ಉದ್ಯೋಗ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ: ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ

Posted on : July 9, 2019 at 3:11 PM

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಪುತ್ತೂರ್ಚೆ ಸೊಜಾ ಭಾಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಉದ್ಯಮ್-ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್. ಸಾಹಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಉದ್ಯಮ್, ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜಾಂಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ – ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ. ತಾಚೊ ‘ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೊ ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿಂಕ್, ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾಂ ಆನಿ ಬೃಹತ್ ತಾರ್ವಾಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಲಗ್ತಿಂ ಶಿಕಪ್, ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೊಲೆಜ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಬರೆ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ವಿಶೇಸ್.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊ. ಸಮಾಜೆಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾರಣ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಎಂ.ಪಿ. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಂ.ಪಿ. ಫಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನುದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ, ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ, ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚಿ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆನಿ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿಯೀ ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ಹೆರಾಂ ಪಾಸತ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ನಕ್ಷೆರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ, ಪಯ್ಣಾ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ತುಂ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊಯ್?

ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ: ಪುತ್ತೂರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫರ್ನಿಚರ್, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಮಿವ್ಣೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕ ವಚಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ.

1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. 1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಉಮೆದ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾತಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಯೆತ್, ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ವಾ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ವಿಲಿಯಂ: ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಪುಣ್ ಕಸಲಿಚ್ ಮಜತ್ ದೀನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿಂಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪೈಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಪೆಚಾಡುನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸುರ್ವೆರ್ ಕಸಲೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾತ್?

ವಿಲಿಯಂ: ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ವಿಮಾನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತೆದ್ನಾಂ ವಿದೇಶೀ ಶಿಪ್ಪಾಂ ಮುಂಬೈ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಅಮೆರಿಕ ವಚೊನ್ ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ತಾರ್ವಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ.

ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿ. 16 ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಗಲ್ಫ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಪ್ರವಾಸ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾ ಭಿತರ್’ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರವಾಸಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರವಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಹನಿಮೂನ್ ಟೂರ್, ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಕಸಲೊ?

ವಿಲಿಯಂ: ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ವಾಹನಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ವ್ಹಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯೀ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಷೆನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂಗಡ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಗೈಡ್ಸ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ತಿಂಚ್ ಭೆಟೆಕ್ ವೆತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ (ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂಕ್) ಪಂಗಡ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಕಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಾತ್?

ವಿಲಿಯಂ: ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಮಯ್ತಾಂವ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಹೊಟೆಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಯ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಶಿಬಂದಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ, ಭೊಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಮಿಂಚ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂವ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕರಯ್ತಾಂವ್. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಕ್ತಾಂ ವ್ಹರ್‍ಯೆತ್. ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಗ್ತಿಂ ಕಸಲೆಯೀ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂವ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಭಾವಾಂಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ‘ಸೋಜಾ’ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ..? ಸೋಜಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ವಿಲಿಯಂ: ಬರೆಂ ಸವಾಲ್. ವಿದೇಶೀ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ‘ಗ್ಲೋಬ್’ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಸೋಜಾ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ. ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೋಜಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ದೇಶ್, ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಯ್ತೆಂ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪಯ್ಣ್/ಪ್ರವಾಸ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ?

ವಿಲಿಯಂ: ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಯ್ತ್‍ಲ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಆಮಿ ಜಾತಾಂವ್. ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ ಕೀ, ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್, ದೇಶ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಐಡಿಯಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯಮ್, ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೃಷಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಉದ್ಯಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ನವ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಬರೆ ಉದ್ಯೋಗ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್, ದೇಶಾಕ್ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ?

ವಿಲಿಯಂ: ಟೂರಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ತಾ. ತೆ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ತಶೆಂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಬಾಂಧ್ತಾತ್. ಪಯ್ಣ್, ವಸ್ತಿ, ಖಾಣ್-ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಗೈಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರಿಚ್ ಜೋಡ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದೋನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಿನಿಮಯ್ ಜಾತಾ. ಉದ್ಯಮ್, ವ್ಯವಹಾರ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕಸಲೆ ಆಸಾತ್?

ವಿಲಿಯಂ: ಜಾಯ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ್ ಆಸಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ 400 ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕಾಮಾಕ್ (ಗೈಡ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ) ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡುಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ದಫ್ತರಾಂನಿ, ವಾಹನಾಂಚೆ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಗೈಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ವಿಮಾನಾಂನಿ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್, ಪೈಲೆಟ್, ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಏರ್’ಪೋರ್ಟಾಂತ್, ಟರ್ಮಿನಲಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಮ್ಚಿಚ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್? ಕಸಲೊ ಕೋರ್ಸ್ ತುಮಿ ದಿತಾತ್?

ವಿಲಿಯಂ: ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂಚೆಯೀ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಗೈಡಾಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾತ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಚುನ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸಾ. ತೆ ದೋನ್ ಹಂತಾಂಚೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆನಿ ಸೀನಿಯರ್ (ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್). ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಾಂತ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಏರ್’ಲೈನಾಂತ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ತಾ. IOTAಚೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಮಿ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್..?

ವಿಲಿಯಂ: ವ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾತಾಂತ್‍ಚ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಬುಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಏರ್’ಲೈನಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಬುಕ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಟಿಕೆಟಿ ಆಸಾತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಜಾಲಾಂ, ಸೀಟ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವರ್ವಿಂ ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪೈಶೆ ನಗ್ದೆನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಚೆಕ್ಕಾಂಚಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಾಂನಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂತ್‍ಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ, ವಹಿವಾಟ್ ಸಂಪೊ ಜಾಲಾ. ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಯ್ತ್ ಓನ್‍ಲೈನಿರ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್‍ಯೀ ಆನ್‍ಲೈನಿಂತ್‍ಚ್ ಬುಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿ ವರ್ವಿಂ ಟೂರಿಸಂ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: 40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ವಿಲಿಯಂ: ತಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಅನುಭವ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆಮಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಧುರ್ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸುಯೋಗ್. ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತವಳ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿರಿಮಾವೊ ಭಂಡಾರನಾಯ್ಕೆಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ಉಲಯ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಕೊಡ್ಯಾಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತಿಕಾ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲಂಬೋಂತ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚೊ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಉಗಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಥಂಯ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ತಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ Joint Venture ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಅಸಲೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಉದ್ಯಮ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್, ರಫ್ತ್ ಕರುಂಕ್, Joint Venture ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ವಿಲಿಯಂ: ಮಂಗ್ಳುರಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆಚಿ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಗಲೀಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ಮಂಗ್ಳುರಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ತಾತ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾನಾ ಶ್ಹೆರ್ ನಿತಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆದ್ಲಿಂ, ಪರ್ನಿಂ ಘರಾಂ ಪರ್ತುನ್ ನವಿಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಆದ್ಲಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ, ಘರಾಂ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಜಗವ್ನ್, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕರ್ನ್, ಉರಯ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಣಿಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಸಾ. ಕಾರ್ಕಳ್, ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ, ಉಡುಪಿಂತ್ ದಿವ್ಳಾಂ, ಬಸದಿ, ಗುಮ್ಟೆ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಚಾಪೆಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಆಜ್ಯಾಪ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ಚೆಂ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಟೂರಿಸಂ ಹಬ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕಸಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್?

ವಿಲಿಯಂ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಡಿ.ಸಿ. ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ, ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಭಾರತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ಹರ್ಯೆಕ್‍ಯೀ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಪುಣ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಸಗ್ಳೆಂ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾತ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆನಿ ನಿರಾಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾರ್ಕೆ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ನಿತಳ್, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ನಾಂತ್. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರೆಕ್ಟರಾನ್, ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖುಷೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಶೆಂಚ್ ಪೋರ್ಟಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗಯ್ಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಮುಂಬೈ, ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸಾಂವ್. ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂಗಾ ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೂಳ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್. ತೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತ್ಯೊ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್, ಪರಿಸರಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಂಪುನ್ಮೂಳ್ ಆಸಾ. ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಗರ್ಜ್?

ವಿಲಿಯಂ: ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಬರಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ ಚಡ್ ನಾಂತ್. ಬರಿಂ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾತಾ. ವಿದೇಶೀ ಲೋಕ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ತೆ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಬರಿಂ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆನಿ ಸೆಂವ್ಕ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್. ತಸಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಚಡ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?

ವಿಲಿಯಂ: ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಅನಾಹುತಾಂ, ಕೋಮು ದಂಗೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಗೊಂಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹರ್ತಾಳ್, ಬಂದ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಆತಾಂ ಟೂರಿಸಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಳ್ಳಾ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆದಾಯ್, ಉದ್ಯೋಗ್, ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ದೂರಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಚೆಕ್‍ಔಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಗ್ಳೆ ಜಾತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತೆಂಚ್ ಗೊಯಾಂ, ಕೇರಳಾಂನಿ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ದಿತಾತ್. ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಿಟಿ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೆ (ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಾಂ, ರಿಕ್ಷಾಚೆ) ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದುಡು ಘೆತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ ಜಂಕ್ಷನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಸಿಟಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ 500 ರುಪಯ್ ಘೆತಾತ್ ಥೊಡೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲುಟ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲಿಂ ದುರಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಚಿಂತಾತ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ವಂಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಪೈಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂತುಂ ಉದ್ಯೋಗ್ ತಶೆಂ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಫಾಯ್ದೊ ಬರೊ ಆಸಾ, ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಗಲ್ಫ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾಂತ್‍ಚ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೆಂ ವಿಕಸನ್, ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಯೇಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ರಫ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲಾಂಗೀ? ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೃಷಿಕಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ…

ವಿಲಿಯಂ: ಹಾಂವ್ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೆನರಾ ಛೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೆನರಾ ಛೇಂಬರಾಚೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಂ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಮೆಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಆಮಿ (ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿನ್) ಥೊಡ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಮಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ರಾವೊನ್ ತೆಂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದುಡ್ವಾನ್ ತೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತವಳ್ಚೊ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಶನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ದಿವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನವೆಂ ರನ್‍ವೇ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆತಾಂ, ರಫ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲೈಟಾಂನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ. ಕಾರ್ಗೊ ವಿಮಾನಾಂ ಆನಿಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಫ್ಲೈಟಾಂನಿಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಗೊ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಕಾರ್ಗೊ ಫ್ಲೈಟಾಂ ಯೇಜೆ ತರ್ 40-100 ಟನ್ ಲೋಡ್ ಆಸಜೆ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವಾ ತೀನ್ ಕಾರ್ಗೊ ಫ್ಲೈಟಾಂ ಉಬ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಡ್ಶಿಂ ಖಾಣಾಂ (ಸ್ವೀಟ್ಸ್), ರಾಂದ್ವಯ್, ಕಾಜುಚ್ಯೊ ಮೊಯೊ (ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್) ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ರಫ್ತ್ ಜಾತಾ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಗೊ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಫುಲಾಂ, ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಲೊಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದಾಂನೀತ್ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಜಾಯ್ತಿ ಖಾಣಾ ವರ್‍ವಿ ತಾರ್ವಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಂಟೈನರಾಂನಿ ವೆತಾ. ಯೆಯ್ಯಾಡಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಖಾಣಾ ಕಂಪೆನಿ, ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್, ವರ್ಸಾಕ್ 100 ತಿತ್ಲೆ ಕಂಟೈನರ್ ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ, ತೊ ಶೆಂಬರಾಂನಿ ಕಂಟೈನರಾಂ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಗಾಂವ್ಟಿ ಖಾಣಾ ವರ್‍ವಿ ಆಮದ್ ಕರ್ತಾ. ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾಂ ತೆಣೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾ. ಗಲ್ಫ್, ಯೂರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್, ಪರ್ಯಾಯ್ ನಾಂಗೀ?

ವಿಲಿಯಂ: ಪರ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ 1996 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 250 ಥಾವ್ನ್ 300 ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ತಾಂತುಂ 25 ಥಾವ್ನ್ 30 ಜಣಾಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಸಂಖೊ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅರ್ಜಿ ಯೇನಾ. ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೆಲಿ. ತವಳ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾ! ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಘರಾ ಪಾವಜೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್, ಪ್ರೈವೆಸಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಭೊಗಪ್. ದೆಕುನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆತಾತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಕ್ಷಣ್ ಪೈಶೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಪೈಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚಿಚ್ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಆಸಾ…

ವಿಲಿಯಂ: ಉದ್ಯಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ ತಿ ತಯಾರಿ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ‘ರಚನಾ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಾವನಾ. ವ್ಯಾಪಾರ್/ಉದ್ಯಮಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಮಾಹೆತ್, ವಳಕ್, ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಥರ್ಥರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ರಚನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀಜೆ. ಕೃಷಿಯೀ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮ್. ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್, ಕಾಮಾಕ್ ಜಣಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆರ್ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ತಿತ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್‍ಯೀ ನಾ ಮನ್‍ಯೀ ನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಇಜಯ್ಚೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್. ಶಿಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಂಡ್ರಿಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಘರಾ ಘರಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಕಾಮಾಕ್ ಜಣಾಂಕ್ ದವರ್ಲಾಂ ತಾಣೆಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 40 ಥಾವ್ನ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಣಾಂಕ್ ದವರ್ನ್ ಉದ್ಯಮ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ. ಮನ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪಾತಳ್ ಆಸಾ…

ವಿಲಿಯಂ: ವ್ಹಯ್. ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ತೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಏಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಂ ವಿದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೆತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಾಯ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾ. ‘ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳಜೆ. ಎಕಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ತಾತ್. ‘Slow and steady wins the race’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ, ಆಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ದರ್ವಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಇಗರ್ಜೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಬರೆಂ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಆಸಾ…

ವಿಲಿಯಂ: ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಕರಿಜೆ. ಉದ್ಯಮಿಂಕ್, ವೃತ್ತಿಪರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್’ಯೀ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಮನ್ವಯ್ ಆಸಜೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಉಣ್ಯಾರೀ 3 ವಾ 5 ಜಣಾಂನಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪಾವೊಂಕ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ, ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ, ಸಲಹಾ-ಸೂಚನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ರಚನಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಕತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ತರ್ಬೆತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ತಾಚಿಂ ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸರ್ವೆ ಕರಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್, ಜೊಕ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ. ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ…

ವಿಲಿಯಂ: ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮೈಕಲಾನ್, ಸಿ.ಒ.ಡಿ.ಪಿ. ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ನಿಧಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಫೀಸ್ ಭರುಂಕ್ ವಾಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೀಣ್ ದಿತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಉದ್ಯೋಗ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆ. ಎದೊಳ್ ಸುಮಾರ್ 2000 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್’ಶಿಪ್ ಮೆಳ್ತಾ (ತೊ ಐವಜ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ).

ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ತಸಲಿಂ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಸುಧಾರಣ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಜೆ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಮಜ್ಭೂತ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿಲಾಸಿ ಸಂಸಾರ್; ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

2 comments

  1. Excellent interview. It gives an total idea of South Kanara scenario, the social status, education, commercial opportunities and scope in agri sector & tourism sector. There is a need to crystallise these ideas for implementation at diocese level , involving all catholic institutions , for the benefit of the community.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *