ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 2: ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : March 6, 2020 at 4:28 PM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 2 – ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕರಾವಳೆರ್ ತಶೆಂ ಮಲೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಹಗೀರೆಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ನಾಂವಾಡೊನ್ ಆನಿ ಬಹಾದೂರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಖಾಶಾ ಉಜ್ವೊ ಬಾವ್ಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಹೈದರಾಲಿ ಮೈಸೂರ್‍ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಥಾವ್ನ್, ಮೈಸೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸೈನಾಂತ್ ತುರ್ಕಾಂ ಬರಾಬರ್ ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಶಿಪಾಯ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಮರ್ಥೆಂತ್, ಸಾಹಸಾಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ಆನಿ ವಯ್ರ್, ಥೊಡೆ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಪುರ್ವಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪರೊಬ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೋವ್ ಕಿತಾಫತೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಶಾಂತೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ವೀರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ ತಾಚೆ ಮರ್ಜೆಚೆ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ಅಮೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಸನ್ನಿಹಿತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆರ್, ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಪುರುಷ್ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ‘ಅಂತ್ಯ್ ಕಾಳಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ನದ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಳಿಷ್ಟ್ ಮನಾಂತ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ರಾಂತೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಹಾದುರೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆ, ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್‌ಯೀ ರಗ್ಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ, ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಿತಾಫೆತೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಡ್ಚಿಲೆಂತ್ ತೆ ಆಡ್ಚಲ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಉಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಡ್ಕೊಳಾಂತ್‍ಯೀ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಜಿಯೆತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಮಧ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಿ ಸಂಬಂಧಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ತಾಂಚೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತರೀ ಸಮಡ್ತಿಚೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಕಡಯ್ತಾಲೆಂ, ಮನಾಂ ರಡಯ್ತಾಲೆಂ ಅನಿ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಗುಪಿತ್ ಕರ್ಗಿತಾಲೆಂ.

ದೆಕುನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ತೆ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವೊನ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಎವಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಆನಿ ಭಸ್ಮೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರತ್ ತಿಂ ಪ್ರಕಾಸ್ಲಿಂ… ತೆಂ ತಶೆಂ ಆಸೊಂ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಚಿ ಕಥಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ, ತೊ ವಿವರ್ ಪುರ್ತೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ವಣದಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆದೊಳ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಭಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾರ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ (ತೆಂ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್), ಸೊಭಾಯೆನ್ ಫುಲೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹೆಳೊನ್ ಗುಣೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ದೊರ್ ಪೀಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕಾವೂರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್, ಬದಿಕ್ ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ಸಂಹಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

VJP Saldanhaದಾದ್ಲೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಫುಲಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಪುಣ್ ಕಾವೂರ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಿಕಾ ಲಾಭೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿರ್ವ್ಯಾಚಿ ಜಡಾಯ್, ಎಕಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗೊನ್, ತಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತೆರೆಜಾಚಿಯೀ ಮತ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಶಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಖಬರ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ತಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಉಬ್ಗಲೆಂ. (ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂಯೀ ತಸಲ್ಯಾ ಪುರ್ಗರಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಕ್ ಉಬ್ಗತಾಲೆಂ). ದೆಕುನ್ ತೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಖರ್ಚಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೋಳಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಛೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕರಾವಳೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುತ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆವೆಂ ವಸೂಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿ ಹುಕುಮ್ ಮಾನುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚಿ ಕಾಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಣಿ (25 ಜವಾನಾಂಕ್) ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬೋಳಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಫಾತ್ಮಾರೆರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ವಸೂಲಿ ತಿರ್ಸುನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆ ವೆಳಾರ್, ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಸೊವ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಭೋವ್ ಘುಟಾನ್ ಆನಿ ಚತುರಾಯೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಚೆಂ ಜಾತೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ; ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ; ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ವರ್ದಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಭರ್ತೆ ವೆಳಾರ್, ತಯಾರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ಮಾರೆರ್ ಮಲ್ಪೆ ಆನಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಉತ್ರೊನ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್, ವೇಳ್ ಚುಕವ್ನ್ ತೊ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಭೊಂವ್ತಾನಾಂಯೀ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಚಲಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ವಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ಮನಿಸ್, ಕಿತ್ಲೊಯೀ ವರ್ತೊ ತೊ ಜಾಂವ್, ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ತಶೆಂ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾ ಸಕ್ತಾಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಖಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಾಪ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್, ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾಪ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಬಿಡಾರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಿ ಕಥಾ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಂನಿ, ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಸಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಕೊಣೆಂ ಘುಣ್ಗುಣ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಆಖೈರೆಕ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಖಬರ್ ಯೆತಚ್, ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ತೊ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೆದಾಳಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪಾಟಿಂ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ, ಖಂಯ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಧರುನ್ ಕಸ್ಕಸಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ರಡ್ಕುರೊ ಆನಿ ಪರಾತ್ತುಂಚೊ ಸ್ವರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ತೆಂ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಪರ್ತಲಿಂ.

ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೈಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಘರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಬ್ಳೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾ ಭರ್ಶಿಂ ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಕರ್ಕಸ್ ತಾಳೆ ಆಯ್ಕತಾಲೆ.

“ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚೊ! ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಾತ್.”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ!” ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. “ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್, ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್…” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಗ್ರಾಮ್ಯ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಶೆನ್. “ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್…”

“ಹಾಯ್!” ರಡ್ಲಿ ತಿ ಸ್ತ್ರಿ. “ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್? ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್ ನಾ. ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ಲಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್. ತಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಸೊಡಾತ್. ತಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ದಿತಾಂ…”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ! ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಿಂ ತುಟವ್ನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ನಸ್ರಾನಿ ಬಾಯ್ಲೆ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಅಶಿಚ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ…”

“ಜೆಜೂ!” ಉಲೊ ದಿಲೊ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ಬರೆಂ ವಾ ವಾಯ್ಟ್, ವಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವರಂವ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್‍ಯೀ ಕೆದಿಂಚ್ ತಾಚೊ ನಹಿಂ.

ಅಬಲ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆ ದೊಗೀ ಜಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ಧಾ ಕದಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ತಲ್ವಾರ್ ವಾ ಭಾಲಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಲಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಲಾಂತ್ ವೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಅಸಲಿಂ ಸಮಸ್ಯಾಂ ನವಿಂ ನಹಿಂ.

“ಖಬಡ್ದಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್.

ಅವ್ಚಿತ್ ಪದ್ವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲೆ ತೆ ದೊಗೀ ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ಥಟಸ್ತ್ ಜಾಲೆ. ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್‍ಯೀ, ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚೊ ವೀರಾವೇಶ್ ಚರ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊ ದಿಸ್ತಾ. ಕೆವ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಬಾವ್ಳೆ ವಿಮುಕ್ತ್ ಕೆಲೆ, ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ.

ತೊ ಬಾವ್ಡೊ, “ಬೇವಕೂಫ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಕಾ ಖೊಟಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಖೊಟ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಬಸ್ಲಿ.

“ಭಯ್ಣೀ, ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತೆ ದೊಗೀ ಮಾನಾಯ್ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಕೊಳೆಂದ್ರಾಂಪರಿಂ ಹಾತಾ ಪಾಯಾಂನಿ ಚರೊನ್ ತಾಣಿಂ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್, ಬಗಾರ್, ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಆವಾಜ್. ಸರ್ದಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

“ಕೋಣ್ ಭಯ್ಣಿ ತುಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರಾನ್.

“ಭಾವಾ, ತುಂ ಕೋಣ್?” ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್ ತಿಚೆಂ.

“ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ತುಕಾ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, ಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್. “ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಚಲ್ತಾಂ.”

“ಭಾವಾ, ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್, ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದೂತ್ ತುಂ. ವಿಚಾರ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಿಚಾರ್.”

“ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವೆರೊನಿಕಾ.”

“ತುಜೊ ಗಾಂವ್?”

“ಮಂಗ್ಳುರ್.”

“ಘರ್?”

“ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್!”

ತಿಣೆಂ ಎಕೆಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಪಿಂ ಪ್ರಾಸ್, ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿ, ವ್ಹಡ್ ಧನಿ ಆನಿ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚಿ, ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಭೋವ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾವಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಯ್?”

“ತುವೆಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಹಾಂವ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ಸ್ವರ್ ಆತಾಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಂತುಂ, ಬರ್‍ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ವಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲಿ.

“ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ, ಎಕಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ, ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್.”

“ಪುಣ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ದುರ್ಸೊನ್. “ಎಕಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆನಿ ನಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ತಿಂ – ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ತರೀ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.”

“ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್, ಆನಿ ಉಲಯಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಖಬರ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ – ವೆರೊನಿಕಾ – ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವ್. ತ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್‍ಯೀ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಅಶೆಂ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ!

“ಭಾವಾ, ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಹೆರ್ ವಿಷಯ್ ಆಮಿ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜ್ಯೆ ಚಾಲಿನ್ ಆನಿ ಭಾಷೆನ್ – ತುಜೆಂ ಮುಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದಿಸನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ – ತುಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ವಾಟೆರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಂಗ್ರೊ ಆಮಿಂಚ್ ಫಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ ನಹಿಂಗೀ?”

“ಜಾತಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತುಂ ವಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತುವೆಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಯ್ಚಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಪರ್ತುನ್‍ಯೀ ಸವಾಲ್‍ಚ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಬೋಳಾರ್ಚಿ.”

“ಬೋಳಾರ್ಚಿ! ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾಲಿಂ!”

“ಥಂಯ್ಚ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್…”

“ತುಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ; ಘುಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?”

“ಸಾಂಗನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್. “ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ, ಆನಿ ಮನ್‍ಯೀ ನಾ. ದೇವ್ ಬರಿ ರಾತ್ ದೀಂವ್ ತುಕಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯೀ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ವರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ಮ್ಹಜೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ – ಕುವೆಲ್. ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಚ್ಯೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಆರ್ಗಾಂ! ತುಕಾಚ್ ಸೊಧುನ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ವೆತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೆಂ ಕಾಮ್…”

“ರಾವ್… ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತಿಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಕುವೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್ ತಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ ದೆಕುನ್ –

“ತುಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಕಾಳೊಕ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹೆಣೆಂ ಲಾಗ್ಸರ್ ಏಕ್‍ಯೀ ಘರ್ ನಾ. ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಹೆಣೆಂಚ್ ಖಂಯೀ ಲಾಗ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಶೆಂ ನಾ. ತುಂ ಕೋಣ್, ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುವೆಂ ತಿಳ್ಸಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಚಿಕ್ಕೆ ಕಠಿಣಾಯೆನ್.

ತಾಚಿ ತಿ ಲಾಂಬ್ ಹುಕುಮ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಏಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ವಾಟೆ ದೆಗೆನ್ ತಿ ಬಸ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ತಸೊಚ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ – ಹೆರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ. ಹಾಂವ್ ಇತ್ತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ದೆವಾಚೆರ್‌ಚ್  ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಆನಿಕೀ, ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ದೀನಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್‍ಬೈಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ಬೋಳಾರ್ ಕೊಣಾಗೆರ್ ವೆತಾಲಿಯ್?”

“ಬೋಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ವಚನಾತ್ಲಿಂ, ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಲಿಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…” ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ಲಿ ತಿ. “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ದೆವಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೃದಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್, ತಡವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಅಬಲ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಂಯ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪ್ಯೊ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಾರ್ಕುನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಸಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ… ನಾ, ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಹಿಂ, ಶೆಗುಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ತ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಆತಾಂ ವಿನೋದ್ ಥೊಡೊ ಭರ್ಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಕಾನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆದಿಂಯೀ ತಾಕಾ ಸಮಸ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಚ್ಯಾಯೀ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಥೊಡೊ ಚರ್ಲೊ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಹುತಾವಳಿಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *