ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Posted on : July 9, 2019 at 5:39 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಚಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಅಮೆರಿಕ ಥಾವ್ನ್ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇ-ಪತ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಜೂನ್ ತೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿಯೀ ತೊ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 21, 2019ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ನಗದ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲಿ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್, 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್, 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜ ಅತ್ತಾವರಾಕ್, 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್, 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ಆನಿ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮೊಗಿಂಗ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಶಾಭಾಸ್! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *