ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!

Posted on : June 26, 2019 at 5:18 PM

ಅಲಿಟಾ ಅನ್ನಾ, ಬಾರ್ಕೂರ್

ಅಲಿಟಾ ಅನ್ನಾ, ಬಾರ್ಕೂರ್

ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್
ಹೆರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ದೇವ್-ಭಿರಾಂತೆನ್ ವಾಡೊನ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್
ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ ತೊ ತ್ಯಾ ದೀಸ್

ದೆವಾಚೆಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್
ಧಾ-ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಮರ್ಪುನ್
ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ ಯಾಜಕೀ ಭೆಸ್

ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್
ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುನ್
ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ
ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೊಗಾನ್

ದೆವಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾಜಕ್
ಆತ್ಮೀಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ಚೊ ಯಾಜಕ್
ಲೆಖ್ತಾತ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ತಾಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್
ವಿಸ್ರನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಪುರ್ತಿ ಗರ್ಜ್

ದೆವಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗನಾಸ್ತಾಂ ಸರನಾಂವ್
ಅಸ್ಕತ್ ಸಂಯ್ಭಾಚೆ ಆಮಿ ಚುಕಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆನಾಂವ್
ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಯಾಂ
ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡಿನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *