CAA, NRC ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ನಾ, ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ: ಜೋಯ್ಲಸ್ ಡಿಸೋಜ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 6, 2020 at 9:55 PM

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ದೋನ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲ್ಲೆ – ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಆನಿ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್! ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ ಪರ್ಯಾಯ್. ಪುಣ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ತೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ದೇಶಾನ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಝುಜಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್‍ಚ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ. ತೆಂಯೀ, ತೊ ಏಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್!

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಚ್ವಜೆಚ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ, ಯುವ ಮುಖೆಲಿ, ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜೋಯ್ಲಸ್ ಡಿಸೋಜ. ತೊ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ತಾನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ತಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಹೊ ಸಂದರ್ಭ್, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೊಕ್ತೊ. ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಕ್ (ಸಿ.ಎ.ಎ) ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೋಯ್ಲಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂಯೀ ಆಮಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Joylus DSouza_Budkulo Interview (4)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜೋಯ್ಲಸ್, ತುಂ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸೆರ್ವಲೊಯ್?

ಜೋಯ್ಲಸ್ ಡಿಸೋಜ: ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಾಚೊ ಸಾಂದೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತೊ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂನಿಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಗ್…

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಫಾ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ತೆದ್ನಾಂ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋಶರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತಾಕೊಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್, ವಿಟ್ಲ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಮಾವೇಶಾಚೊ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂಯೀ ಹಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸಾತ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ತಾತ್? ಮುಖ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜಳ್ನಾಂತ್?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸೆವೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರಿಂ ತೊ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಿಂ. ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್, ಆತಾಂಯೀ ತಸಲಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ಅಸಹಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಯುವಜಣ್ ಮೊಬೈಲಾಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದಿತಾತ್. ಆಯ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಮುಖೆಲಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ಥಂಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

Interview_Joylus DSouza_1

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಿಜೆಪಿಕ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಯ್?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸೆರ್ವಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾನಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಏರಿಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಭಾಷಣಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ, ಆಮಿ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ, ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್‍ಯೀ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತುಜೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಕಸಲೊ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಿಜೆ ತರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಗರ್ಜ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೆವಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ.

Joylus DSouza_Budkulo Interview (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ? ತುಜ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಾಗೀ..?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಜಾಯ್ಜೆ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಮೆಳನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್‍ಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪರಿಗಣನ್ ಕರಿನಾ. ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಉದ್ಯಮ್-ವ್ಯವಹಾರ್ ಬರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಶಿನೀ ನ್ಹಯ್ ಹಿಶಿನೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಸಂದ್. ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡುಣೆಂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್‌ಚ್ ಆಸಾ, ಆಜೂನ್. ತಸಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೊ ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತುಂ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೊ ಅನುಭವ್ ಕಸಲೊ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ 90% ತಿತ್ಲೊ ಜಣ್ ಮತದಾರ್ ಮಾತ್ರ್. 5% ಮಾತ್ರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ/ವಾವ್ರಾಡಿ. ಹ್ಯಾ 5% ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ. ತಾಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ. 90% ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾಂ; ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ರಾಜಕೀಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ‘ಜೋಯ್ಲಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಮನಿಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ. ತಾಕಾ ಫಾವೊತೆಂ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಮಿ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಂ.

Interview_Joylus DSouza_2

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಟ್ರೀಟ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಹಾಂವೆಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಲಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಬಿಜೆಪಿಂತ್, ತುವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಮೋರ್ಚಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಮುಖೆಲಿಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಚೊ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತೆಂಯೀ ಬೇಧ್‍ಭಾವ್ ಕರಿನಾಂತ್?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂನಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭಾಯ್ರ್ ದವರಿನಾಂತ್. ಹೆರ್ ಮೋರ್ಚಾಂ ಸಂಗಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಮೋರ್ಚಾಕ್‍ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥಂಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾತ್. ಪಾಡ್ತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಲೊಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ, ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಘಟನಾನ್. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್, ಮತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್, ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ದವರ್ತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ವಾ ಎಂ.ಪಿ. ಚುನಾವಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀನಾಂತ್. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚೆರ್ ನೀಜ್ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ… ಅಸಲೆ ಆರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಚುನಾವಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿತ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿತಾ. ಆತಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ವ್ಹಡ್ ಚುನಾವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಟಿಕೆಟ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆಲಾ. ಮುಖ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಯೋಜನಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗೀ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ನೇಮಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಗ್ಳಿ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಂಡ್ ಕಶೆಂ ಸದುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಂಕ್, ಹೊಲಾಂಕ್, ಆಶ್ರಮಾಂಕ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ಪಾಕ್‌ಯೀ ಖರ್ಚಲಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಸಾತ್. ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ದುಬ್ಳ್ಯೊ ಫಿರ್ಗಜೊ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂಧಪ್ ನಾ. ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆ ನ್ಹಯ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಆಸಾತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕುಮ್ಕೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂವ್.

Joylus DSouza_Budkulo Interview (5)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾ ನಿಧಿಚೊ ಚಡಾವತ್ ದುಡು ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಂಕ್ (ನವಿಂ ವಾ ದುರುಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್), ಹೊಲಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಖರ್ಚತಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದುಡು ದಿತಾನಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ವೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್, ಸ್ಕಾಲರ್‍ಶಿಪ್, ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಜತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಶಿನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಯೋಜನಾಂ..?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಕರ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ. ನಿಗಮ ಕರ್ಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲಾಂ, ಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ನಿಗಮ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಐವಜ್ ಹೆರ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಣೆಂ, ಧರ್ಣಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಉತ್ತರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಸಯ್ತ್ ನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಮೆಳಜೆ. ತೆಣೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಥಂಯ್ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ್ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಾನ್. ಆತಾಂ ನಿಗಮ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಂ (ಹೊಲಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಚೊ ದುಡು ಖರ್ಚತಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಆದಾಯಾ (ಭಾಡೆಂ ವಸೂಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ) ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನಿಯಮಾಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಿತ್‍ಗೀ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಎದೊಳ್ ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದುಡು ದಿಂವ್ಚೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

ಕಪಾಲಬೆಟ್ಟ ಆನಿ ಧರ್ಮ್-ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಘರ್ಷ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಪಾಲಬೆಟ್ಟಾಚಿ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಿತ್ಲೊಯೀ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ? ಡಾ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ಟ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ…

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಕಪಾಲಬೆಟ್ಟಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ವ್ಹಡ್ ಇಮಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಶಾಸಕ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಭರ್ಸತಾನಾ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸನಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಜಾತಾ. ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ.

ಥಂಯ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಸಮಾನತಾ ದೀಜೆ. ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಭರ್ಸತಾನಾ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಿಜೆಪಿಚೆ ತೊ ಜಾಗೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ..?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಶ್ಶ್ಯೂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್‍ಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಭಾಯ್ರ್ ನ್ಹಯ್.

ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಆಕಾಂತ್…

Joylus DSouza_Budkulo Interview (1)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿ.ಎ.ಎ., ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ. ಆನಿ ಎನ್.ಪಿ.ಆರ್. ಗೊಂದೊಳ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಫುಡೆಂ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ… ಆತಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಲಾಂ, ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್… ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಹಿ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಸಿ.ಎ.ಎ. ಕಾನೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನ್ಹಯ್. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಎದೊಳ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಆದ್ಲಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾಂತ್ ವಾ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ತೆ ತಿನೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್. ಭಾರತ್ ಜಾತ್ಯತೀತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್. ಶೋಷಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಆಮ್ಕಾಂ, ಜೆ ಕೋಣ್ ಭಾರತಾಚೆ ನಾಗರಿಕ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಜರ್ ಕೊಣೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾಂತ್. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ತಾಂಕಾಂ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ನಾ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೌರತ್ವ್ ರುಜು ಕರಿಜೆಗೀ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ. ಅಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಯು.ಪಿ.ಎ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಗೈಡ್‍ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ತೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾವ್ನಾ. ಭಾಷಣಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಎದೊಳ್ ತೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್‍ಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ದುಬಾವ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಜೋಯ್ಲಸ್: 100%. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾಂತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಥೊಲಿಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾ, ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ..?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರಿನಾ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ತೆ. ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘೆತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉಡುಪಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಡನ್ ಕೆಲಾಂ…

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ವೆದಿ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಸಮುದಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್. ತಿಣೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಏಕ್ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲಿ ತಿ. ತಿಚೆಂ ಪೊಸಿಶನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಪೋರ್ ತಿಣೆಂ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವೆದಿ ತಿಣೆಂ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕೆಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ದುಸ್ರಿ ವೆದಿ ಘೆವ್ಯೆತಿ.

Joylus DSouza_Budkulo Interview (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂಯೀ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಯೆತೊ ತುವೆಂ…

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ವೆದಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ…

ಜೋಯ್ಲಸ್: ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾಗೀ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಇತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವೋಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಕಾರಣ್. ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕತಾತ್, ಬರೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಲಾಯಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫರಕ್ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸಾ. ಮಂಡಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭರಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದಾಂನಿ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಮಾವೇಶಾಂನಿ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತುಜೆ ಚಿಂತಾಪ್, ಧ್ಯೇಯ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್…

ಜೋಯ್ಲಸ್: ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ತೆ ಖುದ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಅನುಭವ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಮಂಡಳಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕರ್ತಾಂ. ತಸಲೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *