Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 10: ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : August 8, 2020 at 9:57 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 10 – ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್

ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಡ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾತಿಚೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿದ್ವುಂಕ್, ಆನಿ ಸವಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ನೀಜ್ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಜೊಕುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್, ತೊಪಾಸಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೆ ಹಾತ್ ಲೆಂವ್ಚೆ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜನ್ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ, ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಮಂಜೆಂತ್ ಪಾವ್ನ್, ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕೈದಿಶೆಂ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ, ತಿಕಾ ಬಾವ್ಡ್ಯೆಕ್ ತಿ ಏಕ್‍ಯೀ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಂಜೆಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಮೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ತಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್, “ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಡಿಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಡಿರ್, ಎಕಾ ಬಂಜರ್ ಘರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಗುಪ್ತ್ ‘ಆಫೀಸ್’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಬ್ರೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಆನಿ ವ್ಹರ್ಚೆ ತಾಚೆ ದಲಾಲಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ತೊ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಮ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ‘ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸುನ್, ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೀಟ್ ಲಿಖುನ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಘೊಡೊ ದೀವ್ನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಶಿಸ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ‘ಸೆವಕ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯುವಕ್, ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚೊರಿ ಆನಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಚಲಂವ್ಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಆಧಾರ್ತಾಲೆ. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆ ಘೊಡೆ ಚರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸವಾರಿ ಶಿಕ್ತಾಲೆ, ಆನಿ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ನವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ).

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೋವ್ ಚಲಾಕೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕೀ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಚ್ವಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಜೆಂತ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚೆರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ವರ್ತೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಜಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ತೊ ಪುಂಜಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಪಾಟಿಂ ತೊಪಾಸಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆನಿ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.

“ಎದೊಳ್, ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಚ್ವಲ್ಯಾಂತ್. ಧರ್, ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಥೊಡಿಂ ನಾಣಿಂ ಘಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ವೊತುನ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ದಾಕಾಂಚೊ ಸೊರೊ ದಿಲೊ, ಆನಿ ಸಿಸೊಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಇಲ್ಲೊ ಘೊಟ್ಲೊ.

VJP Saldanha“ಆತಾಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಪಾಸಿ, ವೋಂಟ್ ಲೆಂವೊನ್. ಆನಿ, ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭೆಟ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ. ಪುಣ್, ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಕಾನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರಿಜಾಯ್. ಕಸಲ್ಯಾ ಗಲೀಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾದಾಮಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳನಾಯೆ. ಚತ್ರಾಯ್! ಆತಾಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್.” ಅಶೆಂ, ತೊಪಾಸಿಚಿ ಹುಕುಮ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ವರ್ದಿ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಿ. ಶೀದಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ನಸ್ರಾನಿ ಬೀಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್, ತಾಂಚೆಂಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶೆಲಾಂನಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ನ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್‍ಯೀ ವಚೊನ್ ಥೊಡಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ದಾವ್ಯಾಕ್ ತೊ ಘುಂವ್ತಾನಾ, ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಕೆಲೊ.

“ಕುಟ್ಟೀ” ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್.

“ಜ್-ಜೀ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್. ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ?”

“ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್, ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್. ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಜ್, ಆನಿ ಕಾಲ್, ಕೊಣೀ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ಮತಿ ಭಿತರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ದೆವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಭೋವ್ ಪುರಾಸಣ್ ತಿಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜೆಮ್ಕುರ್‍ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಧೆಂ ಜೇವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಗೆಲ್ಲಿ. ಭೋವ್‍ಚ್ ಗಾಢ್ ನೀದ್ ತಿಕಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂ ತರೀ ನಿದೊನ್‍ಂಚ್ ತಿ ಉರ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರ್ತುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಿ ಗೆಲ್ಲಿ. ನಿದೆನ್ ತಿಕಾ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತಿಕಾ ಭಡ್ವ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ರಾಕ್ಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ ದಾಂಟೊನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಿದೆಂತ್ ತಿಕಾ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ವಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್, ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ – ಆಪ್ಟೊನ್ ಧಪ್ಟೊನ್, ಭುಕೆನ್, ತಾನೆನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊನ್, ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ, ಬೆತಾಂಚೆ ಆನಿ ಸಾಂಕ್ಳಿಂಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ನಿರ್ಣೆವ್ನ್ – ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿಂ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಖೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಹಾಸ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾರಾ ದೊರಿಯೆಚೊ ಪಾಸ್, ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಎಕಾ ಚಾಬ್ಕಾಚೊ ಮಾರ್ ಅರ್ನೊನ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತಿ ಬಸ್ಲಿ. ಘಾಮಾನ್ ಮುದೊ ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆಂಬೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಳು ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಂಗ್ ತಿಚೆಂ ಥರ್ಥರ್ತಾಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನಿಕಾನ್ ತಿಕಾ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀದ್ ತಿಕಾ ಪಡನಾ ಜಾಲಿ. ಬಗಾರ್, ಫಕತ್, ತಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್, ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಆನಿ ವಿರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತಶೆಂಚ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ತಿಣೆಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ – ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಮ್ಹಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಾವ್-ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆರ್ – ಕಸಲೆಂಗೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನ್ವಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಗಿಮಾಂತ್ಲಿ ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬೋಳೂರ್ ಧಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂದಿ, ತ್ಯಾ ಯುವಕಾಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತುನ್, ತಶೆಂಚ್ ಬಸೊನ್ ತಿ ಉರ್ಲಿ.

ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉಗಡ್ನ್, ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಿರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ‘ಆಬ್ಳೆ, ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ‘ಕುಟ್ಟೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಪುಣ್, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಯ್ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್.

“ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಬಹುಶ್ಯ ತುಂ ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ತರ್ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುಟ್ಟಿ ಮಧೆಂಚ್. “ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್…” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ನರ್ಗಲೊ.

“ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಆತುರಾಯೆನ್.

“ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ… ತಿ ಬರಿ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುವೆಂಚ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಕಸಲಿ ತಿ?”

“ತೊ ಪಳೆ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ…”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ತೊ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ?” ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚೊ ಸ್ವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಧಡ್ಧಡೆ ಉಟ್ಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪ್ರತಿಫಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಚೊ?

“ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.”

“ತಿತ್ಲಿಚ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಾ ಕಾಟ್ಯಾಕ್, ರಾತ್ ವಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ವಚ್ಯೆತ್.”

“ತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಬಾಯೆ. ಪುಣ್ ತೊ ತುಮ್ಚೊ ಖರೊ ದೋಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಆಜ್ ದಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಹುಕುಮ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಕುಟ್ಟಿ ತುಂ? ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾಯ್… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ, ಚಿಕ್ಕೆ ಶಿಣೊನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಯೀ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆನಿ ದುಬಾವ್ ಚಾಲು ಜಾಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್” ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್. “ಕೋಣ್‍ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಗಾಚೊ ಗುಪ್ತಚಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಉರ್ವಾ ಆನಿ ಬಂದ್ರಾ ಮಧೆಂ ಧಾ-ವೀಸ್ ನಸ್ರಾನಿ-ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಬಹುಶ್ಯ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾಬಾಚೆ ಜಣ್ – ಕೊಣೆಂ ಜುದಾಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್! ಹಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಣೀ – ದುಮ್ಗಾಬ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್…”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ? ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಝಳ್ಕನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿವ್ಯೆತಿ. ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್…”

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್, ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ತೊ ತುಮ್ಚೊ ಖರೊ ದೋಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಶಿ ಹುಕುಮ್ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ದಿತೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಕಸಲಿ ಹುಕುಮ್? ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್ ಪುನೆವಂತಾ!”

“ಗುಪ್ತಚಾರಾನ್ ತಶಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಶಿಪಾಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸುಫೆದಾರಾ ಖಾಲ್ ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.”

“ಧನಿಯಾ ದೆವಾ! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್… ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಶಿಯೀ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್? ತುಂ ಸೊರೊ ಪುಣೀ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ ಕುಟ್ಟೀ? ವಾಯ್ನಾಚೊ ವಾಸ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ!”

ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಧಯ್ರಾನ್‍ಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್, ಅಮ್ಮಾ. ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಫಟ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖುದಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಾತಿತ್ ತಿತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್, ಎಕಾ ಸುಫೆದಾರಾ ಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.”

“ದೆವಾ, ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ?” ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ರೋಧನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ತಿ. “ಸರ್ದಾರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ..? ಹಾಯ್! ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾ ಬಾಪಾ, ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತುಂ ಚುಕಯ್. ದುಮ್ಗಾಬ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನಾಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರ್..!”

ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿಕ್‍ಯೀ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಲಾಭಾಡ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಫುಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕರ್ತಲೊ ಕಿತೆಂ!

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮೊನಿಕಾ ಆನಿ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚಿ ಬೀಬಿಯೀ ಜಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಸೆವಕಾಚೆಂ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಣಿಂಯೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಕುವೆಲ್ ಭಯ್ಣೀ ದೊಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಬೀಬಿಯೆನ್, ತಿಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ರಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಪಾಸತ್? ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಶೆಂಬರ್ ಆನಿ ಹಜಾರೊಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲಿಂ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಪಾವನಾಂತ್‍ಗೀ?

ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿಂತ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊಯೀ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲೊ. ಕುಞಕುಟ್ಟಿನ್ – ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಶೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ – ಫಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಯೀ ಪಾತ್ಯೆಲಿ. ಪುಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್, ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಿರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಜಡ್ ಹೃದಯಾಕ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಿ ಊಬ್ ದಿಲ್ಲೊ ತೊ ಸರ್ದಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಾವುರ್ತಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್? ತಿಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಚೊನ್ ಚಡ್ ವೊರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖುದ್ದ್ ದುಮ್ಗಾಬಾನ್‍ಂಚ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಕಾವೂರ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಯೀ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ!

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಯ್ರಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಟೆ ಖಾತಿರ್ ತುರ್ಕಿ ಸುಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಸೈನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್, ತಾಣೆಂಚ್, ಹುಕುಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಶೆಂ? ಕಾಂಯ್ ಘಾತಾನ್ ವಾ ಜಿದ್ದಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಹೃದಯ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತರೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತರ್, ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಸಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಫಾವೊ ತೊ ವಿವರ್ ಮೆಳಾಸರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಅಶಾಂತೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಕಶೆಂ ತಿ ಸೊಧಿತ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ.

“ಕುಟ್ಟೀ” ಉಲೊ ದಿಲೊ ತಿಣೆಂ.

“ಜೀ, ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್!” ಥಂಯ್ಸರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಬ್ಕಾಲ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್?”

“ಠಾಣ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.”

“ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ತೊ… ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಗೆಲಾಮೂ?”

“ನಾ, ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್.”

“ವಚೊಂಕ್ ನಾ?”

“ಖಂಡಿತ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.”

ಹಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್ ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಕುಟ್ಟಿನ್.

“ಪರ್ವಾ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ತುಂ ಆತಾಂ ಇಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತುವೆಂ ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ವಚಜಾಯ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಹಾಂವ್ ದುಡು ದಿತಾಂ.”

“ತುವೆಂ ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್!”

“ತುಕಾಯೀ ಫಾವೊತೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಖಬರ್ ತುವೆಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂಗೀ, ಜಾಲಾಂ ತರ್, ಕಿತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್… ಮೆಲ್ಯಾತ್ ವಾ ಧರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್… ಜರೂರ್!”

“ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ – ತೊ ಸರ್ದಾರ್, ರಾತಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ, ವಾ, ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ ತೊ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ಆತಾಂ ವಚ್, ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆ. ಎಕಾ ವೊರಾನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಉಟಯ್ತಾಂ.”

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತೆಂ. ಅಶರೀರ್ ತಾರ್ ಏಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೀರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕುಂವರ್ನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಘಟನಾಂ ಕಶೆಂ ರಾವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉದೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಅಸ್ತಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕುಞಕುಟ್ಟಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಬೋಳೂರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಉಮೆದಿಚೆರ್, ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News