Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 1: ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಉಲೊ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : February 27, 2020 at 10:23 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾಣಿ. ಪಯ್ಲಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೊ ತಿನೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿಂಪರಿಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ತುಮಿ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್.

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್, ಹಾಂತ್ಲಿ ವಿಷಯ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆರ್ ಹಿ ಕಥಾ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ತರೀ ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸತಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸೆಮಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. (ವಾಚಾ: ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ). ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಚರಿತ್ರಾಯೀ ವಿವರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್.

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 1 – ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಉಲೊ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರ್ ಜಿನ್ಸಾನ್ ದಗ್ದುಂಕ್ ತಾನೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಘುಟಾನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫೌಜಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಾವೂರ್‍ಚೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಚುಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಥೊಡೆ ಯುವಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫೌಜೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಲೆ.

ತಸಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ, ತ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್, ಕಾಫ್ರಿಗುಡ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ವಕಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದುಮ್ಗಾಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಅಶೆಂ ಲಿಪೊನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಪೀಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ದವರ್‍ಚೊ, ಬಾದಶಹಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಮುನ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾವೂರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ತಾಚೊ ಭಾವ್, ಹೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಸೈಂಭಾನ್‍ಂಚ್ ಪೊಕ್ರಿ ಆನಿ ಸಾಹಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಒಮ್ಜೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಪ್ರಭುಪರಿಂ ವಾ ಫಳ್ನೀರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಪರಿಂ ಲಡಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಂತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ನಾಂವ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಫುಡೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೀಸ್ ಬರೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ತೆಕಿದ್ ತಾಣೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿಂ ‘ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ’ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ, ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಮೆಳೊನ್, ಹ್ಯಾ ಚತುರ್ ಯುವಕಾಚಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಥೊಡಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೀಳ್ ಬಂಧಿವಾನಾಂಪರಿಂ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಪಿಂತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಫಿ ಜಾವ್ನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ತಾಚೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ, ಆನಿ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡೆಂ ಕಾವೂರಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ತೊ ಚಲಯ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೋಳಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಬೋಳೂರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿಂ ಪ್ರಬಲ್ ಠಾಣಿಂ ಆಸೊನ್ ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ, ಘೊಡ್ಯಾಂ ಸವಾರ್ ಆನಿ ನಾಳಿಂ ಠೊಲಿಯೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂದುಳ್, ನಾರ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೊರ್ವಿ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತಚ್ ಆನಿ ಯೆತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಂದ್ರಾಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೆ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ, ಆನಿ ಗರ್ಜೆಕ್, ತಶೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂಚೊ ಬೊರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಗಾಡಿಯೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಅತ್ತಾವರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಡಾವ್ನ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ತುರ್ಕಾಂಕ್ ನಿದಾವ್ನ್, ವೊರ್ವಿ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಲಿಪೊನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಿ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಜನಾಚೊ ಸಂವಾದ್ ತೆ ಚಲಯ್ತಾಲೆ.

“ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಲೊಟ್ಯೆತ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಯೀ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತೆಂಚ್!”

“ತುಮಿ ತಸಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗಾಲ್ಮಿಶ್ಯೊ ಪುಸುನ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್…”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾ ತುಮ್ಚಿ ಥಿರಾಸಣ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಶಿಣೊನ್.

“ಆಬ್ಳೆ” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮಟ್ವೊ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹ್. “ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಪೊಳ್ಕುರೆ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಯೆತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಪಾಯ್ಗಿರಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲೊ? ಟಿಪ್ಪುಚಿಂ ಸೈನಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಅಥ್ವಾ ಸಹಾಯ್ ಅಥ್ವಾ ಸಾಹೆತ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾವೇ?”

“ಆಸಾ…”

“ಆಸಾ? ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?”

“ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸಾ!”

VJP Saldanha“ಭಾವಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್” ಹಾಸ್ಲೊ ನಿರಾಶೆನ್, ಇಲಾಸ್ ಸಿಕೆರ್. “ಭಾವಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ – ದುಮ್ಗಾಬಾ, ಕಸೊ ರಾವ್ಲಾ ಪಳೆ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್! ಮಿಲಾಗ್ರಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಈದ್ಗಾ ಮಂದಿರ್ ಜಾಲಾಂ. ಬೋಳಾರ್‍ಚಿ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಅರ್ಧಿ ಇಗರ್ಜ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರ್ಸಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಥಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾಂ. ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟ್ ಮೋಂತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕೊವೆಂತ್ ಆನಿ ಸೆಮಿನರಿ ಬಂಜರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ…”

“ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ದೆವಾಚೆ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಜ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂನಿ ಜೀವ್ ಆಸಾಸರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಜಿವೊಚ್ ಆಮಿ ಉರಯ್ಜಾಯ್.”

“ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸಲೊ?”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಉರ್ಲಾಂ ವಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್. ಆಮಿ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಝುಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ…”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹ್. “ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್‌ಗೀ ಅಥ್ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ – ಕದ್ಳೆ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿಕ್, ನಂದೂರ್ (ನಂತೂರ್) ಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆಜೂನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ…”

“ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಜೊ ಎದೊಳ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. “ತ್ಯಾ ಪದ್ವಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಸಕಯ್ಲೆ ಆಡ್ ಖಾಂಬೆ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಶೆಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ರೂಕ್ ಎದೊಳ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಪಾನ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆಂಕ್ರೆಂವ್ಕ್ ನಾ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಚಿ ಕಥಾಯೀ ತಶಿಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ.”

ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂನಿಯೀ ಗುಪ್ತ್ ಕರುಣಾಯೆನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಶ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮಠಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣಾತ್” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಝುಜ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ  ನಹಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ನಹಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್… ಪುಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್!”

“ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್ ಭಾವಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿಕೆರ್. “ತುಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ತೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಕರ್ಗತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ನಾ, ಹಾಂವ್ ಕರ್ಗನಾ! ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಚೊ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಪರಿಂ, ಶೆಂಬೊರ್-ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೊ ನಾ; ತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಚಿ ವಾ ತ್ಯಾ ಅನುಭವಾಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಧಾರುಣಾಯ್, ಕಠೋರಾಯ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳಾಯ್ ತಶೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ಪುಣ್ ತುಂ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್…”

“ನಾ, ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಫಾವೊತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳನಾಂತ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಪಾಟಿಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ:

“ಪೊರುಂಚ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ, ‘ಶಿಪಾಯ್ ದೆಂವ್ಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬರ್, ಕರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬೀರಿಪರಿಂ ಕೆನರಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಜೋತ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್, ಭಾವೊಜ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ಡಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉಟಾಉಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್‍ಯೀ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿಂ ರಿಸಾಲಾಂ ವೆಡೊ ಘಾಲುನ್ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ…”

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಕುಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾತಿಚೆಂಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ – ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಭಾವ್, ಭಾವೊಜ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಧುವ್ಡಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ, ಆನಿ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಂದೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಪದ್ವಾರ್ ಜಮಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಜಿವಾಚಿ ಆಶಾ ಖಂಡುನ್ ಜಾಕುಲೊ ನಂದೂರ್ (ನಂತೂರ್) ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಲೊ. ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ಸಬಾರ್ ಹಜಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್‍ಚ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟಾ, ಪಡೀಲ್, ಕೊಣೂರ್-ಮೇರ್ಲಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕದ್ಳೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ವಾ ಕಾತ್ರುನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಕುಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಉಬ್ಸಾಣೆನ್ ಆನಿ ಘಾಣಿ ವರ್ವಿಂ ಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸುಣಿಂ ಘೊಂಕ್ತಾಲಿಂ, ಕೊಲೆ ಕೂಕಾರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಗೀದಾಂಚಿಂ ಮೊಡಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.

ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಂಫೆರ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಕುಲೊ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊ. ತಾನೆಚಿ ಆನಿ ಭುಖೆಚಿ ಪರ್ವಾ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೂಡ್ ತಾಚಿ ಸಲ್ವೊನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಿ ರಾಶಿಂತ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ತೊ ಪಡ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಶ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ನಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಖಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವೊನ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುಂಡಾಂತ್ ತೊ ಉರ್ಲೊ…

ತಾಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಪಾಟ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಆಮಿ ಕರ್ಯಾಂ. ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಜಿವೆಂ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲಿಂ.”

“ತರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್…”

“ಭಾವಾಡ್ತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಚವ್ಗ್‍ಯೀ ಜಣ್.

“ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಕಾವೂರ್ ವಚಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಹೆರ್ ಧಾ-ವೀಸ್ ಜಣ್ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾಂಯ್ ಲಡಾಯ್ ಪುಣೀ ಆಸಾ?”

“ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಲಡಾಯ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಪುಣ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಂಜಿ ಬುಡೊಂವ್ಕ್ ವಾ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಕಲಾಸ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಜಾಯ್.”

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಕಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್‍ಯೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣಿಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್, ಖುಶೆನ್ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೇಳ್-ಘಡಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಕಸಲೆಂ ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ದುಮ್ಗಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ…

ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಬಗಾರ್ ನಿರ್ಜನ್ ತೆಂ ಘರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ತಾಂಚೊ ಝುಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಭಿತರ್ ತೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಣದಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಮೊರೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್, ತಾಣಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News