ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ಣಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : August 9, 2020 at 12:13 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟೆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಪರಿಂ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಜ್ಯೆಕ್ ದೆಖೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರಾಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾ, ರುಬಿ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಎಕಾ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾಗೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

‘ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್’ ಕಾರಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಲಿಯಾ ಕಾರ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಭಿತರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಲೆಂ. ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಧೆಡಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆಂಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಮಾ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಸಾಯರಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸರ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ತುವೆಂ ತೋಟ್ ಪಳೆಲಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ?” ತಾಕಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ನಾ” ಮಟ್ವಿ ಜಾಪ್ ತಾಚಿ.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ತಾಗೀ?”

“ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ.”

“ರುಬಿನ್ ಕಶೆಂಯೀ ಘರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಮಿ ತೊಟಾಂತ್‍ಚ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ. ತೆಂ ಘರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಶೊಪ್ ವೀಕ್.”

“ಜಾಯ್ತ್” ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಪಿ ದಿತಾಲೊ ತೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ” ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?”

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ?” ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀನತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಜಿ ಚಾಲ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?” ಮುಖಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ರುಬಿಪರಿಂ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ನಾಂಯ್? ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಾಂಠಾಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾಯ್” ದುಖೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊ.

“ತಿಕ್ಕೆ ಲೋವ್ ಉಲಯ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ಲೊ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಠಿಣತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾಯರಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ನ್ ಸಿಟಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಸಾಯರಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಕಾರಾಂ ವಚೊನ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ, ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಸಾಯರಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ತೊ ಬಂಗ್ಲೊ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರುಬಿಚಿಂ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಲಿಂ.

ಕಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

“ಮಾಂ” ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಿಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್ ಆನಿ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಿಯೀ ರಡ್ಲಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ.

“ತುಜೊ ಪಾ ತುಜಿಚ್ ಖಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಚಡ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ, ಪುತಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಲಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತುಕಾ ಸೊಧ್ತಾತ್. ಜೆವಣ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ವಚ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಚ್.”

Irene-Pinto-Budkuloಸಾಯರಾನ್ ಮೆಟಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ. ಕಾರಾರ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ದುಖ್ಲೆಂ. ‘ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚಿ?’ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಯರಾಕ್. ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ. ಧಾಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ ಭಿತರ್, ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್.

“ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನರ್ಸಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಲಿ ತಾಕಾ.

‘ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ.

ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆ. ಶ್ವಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ವೆತಾಲೊ. ಸದಾಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಯೆತಾನಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್ಚೆ ತೆ ದೊಳೆ ಆಜ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ದುಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ.

ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ರುಬಿ, ಮರಿಯಾ, ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತಾಕಾ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಯರಾಚೆ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ದಿಸನಾಸ್ತಾನಾ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ನೀಟ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ಪಾ ಕಸೊ ಆಸಾ, ಸಾಯರಾ?” ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾಯೀ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಕಾಂಯ್ ಬರೊ ನಾ.”

ಪಾಂಚ್‍ಯೀ ಜಣಾಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಉದ್ವೇಗ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್. ಎಕಾ ಕಾರಾರ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಭವ್ಯ್ ಜಿವಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲಿ. ರುಬಿಕ್, ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಆಜ್ಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಿಸಿಲ್ ಸುನೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಿಂಗಡ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ‘ಲಾಖಾಂಚೊ ಧನಿ ಹಾಂವ್’ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ.

ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ಉಲ್ಲಾಸಾ ವಿಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲಿಂ.

ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಭಿಯೆಲಾಂಯ್? ತುಜೊ ಪಾ ವೆಗಿಂ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಲೊ.”

“ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್, ಮರಿಯಾ” ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ಹಾಸೊ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್.

ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ರಾತಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ.

“ಪಾ” ಸಾಯರಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಗಿಗಾಬಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ. ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಯರಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಜೀಬ್ ಹಾಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಪುಣ್ ಸಲ್ವಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ. ಓಂಟ್ ಹಾಲ್ಲೆ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.

ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಯೆತಾನಾ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್ಲೆ. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಕಳ್ಳಿ. ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪತಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಚರಯ್ಲೆ ತಿಣೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊನೆಂಪಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾಲೆಂ.

ಸಾಯರಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಪತಿಕ್ ತೋಂಡ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲಿ ತಿ.

ಸಾಯರಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಪಾ ಉಟ್ಲೊ” ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?”

ಪೇಪರಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಸ್ಟೆನಿ” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಿ ಸಂಗಿಂ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ವೆತಚ್ ತೊ ಪೇಪರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಉಟ್ಲೊ. ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಸ್ಟೆನಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೆನಿ, ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೊ ಪೂತ್” ಅಡ್ಹೂಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕೊನ್. ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೈಟಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡೊನ್ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.

ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖರ್ಕರತಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿರಾಂತಿಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಉಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತೋಂಡ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ, ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಾರ್ಕಿಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಬಾಗ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂನಿ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣೀ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ದ್ವೇಶಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ವಿಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಗಿಗಾಬಾ, ತುಂ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಚುಕ್ಚೊ ನಾಂಯ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ತುವೆಂ ಕೆಲಿಯ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ತಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಗೋಳ್ ತುವೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್. ತಿಂ ಕಠೋರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜೀಣ್ ಸಾರ್ತಾನಾ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ತುವೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ನಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಸುಟ್ಲಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ತಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೊಗ್ಸುಂಚೊ ನಾ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಇತ್ಲೆಶೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಖ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಭೆಷ್ಟಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ದುಖ್ ಸಾಯರಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಡಯ್ತಲೊಂ. ತಾಚಿ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಜೀಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿಜೆ.”

ಗಿಗಾಬ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಕಠೋರ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿ ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ನಂಜ್ಯಾಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಿಡೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟತಾನಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ ತೊ. ಉದ್ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾನ್ ತಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತೋಂಡ್ ಕಾಳ್ಯಾ ವರ್ಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಉದೆಲ್ಲೆ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಉತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಕುಶಿಕ್ ಲಕ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆನಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ಉಸ್ವಾಸಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಪತಿಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ತೊ ಮತಿರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತತಚ್ ತಿಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಚಡ್ಲೆ. ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನರ್ಸಾಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲಿಯಾ ಪಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿ ತಿ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಚಾಕರ್ನಿ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಜಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಪಾ!” ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ನಾತಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಆಶೆನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್.

“ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ, ಸಾಯರಾ. ತುಂ ವಚೊನ್ ನಿದೆ” ಆಜಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ತುಕಾ ನೀದ್ ಖಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮಾಂ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ತಾಂ ತುಂ ನಿದೆ.”

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಲೊ, ವಚ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ” ರಾವ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಮಧುರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

‘ಸ್ಟೆನಿ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಕರ್ತಾ? ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್?’ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್ ಹೊಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಸಾಯರಾಕ್. ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ವೊರಾಂ ಧಾ ಉತರ್ಲಿಂ ಸ್ಟೆನಿ, ನಿದನಾಯ್ವೇ?”

“ಹಾಂವ್ ಮಾಗಿರ್ ನಿದ್ತಾಂ. ತುಂ ನಿದೆ.”

ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ಸಾಯರಾನ್. ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ಚೊ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಆಲೋಚನಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತೊ ಮಾಗಿರ್ ನಿದ್ತಾಯಿಂ, ಮಾಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ತಾಂ” ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿ ವರೇಗ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ನಿದೆಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವೊರಾಂ ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪತಿ ಪರ್ತುನ್ ಮತಿರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಜ್ಹೆಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಸೊಫಾರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ವಚ್, ಸಾಯರಾ, ನಿದೆ.”

“ಅರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಗೀ?” ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಆಜ್ಯೆಚೆಂ ಭಿಚಾಣೆಂ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ‘ಸ್ಟೆನಿ ನಿದ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಹೊಲಾಚೊ ಲೈಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆಂಗ್ ವೊಳ್ತಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ದೊಳೆ ಜ್ಹೆಮೆತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಲೋವ್ ದಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬಳಾನ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಜಿರ್ಲಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *