ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 10, 2020 at 8:18 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 5
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಪರತ್ ಕಾಡಿಶೆಂ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಟೋಟಲ್ ಸಲ್ವಣೆಚೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ – ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರ್. ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಜನವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್.

‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಸಲ್ವಣಿ (ನಾಲಾಯಕ್‍ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಸತ್. ಹ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಕಾಂಠಾಳೊ, ರಾಗ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್. ವ್ಹಯ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಲ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಎಕಾಚ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆದಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ತಿಂ ಬಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ (ನವಭಾರತ ಆನಿ ಮುಂಗಾರು). ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದಯವಾಣಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ‘ಆಶಾ’ ಉಬ್ಜಲಿ (ತಾಚಿ ಕಾಣಿಚ್ ರೋಚಕ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಆಸಾ, ತಿಯೀ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ). ತಶೆಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ಚ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಿ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ಪತ್ರ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಾಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್. ಥಂಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ಬರೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಆನಿ ದಿಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪತ್ರ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾತ್ಯತೀತ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಂವಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಜಾಲೆಂ! ಹಾಂಗಾ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಲ್ ಸಯ್ತಾನ್. ತಾಕಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಶಿಸ್ತೆನ್ ಚಲೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕಾಬಾರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್!? ಖಂಯ್ಸರೀ ತಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ, ಪುಣ್ ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲೆಂ!

ತೊ ಏಕ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಊಂಚ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ಗರ್ವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೀ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ! ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆತರ್ವಣಾಂಚ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ನೌಕರಾಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ಅರಳುಮರಳು ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ತಾಕಾ ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

‘ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆಂ, ತಾಕಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ‘ಅಧಿಕಾರಿ’. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹ್ಸಿತಾನಾ ತಾಕಾ ತೆಕಿದ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಪಿರ್ಕಿಸ್‍ಪಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ (ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ – ಜೆಪಿಎಲ್) ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಪಿಸಾಂಟ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಜಾಲೆಂ.

Janavahini Story_001

ತಾಕಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪುಣೀ ಬರೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ಬರಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್‍ಯೀ ದುಡು ಅರ್ಪಿಲ್ಲೊ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ.

ಲೊಕಾಚೆ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ. ಪತ್ರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಚಡಾವತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ದುಡು ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಕಂಪೆನಿ ಚಲಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ತೆ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ! (ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹಿಶೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ 1% ಹಾಜ್ರಿ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್!).

ಪರಿಣಾಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭಯಂಕರ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಏಕ್ ‘ತಕ್ಲಿ’ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದಿಂ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದು ಔಟ್‍ಡೇಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅನಾಗರಿಕಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲಗಾಡ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ!

ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಪ್ರೆಸ್-ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಜಾಹೀರಾತ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಮುಖ್ಯ್ ವಿಭಾಗ್. ಸವೆಂ ಕಂಪೆನಿ ಸುಸೂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗ್, ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಎಕೌಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಾಂತ್ (ಬೈಕಂಪಾಡಿಂತ್) ತರ್, ಸಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಪತ್ರಾಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Janavahini Daily

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜನವಾಹಿನಿಚೆ ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ ತರ್ನಾಟೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ತೆ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ವೆಳಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ರಾತ್, ದೀಸ್‍ಯೀ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ತಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಜೂನ್ ಥೊಡೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಸಕ್ಡಾಕೀ ಏಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಆಸ್ತಾ ನೆ?

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೊ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್, ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಆನಿ ಫಟ್ಟಿಂಗ್‍ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿಕ್ ಚಡ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ನೌಕರಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತದೃಷ್ಟೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

‘ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸುತಾರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಕುಲೆ ತಾಸ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಿರ್ಕಿಸಾಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ನೌಕರಾಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ತರ್ ಹೆರ್ ವಿಭಾಗ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾ ಮತ್ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆನಿ ಚಾ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಅಸಲೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಕ್ ವೆತಾಲೆ.

ನ್ಯೂಸ್‍ಪೇಪರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ತಾಂತುಂ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಗರಂ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕಂಪೆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ (ಸಿನೆಮಾಕ್) ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಲೇಖನಾಂ, ವಿಚಾರ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಕ್ ವೆತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊಚ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಕೀಳ್ ಆನಿ ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ನೌಕರಾಂಕ್ ದಗ್ದುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಅದ್ಭುತ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಜನವಾಹಿನಿ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಸೈತಾನ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತೊ ಮುಖ್‍ಪಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ, ನಿಬಾಂ ಕಶೆಂಯೀ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂತ್ ತೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಾವ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ವಕಾಲಾತ್‍ಯೀ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ್ ವಾ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲ್ ಪಳೆಯಾ, ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್. ತೆ ಸರ್ವ್ ಜನವಾಹಿನಿಂತ್‍ಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಪತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಗತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್, ಹ್ಯಾ ಭಿಂಗ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿಕ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಪುಣೀ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ತೊ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ತಾಂತುಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ‘ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಅಶೆಂ ಕರಿನಾ…’ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ ತರೀ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಧೇಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಪರಿಂ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಣೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಕೊರ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರಿಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜನವಾಹಿನಿ (ಜೆಪಿಎಲ್ ಕಂಪೆನಿ) ಸಂಸ್ಥೊ ಬುಡೊಂಕ್ ತಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್‍ಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಆನಿ ಪಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥೊ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಪಳೆತಲೊ, ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅನಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ತೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜನವಾಹಿನಿಂತ್. (ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಚ್! ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ).

ಸಂಸ್ಥೊ ಬರ್ಬಾದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಹೊ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಹಾಡಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. (ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಡವ್, ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ). ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಚೆಂ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ (ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ) ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ (ವಾಟೆರ್ ಮಧೆಂಗಾತ್‍ಚ್) ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ!

ಹೆರಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವಿಕೃತ್ ಸಂತೊಸ್. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಆನಿ ನೌಕರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಇರಾದೊ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚಿಂ ಭಿಂಗ್ರಿ ಕಾಮಾಂ. ಧಗಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಪಂದಾ ಐಸ್‍ಬೊಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಹಾಸ್ತಾಲೆ! ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೇರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ನೆಣ್ತೆ, ಸಾಧೆ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಉಡ್ತಾಲೊ.

ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪತ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊನ್ ತೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವಾಹನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಪೈಶಿಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತಸಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಿರ್ಕಿಸಾನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಖುಬಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಹೊ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ).

ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಣಂಬೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತಿ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿ (ತೊ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾ). ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ (ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್) ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಗೀ ಘಾಣ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ‘ತುಜೆ ಸೊಕ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಯೇ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಊಂಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಬೂದ್ ಆನಿ ವರ್ತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಜೀ ಬುರ್ನಾಸ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಯೇ? ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರೀ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್, ಧೊಸುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನೀಬ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಾಳ್ವತಾನಾ ಆನಿ ಲೆಕಾ ವರ್ತೆಂ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ಸೊಸಿತ್? ತಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ…

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

ಭಾಗ್ 3: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್

ಭಾಗ್ 4: ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ V/s ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿ

1 comment

  1. Ronald Colaco with all his wealth could have saved JANAVAHINI by paying off all the shareholders and who had given Loan to the Paper. But for some reason he was willing to pay the shareholders but not the Directors who had lent money to the paper. He wanted them to convert their loan into Equity. He even resigned from the Board with the help of Samuel Sequeira, without the knowledge of many of the directors, who had to struggle a lot to come out of the board by going into the High Court, spending a lot. I lent money to the paper so that it can survive and our shareholders could benefit, but failed.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *