ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ತೆರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : January 28, 2020 at 8:37 AM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಪರ್ತುನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಯಾ ಆತುರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉತರ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್, ಮರಿಯಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ರುಬಿ ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

“ರುಬಿ, ತುಕಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್?” ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾನಾ ತಾಚಿ ವೊನಿ ಮರ್ಲಿನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ.

“ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ದೋನ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಚಡಿತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ. “ಪಯ್ಲೆಂ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಸಾಂಗ್.”

ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೊನ್ಯೆ ಥಂಯ್ ರುಬಿಕ್ ಚಡ್ ಸಳ್ಗಿ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ರಾವ್, ತುಕಾಚ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ತೆಲೆಂ ಯೆತಾ ಪಳೆ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ತುಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹೊಕಲ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ?” ಬಾವ್ಲೊ ರುಬಿ.

“ಕಿತ್ಯಾರೇ, ಪುತಾ, ಥಂಡ್ ಜಾಲೊಯ್? ಕೊಣಾಕೀ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂಯ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್? ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಶೆಂ ಭುಲಯಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೊ.”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_2

ಹಾಸ್ಲಿ ಮರ್ಲಿನ್ ರುಬಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ‘ರುಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರುಬಿ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ರುಬಿ” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ಕಿತೆಂ, ಪಪ್ಪಾ?” ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ರುಬಿ. ವೊನ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಕಾ. ತುಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಾಕಿ ದವರ್.”

“ಕಿತ್ಯಾ, ಪಪ್ಪಾ?”

“ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ?”

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್‍ರೇ. ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ಚೊ ನಮೂನೊ ಪಳೆ. ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರಿಕ್ ವಳ್ಕತಾಯ್ವೇ ತುಂ? ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ದೋತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಚೆಡುಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮ್ಹಣಸರ್ ಶಿಕ್ಲಾಂಯಿಂ. ತೆಗಾಂಚ್ ಧುವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೆಂ.”

ರುಬಿ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾ? ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಪರ್ತುನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾ’.

“ಪಪ್ಪಾ, ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಅಪಧಯ್ರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಬಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್.

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ತೀಸ್ ಜಾತಾತ್‍ಮೂರೆ. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕಾರಣ್ ಆಸಾಗೀ?” ಆದಿಂ ರುಡಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಪಯ್.

“ಪಪ್ಪಾ, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರುಬಿಕ್.

ಏಕ್ ಘಡಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ ಬಾಪ್.

“ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಜಾತಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ.”

Irene-Pinto-Budkulo“ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ರುಡಿಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಸೊಡ್ತಲೊ ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತುಕಾ. ಪುಣ್ ರುಡಿನ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಪರಿಂ ತುಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಳಶೆಂ ನಾ. ಆನಿ ರುಡಿಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.”

ರುಬಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಕೋಣ್‍ರೇ ತೆಂ?”

“ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಚೆಂ, ಪಪ್ಪಾ.”

“ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ? ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ತಾಕಾ ಬಾಪಯ್ ನಾ, ಸರ್ಲಾ. ಆವಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಆಸಾ. ಭಾವಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಜವ್ಳೆ ಶೊಪ್ ಆಸಾ.”

“ತಾಂಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಡಿಸೋಜ.”

“ಬರೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಡಾಯ್ನಾಂ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗ್ ಮೆಳಶಿ ನಾ. ಆಜ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೆರಿಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಯೆಯಾಂ.”

ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್. ರುಬಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಮರ್ಲಿನ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ ತಾಕಾ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಪ್ಪಾ?”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಖಬರ್.”

“ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಧುವ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಯಿಂ.”

“ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್” ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ.

“ಮಾಗಿರ್ ತುಂ?”

“ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.”

“ಪಾದ್ರಿ ಜಾ.”

“ಜಾತಾಂ, ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಧುವೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?”

“ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾಕೀ ಬರೊ ನವ್ರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕೋಣ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್.”

ರುಬಿಕ್ ವೊನ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಮರಿಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚೆ ಲಾಗ್ಚೆ ತಮಾಶೆ ಆಪ್ಣೆಂ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ವೊನ್ಯೆ, ತುಂ ತಮಾಶೆ ಕರಿನಾಂಯ್ ತರ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

“ಸಾಂಗ್.”

“ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ತುವೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್. ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಆನಿ ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಪಳೆ, ತೆಂ.”

“ನಾಂವ್?”

“ಮರಿಯಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ.”

“ವೊನ್ಯೆ, ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿತ್‍ಗೀ?”

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ರುಬಿ. ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮನ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೈರಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.”

“ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಪರಿಂ ನಾ” ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಉಚಾರ್ನ್ ರುಬಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

Support Budkulo_MAVN_01 Bಬಾಪಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರುಬಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ ರುಬಿಕ್. ಸೊಭಿತ್ ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಚಡಿತ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುಬಿ ರಾಕ್ಲೊ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ಯೆತಾ ತಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬುಧ್ವಾರಾ ರುಬಿ ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿದ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಕಿತೆಂ, ಪಪ್ಪಾ?” ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಬಸ್ ಥಂಯ್.” ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತಾಕಾ. ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

“ತುವೆಂ ಪಯ್ರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರೀಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೈರಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ. ತುವೆಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.”

“ಪಪ್ಪಾ!” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ರುಬಿ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜೆ, ರುಬಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ. ಆಮಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಸಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ತುಮಿ ತರ್ನಾಟೆ ಏಕ್ ಚಲಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಭುಲ್ತಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಡ್ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಾತ್ ತಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದ್ವೇಷಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ. ಅನ್ಭೋಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಸತ್ ನಾ ಖಂಯ್. ತುಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾ ಸಮ್ಜಲಾಯ್ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್, ಪಪ್ಪಾ. ಘರಾ ಆಸ್ಚಿಂ ತಿಂ ತೆಗಾಂಚ್. ಆವಯ್, ಧುವ್ ಆನಿ ಪೂತ್. ಬಾಪಯ್ ಸರ್ಲಾಂಯಿಂ. ಕುಟಮ್ ತಿಕ್ಕೆ ದುಬ್ಳೆಂ.” ಭಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರುಬಿನ್.

“ಬಾಪಯ್ ಸರ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ರುಬಿ? ತುಂ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಬಾಪಯ್ ಖುನ್ ಕರ್ನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ವಾಂಚ್ಲಾ ವಾ ಮೆಲಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ.”

ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಪರಿಂ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಟಲಿಂ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ‘ಮರಿಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್!’ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ರುಬಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ದೆಖ್ಲೊ ಬಾಪಾಯ್ನ್.

“ರುಬಿ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ತುವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ದೋತ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಬರ್‍ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಸೈರಿಕ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ಖುನಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸುನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ.”

“ಪಪ್ಪಾ, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಟ್. ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

Support Budkulo_HP Strip A

“ತುಕಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್, ರುಬಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಫಟ್ ನಾ. ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಫಟ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಯ್. ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್ ತರೀ ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜಾಚಿ ಧುವ್ ತುವೆಂ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿ.”

ರುಬಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊ? ‘ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸತ್‍ಗೀ, ದೆವಾ? ಸತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ’ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್.

“ಕಿತ್ಯಾ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊಯ್? ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.”

“ಎಕಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಬಾಪಯ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?” ಬಾವ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ.

“ತಿ ಗಜಾಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉತ್ಸಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

‘ಮೆಚ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ!’ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ, ರುಬಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

‘ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ಪಪ್ಪಾ ಫಟ್ವಲಾ. ತಿ ಖಬರ್ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೂಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಳ್ಸಿತೆಂ’.

“ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿಗೀ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುದಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಜಾರ್ ದವ್ರಿತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರ್ಲಿನಾನ್. ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ರುಬಿ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್.

“ತೋಂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಲಾಂ? ಮರಿಯಾ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ?”

“ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ವೊನ್ಯೆ.”

“ಕಿತೆಂ ತಿ?” ಪತಿ ಯೆತಾ ವರೇಗ್ ರುಬಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಬಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ತಿಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್.

ರುಬಿನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ.

“ಪಪ್ಪಾ ಏಕ್ ನವಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ವೊನ್ಯೆ.”

“ಖರಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲಾಮೂ?”

“ವೊನ್ಯೇ, ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಮಾಶೆ. ತುಂ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗನಾ” ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ರುಬಿ.

“ಸಾಂಗ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾ.”

“ಮರಿಯಾಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಖುನಿಗಾರ್‌ಯಿಂ!”

“ನೀಜ್, ರುಬಿ?” ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ, ವೊನ್ಯೇ. ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್. ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳತ್.”

ಮರ್ಲಿನ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲಿ.

“ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ರುಬಿ. ಪಪ್ಪಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತೊ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಸೊಸಿನಾಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆ ವಿಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ?”

“ನಾ.”

“ತರ್ ತಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯಾ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ.”

“ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ.”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

ರುಬಿ ಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಕಾ ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಖಂಡಿತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಸೊ ನಾ.”

“ವೊನ್ಯೇ, ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ.”

“ತುವೆಂ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊಯ್, ರುಬಿ.”

“ವೊನ್ಯೇ, ಮರಿಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ, ರುಬಿ. ಘರ್ಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

“ವೊನ್ಯೇ, ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಕ್ಷಾ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ತಿತ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ನಾ. ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾಂಯ್.”

“ತುಜಿ ಖುಶಿ, ರುಬಿ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ದೊಗೀ ಹಟ್ ಧರ್ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರೊ ಉರಸೊ ನಾ.”

“ವೊನ್ಯೇ, ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ತಲೊಮೂ?”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತುಕಾ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ, ರುಬಿ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಸ್ತ್ರೀ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ.

“ವಚ್, ತುಜೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಆಯ್ಲೊ.”

ಮರ್ಲಿನ್ ಹಾಸೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ರುಬಿ, ತುಂ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ, ‘ವಚ್ ಮರಿಯಾ, ತುಜೊ ರೇಡಿಯೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಆಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಲಿಂ ಹಾಂ!”

ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ರುಮಾಚೊ ಲೈಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ ತಿ.

‘ಮರಿಯಾಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಸಾಯ್ಬ್’ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಸ್ಲೊ ರುಬಿ. ಜೆವ್ತಾನಾ ರುಬಿಚಿ ಖಬರ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲಿ ಮರ್ಲಿನಾನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿಂಚ್ ಚಲ್ಲಾ ತೊ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರುಡಿನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತಚ್. “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್.”

“ರುಬಿ ತಾಚೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಪ್ಪಾ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?”

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ರುಡಿ. ತಾಕಾಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಅನುಭವ್. “ರುಬಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂಯೀ ಕೆಲಾಂ. ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮಿರ್ವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.”

Support Budkulo_Design newತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೈಕಲಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ರುಬಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾನ್ ದೊಗಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರುಬಿ ಸೈಕಲ್ ಲೊಟುನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮರಿಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ. ಚಾಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ರುಬಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಚೀಟ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಗಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಾಂ.

ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ರುಬಿ ಸೈಕಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಚೀಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ.

“ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಮೇಳ್, ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ರುಬಿ.”

ಮರಿಯಾನ್ ಚೀಟ್ ಸಾಯರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ.”

“ಪತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಯರಾ. ವಾಚುನ್ ಪಳೆ.”

ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ವೆತಾಯ್?”

“ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ನಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ಕಡೇಚಿ ಪಿರೇಡ್ ರಜಾ ಆಸಾ. ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.”

“ವಚ್. ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಮಾ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಕಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೆಂ ವಚನಾ, ಸಾಯರಾ. ತುಂಯೀ ಯೇ.”

“ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಶೊಪ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಟಿ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯಾ.”

ಮರಿಯಾ ಎಕ್ಲೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ತಾಣೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಒಪ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತಚ್ ಆಂಟಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

‘ರುಬಿನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್’ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ.

“ಬಹುಶಃ ಖರಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮರಿಯಾ” ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಿಚ್ ಖಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾ.”

ಉಲಯಿತ್ತ್ ತಿಂ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ರುಬಿಚೆಂ ಶೊಪ್ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಶೊಪಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ದಮ್ ಮೊನೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ರುಬಿ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹಲೋ, ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಹಾಂಗಾ!” ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಲೋ, ಓಸ್ಕರ್, ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.”

ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಸತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್‍ಬಾ. ಹೆಂ ಕೋಣ್ ತುಜೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್?”

“ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ರುಬಿ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ನಮೂನೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ದುರುಸ್ತಿ ಕರಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಇಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೆಂಯ್?” ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್” ಮರಿಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ತಾಂಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ದಿಲಾ. ತೊ ಜಾಲಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಮಾರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಓಸ್ಕರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಓಸ್ಕರಾಕ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್.

“ಆಂಟಿ, ತುಮಿ ಘರಾ ವೆಚೆಂಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತರ್ ಯಾ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವೋ ಥಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾಂ.”

“ಬರಿ ಆಲೋಚನ್” ಓಸ್ಕರ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಗಿಂ ತಿರ್ಸಿ. ಹಾಂವ್ ಅತ್ತಾಂ ಯೆತಾಂ.”

ಸಾಯರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

Support Budkulo_MAVN_01 C BBತಿಂ ವಚೊಂಕ್ ರಾಕ್ಚೊ ರುಬಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಶೊಪ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್. ರುಬಿನ್ ಮೊನೊ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರುಂ?’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಯೇ, ಮರಿಯಾ, ಭಿತರ್ ಯೇ.”

ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಚೊ ಮರಿಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಶೊಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಜಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಂದರ್ಭ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ ಪಳೆ ತಾಣೆಂ!” ಉಲಯ್ತ್, ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕದೆಲ್ ವೋಡ್ನ್, ಏಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಪೊಕ್ರಿ, ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ತುಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಕಳನಾ.”

ಮರಿಯಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮೆಜಾರ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ ಹಾತಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪುರಾಸಣೆನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೇಸ್ ಬಿಸ್ಳೊನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ. ತೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಗಂಭೀರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮರಿಯಾಕ್.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾ?” ತಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ.

“ಮನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲುನ್.

“ಪುಣ್ ತುಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್‍ಮೂ?” ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರುಬಿನ್. ಮರಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್, ಮರಿಯಾ. ಪುಣ್ ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿತಾಯ್?”

ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ರುಬಿ! ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಊಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ತುಂ ದುಬ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಶೀರ್ ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್.”

ರುಬಿಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ ಮರಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್. “ಮರಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊಚ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಅಡ್ಕಳ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ಕಿತೆಂ ತಿ?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ರುಬಿ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ತ್ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಪೋರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.”

ಮರಿಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೊಕ್ ಜಾಲೊ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳಾಂ.”

ರುಬಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಾಂತ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಮರಿಯಾ, ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್‍ಗೀ ಫಟ್, ತೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

ರುಬಿನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಂಬಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಚಡ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವಿವರ್ಸಿ, ರುಬಿ.”

“ತುಜೊ ಬಾಪ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊವೇ?” ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರುಬಿಚೊ ತಾಳೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವೊಗೆಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಬಿನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಿಳ್ಸಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾಂ ತರೀ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ’. ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ಮನ್ ದುಖ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ತಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲಿ.

“ಮರಿಯಾ” ಮೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ರುಬಿ, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೊ ನಾ. ಸರ್ಲಾ. ತೊ ಕಸಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಜೆನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಎದೊಳ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಾ ಹಾಂವೆಂ.”

“ಸತ್” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ರುಬಿನ್.

“ರುಬಿ, ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳಾಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್, ಮರಿಯಾ. ತೊ ಸ್ವಭಾವತ್ ಹಟ್ಟಿ ಆನಿ ರಾಗಿಶ್ಟ್. ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ.”

ಮೆಜಾರ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಹಾತ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಮೊನೆಪಣಿಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಜೆಂ ಕುಟಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ ತರೀ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್…” ರಾವ್ಲೊ ರುಬಿ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾಸ್ತಾನಾ.

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮರಿಯಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿಂ.

“ರುಬಿ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ದುಖೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸುಲಭ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾಂ.”

“ವಾಟ್, ಖಂಯ್ಚಿ ತಿ?” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರುಬಿನ್.

“ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಗೂಣ್ ಅವ್ಗುಣ್ ಆಮಿ ಆನಿಕೀ ನೆಣಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳಿಂ, ರುಬಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತುಂ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ. ತುಕಾ ಮುಖಾರ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಬರ್‍ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ತುವೆಂ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನಾಕಾ. ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸನಾ. ಮೋಗ್ ಖರೊ ತರ್ ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ. ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವೀಣ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್” ಮರಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಉದ್ವೇಗ್‍ಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ” ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ರುಬಿ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಖರ್ಕಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಸೊಡಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಕಿರ್ ನಾ, ಮರಿಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆದರ್ಶಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ. ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಹೆಡ್ಡ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್.”

“ಸುರ್ವೆರ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಒದ್ದಾಡುನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕೀ ನ್ಹಯ್, ಮುಂದರ್ಸುಂಕೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಮಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಆಡ್ ಯೇನಾಕಾ” ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ಮರಿಯಾಚೊ.

ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ, ರುಬಿ. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಸರ್ಯಾಂ. ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ಆಶಾ ಕರ್ನ್ ಜೀಣ್ ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಂಯ್ಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ.” ಮರಿಯಾ ವಚೊಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ.

ತಟಸ್ಥ್ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ರುಬಿ ತೆಂ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಡ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್, ರುಬಿ” ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

ರುಬಿ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್‍ಗೀ, ಮರಿಯಾ? ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೊಯ್. ಮನಿಸ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಜೆಯಿತ್ಲೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.”

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ ತೆಂ?

“ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಬಸ್, ಮರಿಯಾ. ಎದೆಶ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಜಾಶಿ ತರ್ ಮುಖಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ಶಿ?”

ಮರಿಯಾನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ತುಕಾ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಬಸ್.”

ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ರುಬಿ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಕೀ ದುಖ್ಲೊಂ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಮ್ಮಾ ಮ್ಹಜಿ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ರುಡಿಚೆರ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ತೊ ಬರೊ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಪ್ಪಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಕ್ರಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ತುಕಾ ಆಶೆಲೊಂ. ತುಜೆಂ ತೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ತೋಂಡ್, ಪೊಕ್ರಿಪಣ್, ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆ ನಿಳ್ಶೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲೊಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲೊಂ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್‍ಗೀ, ಮರಿಯಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ಮರಿಯಾಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ರುಬಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ತಾಚೆಂ ಮನ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದುಖಯ್ಲೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಉಲಯ್, ಮರಿಯಾ. ತುಜೆಂ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗನಾ.”

“ಸೊರ್ರಿ, ರುಬಿ. ತುಜೆಂ ಮನ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ.”

ಹಾಸ್ಲೊ ರುಬಿ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಬೊಲ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ.”

ಮರಿಯಾನ್ ವೆಗಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

“ಆತಾಂ ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಯಾಂ. ತುಜೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ಟಾನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹರುಂ?”

“ರುಬಿ, ಸುಖಾಂತ್ ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನಾಂಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ಸುಖಿ ದವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.”

ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾಂ?”

“ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಯರಾ ರಾಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

ಮರಿಯಾ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಿಳ್ಸಿನಾಕಾ” ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ರುಬಿನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಬಸೊನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೋನ್ ಪೇಪರ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಕಂರ್ಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ತುಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್! ವೇಳ್ ಜಾಲೊಗೀ?” ರುಬಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಖಾಲಿ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್ಲಿಂ.”

“ತಿಕ್ಕೆ ಬಸಾ. ಹಾಂವ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹಾಡಯ್ತಾಂ.”

“ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮರಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. “ಆಂಟಿ ವಿಚಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ” ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಕಂರ್ಡೆ ದಾಕಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ತೊ ಕೋಣ್, ಸಾಯರಾ, ವ್ಹಡೊಲ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ.”

“ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬರೊ ಆಸಾ.”

Support Budkulo_T E“ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಲಬ್ಧಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಾದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ತೆ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಪ್ತಾ. ಪೈಶೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಡಯ್ತಾತ್. ತುಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿ.”

ಉಲಯ್ತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಾರೊಗ್ ಉತರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಾಹನಾಂ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಅಳೆ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್!” ಮರಿಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಮಸ್ತ್ ಜಣ್ ಮಾರೊಗ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವಳ್ಕಲೆಂ ನಾ ತೆಂ.

“ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ಮರಿಯಾ?”

ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಹಾಂಗಾ? ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ ಧರುಂಕ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ಯಾ, ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ಯಾಂ.”

ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್. ಖಾಕಿ ಪೆಂಟಾಕ್ ಧವೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಕೊಂಪ್ರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಶರ್ಟಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ದೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನ್ಹೆಸಣ್ ಸಾಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ನಿರ್ಮಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆಡಂಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೋಂಡ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆರ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದಾಟ್ ಕಾಳೆ ಕೇಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ರೂಂದ್ ಕಪಲಾಕ್ ಸುಂದರತಾ ಹಾಡ್ತಾಲೆ.

ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್.

“ತುಂಚ್ ಸಾಯರಾ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ಪರಿಚಿತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್” ಮರಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಂ ತರೀ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ. ಆಮಿ ಆತಾಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಥಂಡ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಯಾ” ಉಲಯಿತ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *