Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಚವ್ದಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : February 16, 2020 at 8:52 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

“ಜೂಡಿಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯಿಂ?”

“ತುಕಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಕಾಗದ್ ಘಾಲ್ತಾಯಿಂ.”

ತಿಂ ಹೊಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕದೆಲಾಂನಿ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಬಸ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ, ಆಜ್ ತುಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್?” ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್.

“ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಣೆಂಚ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್’ಚ್ ತುಂ ಮೆಳ್ಳೆಂಯ್.”

“ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಆಜ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಭಾವಾನ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊ ಫಾವೊ ತೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್.

ದೋನ್ ಫ್ರುಟ್ ಸಲಾದ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಮ್ಜಲೊ.

“ಮರಿಯಾನ್ ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಪಳೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ” ತಾಕಾ ಪಳೆತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್?” ಸಾಯರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಾಂಗಿಜಾಯ್ಗೀ? ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಮೂ?”

“ಚಲ್! ತುಜಿ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾ ಮ್ಹಣ್” ಮರಿಯಾ ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ.

“ಬರಂವ್ಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫ್ರುಟ್ ಸಲಾಡ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ತೊ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಡ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕದೆಲಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಯರಾಚಿ ವಳಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಮರಿಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಭಾವಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಲರಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹೆಳಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ವೇಸ್ ಜಾಲಾ ಪಳೆ ತುಜೊ.”

“ಖಾವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಉಲಯ್. ಆಮ್ಸರ್ನಾಕಾ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ಕುಶಿನ್ ಅಲಕ್ಷೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸೊಭವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ಗೀ ಕಿತೆಂ?”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್” ಓಸ್ಕರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾನಾ ತಶೆಂ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಇಷ್ಟಿಣೆಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ನಾ” ಮರಿಯಾಕ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಭಯ್ಣಿನ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಅರ್ಥ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಕೆಲೊಯ್” ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

“ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಸೊಚ್, ಸಾಯರಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖಂವ್ಚೆಂ, ರಡಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ತಾಕಾ” ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಆನಿ ಉಟ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ಚಿ. ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಬಿಲ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೆಂ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಬಿಲ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲೊ ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್. ಬಿಲ್ಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

Irene-Pinto-Budkulo“ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ.” ಬಿಲ್ಲ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಹಾತ್ ಮುಟಿ ವಯ್ರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮ್ ಉದೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಬಿಲ್ಲ್ ನ್ಯಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ.” ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಸಲಿಂಗೀ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲಿಂ. ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪೈಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ‘ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್’ ಸಾಯರಾನ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ಲೊ.

ತೆಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಕಡೆನ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾವಾನ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಮಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಚೆಂ ಖರ್ಕಸ್ ವರ್ತನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಾಯರಾ ಮುಖಾರ್’ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾವಾಚಿ ಚೂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಮಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಕಾ.

‘ಸಾಯರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

“ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್‍ಸ್ಟೆಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್.

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಮರಿಯಾ, ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಘರಾ ಯೇ.”

“ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

ಸಾಯರಾ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾಲೆಂ, ತರೀ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿಂ ವಚೊನ್ ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ರಾವಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಭರೊನ್ ತಾಂತುಂ ಉಬೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಚಡಾ ಚಡಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಸ್ ಅಶೆಂಚ್ ಭರ್ನ್ ಯೆತಾ. ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ಕೆಲೊ.

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಳ್ಸಾಯೆಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಡ್ಚೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬಸ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ.

ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಪರ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ವಯ್ರ್ ಸರಳ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೊಪಾಂತ್ ಬಸ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಹಾತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲೊ ಸಾಯರಾನ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಾರಾರ್’ಚ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲಿ. ರುಪ್ಯಾಚೊ ನೋಟ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜಿಪ್ಪ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಸ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾ ಪಾಟಿಂ ಲಕ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ವಯ್ರ್ ಧರ್, ಸಾಯರಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಲಜೆನ್ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯರಾಚೆಂ. ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸರಳ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ತೆಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಜೆನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪೈಶೆ ದಿಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಷಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ದೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಯೆತಚ್ ತೆಗಾಂಯೀ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಕಡೆನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಗೇಟಿ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ರಾವ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ, ಮರಿಯಾ. ಸಾಯರಾ ಕಿತೆಂ ವೊಗೆಂಚ್ ರಾವ್ಲಾಂಯ್? ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಕಿತೆಂ?”

ಸಾಯರಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂಗೀ ತಾಕಾ. ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ” ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಟ್ ಮನಿಸ್. ತುಮ್ಚೆಪರಿಂ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಚಲಿಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ದುಖ್ಲಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ.”

ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ವೆಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ. ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ ತಾಂಕಾಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ತಸೊಚ್ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದುಖ್ತಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚನಾ. ಮತಿಕ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ” ರುಮಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ನಾ, ಮರಿಯಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ.”

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ವರೇಗ್ ಸಾಯರಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ರುಪಾನ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ತಾಕಾ ಘುಸ್ಪಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

‘ಸಾಯರಾ, ಹಾಂವ್ ಕಾಟ್ ಮನಿಸ್. ತುಮ್ಚೆಪರಿಂ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಚಲಿಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ದುಖ್ಲಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ’.

ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿಂ. ‘ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಮೊನಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಕಾ ದುಖ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳತ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

ಸನ್ವಾರ್, ಆಯ್ತಾರ್ ರಜಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಚಿ ಒಪ್ಪಿಗ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಯರಾ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಮರಿಯಾ?”

“ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ಬರೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪೈಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಣೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಚಾಲ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಚಲಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ‘ಬಿಲ್ಲ್ ತುಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂ, ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ. ಬಿಲ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಪುರುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಉಗ್ತಿ ದಾಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ? ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. ತೆಂಚ್ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.”

ಭಾವಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸಮಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ಆಪುಣ್ ಬೊಲ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರುಬಿನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ರುಬಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ಮುಖಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಚೂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಕೊಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ?” ಮರಿಯಾ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಭಾವಾನ್. ಮೈಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಿಸಿಲ್‍ಬಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್.

“ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ” ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕಿಲೆ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಸೈರಿಕ್?” ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೈಕಲಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ನವ್ರೊ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ, ಎಕ್‍ಚ್ ಪೂತ್. ಚಾರ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಮಾಂಯ್ಕ್ ತಿ ಸೈರಿಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಯಾ.”

“ನವ್ರೊ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ!” ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ‘ತರ್ ಸ್ಟೆನಿ ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಣಾಂ’.

“ತಮಾಶೆ ಕರಿನಾಕಾ ಹಾಂ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮಾಂಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಂವ್.”

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ? ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ‘ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೊಂಬೈಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂ. ರುಬಿನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಮಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ’.

ಭಯ್ಣಿಚಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

“ಕಿತೆಂ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್ ಯಾ ನಾ? ನವ್ರೊ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕ್ಲಾ. ಕಾಜಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ, ಜನೆರಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ದವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಖುಶಿ.”

“ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.”

“ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್ ಯಾ ಕಾಜಾರ್’ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯ್?”

“ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.”

“ಬರೆಂ, ತಶೆಂ ಶೀದಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಯೇ. ತರ್ ತುಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.”

ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮರಿಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ತಿ ಖಬರ್?”

“ರಾಗ್ ವೆಗಿಂ ಯೆತಾ ತುಕಾ. ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಯಾದ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್!”

“ಆತಾಂ ತುಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಶೆಂ ಗೆಲಿ?”

“ಮಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್’ರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಶಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಆಡ್‍ಪಾಂಯ್ ದಿಲಾಯ್ ತುವೆಂ.”

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮರಿಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್?”

“ಮೈಕಲ್?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ತರ್ ರುಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಣಾಂ. ತೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ವ್ಹಯ್. ಮೈಕಲಾನ್ ಏಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಂ ಕಶೆಂಯ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತೀಯೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.”

“ತುಂ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಯಿಂ. ಮಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಧುವೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ವಳ್ಕತಾಯ್‍ವೆ ತುಂ?”

“ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳೆಲಾ ಹಾಂವೆಂ.”

“ಪಳೆಲಾಯ್ ಮಾತ್ರ್‍ಗೀ? ಪಾಪ್ ಚೆಡುಂ! ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಸೈರಿಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪರ್ವಾ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್” ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್” ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮರಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಮನ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ತಾಂ.”

“ಮರಿಯಾ” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ಗಂಭೀರತಾ ಆಯ್ಲಿ. “ತುಜ್ಯಾ ಸುಖಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ವಚನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆನಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ದೊನ್‍ಂಚ್. ಏಕ್ ತುಜಿ ಜೀಣ್ ಸುಖಿ ಕರ್ಚೆಂ; ಆನ್ಯೇಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್” ಮರಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಪೂರಾ ಜಾಣಾಂ, ಮರಿಯಾ. ಮೈಕಲಾನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಕರೆಜ್ಮ್ ತಿರ್ಸೊನ್ ತುಜಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾತಚ್ ಕಾಜಾರ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ.”

“ಕಾಜಾರಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್. ಪಯ್ರ್ ತುಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಬಿನ್ ಶೊಪಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಮಧೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ.

“ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಖುಶಿ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಖುನ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿಂ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಯರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಸಿಸಿಲಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್!” ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಾಗಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ರುಬಿಕೀ ತಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಗೀ? ಮೆಳೊಂದಿ. ತಾಕಾ ತುಂ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ತುಂ ಶಿಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ” ರಾಗಾನ್ ಸಣ್ಸಣ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ರಾವ್, ಅಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾ. ರುಬಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತೊ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನಾಂಯಿಂ.”

“ತೊ ಭಾಸ್ ಪಾಳಿತ್, ಮರಿಯಾ. ಪುಣ್ ಮುಖಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕಸಲಿ? ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ರುಬಿಕ್ ಫುಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ.”

ಮರಿಯಾ ಮೊನೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್.

“ರುಬಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಡ್ಡಿ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಖಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ವರ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಥಂಯ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಭಾವಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಭಾವುಡ್ಚೊ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರೀ ನೀದ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ.

‘ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖುನಿಗಾರಾಚೊ ಪೂತ್’ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ತಾಲೊ. ‘ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ? ನಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಮರಿಯಾಕ್ ರುಬಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಲೊಂ.’

‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ, ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ಗಿಗಾಬ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಪಿ. ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಆಮಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ’.

ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕರುಣಾಭರಿತ್ ತೋಂಡ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಉಜ್ಬೊಂಚೊ ರಾಗ್, ಉದ್ವೇಗ್, ದುಖ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ತಾಂಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ರಾತಿಂನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೊ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಭಿತರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಶೊಪಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಸಮಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಲಾಂತ್ ಬೂಡ್ಸಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ಜಾಲಾಂತ್ ರುಬಿ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ಕಿತೆಂ?” ರುಬಿಚಿ ಸಳಾವಳ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಕೋಣ್, ಮರಿಯಾ ಆಯ್ಲಾಂ?” ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾನ್ ಮರಿಯಾ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನೆಣಾಂ ತೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಭಿತರ್ ಆಸಾ.” ರುಬಿಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕದೆಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ಬೊಂಬೈಗಾರ್ ನವ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಳೆ, ತೊ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ.”

“ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲಾ?” ಘಾಬರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. “ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ. ತಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್.”

“ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇ.”

“ಹ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್?” ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ.”

“ಕಿತೆಂರೇ ತೆಂ?” ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಪಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆ ತೊ ನವ್ರೊ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ” ಹಾಸೊನ್ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಅರೆ, ತೂಂಗೀ! ತೊ ಥಂಯ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ” ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ರುಬಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲಿ. ತಿ ಭಿತರ್ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾ ರಾಕ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಹ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಯಾಂ.”

“ತುಂ ವಚನಾಕಾ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್. ಒಟ್ಟುಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ. ತುವೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆ.”

ಮರಿಯಾಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ರಾವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಸಾಧೆಂ ನಿತಳ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್, ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಫ್ಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ನಾಂಯಿಂ” ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ರುಬಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಖುಶಾಲಿ ಖೆಳ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

“ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿತಾಯ್ರೇ? ಮರಿಯಾ, ತಕ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾ ಬಾಗಯ್ಲ್ಯಾಯ್? ರುಬಿ ನ್ಹಯ್ವೇ ಆಯ್ಲಾ?”

“ರುಬಿ!” ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ. ರುಬಿ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ತಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್. ಲಜೆನ್ ಮರಿಯಾ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮಾರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಫಿ ರುಬಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪೊಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸ್ಲೊ ರುಬಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ರುಬಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ನ್ ತೊ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರುಬಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಮಾಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶಯ್ ಗಂಭೀರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಸಂಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಜಾತಚ್ ರುಬಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪಪ್ಪಾಕ್ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಖುಶಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಹಟ್ಟಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನಿಮಾಣೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಂ. ಕಾಮ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಬಿಚೆಂ ಮನ್ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಿತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ವಿಶಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ವಾಡ್ಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗೀ ಉಟ್ಲೆ. ಕೊಂಬಿಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಶೆಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಖುಶ್ ಜಾಲೊ.

“ಹರ್ಶೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮರಿಯಾಕ್ ಪುರೊ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಪಳೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಯೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಕಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರುಬಿನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ರುಬಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

“ಕಾಮಾಂತ್ ಮರಿಯಾ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ, ರುಬಿ. ತುವೆಂ ಆತಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರೂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾವ್ನ್ ಸವಯ್ ಕರಿಜೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್.”

ಮರಿಯಾನ್ ರಾಗಾನ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ರಾವ್ ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್. ತುಕಾಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಲೊ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

“ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಹದಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತಾ ಸ್ಟೆನಿ” ಹಾಸ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್.

ಜೇವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಬಿ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಧಾದೊಶಿ ಮನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ, ಮರಿಯಾ” ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ರುಬಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಪಾವ್ನ್ ಯೇಗೋ ರುಬಿಕ್” ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಬಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ರುಬಿ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ತುಂಚ್ ವಚ್” ಚುಕಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್, ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಮಾಶೆ ಚಿಂತುನ್.

“ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಂ.”

ತೊ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ನವೆಂಬರ್ ಉತ್ರೊನ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ಲೊ ದಶೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ರಾಟಾವಳಿ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಯರಾ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಸಾಯರಾ ತ್ಯಾ ರಜೆಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತಾಂಗೆರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಘರಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಘರಾ ಆಸೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

“ಸಾಯರಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮರಿಯಾನ್.

“ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ.”

“ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ತುಂ?”
“ತೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಜೆಮೂ?”

“ಆಸಾಗೀ ನಾ ತೆಂ ತುಂಚ್ ಪಳೆ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ರಜೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಜೆನ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ಯೆತಾಂ.”

ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ ತಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರಿತ್ತ್.

ಕಾರ್ ತೊಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ನಾತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್.

“ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ, ಮಾಂ” ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ಸಾಯರಾನ್.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ಲಾಂಯ್, ಬಾಳಾ ತುಂ! ಶಿಕಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯ್. ಥಂಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಸಮಾ ಖಾಣ್ ಆಸಾವೇ?” ಸಾಯರಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾಚಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಧುವ್ ತೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್. ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಎಕ್‍ಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಂ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಗಿಗಾಬಾಕ್.

“ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಪಾ” ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ಸಾಯರಾನ್.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಪುತಾ” ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ನಾತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್’ಲ್ಲಿಂ.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?”

“ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ, ಪಾ. ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್.” ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ಸಾಯರಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ದೋನ್ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಜೀವ್. ತಾಂಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಯರಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸುಖಿ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನಾತಿನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಆಶೆತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾ, ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ವಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ತೊಟಾ ಮಧೆಂ, ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಹಟಾನ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ನಿರಾಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾಕ್ರಿ ಆನಿ ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ರಜೆಂತ್ ತೊಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಳ್‍ಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಆನಿ ಖಾಣ್ ತಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಒದಗ್ಸುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಭಾಗ್ತಾಲೆಂ.

