Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಪಂದ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : March 3, 2020 at 4:02 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಭರಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

‘ಕಾರಾರ್‌ಚ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ? ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಆನಿ ತೊ ಸ್ಟೆನಿ?’ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಪರಿಂ ಸಾಯರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಭಾವನಾಂ ಉಬ್ಜಲಿಂ. ಶೀದಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‍ಚ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ತಿ ತೀಕ್ ದೀಷ್ಟ್, ತೆಂ ಸುಂದರ್ ತೋಂಡ್, ರೂಂದ್ ಕಪಾಲ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉಲವ್ಣೆಂ!

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಗೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾಗೀ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!’

ಕಾರ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ, ಬಾಯೆ” ಲಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಆಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಲಿಯಾ. ದುಬ್ಳೊ ತರೀ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾನ್ ಕಶಿಶೆನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಲಿಯಾ ತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಪೆಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ ಲಿಯಾ ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಣಾಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆಂಯ್, ಬಾಯೆ?” ತಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಕದೆಲ್ ನಿತಳ್ ಕರಿತ್ತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಮಾಂಯ್ನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್. ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪೆಕೆಟ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾತಿಕ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್ ಕಾಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಲಿಯಾಚಿ ಪತಿಣ್.

“ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಫಿ, ರುಚ್ತಾಗೀ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ” ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸಾಯರಾ ಖುಶೆನ್ ಪಿಯೆಲೆಂ.

“ಯಾ, ಲಿಯಾ, ವೇಳ್ ಜಾಲೊ!” ವೊರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಯಾನ್.

“ಹಿಚ್ ತುಜಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್‍ಗೀ, ಲಿಯಾ?” ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ವ್ಹಯ್. ಹಿಲ್ಡಾ, ಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಜೆರಿ, ತುಮಿ ಮುಖಾರ್ ಬಸಾ” ಕಾರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಲಿಯಾನ್.

“ಹಿಲ್ಡಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ದಿ.”

“ನಾಕಾ, ಬಾಯೆ, ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸೊಂದಿತ್ ತಿಂ.” ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಲಿಯಾಕ್.

“ಹಿಲ್ಡಾಚಿ ಮೌಶಿ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಹಿಲ್ಡಾಕ್ ತಿಕೆ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ಕಶೆಂಯೀ ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ಪಳೆ. ಹಾಂಗಾ ಆವಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಖಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕೀ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ ಲಿಯಾನ್.

ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೆರಿ ಉಪ್ರಾಳಿ ಕರುಂಕ್ ಹುಶಾರ್ ತರೀ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಭಯ್ಣಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲೆ.

“ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಬಸ್‍ಸ್ಟೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವಯ್.” ಕಾರ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ ಸಾಯರಾನ್. ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮರಿಯಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಆಕಾಂತೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಮರಿಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸ್ಟೆಂಡಾಚ್ಯಾ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

‘ಸ್ಟೆನಿ!’ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ.

‘ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಧಾಡ್ಲಾ ಮರಿಯಾನ್? ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಮರಿಯಾ ಕಿತ್ಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?’ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಧಡ್ಡಡ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ಗೀ?” ತೆಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

Irene-Pinto-Budkulo“ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಜಾಲಿಂಗೀ?” ತಾಚಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲಿ.

“ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಗುನ್ ವೆಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತುವೆಂ ಕಾರ್ ಆಸೊನೀ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್?”

“ಸ್ಟೆನಿ” ದುಖೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. “ವೆಗಿಂ ಯೆತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. ಡ್ರೈವರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ.”

“ಆತಾಂ ಯಾ. ಬಸ್ಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ.”

“ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಗ್ರೆನಿನ್ ಕಾರಾರ್’ಚ್ ವಚಾ ಮ್ಹಳಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಲಿಯಾ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಯರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ಬಸ್” ಕಾರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಲಿಯಾನ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಎರೋಡ್ರೋಮಾ ಲಾಗಿಂ” ಲಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ತೊ ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಧವ್ಯಾ ಪೆಂಟಾಕ್ ಧವೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸಾಧಿ ತರೀ ಧವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾಲಿ.

“ಮರಿಯಾ ಕಿತ್ಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?” ತಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮರಿಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂಯ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಶೆಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂಗೀ?” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆಂ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್.”

“ಸೊರ್ರಿ, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಿಂಚ್ ನಾ.”

“ಸಾಯರಾ” ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ದುಖಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ತೋಂಡ್ ಮಾರ್ಗಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

Support Budkulo_MAVN_01 B“ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ದುಖ್ಲೆಂಗೀ? ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪಳೆ! ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ. ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದೆಖ್ಲಾಂ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಝಗಡ್ನ್ ಆನಿ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚ್ ಸವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಭುಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಆನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದುಖ್ತಾತ್ ತರ್ ಫುಡೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆತ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪಾದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪಯ್ತಾಂವ್ಗೀ?”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ತಾಚೆಂ ಆಂತ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್.”

“ಆನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್ವೇ? ತೆದಾಳಾ ಸವಯ್ ಜಾತೆಲಿ” ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾಸೊನ್‍ಶೆಂ. ಕಾರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಅಳೆ, ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶೊಪ್” ಸ್ಟೆನಿ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಶೊಪ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಪಳೆತಾನಾ ಶೊಪ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂಮೂ ತೆಂ?” ತಾಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್.

“ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಮ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಚಲಯ್ತಾಂ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ತಾಯೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ. ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಶೊಪ್ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ತ್ಯಾ ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾನ್ ಖಂತಿ ವಿಣೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಮರಿಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವ್ ಶೊಪ್ ವಿಕುನ್ ಗಾದೆ ಕೊಸುಂಕೀ ತಯಾರ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ರಾವಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಬೇಗ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಲಿಯಾನ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

“ತೆಂ ಕಿತೆಂ?”

“ಥೊಡ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು” ಹಾಸೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್. ಲಿಯಾ ಕಡ್ಚಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ.

“ಲಿಯಾ, ತುಂ ಆನಿ ವಚ್. ಕಾರ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ.”

ಲಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೇಗ್ ತೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಷ್ಟತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಸಾಯರಾ, ತೆಂ ಬೇಗ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ.”

“ನಾಕಾ, ತೆಂ ಜಡ್ ನಾ. ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಸಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಬೇಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಸಾಯರಾಕ್ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಬೇಗ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ದಿತಾನಾ ಬೇಗ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಗ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯೀ ವಿಚುಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಗ್ವಲಿಂ. ಸಾಯರಾನ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಬೇಗ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂನಿಯೀ ಬೆಗಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಭಿಯೆಲೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಬೇಗ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ.

“ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊಮೂ?” ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ.

“ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಿಲ್ಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ?

“ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡ್ತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತುಜ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಆಸೊನೀ ತುವೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚೊ ನ್ಯಾಯ್? ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ.”

“ಮರಿಯಾ ರಜೆಂತ್ ರುಬಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂವೇ?” ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

“ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾ, ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್‍ಯೀ ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರುಬಿ ಬಾಪಾಚೇ ಖುಶೇ ವಿರೋಧ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಪಳೆಜೆ.”

“ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ತೊ” ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡಿಜೆ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಜೋಡ್ ಚಡಜೆ. ಪುಣ್ ರುಬಿಕ್ ತಿ ವಾಟ್ ನಾ.”

“ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂ ಹೊ ಬೇಧ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಆಜ್ಯಾಪೊನ್ ಸಾಯರಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಪಳೆತಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ಪೈಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಆಜ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ.”

ಉಲಯ್ತ್ ತಿಂ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಯೆತಾಯ್ಗೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ.” ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್. ತಾಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಿಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ. ಭಿತರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ಇತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ, ಸಾಯರಾ?” ತೆಂ ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಣೀ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್, ಸಾಯರಾ” ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ತುಂ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಕೋಣ್?” ಸವಾಲ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ.

“ಮರಿಯಾ ಭುರ್ಗೆಂ? ಶೀ ತೆಂ ವ್ಹೊಕಾಲ್.”

“ಆನಿ ತುಂ ಕೋಣ್? ಭುರ್ಗೊ? ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಲೆಕಿಜೆ. ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್ಗೀ?”

“ತುಮಿ ಉಲಯಾ, ಹಾಂವ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಚಲ್ಲೊ.

ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಘರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಗೀ?”

“ಬರೆಂ ಆಸಾ, ಮರಿಯಾ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೆಜಾರಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್, ಆಂಟಿ.”

“ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್! ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ತಿ ಪರಿಚಿತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಯೀ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

ತಿಕಾ ಪನ್ನಾಸಾ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ ಸಾಯರಾನ್. ತಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ರಂಗ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪ್ರಾಯೆನ್, ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆನ್ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸುಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿ ಸುಂದರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾನ್ ತುಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ಲೊ.

ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನ್ಹಾಣ್, ತೇರ್ಸ್ ಆನಿ ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿಂ ತಿಂ.

ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ನ್ಹಾವ್ನ್ ಬಿಸುಳೆ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಮಟ್ವೆ ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿರ್ ಆನಿ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ.

“ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂಗೀ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆತ್ತ್.

“ವ್ಹಯ್” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸಮಾ ದಿಸನಾಮೂ?” ಚಿಮ್ಣೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

“ಸವಯ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಶೆಂಚ್. ರಾತ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸನಾ” ಸಿಸಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಳೆ” ಸಾಯರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಸೊನ್.

“ಬರೆಂ, ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಉಲಯಾ.” ತಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂಕೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಶೊಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾತ್ಚಿಂ ನೋವ್ ಧಾ ವೊರಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತೊ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಿತಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಿತಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಂ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ಹೆ ಗಾದೆ ತುಮ್ಚೆಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಶೊಪ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶೊಪಾಕ್ ಬರೊ ವ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗೀ?”

“ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜವ್ಳಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪರ್ತುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚನಾಂತ್. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಶೊಪಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ಮರಿಯಾ, ತುಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ತುಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಭಿತ್.” ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್.

“ಸೊಭಾಯೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಯರಾ, ತೊ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಂತ್‍ಯೀ ತಸೊಚ್. ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ನಶಿಬ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ತಾಕಾ ಶಿಕಪ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.” ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಆದ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಾಳ್ನ್.

“ಭಾರೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊಗಾಂಯೀ ರಾವ್ಲಿಂ. ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ತೊ.

“ಖಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ?”

“ವಿಲ್ಫಿ ತಿಕ್ಕೆ ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯೀಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೋ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ. ಯೆಯಾ.”

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

“ಸಕಾಳಿಂ ಬೊಂಡೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ” ತೆಗಾಂಯ್ ಮೆರೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News