Latest News

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್: ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 4, 2020 at 3:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾನೂನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಜ್? ಕಾನೂನಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರರ್ಥಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೀ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, 2008 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಿಲಾರ್ ಎಡೋರೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚೆರ್ (ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್‍ಭರ್) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಬಾರ್ ಯುವಜಣ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ರಗ್ಳೆ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರಿಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ವಕೀಲ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ವೆಳಿಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಪರಿಣತ್ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಜೆ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಾನೂನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಬಾಧಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಆಜೂನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ದೋನ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಚರ್ಚಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ, ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸನಾ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಬರ್‍ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಕೀಲ್ ವೃತ್ತಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ. ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ‘ಕಾನೂನ್ ಜೀವನ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ, ಅನಾವಶ್ಯ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಕೀಲ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ದರಬಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ; ಸಮಾಜೆಕ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್, ಸದೃಢ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಫಾ. ಅಲ್ಮೇಡಾ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೊ ಜಾಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಫಾ. ಅಲ್ಮೇಡಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ದಬರಸ್ತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ‘ಸಂದೇಶ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo Interview_Fr Francis Assisi Almeida (4)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಸಂದೇಶ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಿತೆಂ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ: ‘ಸಂದೇಶ’ ಸಂಸ್ಥೊ 1989ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳಿನ್ (14 ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚಿ) ಚಲಂವ್ಚೊ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೊ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಲೆಟಿನಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. (ಬುಲೆಟಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇ-ಪತ್ರಾ ರುಪಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಸಂದೇಶ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಶನ್ – ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್; ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಶನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಬಿಸ್ಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಹೆ ದೊನೀ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್. ಸಂದೇಶ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಾಂವ್. ಸವೆಂ ಶಿಕಪ್/ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾಂವ್. ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಗೀತ್-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮಿ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾತ್. ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್‍ಯೀ ಸಂಗೀತ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾ.

Budkulo Interview_Fr Francis Assisi Almeida (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಸಂದೇಶ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್…

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ವ್ಹಯ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್. ಚಡಾವತ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲಿ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೃತ್ತೆನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾನೂನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೆರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಾಚ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ವಕೀಲ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೊಯ್?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ತಾಕಾ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಕಾಲತೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಸವೆಂ ಖೆಳಾಂತ್‍ಯೀ. ಓಡ್ದ್ ಜಾತಚ್, 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಹಾಂವ್ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಎಕಾ ವಕೀಲಾ ಲಾಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಉಲವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪೈಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ, ‘ಬೇಡ, ಫಾದರ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲಾ ಬೇಡ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಕೀಲ್. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ 500 ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ, ಎಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ರು. 500 ದೀಂವ್ಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಏಕ್ ವಕೀಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಜೆ.ಪಿ. ತಾವ್ರೊ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ‘ಬರೊ ನಿರ್ಧಾರ್, ಫುಡೆಂ ಸರ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತಶೆಂ, 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.

Interview_Fr Francis AA_Ad_2

ಆಜ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವ್ಹರಂವ್ಕ್ ವಚನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಚೂಕ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾಂತ್, ತರೀ ಹೆರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ವಕೀಲ್ ವೃತ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಯೀ ಅಡ್ಕಳ್ ಭೊಗನಾ. ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಧೊಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹಾಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕಾನೂನಾಂತ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಕಾಲಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಕಾಲಾತ್ ಕರಿನಾ. ಜರ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಲೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ನೆ! ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ, ಕಮಿಶನಾಂತ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್) ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕೇಜಿ ಘೆನಾ. ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕೀ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ವಕೀಲ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ತುಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ದಿಯೆಸೆಜ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಪಾರ್ತಾ ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚೆಂ. ವಕಾಲಾತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ. ವಕಾಲಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ವಾ ಗೊಂದೊಳ್ ನಾ. ಬಿಸ್ಪ್, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಲಹಾ ದಿತಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾನೂನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೊ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದೇಶಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ದೇಶಾಚೆಂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನೂನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಪರಿಧೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಯಮಾಂ ಆಟಾಪ್ತಾ.

Interview_Fr Francis AA_Ad_1

ಸಿ.ಎ.ಎ., ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ. ಆನಿ ಎನ್.ಪಿ.ಆರ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿಎಎ, ಎನ್‍ಆರ್‍ಸಿ ಆನಿ ಎನ್‍ಪಿಆರ್ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್‍ಪಕ್ಷೀಯ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ತಾಚೆ ಸಾಧಕ್ ಬಾಧಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಜ್ಞಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ (For & Against) ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ತಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್; (For & Against) ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸವಾಲ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ. ವಾದ್, ಚರ್ಚಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ. (ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ಡಿಬೇಟಾಂತ್‍ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್). ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಚೊ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಚಡ್ ದಿಸನಾಂತ್.

ಕಾನೂನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: 2008 ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾಯ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾನೂನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜ್ಞಾನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ಭೋವ್ ಉಣಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಅನುಭವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲಿ ಉಣಿಂ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಕೊಡ್ತಿಂಕ್ ವಚೊನ್ (ಕೇಜಿಂನಿ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್) ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾವನಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಶಿಕಪ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಲಿಟರೆಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉಲಂವ್ಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಯೆತ್?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಟೀಮಾಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾತ್. ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಖಬರ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸಂದೇಶ್, ಕಳವ್ಣಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಆಸೊನ್ ತಾಣಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರಿಜೆ. ತರ್ಬೆತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನವೆಂ ಕಾನೂನ್, ನಿಯಮ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ. ಮುಳಾವಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸಜೆ.

ಆತಾಂ, ಸಿ.ಎ.ಎ. ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಗಂಭೀರ್ ವಾಚಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ವಾಚಪ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಏಕ್ ಸವಾಲ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ‘ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾ. ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಹೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಇತ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ಕಾರಣ್ ಹೆಂಚ್, ವಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ. ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ವಿದೇಶಾಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ.

ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಹೆರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ‘ಫಾದರ್, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಣೊನ್!

Budkulo Interview_Fr Francis Assisi Almeida (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಾನೂನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತುಜೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಯ್. ಪ್ರಚಾರ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ಲಾ? ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ..?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಬೂಕ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೊಚ್. 300 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ 200 (ವಾ 150) ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಂ. ವಕೀಲಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಲಹಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ರು. 500 ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ 72 ವಿಷಯ್, 11 ಅಧ್ಯಾಯ್ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಾನೂನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: 100% ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾನೂನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಕಾನೂನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯೀ ಗಜಾಲಿ (ವಿವಾದ್, ಝಗ್ಡಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಚಡುಣೆಂ 60 ಥಾವ್ನ್ 70% ಕೇಜಿ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಕಾನೂನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಜಿ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಿಸ್‍ಗೈಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕೇಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾಂನಿ ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಸಬಾರ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾತ್. ತವಳ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್. ಕಾನೂನಾಚೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆನಿ ಕಾನೂನ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕಾನೂನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ವ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರುಜ್ವಾತ್ (ಎವಿಡೆನ್ಸ್) ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಗಣನ್ ಜಾತಾ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಾರ್ವಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಇನ್‍ಫರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಡಿಫೇಮೇಶನ್ (ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್) ಕೇಜಿಂನಿ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಜಿಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ. ಧಾಡ್ನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಜೆ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಉಪಕರಣಾಂ/ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ರುಜ್ವಾತಿ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್. (ಫೋನಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ಯೆತ್). ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ಅನಾವಶ್ಯ್ ಶೇರ್/ಫಾರ್ವಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಜೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯೀ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತವಳ್..?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ತವಳ್‍ಯೀ ಸಮಸ್ಸೆ ಫುಡ್ ಜಾತಿತ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ವಾ ದುರುದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆರ್ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಭೋವ್‍ಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ. ಸಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಆನಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ.

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಲೋಕ್ ಆನಿ ತಕ್ರಾರ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಚಡಾವತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ತೆಂ ಸತ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ವಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಫಕತ್ ನಾಮ್‍ಕೇವಾಸ್ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಅಂತಿಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಿಗಾರಾಚೊಚ್ ಆಸ್ತಾ… ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಂತ್… ಕಿತೆಂಯೀ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಉಬ್ಜತಾತ್… ಪುಣ್ ಸಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾತ್…

Budkulo Interview_Fr Francis Assisi Almeida (5)

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ತಿ ತಾಂಚಿಚ್ ಚೂಕ್! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್, ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ಆತಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ಥಂಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ತಾಣಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರಿಜೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರಿಜೆ, ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ…

ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಹೊಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಜೆಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಬಜೆಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರು. 65 ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ವರ್ಸಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲೊ ಆದಾಯ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಎಕಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚಿ ಆವ್ದಿ 50 ವರ್ಸಾಂ ಧರ್ಯೆತ್. ತರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಖಾಂತ್ ಡಿಪ್ರೆಶಿಯೇಶನ್ ಆನಿ ಮೈಂಟೆನನ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್, ವರ್ಸಾಕ್ 60 ಹಜಾರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ಆದಾಯ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ 60 ಲಾಕ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಗೆಲೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಂಜೂರಾತೆ ಖಾತಿರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧಕ್-ಬಾಧಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾಗೀ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ವ್ಹಯ್. ದೋನ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸಾತ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸಾತ್. ಪೂರಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ಜೆಚ್, ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್ತಾತ್ ತರ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್? ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್, ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಜೆನ್ವೀನ್ ಸಾಂದೊ/ಸಾಂದೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ರಾವವ್ಯೆತ್. ವಿಗಾರಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ? ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ವಿಗಾರಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

Very Clear: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಯೋಜನಾಚೊ ಭೊರ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತರ್, ತೆದ್ನಾಂ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೊ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಮಿತಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೊಕಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣಿಂ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಧಾಡಿಜೆ, ದೂರ್ ದೀಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಕಾ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ತಾಗೀ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: 100% ಮೆಳ್ತಾ. ಜರ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಮನವಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಗ್ ರಾವಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್‍ಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ವೆತಾ ತರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ನಾಂಗೀ? ಪುಣ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಲೋಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ! ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು? ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂಚ್…

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರಿತಿ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಿಜೆ. ಭೆಷ್ಟೆಂ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗೀ? ಜರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನಾಚೆ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ಲೋಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮೆಳೊನ್, ‘ಹಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಷಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಬರವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತಶೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿವರಾವ್ನ್ ದೂರ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತೆಂ ಜೆನ್ವೀನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಖಂಡಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾ.

Budkulo Interview_Fr Francis Assisi Almeida (1)

ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್..??!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕೊಣೀ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ, ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ತಾ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘಟನಾವಳಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ… ದೆಕುನ್ ಭಿಯಾನ್ ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ನಾ…

ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಕಾನೂನ್ ಜೀವನ್’ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಅತಿ ಪಂಡಿತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ (ಛಾಪ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ನ್ಹಯ್!) ಘುಸೊನ್ ಕಾ‘ನುನ್’ ಜಾಲಾಂ, ಸುಧಾರ್ಶಿಯಾ! (ಫುಡೆಂ ‘ನನ್’ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ!?)

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಂಚೊನ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಕೊಣಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಯ್ಜೆ? ಲೊಕಾಚೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗರ್ಜ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ವಿಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಶೀದಾ ವಿಂಚುನ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡಿನಾ. ಲೊಕಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಿ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಜರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಿಂಚೊನ್ ಯೇನಾ ತರ್ ತಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕೊಣಾಚಿ ಜಾಲಿ? ಎಕ್ಲೊ ಜೆನ್ವೀನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ತಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತೊ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಕರಪ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಲೋಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಧಾಡ್ತಾಗೀ? ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ 40-50 ಜಣ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಜರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್‍ಚ್ ಕೊಣೀ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್, ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಕೋಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸತ್? ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿರೋಧ್ ನಾ ತರ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾ.

ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಿಷಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ವಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್‍, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರುನ್ ಬರವ್ನಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳನಾ ತರ್ ವಿಗಾರ್ ವಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂದರುನ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಶೀದಾ ವಚ್ಯೆತ್, ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಂತಿಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಿಸ್ಪ್. ಬಿಸ್ಪ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾ, ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾ. ಬಿಸ್ಪ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ತೊ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಸ್ಚೆಂ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ (ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್). ಲಿತುರ್ಜಿ, ಕಾಜಾರ್, ಓಡ್ದ್ ಧರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ತಿಂ. ತೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಲಾ ಸಾಂಗ್ತಾ… ಪುಣ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್…

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಸ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಇಗರ್ಜ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಕರುಂಕ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಆಸ್ಚಿ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ. ಆತಾಂ, ಉತ್ಪತ್ ಚಡ್‍ಗೀ ಉಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಚಡ್ ಜಾತಾಗೀ ಉಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗಜಾಲ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಖರ್ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ಚಡ್ ವಾ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ವಿಚಾರಿಜೆ, ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಉತ್ಪತ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್! ತೆ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ? ‘ನಾ ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಾವನಾ!’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ.

ಆಜ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‍ಚ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪ್ರಾಸ್ ಅಸಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ…!?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾ, ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.

ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನಿಧಿ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಂಡ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ರು. ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಪೈಶೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ತೊ ಘೆತಾ ಆನಿ ಇಗಜೆಂಕ್, ಇತರ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಪೈಶೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ್ ಉದೆತ್..?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ತಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಪೈಶೆ, ಇಲ್ಲೆ ವಾ ಚಡ್, ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್, ತಾಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೊಲಾಂ, ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಂನಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್‍ಗೀ?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಎದೊಳ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಟ್ವಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೊಲಾಂನಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಉತ್ಪತೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪೈಶೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾ… ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್‍ಗೀ ವಾ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ವೆತಾತ್‍ಗೀ…!?

ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್: ಹೊಲಾಚಿ ಉತ್ಪತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಫಂಡಾಕ್ ವೆತಾ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ತೆ ವೆತಾತ್. ತೆ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಜರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ತಾ/ಚಲ್ಲಾ ತರ್ ಆಮಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾ ತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸೊನ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ತಾಕಾ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ, ವಾ, ತಾಚೊಯೀ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್, ಫಕತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಯಾಜಕ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣನಾ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸಮಗ್ರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ರೋಲ್ ಆಸಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತರ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಆರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಆಪವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಲಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ತರ್, ಆಪುಣ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಕತ್ ಸಾಂದೊ ಆಸ್ತಾಗೀ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಂತ್? ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ‘ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ದೀ ಸಾಯ್ಬಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ಕೊಣೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಗೀ? ತಾಕಾ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಂಗೀ? ಆಪುಣ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಕೀ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಖಾಯಾಮ್ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆಜ್ ಜರ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಚೂಕ್, ವಾಯ್ಟ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜಜೆ. ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಪಾಸತ್. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂದೊ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳನಾಂಗೀ? ದೆಕುನ್ ತೊಯೀ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ?

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾ. ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ಆಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬರೊ ಜಾಯ್ಜೆ, ದೆಕುನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊನ್, ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಆಪಾಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ, ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿಜೆ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Read all Budkulo Interviews here

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News