ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್

Budkulo News Network

Posted on : February 23, 2020 at 6:45 PM

ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ (ರಿ.), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 23ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

Editors Writers Sammel (33)Editors Writers Sammel (35)Editors Writers Sammel (41) Editors Writers Sammel (42)Editors Writers Sammel (40)
Editors Writers Sammel (36) Editors Writers Sammel (15) Editors Writers Sammel (10)

ಸಂದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಡೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ವರ್ದಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಬರವ್ಪಿಣ್ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠಾನ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್ ಮಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Editors Writers Sammel (2) Editors Writers Sammel (44) Editors Writers Sammel (20) Editors Writers Sammel (32) Editors Writers Sammel (29) Editors Writers Sammel (30) Editors Writers Sammel (39) Editors Writers Sammel (37) Editors Writers Sammel (31) Editors Writers Sammel (26) Editors Writers Sammel (25) Editors Writers Sammel (13) Editors Writers Sammel (14) Editors Writers Sammel (12) Editors Writers Sammel (1) Editors Writers Sammel (16) Editors Writers Sammel (17) Editors Writers Sammel (18) Editors Writers Sammel (19) Editors Writers Sammel (38) Editors Writers Sammel (5) Editors Writers Sammel (4) Editors Writers Sammel (3) Editors Writers Sammel (8) Editors Writers Sammel (7) Editors Writers Sammel (9) Editors Writers Sammel (6) Editors Writers Sammel (21) Editors Writers Sammel (22) Editors Writers Sammel (23) Editors Writers Sammel (24) Editors Writers Sammel (27) Editors Writers Sammel (28) Editors Writers Sammel (34) Editors Writers Sammel (43)

ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗೀತ್ ಗಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *