Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 38: ಮರ್ಯಾಣಾಚೆರ್ ಮಾರ್

Posted on : July 8, 2019 at 1:40 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 38
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೊ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಫಾಂತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಫೊವಾಚಿ ಉಪ್ಕರಿ ತಯಾರ್ಸಿಲಿ. ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್ (ಜೆ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ) ಸಂತೊಸಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಲೊರ್ಸಾಮಾನ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೋಯ್ ಕಾತ್ರುನ್ ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸೋಮಯ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ದೋನ್ ಖಡ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಏಕ್ ಮಾಟೆಂಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಚೆ ದೋನ್ ಆನಿ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೆ.

ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲೆಂ. ಫುಡೆಂಯೀ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬದ್ಲಿ ಘೊಡೆ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಲೊರ್ಸಾಮಾನ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲಾನ್ ಮಾತ್ರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಪರಿಂ ತಾಂಚಿ ನ್ಹೆಸಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಲಿಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಚಡಿತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಿಂ.

ಕೊಯ್ತೆಚ್ಯೆ ಕುಶಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಡೆ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ.

ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಟೆಂ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭೋವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಆನಿ ಲಷ್ಕರಿ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಠಾಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಯಕಟ್ಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಸೊನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ತಾಂತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕುಳ್ವಾರ್’ಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾನಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿರಿಯಾಂ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ತೆಂ ಆಸೊನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ದುರ್ಬಿಣೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ದರ್ಯಾ ಕರಾವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಆಜೂನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂಕ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ – ವ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊಡೊ ರಾವಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್, ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಲಿ.

ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ದೇಡ್ ಮೈಲ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಚಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಭೆಷ್ಟೊಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಕಯ್ಲ್‍ಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಸೈನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಠಾಣೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಖುದ್ದ್ ಬಾದಶಹಾಚೊಚ್ ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ಬಾದಶಹಾ (ಟಿಪ್ಪು) ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತೊ ಗೌರವ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸುನ್‍ಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾ, ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೊಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಘಟನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ತೊ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿಚ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭರ್ಮಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಚವ್ಗ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮುಖೆಲಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್, “ಬಹಾದುರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಕ್ ಸಲಾಮ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್‍ಯೀ ಸಲಾಮ್!” ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ದಸ್ತುರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹೆಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್‍ಚ್ ಸಯ್!”

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮ್ಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾದಶಹಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಮತಿಂತ್ ಶಿಣ್ ಧರಿನಾಯೆ. ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವೆತಾಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ.”

“ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್, ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸವಾಲಾಚೆಂ ಕಾರಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದುಬಾವೊನ್ – ತ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಸಳಾವಳೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ.

“ಕಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಖೆಲಿ. “ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ಆಮ್ಸೊರ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.”

“ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ತುವೆಂ ತಸಲಿ ವಿನತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತಾಪೊನ್. “ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್ ವ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನಹಿಂ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಧಿಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಗರಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಮಾನಾಯ್ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ದುಬಾವ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ವಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಪಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಮತ್ಲಬಾಂಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ. ತರೀ, ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಗೊಟಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್…

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಾಕವ್ನ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ವಚೊನ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮ್ ಆಸಾ…”

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ತುಮಿ ಆಮ್ಸೊರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಖುಷೆನ್ ತುಮಿ ವಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್…”

“ನಾ, ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾ!”

“ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ, ಆತಾಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮುಖೆಲಿ.

“ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಥೊರುಂ ಪೊಶೆವ್ನ್. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಜಟಾಪಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸೋಮಯ್ಯ, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್. “ತುಜಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎದೊಳ್ ಸತ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ತುಮಿ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ?”

“ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ – ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಘಡಿಭರ್ ತೊ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ, ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!”

“ತುಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ! ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಸಪ್ಣೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ವಾ, ತುಂ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ಫೊಕಣಾಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾಗಾನ್, “ಕಸಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಹೊ? ತುಕಾ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಹಾಂವೆಂ?” ತಾಣೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ.

ಮುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೊರಾನ್ ಏಕ್ ಘೊಡೊ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲ್ಯೊ. ಕೋಣ್ – ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತೊ ಧವೊ ರಾಜ್ ಘೊಡೊ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಸವಾರಾನ್ ಲಗಾಮ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂನಿಯೀ ಜಾಗ್ ದಿಲಿ.

ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸವಾರ್, ಭೋವ್ ಚಲಾಕೆನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡ್ಲೊ. ಹೆರಾಂನಿ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ‘ಸರ್ದಾರ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ವಂದನ್ ದಿಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತ್ಯೆತೊ ನಾ.

“ಕಿತೆಂ ಸರ್ದಾರ್, ಘಾಬರ್ಲೊಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ವಾಗಾನ್, ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುನ್.

“ನಾ ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ – ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ!”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ! ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಭೆಟ್, ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್, ಅಲ್ಲಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಪಟ್ಣಾಕ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಧ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತುಂ..?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ವಜ್ರಾಚ್ಯೆ ಮುದಿಯೆಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ನಾಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, “ತುಮ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿಧಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಸನ್ನಿಧಾನ್ ಸೊಧುನ್?”ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೆಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್…” ತಾಣೆಂ ಮಿಶಿ ಚಾಬ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖಂತಿನ್. “ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವೇಳ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್, ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುರ್ತಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.”

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ದರ್ಬಾರಾನ್. “ದೆಕುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಅಲ್ಲಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲೆಂ ದೆಕುನ್, ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.”

“ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ.”

“ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ – ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ – ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ – ಜಾತಾತ್! ತಶೆಂ, ಹಾಂವ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್, ಕೃಷ್ಣಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಣಿಯೆ ಖಾತಿರ್, ತಿರುಮಲರಾಯಾಚ್ಯೆ ಪಿತೂರೆನ್, ತಾಂತುಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊಯೀ ಹಾತ್ ಆಸಾ, ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ ದಂಗೊ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಲೊ. ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಥಂಯ್ ಧಾಂವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಏಕ್ ಹುಕುಮ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖರೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್‍ಯೀ… ಹಾಂವ್ ಶಿಣ್ತೊಂ ವಾ ದುಬಾವ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ.”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿಂ ಹಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಗೀ, ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ತಾಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್, ತಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಮಂಜರಾಬಾದಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ವಚೊನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ವಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಉಲಯಾಂ. ಪಯ್ಲಿ ತುಜಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಅಂತುಲೊ, ಸೋಮಯ್ಯ, ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೆ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸಂಗತ್ ಆಸಾ ತಶಿ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾಂಯೀ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯೆ ಪರಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಷಯ್ ತಾಣೆಂ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಷಯ್ ಫುಲಯ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್’ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಖುಷಾಲಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದೋನ್ ವಿಷಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉರ್ಲೆ:

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ತೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖೊಟ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಹುದ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ – ನಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ತಾನಾಂಯೀ, ಇತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಸಲಿ ಲಜ್ ಹಿ! ಸರ್ಕಾರಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆಂ! ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹೊರ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ತಾಣೆಂ ತುಪೆಂ ಘಾಲಾಂ! ತುಜೆಂ ಉತಾರ್ ಪುರೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಖುಷಿ ಪಾವ್ತೊಂ!”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾ, ತಾಚ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ರಾಜ್ ಹುಕುಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ರಿತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ…”

“ತೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ತುಜ್ಯೆ ತಿತ್ಲೆ ರಾಜ್-ಕಾಯ್ದೆ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನೆಣಾಂ. ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ. ರಾಜ್ ಕೈದಿ ತೊ…”

“ಪುಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ…”

“ತಾಣೆಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ…”

“ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್. “ತಾಣೆಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನೀಜ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ – ಹಾಂವ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ – ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತೊ ಘಾಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ.”

“ಬರಾಬರ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ತರ್ಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಷಿ ನಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

“ತುಜಿ ಖುಷಿ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ. “ತುಜ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್.”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ, ಫುಡೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ (ಕೆನರಾ) ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್’ಯೀ ಥೊಡೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“….. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಠಕ್ಕ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಯೀ ಠಕ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಚಾಲ್ತ್ಯೆ ಪ್ರಜೆಚಿಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಾಂಚಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ತಾಣೆಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ಥೊಡೊಚ್ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾರಿಜಾಯ್…”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಚೆರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ದಾಡ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್, ವಾ, ತಸಲೆಂ ಮೋರ್ನ್ ತಾಕಾ ತೀರ್ಪ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆಂ, ಆತಾಂ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಸಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ-ವಾಯ್ಟಾಚೆರ್, ತಾಚ್ಯಾಯೀ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್, ಭರ್ವಸೊ ವಾ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 37: ಘುಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News