Latest News

ಜನವಾಹಿನಿ ಡೈರಿ: Retarded ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ವರ್ತನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 29, 2020 at 10:12 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ – ಭಾಗ್ 6
ಉಚಾರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ – ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಜನವಾಹಿನಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿಂ ವರ್ತನಾಂ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯೊಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ, ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್!

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಸಹಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸುರ್ವೆರ್, ತೊ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್, ಮಾನ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟ್‍ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭ್ಯೆಂಯೀ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್, ತೊ ಅಧಿಕಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ‘ಪಿಡಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಚ್ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಡೊಗ್ಗು ಸಲಾಮ್ ಘಾಲಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುಬಾಳ್ತಾಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟ್ ಕಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವಶೆಂ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗಿಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೆರ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾಂ.

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 1

ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜ.ಪ್ರ.ಲಿ. (ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಂಪೆನಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾಂತ್ ಎಚ್.ಆರ್., ಎಕೌಂಟ್ಸ್, ಜಾಹೀರಾತ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್ ವಿಭಾಗ್ (ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯೋಗಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಾಳಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ, ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್ ಆನಿ ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜನವಾಹಿನಿ (ಆನಿ ಜ.ಪ್ರ.ಲಿ.) ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವೈಭವ್‍ಯುತ್ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್, ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಲಾಚಾರ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಚಮ್ಕತಾಲೆಂ! ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಹೊಚ್ ಪಿರ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂಯೀ ಕರುಣಾಜನಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ, ಮಾಹೆತ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ (ಆಮ್ಚೆಂ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್’ ದೆಕುನ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ತಾಲೊ!). ಸರ್ವ್ ಪಾನಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಚುಕಿ, ಅಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಝಳ್ಕತಾಲಿ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್/ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪತ್ರಾಚೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಾಚ್ಪಿಯೀ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಪತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ! ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಜನವಾಹಿನಿಚೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಂಪೆನಿ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಗತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ (ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿನೀ ಶಿಫ್ಟಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ).

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ‘ಸೈತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಹೊ ಸೈತಾನ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಆತರ್ವಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಆಡಳ್ತೆಂ ಸುಸೂತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ, ಗೊಂದೊಳ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ, ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಐಡಿಯಾ ಉದೆಲಿ!

ಪತ್ರಾಂನಿ ಚುಕಿ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ (ತಾಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ) ಕೊಣೆಂಗೀ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೈತಾನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಜಾಲೊ! ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ್ಲೊ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊ! ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್/ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. (ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್). ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್‍ಯೀ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಸದಾಂಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಜಾಹೀರಾತಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲೊಂ.

Kon Ho Budkulo_MJMB_06

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ವಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಚ್ಯಾ, ವೊಣ್ತಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂಚೆರ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್! ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂಚೆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕರುನ್, ‘ಪಳೆಯಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಚೆಪರಿಂ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ (ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್) ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಚೆಪರಿಂ ಹೈಲೈಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂಚ್ ತಸಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾಲ್ಯೊ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್ತಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಗತ್ ಆನಿ ಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ, ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ವಿಚಾರ್ತಲೊಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ – ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂತ್ ಆಡ್ಚೊನ್, ಧಪ್ಟೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಚುಕಿ, ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸತ್?! ತಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ? ತೆಂ ವಿಕೃತ್ ‘ಎಕ್ಸಿಬಿಶನ್’ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಶೆಂಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶೆಂಪಣಾಚೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮೈಸೂರಾಂತ್) ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್, ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾಲೊಂ (ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್, ಪತ್ರಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಆದಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ). ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕಾಗದ್ (ನ್ಯೂಸ್‍ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ), ಪ್ರಿಂಟರ್, ಇಂಕ್, ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್/ಪಾನಾಂಚೆ ಡೆಸ್ಕ್). ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವರ್ ರೂಮಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟರಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ದಿತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಠಿಣ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ (ವ್ಯರ್ಥ್ ಮುದ್ರಣಾ ವರ್ವಿಂ) ಜಾತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲ್ಲೆ. ತರೀ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಕೀ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಂಪೆನಿಚೆರ್ ಮೋಗ್, ಹುಸ್ಕೊ ದವರ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಮೂರ್ಖ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಚಿಂತಾಲೆ!

Mhujem Jivith Mhuhim Bhognam_Title 2

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಲಾವ್ ಆಯ್ಲೊ. ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ (ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್). ಸರ್ವರ್ ರೂಮಾಂತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ, ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಫ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಥರ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಿಣಾನ್ ಸಂಗತ್ ಕಳ್ಳಿ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ತಾಂತುಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮ್ಹಣೊ ತೊ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಹಾತಾಂತ್ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ‘ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೇ?’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್ಚೆಪರಿಂ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ರಾತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಬಾಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಮೋಲ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂವೇ? ಮೈಸೂರ್ ಪತ್ರಾಂಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂನಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಟರ್ ಶೀಟ್ ಖಾಸ್ ವಸ್ತ್. ತೆದ್ನಾಂ ಎ4 ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಜನವಾಹಿನಿಂತ್‍ಚ್ ಎ3 ಸೈಜ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಎ3 ಸೈಜ್ ಶೀಟಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಆನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಯ್ಯೋ..! ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ನ್ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅತ್ರೆಗೊನ್, ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್. ‘ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಹೊ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ (ಸಮಸ್ಸೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್) ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ರಾಕ್ತಾಲೊ.

ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್, ಒಪುಂಕ್ ಆನಿ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಚಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ಪರತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಪುಣ್, ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಿಚ್ ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರುನ್, ತಾಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೋಲ್, ಮಹತ್ವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಿಸಾಂಟಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

ಮರ್ಯಾದಿನ್, “ಸರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ… ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ವಿಭಾಡ್ ಕರಿನಾ… ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ! ತಶೆಂ, ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಮಂಗಳಾರತಿ’ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಪುರ್ತೊ ಕುಸ್ಕಲೊ. ತಾಚೆಂ ‘ಉದ್ಧಟತನದ ವರ್ತನೆ’ ಆನಿ ‘ಮೊಂಡು ಮಾತು’ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್, ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿಕೀ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

“ತುಂ… ತುಂ ಅಶೆಂ ಕರಿನಾಂಯ್ ತರ್..?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಳೆಪಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತಾಳೊ ಕ್ಷೀಣ್ ಕರ್ನ್. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್, ಹೊ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ, ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. (ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ!). ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆದಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ವೀಕ್ಷಕ್ ಧುಸ್ಪಟ್ತಾತ್ ವಾ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾತಾತ್‍ಗೀ ತಶೆಂ, ಹೊ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಪಿರ್ಕಿಸ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಸಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಪೆದಂಬು ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತರ್ ತುಂ ವಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್! ಹಾಂವ್ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ…

Next: ಪೆದಂಬು ಸವಾಲಾಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಪ್!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ಭಾಗ್ 1: ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?

ಭಾಗ್ 2: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ ವಿಲನ್, ಪಾದ್ರಿ!

ಭಾಗ್ 3: ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೋಚಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್

ಭಾಗ್ 4: ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ V/s ಎಲ್.ಕೆ. ಆಡ್ವಾಣಿ

ಭಾಗ್ 5: ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ!

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News