ಆಪ್ಣಾಚೆರ್’ಚ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚೊ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತಾಂಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ಯೇನಾಶೆಂ ತೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೊಗಾ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ದುಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ರಜಾ ಬಜ್ಪೆ ಮರಿಯಾಗೆರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ತಿ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಸಾಯರಾಕ್ ರಜಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ ತಿ. ತೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಸಾಯರಾ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಗದ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ತೊಟಾಕ್ ಯೇಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಿಗಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಯರಾ ತಾಕಾ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ತಾಲಿ.

“ಪುತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಿಗಾಬ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ವಾಂಚನಾ. ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಬರೊ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಮರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ.”

ಹರ್ಯೆಕಾ ರಜೆಂತ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಯರಾಕ್. ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಗಿಗಾಬಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ.

“ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸೊಫಿ ಆಂಟಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸಾಯಿಂ. ಅಮೆರಿಕಾ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮೆನೆಜರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯಿಂ” ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಮಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಆಸ್ತಿವಂತಾಕ್‍ಚ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ಕೊಣೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಂಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ?”

“ದುಬ್ಳೊ ಚಲೊ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸಾಯರಾ. ಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಪಳೆ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಣೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಜಾಂವಯ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಫಾವೊ ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಮರ್ಜಿ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ.”

“ಮಾಂ, ತರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸೈರಿಕೆಚಿ ಖಬರ್ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರಿಕೆಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗನಾ.”

“ತುಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.” ಸಾಯರಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್, ಪುತಾ. ಆಮಿ ಅಡ್ಡಿ ಕರಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಿಗಾಬ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ.

ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ಜಾತಾ ತೆಂ ಸಾಯರಾ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಪಾ, ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ವರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ದೀನ್‍ಪಣಾನ್.

“ಸಾಯರಾ” ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆಸ್ಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ದವರ್ಲೊ ಗಿಗಾಬಾನ್. “ತುಜೆಂ ಮನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹೆಲಾ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ರುಪಾಚ್ಯಾ ತುಕಾ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್, ತುಜ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಲಾಗ್ಚೆ ನಾಂತ್.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪುತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಗಿಗಾಬಾಚೊ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ತುವೆಂ ರಜೆಂತ್ ಕೊಣಾಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂಯ್?” ಪುತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಂಗತ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್, ಮಾಂ. ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಜ್ಪೆಂತ್. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬರೀ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ರಜೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತೆಲಿಂ.”

“ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ರಜಾ ಘರಾಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾ ದಿಸ್ತಾ?”

“ತಾಣೆಂ ಬರಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ರಜಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಗೆರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾ ಯೇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.”

“ತುಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್. ತುಕಾ ತುಜಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ರಜೆಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ತುಂ ತಯಾರ್” ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್.

“ಮಾಂ, ತುಕಾ ಖುಶಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಟ್ ಧರಿನಾ.”

“ಗ್ರೇಸಿ, ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಆಶೆತಾ. ತೆಂ ವಚೊಂದಿ. ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ. ತುಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡಿನಾಕಾ.”

“ಥೆಂಕ್ಯು, ಪಾ!” ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾಯರಾ ಉಟೊನ್ ಆಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತೆಲಿಂ, ಮಾಂ” ಏಕ್ ಹಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಿಚೆ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪೂರಾ ಏಕ್ದಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಿಂ.

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಸಾಯರಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೊಟಾಂತ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾಗೆರ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಬಾಸ್ಕೆಟಿಂತ್ ಭರ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ. ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಜೇವ್ನ್, ಗರ್ಜೆಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಾಡವ್ನ್ ಕಾರಾರ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಲಿಯಾ, ತಾಕಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾವ್ನ್ ಯೇ” ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ಜಾಲಿ ಧನಿನಿಚಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಗೊತ್ತು ನಾ, ಮಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಮರಿಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆತಾಂವ್.”

ಸಾಯರಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ.

“ತುವೆಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆತಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮರಿಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಕಾರಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೊ ನಾ? ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಧುಳಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.”

“ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಶೆಂಚ್” ತೋಂಡ್ ಫುಗವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಕಾರಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೌಶೆಗೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ರಜೆಂತ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ” ಡ್ರೈವರ್ ಲಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ವ್ಹರ್” ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News