ ಲಜೇಶ್ಟ್ ಜಾಲಾಂಯ್?” ಸಾಯರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ.

ತಾಪಾ ವರ್ವಿಂ ತೊಂಡಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವಣ್ ರುಚ್ಲೆಂ ನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಾಪ್ ಆಸಾ” ತಾಕಾ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

“ಆನಿ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಯರಾ ಆಸಾ ಬರಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್” ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸತಚ್ ದೊನೀ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಾಂಕಾಂ ತೊಟಾಂತ್ ಸಾಯರಾಗೆರ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್ನ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಪಣ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚಿಂ ಹಾಸ್ತಿಂ ತೊಂಡಾಂ ತಾಕಾ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚೂಕ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮರಿಯಾ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಸುಖಾ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News