Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 37: ಘುಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್

Posted on : July 1, 2019 at 9:55 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 37
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ತಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್, ತಾಂಚೆಂ ಚವ್ಗಾಂಚೆಂಯೀ ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೊಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಯೆತಿತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವೊಂಕ್ ತೆ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆ ಕಸಾಯ್‍ಗಾರ್, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಸಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಯೆಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಿವೊ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಚೊರಾಂಪರಿಂ ತೆ ಯೆತೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಲಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಣಿಂ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ಲಿ, ಆನಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತೀನ್ ಮಾಂದ್ರ್ಯೊ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಭಿತರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸಜಾಯ್ ನಹಿಂವೇ – ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಇಲ್ಲಿ ತಾರಿಪ್ ಕೆಲಿ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾತೆಣಾಚ್ಯೊ ಪೆಂಡ್ಯೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಮಾಂದ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಾಂಗುರ್ಲಿ. ಅರ್ಧೆಕುರ್‍ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ದಿವ್ಯಾಚಿ ವಾತ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಾವಯ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸೊಮಯ್ಯ, ದಾರಾಚ್ಯೆ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಾ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ತಾಲ್ವಾರಿ ತಾಣಿಂ ಲಾಗಿಂ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಯೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ವಾಟ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ವೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಧುಂವ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತೊ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಿಶೆ ತೆ ಜಾತೆ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಸಲೊಯ್ ವಿಷಯ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದುಬಾವ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧೈರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ರೂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಾಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ – ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸುರು ಜಾಲಿ; ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಘೊರೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತೊ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೋಮಯ್ಯಾ ಕಷ್ಟತಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್’ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ವೊಲೆಂ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಹಿಂವ್.

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನೀದ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಘಡಿತಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಫುಡೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳ್, ಪುರಾಸಣ್, ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಕರಂದಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್….?

ಅಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ – ಆನಿ ತಿಚೆ ಕಡ್ಚಿಯೀ ಭಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ – ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ವೆತಲೊ. ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತಿಣೆಂ ಪಾಳಿಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತಿ ಪಾಳ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್…

“ಪುಣ್ – ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಆನಿ ಖುಷೆನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ತಿಕಾ ಖುಷಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೌರುಷಾಚೊ ಮಾನ್..?” ಅಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆರ್ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್, ತರ್‍ಯಾ ರುಪಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ಮೋಗ್ ವಿಚಿತ್ರ್! ಪುಣ್ ಧ್ಯಾನಿಂ, ಮನಿಂ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಿಂ ಖರೊ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೋಗ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ, ತಿಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಖ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಕ್ತೆಚಿ ವಾಟ್‍ಯೀ ಸುಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ನೆಂಟೆಂ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂ ದುಕೊನ್ ಆನಿ ಥಕೊನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ – ಖರ್‍ಯಾ ಮೊಗಾ ಶಿವಾಯ್ – ತಿಕಾ ಕಸಲೆಂ ಸುಖ್ ಲಾಭ್ಯೆತ್? ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಜಿವೊ ಉರೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್..!

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತುಕಾ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂ ಫಾವೊ ಕರ್..!”

ಅಶೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ಆಪ್ಣೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭಾಶೆಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜರ್ತರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ತೊ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಗತ್? ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ತೊ ಅಂತರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್..? ವಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ತಾಪೊನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಆಸಾ…

“ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಲೊಂ. ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್‍ಕಾಯೆಚಿ ತಶಿ ಪುಣೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್…”

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚಿ ಘೊರೆವ್ಣಿ ರಾವೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಕಡೆನ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ. ದೊಗಾಂನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪಿಸ್ಪಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ಪಳೆತಾಲೆ, ಆನಿ ಕಾನ್ ದಿತಾಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಭಿತರ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಮಾಜ್ರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ವ್ಹಳೂ ಭಿತರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊಯೀ – ಪಾಟಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ – ಚಡೊನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಕೊನ್ಸೊ ಸೊಡುನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ:

“ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಧೈರಾನ್. ದೆಕುನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್, “ಮಾನಾಯ್, ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪುರಾಸಾಣೆಕ್, ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪೂರಾ ಸುಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ತರ್ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. “ತಾಂಚೆ ಗಳೆ ಶಿಂಜುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ.”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್. “ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆಸೊಂದಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ವ್ಹರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸಾ ನಹಿಂವೇ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ತಾಂಕಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ಯಾಂ.”

“ತರ್, ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚಿ ವಾತ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್. ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಚೊ ನಾಕಾ.”

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರೊಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಪಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಭಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸೋಮಯ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಧರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಳಾಯ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಚ್ಯಾ ಕಾಂದ್ಯಾರ್ ಸೋಮಯ್ಯಾಚಿ ಮೂಟ್ ಭರಾನ್ ಬಸೊನ್, ತಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಬೋಬ್ ರಾವೊನ್ ಗೆಲಿ, ಧೊಂಪ್ರಾಂ ದೊಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ.

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರೊ ಬಾವ್ಡೊ ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಧೈರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೊ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಖುರ್ಸಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೊ.

ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ದಿವೊ ವ್ಹಡ್ ಜಳವ್ನ್, ದೊಗ್‍ಯೀ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕುನ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಾಯ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ಪೊರ್ನಿ ಏಕ್ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್, ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲೊ. ತೆ ಇತ್ಲೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕೀ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಿ. ತಾಂಚೆ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಡೊನ್ ದಮ್ಮಯ್ಯಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ:

“ವಾಂಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್, ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತುರ್ತಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಯಾ.”

“ಧನಿಯಾ, ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾರಿನಾಕಾತ್ – ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾತ್!”

“ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್ ತುಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್?”

“ಟಿ-ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ!”

“ಅಂತುಲ್ಯಾ, ಹಾಂಕಾಂ ವಾಂಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ನಾ. ಪುಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸತ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್ ಹೆ ನೆಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಹಾಂಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀ ಪಳೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಖುಷೆನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ, ಆನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಧರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯೊಚ್.

“ಏ ಮಾಂಯ್! ಅಯ್ಯೋ!”

“ಅಂತುಲ್ಯಾ, ತಾಚ್ಯೊ ಮಿಶ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪರ್ತುನ್ ತಾಣೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ದೀ.”

“ದಮ್ಮಯ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂತ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಪುಷ್ಕಳ್ ಘಾಮೆತಾಲೆ.

“ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ?”

“ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್” ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಚೆ ಮಿತ್ರ್. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ – ನಹಿಂವೇ?”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್, ತುಕಾ… ತುಕಾ…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಫ್ ಕರ್!”

“ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿವೊಚ್ ಧರ್ನ್ – ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಯಾಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂತ್ವೇ?”

“ಸಾರ್ಕೆಂ ನೆಣಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರಿನಾಯೆ, ಬಗಾರ್ ಜಿವೊಚ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಒಪ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್.”

“ಬರಾಬರ್! ಎಕಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಚಿ ಹುಕುಮ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ರುಸುಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ?”

“ಧನಿಯಾ, ಆಮಿ ದುರ್ಬಳೆ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಡೊ ತಾಂದುಳ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ.”

“ತೊ ಭಾಸಾಯ್ತಲೊಚ್. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧನಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೇಣಿಂತ್ಲೊ ಚುಕವ್ನ್, ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಹಜಾರ್ ಮುಡೆ ತಾಂದುಳ್ ತಾಣೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಫ್ ಕರಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ.”

“ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ. “ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಿಲ್ವರಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ…”

ಕೆವ್ಲೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಆಯ್ಕಾ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಹಾಂವ್ ವರ್ತವ್ತಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್. ಹೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್ ಧನಿಯಾ!”

“ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫಾಶಿ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್‍ಯೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್.”

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಹಾಂಕಾಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಿಲ್ವರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಾಂ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ.

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಆಮ್ಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್…”

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಾ!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಎಕಾ ಮುಡ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತುಮಿ! ಕಸಲಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವಜಾಯ್ ತುಮ್ಚಿ? ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ರುಸುಮ್ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ತುಮಿ ಪಡ್ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್‍ಯೀ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತರೀ, ತುಮ್ಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾಂ…”

“ಹಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಕಸಲಿ ಧನಿಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ರಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಜಾಪ್ ತುಮಿ ದಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವೆಚೊ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ.”

“ವಿಚಾರ್ ಧನಿಯಾ” ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತಾಣಿಂ. “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಿಚಾರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್, ಆಸಾ ತಶೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಫಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತ್ರಯ್!”

“ಬರೆಂ ತರ್. ಚಿಂತುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಯಾ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಬಂಟ್ವಳ್ ಛತ್ರಾ ಲಾಗಿಂ, ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ರಾತಿಂ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಬಹುಶ್ಯ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ.”

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಲ್ಲ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಚೊ. “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ಹೆಳ್ಕೆನ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ!”

“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಘಡಿಭರ್ ತೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಎಕ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ, ಆನಿ ಮತಿ ಭಿತರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ?”

“ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ! ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್..! ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ರಾಕಜಾಯ್!

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಖಂಯ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪುಣೀ ಆಯ್ಕಲಾಂವೇ?”

“ವ್ಹಯ್, ತೆಂಯೀ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ… ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಖಂಯ್ ತೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ…”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಪುಣ್” ಮುಂದರ್ಶಿಲೆಂ ಕೈದ್ಯಾನ್. “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮುಳಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.”

ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸುಸ್ತಲೆ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಋಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಶಿ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಕಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಹೃದಯ್ ಖರ್‍ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದೊಗ್‍ಯೀ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪ್ಲೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಜೀವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅಸಲೊ ಭರ್ಮಾಚೊ ನವೊ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಬಾವ್ಡೆ ಭೋವ್ ಖುಷಿ ಜಾಲೆ.

ರಾತಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಚಡಿತ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಆಲೋಚನ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ತಾಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ, ಆನಿ ಕಾಳ್ಕ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಆಡ್ ವಾಟೆರ್, ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆಚೆರ್ ಪಡೊನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 36: ವಿಚಿತ್ರ್ ಶಿಕಾರಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News