Latest News

ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 13, 2020 at 2:08 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆಸಾ ವಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಕಿತೆಂ..? (ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮಿ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್).

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆಸಾತ್ ತರೀ, ತಾಕಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ. ದಿಸಾಳಿಂ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ತರೀ, ಸೀಮಿತತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಖರೆಂ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ.

ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿಂ, ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ (ದಿಸಾಳಿಂ ಅನಿ ಹೆರ್) ಆಮ್ಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ವಾಚ್ತಾ, ಪಳೆತಾ. ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾಧನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂ ವಿಶಿಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆಂ!

Media Imporance_Editorial_A

ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಅಸ್ಲಿಯತಾ ಕಳ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಸಂಘಟನಾಂ ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಧಿ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್, ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ಗಡಿ, ಮೆರೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ತಾಂಕ್, ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಶೆತ್ ಹಾಕಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಲೊಳ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಕಶೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ. ವಿಚಾರ್ತಲೊಯೀ ನಾ. ಪುಣ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಉತಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ/ದಿಲ್ಯಾರೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾಗಿ ತೆ!

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ (ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಅಪಕ್ವ್ ರಾಜಾಂವಾಂ ವರ್ವಿಂ) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್, ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾನ್ ತಿ ಖಬರ್ ವ್ಹಡ್ ರಿತಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿಲೊ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ (ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಸಲೆಂಚ್ ರುದಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ!). ಅಶೆಂ ತೆಂ ರುದಾನ್ ಉದೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಣೆಂ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಸುಪ್ತ್ ಆಶಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ.

Ronald Colaco speaks
ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲೆಂ

ಪುಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ನ್ಹಯ್! ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ್ ‘ಕನ್ನಡವಾಣಿ’ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್. 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಂಬೈಂತ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. (‘ಕನ್ನಡವಾಣಿ’ ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ‘ನವಭಾರತ’ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವೀಕಿಪೀಡಿಯಾಂತ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ!).

‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಭರ್ಮಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಖರ್ಯಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತೆಂ ಕುಸ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂಚ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ನೀಜ್ ತಾಂಕ್. ಆನಿ ಆಜ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್, ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಂವ್, ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾಂವ್!

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಕಾ ಮೂಳ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ದಮ್ ನಿರಾಶೆಚಿಚ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಜಿಕಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಯಾರ್, ಸಪ್ಣೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಆಮ್ಚಿ ಹಕೀಗತ್ ಇತ್ಲಿಚ್! ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಧಾಂವೊಂಕ್/ಖೆಳೊಂಕ್ ಕಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕನಿಷ್ಠ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್, ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಇನಾಮಾಂ, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ!

ಜರ್ನಲಿಸಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ, ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಏಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂತ್‍ಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ, ತತ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಕಸಲೆಂ ಆಸತ್? ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಜರ್ನಲಿಸಮಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಉದೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಬಾಳ್ವನಾ. ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್, ಧೋರಣ್ ಆನಿ ನೀತ್.

Media Imporance_Editorial_B

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಪಳೆಯಾ. ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ, ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ. ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಚಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಸಂಗೀತ್-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯೀ… ಊಹುಂ, ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಜಿರ್ತಾ (ಎಕ್‍ಚ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ತಾ ವಾ ತೆಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್!).

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾನಾ, ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರಿಜೆ. ತಾಣಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮ್ಜತಾ.

Budkulo_Editorialಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್‍ಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಧುಂಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಹೊಗೊಳ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗೊ. ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧಕ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖುಶಿ. ಕಾರ್ಯೆಂ ವಾ ಕಸಲಿಯೀ ಸಂಗತ್ ತಿ ಜಾಂವ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಉಣೆಂ ಮಾಪಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಕ್ಕಡ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾತ್! ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಹಕೀಗತ್.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೇಶ್, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಯಾ. ತಾಂತುಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಹಾಸ್ಯ್, ವಿಡಂಬನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ತಾ (ಕಾರ್ಟೂನಾಂ, ಕೊಮೆಡಿ ಶೊ, ವಿಡಂಬನ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್. ರಾಜಕಾರಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ನಟಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ದಿಲಾಂ.

Media_Newspapers

ಸರ್ಕಾರಾಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ಜೆಕ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್) ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ. ಸರ್ಕಾರ್, ಅಧಿಕಾರಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾಧ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಥಂಯ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸನಾ. ಲೊಕಾಕ್‍ಚ್ ಮಾಂದಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ದರ್ಬಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಪ್ರಕಾಶನ್, ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂನಿ ಭೋವ್ ಬರೆಂ, ಅದ್ಭುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂತೊಸ್. ಕಿತೆಂಯೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್‍ಚ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ಆನಿ ವಿಚಾರ್-ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಯೆತ್‍ಗೀ? ಚೂಕ್ ಪುಣೀ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್‍ಚ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್.

KLS_Sahity-ani-Vimarso-9

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಾರ್‍ಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ, ಮಾ.ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ದಿತಾನಾ ಏಕ್ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ –“Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfills the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things…” (ತೆಂ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚಾ – ಆಜ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ…).

ವಿಮರ್ಸೊ ವಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ವಸ್ಥೆತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ಕ್, ಯೆಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಗಲೀಜ್ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್! ಅಸಲ್ಯಾ ‘ಶೆಣ್’ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೀಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ (ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್) ಸರ್ಸರಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ.

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್-ವಿಮರ್ಸೊ, ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಸೊನ್, ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜೆ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಹಿಚ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಂವ್, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್, ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ತಲೊ!?

ತಿಕ್ಶೆಂ: ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ 30 ಹಜಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲಿ. ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಮುಖ್ಯ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್‌ಯೀ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾರ್ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾಲೊ! ಏಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಖಬರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಉಸ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ, ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್!

(ಹೆ ಮುಗ್ದನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್; ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾತ್…)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್

Kindly Support and Strengthen Budkulo

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News