ಮೈಸೂರಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Posted on : June 26, 2019 at 7:25 PM

ಮೈಸೂರ್: ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಜೂನ್ 23ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಲಿಯಂ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಏಶ್ಯನ್ ಬಿಶಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮದ್ದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅರಾನ್ಹಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವ್ಹರವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *