ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 14: ನವೊ ನಿಶ್ಚಯ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : February 3, 2020 at 11:58 AM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಚವ್ದಾ: ನವೊ ನಿಶ್ಚಯ್

ಲಾಗೊನ್ ತರೀ ಬಂಧಡೆ ಗುಳೊ
ಉರೊಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾ ತಿಳೊ
ಪರತ್ ಯೆತಚ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಉಲೊ
ಧೈರಾನ್ ದಿಲೊ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಪಾಳೊ

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ಫೌಜ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಥಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಮಯ್ಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತೆಣೆಂಚ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಬಾಲುರಾಮ ಭೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ಬಾಲುರಾಮಾನ್ ಸಂಕೇತ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್?” ಸರ್ದಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಧನ್ಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಲುರಾಮಾನ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಆನಿ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ.

“ಪಿಸೊ ಖಂಚೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ತೊ ವಚೊನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ?”

“ತೊ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ ಗೆಲಾ ಧನ್ಯಾ.”

“ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್! ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್?”

“ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಮುಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪಹರ್‍ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾ.”

“ತರ್ ಆಮಿ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್ ಧನ್ಯಾ. ಏಕ್ ಘೊಡೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ತೊ ಘೊಡೊ ರಾವ್ಲೊ. ಎಕ್ಲಿ ದೆಂವೊನ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಡಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.”

ತೊ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಹಠ್‍ಯೀ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 4

“ಆನಿ ಧನ್ಯಾ?” ಬಾಲುರಾಮ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ಆತಾಂ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್ತಿತ್.

“ತೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಣೇರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.”

“ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಖರ್ಚಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಫುಗೆಟ್ಯೊ ಉಡವ್ನ್, ವಾ, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ನೀಟ್ ಘುಟ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಕಾ ಆನಿ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಲೆಖಾನ್ ತೆಂಯೀ ಬರೆಂಚ್. ತರ್ ಯಾ. ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ನಹಿಂ. ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಯಾ, ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾ.”

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೊ ವಿವರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ.

VJP Saldanhaತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೊ. ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್, ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ವಚೊನ್, ತಾಣಿಂ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಡ್ಗಾ ದಿಕ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಟೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖಾಲ್‍ಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ. ತೊ ವಾಂಟೊ ಠಾಣ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ, ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂನಿ ಬಡ್ಗಾ ಕುಶಿಚೊ ಪಾಗೊರ್ ಉತ್ರೊನ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರಜಾಯ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ನಿಶ್ಶಕ್ತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ.

ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಪುರ್ಸತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೆ. ತವಳ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಖಾಲಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಕೀ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಡಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತಚ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ದೆಂವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ:

“ಕೋಣ್ ವೆತಾತ್ ಥಂಯ್?”

“ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಕೊತ್ವಾಲ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ?”

“ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಮಿತ್ರ್.”

“ಕೊತ್ವಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾ. ತೊ ಕಸಲಿಗೀ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಣೇರ್ ಗೆಲಾ.”

“ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾ ಕಡೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ – ತೊ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ – ತುರ್ತಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಳೂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಬಡ್ಗಾ ವಾಟೆನ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ರಾಕ್ವಲಿ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸವಾರ್ – ನಸ್ರಾನಿ ಖಾಜಿಂಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿ ಖಬರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ, ಆನಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಮಾಸೊ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಉಕ್ಕಡಾ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೆ. ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಹೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊತ್ವಾಲಾಚೆಚ್ ಸವಾರ್, ಕೈದಿಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್, ತೆ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಭಾಲಿಯೊ ರಿಗೊನ್ ತಾಣಿಂ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಚೆ ಗಳೆ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಮಾನಾಯ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್, ಥಂಯ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಣಿಂ ಧಾಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕುಡಾ ಭಿತರ್, ದೊಗಾಂ ಕೈದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಹಾತಾಂತ್ ಚಾಬುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಉಕ್ಕಡಾ ಕಡ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಲೊ. ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್) ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಚಾಬ್ಕಾಂನಿ ಮಾರವ್ನ್ ವಳ್ವಳಾಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಲಿಮ್ ಖಾನಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಮ್ಸರೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ.

ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಠೊಲಿ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಕಡ್ಚಿ ಖಬರ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್ಸಿಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸಾಹಸ್, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್, ತೆಂಯೀ, ತೊ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತೀಬ್ ತಿಳೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಣೇರಾಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಪಾಣೇರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ.

“ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಿ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ. “ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪುಣೀ ಕಾತರ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. “ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣೀ ಚಾಬುಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜೀವ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತೊ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ.”

ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಠಾಣೆದಾರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ವ್ಹರೆ ವಿಂಗಡ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ. “ತುಕಾ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಜಿವೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿ ವರ್ದಿ, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿ ಕಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಥಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಿ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ವರ್ದಿ ತುಕಾ – ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ – ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಣ್ ಧಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಿ ವಾಚ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಆದ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ. “ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚಿ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಿ ವರ್ದಿ ಪಾವ್ತಚ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಜವಾನಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಯೇಜಯ್. ಹಿ ಹುಕುಮ್ ತುಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜೊಂದಿತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ತುಕಾಯೀ ದೀಂವ್ದಿತ್…” ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹೆಂಯೀ ಬರೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜೊ ಆದ್ಲೊ ವಾ ನವೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವೆತಾಂ.”

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. “ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಜಿವೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫುಡೆಂ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್…”

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ತೊ ರಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಹುದ್ದೊ ಧರ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ಜುಗಾರ್‌ಚ್. ಥೊಡೆ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಆಮಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜಯ್.”

ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಯ್ಲೆಂ ಉತಾರ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಡಿ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *