ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್: ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗಡ್ಲೊ; ಹೆರ್ ಆಜೂನ್ ಲಿಪೊನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್!?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 4, 2020 at 9:30 AM

Budkulo_Editorialಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾ. ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ರೀಪೋರ್ಟಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಜ್ವಾತಿಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ರುಜ್ವಾತಿಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಬಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್‍ಗೀ ವಾ ಆನಿಕೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…!?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್, ದುಬಾವ್ ವಾ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ರಾಕವ್ನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಭಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯೆನ್ ಕೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅನಾವಶ್ಯ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ.

ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊಂಕ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕಾರಣ್‍ಗೀ?

ಖಂಡಿತ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

Fr Mahesh_Whats mystery_1

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್/ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ತನ್, ನಡ್ತೆಂ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊಂದೊಳ್, ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿವಾದ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆನಿ ಕಳಜೆ. ಪುಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ಬಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಏಕ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಭೋವ್ಶಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕೇಜ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಪುಣ್, ಬಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತೆಂ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್‌ಗೀ?

ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಲೊಕಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಅವ್ತಾರ್, ವರ್ತನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪದ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲಾಂ ವಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ತರೀ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್‌ಚ್  ‘ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

ಸವಾಲಾಂಚಿ ರಾಸ್, ದುಬಾವಾಂಚೊ ಘೊಸ್!

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, 2019, ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ? ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ವಾ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಗಲಾಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಿತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತ್ಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಲಿಪೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ? ಪಳೆಯಾಂ, ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ.

Fr Mahesh DSouza Principal Don Bosco

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಅಸಹಜ್ ಆನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್, ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದಿಲೆಂಚ್ ನಾ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ? (ವಾ ಫಟಯಿಲ್ಲೆಂ?). ಅಸಹಜ್ ಮರಣ್, ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ವಣಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪಳೆವ್ನ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಕತ್ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ?

ಜಾಪ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆಂತ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ತಾತ್‍ಗೀ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಕೊನ್ ಪಳೆಜೆ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಡಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತನ್ಖಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆತಾ. ಸರ್ವ್ ಅಹಸಜ್ ಅನಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ವಾಡಾವಳಿಂ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊಯೀ ಆಸಾ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ‘ತೊಟಾಂತ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ, ಬಾಂಯ್ತ್ ತಿಳ್ಳೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್! ಅಸಲೆಂ ಉತಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಚಡಾವತ್, ರಾತಿಚೆಂಯೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆನಿ ವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ತೊ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಛೇಂಬರಾಕ್ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಾ, ಚಡ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಲಾಗಿಂ ವಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ 25-30 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ, ತಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಮೊಬೈಲಾಚೊ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ತಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊಟಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೈಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮಿಸ್ತೆರ್?

ಎಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತೊಟಾಂತ್, ಬಾಂಯ್ತ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ತೆಣೆಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ (ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ವಾ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ ವಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಗೀ? ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ತ್ ಸಾಂದೊ ಎಕ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಅಸಲಿ ವಾಟ್ ಕೊಣೀ ಧರ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾ ಧಾಂವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ವಾ ಫಟ್? ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ? ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ? ಅಸಲಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್!

ಜಾಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆಂ? ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಜಿರಂವ್ಕ್, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಥರ್ಥರೊನ್ ವೆಚೆಂಯೀ ಸಾಧ್ಯ್. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ನಡ್ತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ? ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ವೊಡುನ್ ಅವ್ಗಡಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ ನಾ? (ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಘಾಂಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ವಿಸರ್ಲೆಂ?).

Fr Mahesh_Shirva Report (9)

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಬಾರಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್. ಫಕತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ‘ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ’ ಕಾರಣ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಲಾಂಗೀ? ಆದಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಪೆಟೆ ಯೇವ್ನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ! ಪುಣ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಇಮಾಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕೀಳ್ ಜಾಲೊ?

ರಾತ್ ವಾ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಲೊಕಾಕ್ (ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ವಾ ಫೊನಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಳವ್ನ್) ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧರ್ನ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂಗೀ? ವಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್? ಲೋಕ್ ತಸಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ? ತಶೆಂ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಪೊಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್‍ಮಾರ್ಟಮಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೊಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ? ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಸಲಿಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ವಾ ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾಂ ಸಂಭವ್ತಾನಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಜಮಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲ್ತಾ. ಶಿರ್ವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಚಲ್ಲಾಂಗೀ? ಬಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚೆಂ ಛೇಂಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ತುರ್ತ್ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕ್ರಮಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ?

ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಫಕತ್ ಚುಕಿದಾರ್ ವಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ್ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕೀನ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ, ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘನಾಧಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ಮರಣ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್, ನಡ್ತೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ನೀಜ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ?

ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಘಾತಾಚಿ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್, ಸಾಧಕ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಯೀ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ ನಾ? ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಛೇಂಬರ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ? ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸೀಜ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಕಶೆಂ ಸ್ವಾಧೀನಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಭವನೀಯ್ ರುಜ್ವಾತಿ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ಗೀ?

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದುಬಾವಾಚೊ ಮುರ್ಮುರೊ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೊ. ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ತರೀ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾಪ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಬಗಾರ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ‘ಉಚಾರ್ಲೆಂ’, ಪುಣ್ ತೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ! ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್, ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ? ತೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್, ದುಬಾವಾಂಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಸೀದಾ ಆನಿ ಸರಳ್ – ಸಂಬಂಧಿತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ. ಗಿಲ್ಟಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್, ಕಾವ್ಜೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸನಾ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ಖಾಸಾ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಖ್, ಆಘಾತ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ವಾ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ? ತಾಂಕಾಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್ ಧೊಸ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್…?!

ಆಖೇರಿಕ್, ಲೊಕಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆನಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಉಡುಪಿ ಎಸ್.ಪಿ.ನ್ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ವಹಿಸುನ್ ದಿಲಿ. ಸುದೀರ್ಘ್ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ಲಾಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಬಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಚೊ (ಆನಿ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾಚೊ) ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್, ತನ್ಖಿ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರುಜ್ವಾಂತಿಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕುಡಾಯ್ಲಾಂ.

ಪ್ರಕರಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ ವಾ ಆನಿಕೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಫಕತ್ ರಾಕೊನ್ ಪಳೆಜೆ. ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಚ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್‍ಯೀ ತಿಂ ಉದೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಂಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ. ತಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ.

Disclaimer: ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಕ್ಷಿ, ರುಜ್ವಾತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಲಭ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ, ಜಿಂ ಸಬಾರಾಂಚಿಂ; ತಿಂ ಆಮಿಯೀ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೊ ವಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ, ಆನಿ, ಆಮಿ ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ ತರ್ ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

1 comment

  1. We understand your frustration as the report from the forensic or police dint come in your favour based on ur past several articles. Still you are busy misguiding people. It easy to find faults in others, like how you are asking why this was not done , why that was not done ,etc. Why dont you take the interview of Fr. Mahesh’s uncle who was there before the body was taken down?

    Regarding the report that has now come, why aren’t you highlighting the key points of it. It has clearly mentioned about messages being exchanged. Why haven’t you discussed on that here. May be you may do so in next article saying fair journalism , with a twist saying those messages probably were for some good thoughts etc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *