ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 15: ಆಖೈರೆಂತ್ ಆರಂಭ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : February 19, 2020 at 8:23 PM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಪಂದ್ರಾ: ಆಖೈರೆಂತ್ ಆರಂಭ್

ಲಿಪೊನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರಿ
ಉಗ್ತಿ ಸೊಭ್ತೆಲಿ ಬಹಾದುರಿ
ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೊ ‘ಬಾಲ್ತಜಾರ್’
‘ಸಿನೊಲೆಂ’ತ್ ಉದೆಲೊ ನೀಜ್ ಸರ್ದಾರ್!

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮೆಳವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡಿಜಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ.

“ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. “ಪುಣ್ ತೆಂ ಲೇಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಾ ತೆ ಮುಡೆ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ತೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಹಾಂಗಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೇವಾದೇವಿ ಸ್ತಬ್ದ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಡ್ ತಾಕಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ಯೀ ತೊ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ.”

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಪೈಕಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ಲೆಂ. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಯೀ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ.

ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಒಮ್ಜೂರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ.

“ಛೆ! ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾನಾಯ್.

“ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್, ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ಘರಾ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಆಮಿ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಭೆಟ್ಚೆಂ, ಸರ್ದಾರಾ?” ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವೆಗಿಂಚ್ – ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹೆಣೆಂಚ್ ಯೆತಾಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್ – ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಠೊಲಿ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಒಮ್ಜೂರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ಖಂತ್ ಜಾಲಿ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 2

“ತುವೆಂ ವಚಜಾಯಿಚ್‍ಗೀ, ಪುತಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ನಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…”

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್?”

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಚತ್ರಾಯೆನ್. “ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಅಶೆಂ ಲಿಪೊನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ವಿಷಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾತ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವ್-ಬಂಧ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್ಯೆತ್.”

“ಪುಣ್ ಅಪಾಯ್… ತಾಚೊಚ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಕಾಚ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ…”

VJP Saldanha“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಬಾಯೆ. ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚುನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆದ್ಲಿಚ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ದಾಕಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ನ್, ಆನಿ ಬಂಧಡೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಡಿಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡಯ್ನ್.”

“ಕೊಣ್ಣಾ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಆನಿ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್” ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. “ಘರ್ಚಿ ನೀಸ್‍ಗೀ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಯ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಸಾಹಸ್.”

“ಸಾಹಸ್‍ಚ್ ಹಿಂ ಬಾಯೆ” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ನೀಜ್ ಸ್ವಭಾವ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ವಿನಾಯ್ತಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಸಮ್ಜಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್. ತಿಕಾಯೀ ಭಾವಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ತಿಕಾಯೀ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉರಯ್ಲಿಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉರಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಿ ತಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಶಿನಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಗ್ದುಂಕ್ ಚಿಂತಿಶಿನಾ!”

ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಫುಡೆಂ ನೀಜ್ ಜಾಲೆಂ.

ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಚೌಕೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಲಾಂಟಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಳ್ತಾಲೊ – ತೊ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಪಾಲ್ವಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ ವಾತ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲಿ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಪಿಂರ್ಗತಾಲೊ. ಹಾಣಿಂ ತಾಚೆ ಕಟ್ ಸುಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ತೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾ! “ದೊನ್ಪಾರ್‌ಶೆಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಠೊಲಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡ್ನ್, ಕೋಣ್‍ಗೀ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತೆ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್, ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಣ್ ದಿತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಗೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಆಬ್ಳೆ, ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾ ಆಸೊ ಆಸಾಂ!” ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದುಂಖುಟ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

“ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸವಾರ್..?” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಕಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ಫಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಕೊಣ್ಣಾ, ಎದೊಳ್ ಖಬರ್ ನಾ.”

“ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಘೊಡೆ?”

“ತೆಯೀ ದಿಸನಾಂತ್!”

ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್, ಲಾಂಟಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ‘ಕೊಡ್ಕೆಂ’ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಭಿತರ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ನಸ್ರಾನಿ ಖಾಜಿಂಚೆ ದಗ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಲಾಂಟಾನ್ ಫುಡೆಂ ಧರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಆನಿ ಭಿಯಾಚಿ ಏಕ್ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ. ತೆ ತಾಚೆಚ್ ಸವಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ! ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಉಡ್ಲೊ. ಲಾಂಟಾನಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿವಿಧ್ ಭಂಗ್ಯಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ವಾ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾರಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ!

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಭಿಯಾನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊ. “ಬಾಲ್ತಜಾರ್..! ಬಾಲ್ತಜಾರ್..!”

ತಾಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಉಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಘೊಡೊ ಧಾಂವ್ಚೊ ಆಯ್ಕಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

* * * * *

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸೆವಕಾಂ ಆನಿ ಮಾನಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ದಿವಾನ್‍ಖಾನ್ಯಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಟಿಪ್ಪು ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಬಹಾದುರಾಕ್ ಸೆವಕಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ವಂದನ್!”

“ಯೇ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ ಯೇ!” ಟಿಪ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. “ತುಜಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ರಾಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.”

ಜಾಯ್ತೆಂ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ. ಫುಡ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭೊಂವೊನ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಮೊಗಾಚಿ’ ವಾ ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಂಚಿ ಚಡ್ ಖಬರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಕ್ರಮೇಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಜಹಗೀರೆಂಚಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಕಾಂಚಿ ವಸೂಲಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್:

“ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಚೆರ್ ತುವೆಂ ದೊಳೊ ದವರಿಜಾಯ್… ಹೆರ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತುಂ ಸಲ್ವೊಂಚೊ ನಾಂಯ್ ದೆಕುನ್ – ಕಾವೂರ್ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿಂ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ತುವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಕಾ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫಾರಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ತಿಳ್ಸಿತಾಂವ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ವಾಗ್.

“ಜೀ, ಹುಜೂರ್!”

* * * * *

ತಶೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಕಥಾ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’. ಆನಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂಯೀ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಲಿಪ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

ಸೂಚನ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಪ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ, ಜಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಥಾ. ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ. 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಬಂಧಡ್ ಸಂಪೊನ್ 200 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾನ್ ದೆಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಾಟಕ್. ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಕಥಾ ನಾಯಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಲಿಪ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಹಸಾಂ ಆಧಾರ್ತಾ ತರ್, ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ತೊ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್  ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಸಾಂ ಆಧಾರ್ತಾ ಆನಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನ್ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಹಿ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತೆಲಿ.

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *