ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

Posted on : July 2, 2019 at 7:27 PM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಜೇಸನ್ ಮೋನಿಸ್, ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮುಖ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೆನ್ನಿ ವಾಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾವ್ಲಿನ್ ರೇಗೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಚಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸುಮಾರ್ 700 ಲೋಕ್ ನವ್ಯಾ ಸಭಾ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆದ್ಲೆಂ ಸಭಾ ಭವನ್ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಾಹೆತಿಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ಸಭಾ ಭವನಾಕ್ ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Interview of Rev. Fr Bonaventure Nazareth
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *