ರಾಜಕೀಯ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಟ್ ಚುಕಯ್ತಾ: ಮಾ.ದೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : June 30, 2019 at 9:18 PM

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: “ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ವಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ರಾಜಕೀಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಜರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾ ಕಲೆಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಿಸ್ಳತ್, ತೆದ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಚುಕ್ತಾ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬರೆಂಪಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾತಾ. ನಿಷ್ಠುರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ತಸಲೊ ನಿಷ್ಠುರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಮನ್‍ಯೀ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಫಾಮಾದ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ದೊತೊರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಜ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ’ ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿಂಚೊ ಕಾಳ್. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ – ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ಕಾಳ್. ಆಜ್ ಫಟ್ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಫಟ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆ ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್, ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾಚ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರಿಜೆ. ತೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಅಸಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾ ತರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರುನ್, ವಿಮರ್ಶೊ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕಿತ್ಲೊ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಪ್ರಬೇಧ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ, ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ, ಸಂಭ್ರಮ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಫಕತ್ ಠಿಕಾ ನ್ಹಯ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ತೊ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕೃತಿ) ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾತಾ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಜೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್‍ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲಾನ್, “Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things…” ಮ್ಹಳಾಂ. ದೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಕಳ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಅಸಲಿಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ. ದೂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದುಕಿಕ್ ವಕತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೆಂ. ವಿಮರ್ಸೊ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್, ಕುಡಿಂತ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಕಲಾ ಊಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್/ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್/ಪಾತ್ರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೊ, ಕೃತಿಯೆಂಚೊ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ.

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಹಿ ವಿಚಾರ್’ಗೋಷ್ಠಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ದೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್ ಸಂಘಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದಿಲೊ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಮುಖ್ಯ್ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಕ್, ದೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಣಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

©: Donald Pereira and www.Budkulo.com

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper