ಉಜಿರೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ V/s ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 25, 2020 at 8:00 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 4
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್!

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಶೆತಾಂನಿ ಘುಸ್ಲಾಂ. ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ರಾಜಕೀಯ್ ರಿಗೊನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂದಿರಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಲಾಟೊ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್, ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಗಂಭೀರ್, ವಿಕೃತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಾರಣ್.

MJMB-4_LK Advani

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಕದ್ವಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಘುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಆವಾಜಾ ವಿಣೆಂ ತರೀ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲಾ. ತಿಚ್ ಕಾಣಿ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಧಾವಿ ಸಂಪ್ತಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಜಿರೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. (ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ) ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಉಜಿರೆ ಕೊಲೆಜ್ ತವಳ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ತಾಚೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಆನಿ ಸುಂದರ್ ಬಾಂಧಪ್‍ಚ್ ಆಕರ್ಷಣಾಚೆಂ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ರಾಜ್ಯ್‌ಭರ್ ಹಿ ಕೊಲೆಜ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಂಗಾ ಶಿಕ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಿದ್ಧವನ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ – ಸೈನ್ಸ್. ಮಂಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಉಜಿರೆ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿ ರುಪಾರ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಜಿಕ್ 29 ವರ್ಸಾಂ ಆಟ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉತರ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈನ್ಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ!!!

ಆಸೊಂ, ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕೊಲೆಜಿಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜೋರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಉಣೆಂ ತರೀ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತೆಲೆ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಾಠ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಡೆಸ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್!

ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರಿಚ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತೆ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ತೆದ್ನಾಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಖಬ್ರೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೊ. ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾರ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿಂತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಆಮ್ಗೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ). ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಭೋವ್ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ, ವಾರ್ತೆ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಚಡ್‍ಚ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾಲೆ.

ದಿಸಾಳಿಂ ಸದಾಂಚ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬರವ್ಪಿಯೀ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಡಂಬರ್ ವಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಥಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೆಚ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಆಮಿ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಡ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಉಜಿರೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ವಾ ಗೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ‘ಚಿಗುರು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ದಾಟ್, ವ್ಹಡ್ ಧವ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಆಸಕ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೇಖನಾಂ, ಕವನಾಂ ತಾಕಾ ದಿತಾಲಿಂ. ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡವ್ನ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಾಂನಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ‘ಚಿಗುರು’ ಪತ್ರ್. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ಸದಾಂಚೊ ವಾಚ್ಪಿ.

ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಬರಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೊಚ್. ತೊ ಅನುಭವ್ ರೋಚಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. 1989 ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 9ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ (197 ಸಿಟಿ). ಜನತಾ ದಳಾಕ್ (143 ಸಿಟಿ) ಬಿಜೆಪಿನ್ (89 ಸಿಟಿ) ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಾಟಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. 2 ಸಿಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ 89 ಸಿಟಿಂಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಇತ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್.

ಅಯೋಧ್ಯೆಂತ್ ರಾಮಮಂದಿರ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿವಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಂದೋಲನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿಚೆಂ ರಥಯಾತ್ರೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೊ ಬಾಹ್ಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜನತಾ ದಳ ಪಾಡ್ತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ (ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸಿ.ಎಂ.) ಆನಿ ಬಿಹಾರಾಂತ್ (ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಸಿ.ಎಂ.) ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾಲಿ.

MJMB-4_SDM College Ujire

ಗುಜರಾತಾಚ್ಯಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 25, 1990ವೆರ್ ರಥಯಾತ್ರೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡುನ್ ಮನ್ (ಮತ್) ಜಿಕ್ಚೆಂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೊ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರಥಯಾತ್ರೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ದೇಶ್‍ಭರ್ ಪ್ರಚಾರ್, ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹಾಂಗಾಯೀ ರಥಯಾತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾಲಿ.

ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಆತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಘುಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ತಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಸಾಂದೆ ಜಾತಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ.ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಆನಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್‍ಚ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ.

‘ಚಿಗುರು’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಸಂಗ್ತಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ (ತೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್) ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ರಥಯಾತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ತಾಂತುಂ ಬರಯ್ಲೆಂಚ್. ತೊ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೆತಾ, ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ತರೀ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬರೊಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂಚ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

MJMB-4_Donald Pereiraತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿಯೀ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ರಥಯಾತ್ರೆ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಖನ್ ಪತ್ರಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಜೊಚ್ ಪೆಟ್ಲೊ! ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್, ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆನಿ ವಿವಾದ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉದೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾನಾ ಚಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೇಲ್ ವೊತುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಾಂವ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ದಖೊ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೆರ್ಮೆಲೊ. ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಆವೇಶ್ ಚಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬರಪ್ ಉದೆಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಆವೇಶ್ ಭರ್ಲೊ. ಜಾಪ್ ದೀಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ರಥಯಾತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಪೊಕೊಳ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿವರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆದ್ನಾಂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿವಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸ್ವದೇಶೀ ಚಳ್ವಳ್‍ಯೀ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಚಳ್ವಳ್ ಸ್ವದೇಶೀ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಿದೇಶೀ, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಘೋಷಣಾಂ, ಭಾಷಣಾಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಡ್ವಾಣಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ತಾಳೊ, ಐಕಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

MJMB-4_Rath yatra 1

ಹಾಂವೆಂ ಮುಳಾಕ್‍ಚ್ ಮಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ! ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರಾಮಮಂದಿರಾ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಥಯಾತ್ರೆಚೆಂ ವಾಹನ್‍ಂಚ್ ವಿದೇಶೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಹನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು, ಸಂಗ್ತಿಯೀ ಸರ್ವ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಆಡ್ವಾಣಿ ಆನಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚಿ ಹಿಪೊಕ್ರೆಸಿ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಜಾತೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆಂ ನೆಗಾರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಕೋಣ್ ಕಶೆಂ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚುಂಕ್ ತೆ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ (ಹಾಂವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ). ಪುಣ್, ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಬರಿಚ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. (ತೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್?!).

MJMB-4_Rath yatra_Advani

ತೀನ್ ಆವೃತ್ತೆಂನಿ ತೀನ್ ನಿರಂತರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ರಥಯಾತ್ರೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ್ ರೋಚಕತಾ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮಧೆಂ ತವಳ್‍ಚ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಕೋಣ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ! ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿವಾದ್ ವಾ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಾದ್ ತಾಣಿಂ ರಾವಯ್ಲೊ. ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸವೆಂ ಮುಖಾರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬರ್ಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಚಿಗುರು’ ಪತ್ರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ತೆದ್ನಾಂ ಫಕತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಚಡ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಪುಣೀ ಉರಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಭೊಗ್ತಾ.

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Next: ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ರೈಫಲಾಂತ್ ಫೈರಿಂಗ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

ಭಾಗ್ 3: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *