ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಆಟ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 27, 2019 at 10:20 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ವೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ದಿಸಾಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಗೀ ಹಾಡುಂಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ಮರಿಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಾರಾಕ್ ಆಪ್ಟಲಿ.

“ಹಾಯ್” ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಆತಾಂಚ್ ಇತ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರ್ತೆಲೆಂಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ದೆಗೆಕ್ ದವರ್ನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭಯ್ಣಿ ಕಡೆನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಖರ್ಚಿಂಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಶಿವೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಆಂಗ್ಲಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ.”

“ಆತಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫರ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್” ಹಾಸತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ತೊ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

‘ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಸ್ಟೆನಿಯಾಬ್’ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ದೆವಾ, ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತುಂ ಸುಖಿ ದವರ್’ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ.

ಮರಿಯಾಕ್ ಅನಿ ಜೂಡಿಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಶೊಪ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ಜೂಡಿಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಎದೊಳ್ ಧುವೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಖುಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಕಾರಾರ್ ಭರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಕುಶಿನ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಿಂ ಬೆಂದುರ್ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆಲ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ಅಳೆ, ಹೆಂಚ್ ಘರ್” ಕಾರಾಕ್ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಘರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಂಯ್ ಖಂಚ್ಲಿ.

ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಘರ್, ಪರ್ನೆಂ ತರೀ ನಿರ್ಮಳ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಬರ್ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ತಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಲಾಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಡಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್. ತಿಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಚೆರ್ ಗೌರವ್ ಉಬ್ಜಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾಕ್.

“ವೆಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್” ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿಕೀ ಪಾಂಚ್ ಸ ಜಣಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜೂಡಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಹಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾಂ?”

“ವ್ಹಯ್” ತಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಯಾ, ಭಿತರ್ ಯಾ” ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಿ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಮೆಜಾ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ. “ಬಸಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್.

ಬಸ್ತಚ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸೊಪೊ ಉತ್ರೊನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಝಳ್ಕಲಿಂ ತಾಕಾ. ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ನದರ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಘರ್, ನ್ಹಯ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್?” ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತಾಂಕಾಂ ದೀತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್.

“ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಪಳೆತ್.

“ತುಮ್ಚ್ಯೊ ರೂಲಿ ಕಶ್ಯೊ?”

“ವಿಶೇಸ್ ರೂಲಿ ನಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಭೇದ್‍ಭಾವ್ ನಾ. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ರಜಾ ಆಸಾ. ಖಾಶಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡಿನಾಂವ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಘರಾ ಆಸಜೆ. ಎಕಾ ರುಮಾಂತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂ. ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗ್ತಿ.”

“ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ” ಆವಯ್ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಆಮಿ ವೆತಾಂವ್” ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚಿ ಉಟ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂಚೆಂ ಬಸ್ ಚುಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ” ಸ್ಟೆನಿ ಉಟ್ಲೊ ವೊರಾಂ ಪಳೆತ್.

“ಜಾಯ್ತ್” ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿತಚ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಜೂಡಿ ತಾಂಕಾಂ ಗೇಟಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲಿಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಜಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ತಿಕ್ಕೆ ಉಣಿಂ ಕರ್” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಭಯ್ಣಿಕ್.

“ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಯೇ, ಪುತಾ” ಆವಯ್ನ್ ಸುಚಾಯ್ಲೆಂ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಮಾಂ.”

“ಜೂಡಿ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ತೆಂಚ್” ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

“ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ನಾ” ಸಿಸಿಲಾನ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ವೆತಾಂವ್ ಆಮಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಯೆಯಾ.”

ತಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಜೂಡಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪೂರಾ ‘ಆಂಟಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್” ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಸುಲಭ್ ನಾಂವ್.”

ತಿಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಮ್ಚೆಂ ರೂಮ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಥಂಯ್ ದವರ್ಲಾ.”

ದೊಗಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲಿಂ. ಸಾಲ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಡಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಕಡೆನ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಮರಿಯಾಕ್.

“ಕಿತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆ!” ಜೂಡಿಕ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಜೂಡಿನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆನಿಕೀ ಥೊಡಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್‍ಯಿಂ” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ತಾಂಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ.

“ಹೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕೂಡ್” ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್. “ಹಾಂತುಂ ಆನಿಕೀ ದೊಗಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.”

ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತೆಂ ರೂಮ್ ಪಳೆಲೆಂ.

Irene-Pinto-Budkuloಮಾರ್ಗಾಕ್ ತೋಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕೂಡ್ ತೆಂ. ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ವೆತಚ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೆ ರೂಕ್ ಸಾಲಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ ಆಂಬೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾರೊಗ್ ಅರ್ಧೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೂಡಿನ್ ಸಾಮಾನ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಚಾರ್ ಖಟ್ಲಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಡೊಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಾರ್ ಡೆಸ್ಕಾಂ ಆನಿ ಕದೆಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಜೂಡಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಆಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಲಿ.

“ಕಸಲಿ ಬೆಲ್ಲ್?” ಮರಿಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ’ ಜೂಡಿನ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಆಂಟಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ.

ರುಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲಿಂ.

“ಅಳೆ, ಹಿ ನ್ಹಾಣಿ” ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ತಿರ್ಸಿಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಜೂಡಿನ್. ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಕುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತಿಂ.

ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಯ್ಕಲೊ ತಾಂಕಾಂ. ಆತುರಾಯೆನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್, ಜೂಡಿ” ಮರಿಯಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್?”

“ಖಂಡಿತ್” ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಅನಿ ಜೂಡಿಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ನವಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ.”

ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಚರ್ಲಿ.

ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೂಡಿ ಲಜೆನ್ ಕೊವ್ಳೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಉಬೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ. ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂ…”

“ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂದಿ.” ಮರಿಯಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಜೂಡಿಕ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಜೂಡಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಸೊ ಆನಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಗಲಾಟೊಚ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ತೆಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಕರ್ಶಿಲೆಂ.

ಎಕ್ಲೆಂ ಲೊನಾ, ಬಾರೀಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ದೀಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ನಾಕ್ ಆನಿ ಬಾವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

“ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಂಟೆಂ” ತೆಂ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

ಈವಾ, ಮರಿಯಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಲಿ. ಲಾಂಬ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಮಟ್ವೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಹಸ್ತ್” ತೆಂ ಬಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಪರತ್ ಉಟ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ಮನ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಚಲಿ ವಿನ್ನಿ. ಬಾರೀಕ್ ಆನಿ ಮಟ್ವೆಂ ತೆಂ, ಗೊರೆಂಚ್ ಲಾಂಬ್ಶೆಂ ತೋಂಡ್, ಮಟ್ವೆ ಕರ್ನ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೆ ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್, ಮಾಜ್ರಾಚೆ ದೊಳೆ ಮೆಳೊನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೆಂ ಭೋವ್ ಲಜೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. “ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ನ್” ತಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಡ್ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂಚೊ ಚಡ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮರಿಯಾ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೂಡಿಕ್ ತೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಜೊ” ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾಚೆಂ ಗರ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಹೊರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.

ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಚಲಿಯೊ ಪುರಾ ಪಾರ್ಲರಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ನವೆಂಚ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾನ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ಬಾರೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಚಲಿ. ಪಾಟಿರ್ ಲೊಳ್ಚೆ ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಫಿಂತಾನ್ ಸಡಿಳ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ತಿಣೆಂ. ತಿಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೆಂ ಓಕ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಂಗ್ ತಿತ್ಲೊ ಗೊರೊ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ವಳೆಂ ತೋಂಡ್. ತೊಂಡಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಾಮ್ಶೆ ರೂಂದ್ ಓಂಟ್, ಊಂಚ್ ಖೊಟಾಂಚೆ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಹಿ ಖಂಯ್ಚಿಗೀ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿ ಕುಂವರ್ನ್” ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರೀಮಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಪಳೆ ಅಪ್-ಟು-ಡೇಟ್!”

“ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂಗಾಯ್? ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ವಿನ್ನಿಕ್ ಬೀಟ್ ಕರಿನಾ” ವಿವಿಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ.

ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಆಮಿ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಾಂ ಪೂರಾ ರಿಜರ್ವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್” ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ತಿಂ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

ನವ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಡಾಯನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೂಡಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

“ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್” ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಿಠಾಯೆಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ತಾಂಕಾಂ?” ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ತುಮಿ ಖಾಯಾ.”

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.”

ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಜೂಡಿನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೀಮಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ತಿ ಚಲಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ರಾವ್ತೆಲಿ” ಮರಿಯಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಆತಾಂ ಆಮಿ ರುಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ?”

“ತಿತ್ಲೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂ ಕಿತೆಂ ತೂಂ?”

“ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ಆಮ್ಚಿ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?”

“ಬರೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ವೆತಾಂ ಹಾಂವ್” ಹಾಸೊನ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಜಾಲಿ ತಾಕಾ. ‘ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿ ಚಲಿ, ಮ್ಹಜಿ ಚಾಲ್ ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ತಾಗೀ!’ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ.

ರುಮಾಚೆಂ ಏಕ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತು ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ದವರ್ಚ್ಯೊ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. “ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚ್” ಜೂಡಿಕ್ ಹಾತ್‍ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ತುಂಚ್ ವಚ್. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೂಡಿನ್.

ಮರಿಯಾನ್ ದಾರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ದಾರಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವೊನ್ ತಿ ಚಲಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಮಾ ಕರ್ತಾಲಿ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ.

ಅವಾಜ್ ಕೆಲೊ ಮರಿಯಾನ್. ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ಚಲಿಯೆನ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಜೂಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ತಿಚ್ ಚಲಿ ಹಾಸೊನ್ ಉಲಯ್ಲಿ. “ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ. ತುಮಿ ಮ್ಹಜಿಂ ರೂಮ್‍ಮೇಟ್ಸ್?” ಹಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸುಳಿ ಉದೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲಿ.

“ವ್ಹಯ್” ಮರಿಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಜೂಡಿಯೀ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

“ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಜೂಡಿ.”

“ಹಾಂವ್ ಸಾಯರಾ” ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಹೊ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರಾ ತುಜೊಚ್?” ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಟ್ರಂಕಾಂಕ್, ದೋನ್ ಸೂಟ್‍ಕೆಜಿಂಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಬಾಸ್ಕೆಟಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ವ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೊ?”

ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಹಾಂವೆಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಲಿ. ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಯರಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

ಸಾಯರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮರಿಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಾಫಿ ಜಾತಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ.

ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ರಿತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಖೆಳೊನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ‘ಪೋಲಿ’, ಜೂಡಿಕ್ ‘ರೊವಾಣೆಚಿ ಕೊಂಬಿ’ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ‘ಡಾಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಖುಶೆನ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೂಡಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಖೆಳೊನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪ್ಲೊ.

ವೊರಾಂ ಸಾತ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಆಮೊರಿ ಆನಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೊ. ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂ. ನವಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಮಾಶ್ಯಾಂಕ್ ಗಡ್ ನಾ ಜಾಲಿ.

ವಿನ್ನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮೊನೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೆಂ. ಲೊನಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಆಮ್ಚಿ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾ ಪಳೆ. ಕುಂವರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಚ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿನ್ನಿ ತಾಮ್ಶೆಲೆಂ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಲೊ ತೊ” ಡಾಯನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತಾಕಾ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾ” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪ್ರೀಮಾನ್.

“ಕಸಲೊ ಘುಟ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ?” ಸಾಯರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಖಬರ್ ಸಾಯರಾಕ್, ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೂಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

“ವಿನ್ನಿ, ತಿತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಲೊ.”

ವಿನ್ನಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪೂರಾ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ.

“ತುಂಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ವಚ್, ವಿನ್ನಿ. ತುಜೆಂ ವಿರಹ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕನಾ.”

“ಪಾಪ್, ಕಿತ್ಲೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾತ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ?”

ಲಜೆನ್ ದೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಮಿ ಉಲಯಾ, ಜೂಡಿಚೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.”

ವೊಗೆಂ ರಾವೊನ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಜೆವ್ತಾನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಹೊ ತುಮ್ಚೊ! ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಹಾಂಗಾ ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲಿ.

“ವಿನ್ನಿ, ತುಂ ಜೇವ್‍ಬಾ. ಟೈಟಸಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ” ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲೊ.

ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸತಚ್ ಧಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್.

ವೊರಾಂ ಧಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ನಿದೊಂಕ್ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

“ಮರಿಯಾ” ಲೋವ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ತುಕಾ ನೀದ್ ಯೆತಾ?”

“ನಾ. ಘರ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾಯ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್?”

“ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ.”

“ಆಮ್ಚೆಂ ಘಾಟಾರ್ ತೊಟಾಂತ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮರಿಯಾ?”

ಮರಿಯಾ ಮೊನೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾ ನಾ?”

“ನಾ.”

“ಮಮ್ಮಾ ಆಸಾಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತರ್, ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ಲಾ. ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಆಸೊನ್‍ಯೀ…” ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್. “ಆನಿ ನಿದ್ಯಾಂ, ಮರಿಯಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಯ್ತಾರ್. ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೂಡಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಮರಿಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಊಟ್. ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಸಾಯರಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ, ಮಾಂಯ್” ಜಾಪ್ ಮರಿಯಾಚಿ. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

“ಆಳ್ಶಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ” ಸಾಯರಾನ್ ಪಾಂಗುರ್‌ಲ್ಲಿ ವೋಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್.”

ಸಾಯರಾನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ದಿಸ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಯ್?” ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ತಫಾವತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಂ.”

ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ಆಂಗ್ಲಿಂ ಶಿಂವಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಧಿಂ ಶಿಂವವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಂ, ಮರಿಯಾ.”

ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್” ಸಾಯರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

ಸಾಯರಾನ್ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ತ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್‌ಯೀ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ. ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಗೆಲಿ. ದಾವೊ ಹಾತ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ವಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಏಕ್ ಮಿನುಟ್” ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. “ಅಳೆ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಚ್. ತಾಚಿ ಕೀ ಟೈಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತೆಂ ತುಂ ಆತಾಂ ಬಾಂಧ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ” ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾಚಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ತರೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಆಶಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ, ಸಾಯರಾ. ಪ್ಲೀಜ್! ಮ್ಹಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.”

ಸಾಯರಾಕ್ ದುಖ್ಲೆಂ. ಮೊನೆಂಪಣಿಂ ವಾಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಯಾಗೀ? ವೇಳ್ ಜಾಲೊ” ಜೂಡಿನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್. ಆತುರಾಯೆನ್ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ತಿಂ. ನವ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ.

ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ ತಿಕಾ. ಕಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗಂಭೀರ್ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್. ಜಿವಾನ್ ಬಾರೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಮರಿಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ವಳಕ್ ಕೆಲಿ ತಿಚಿ.

ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ ತಿಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿಚೊ ಪತಿ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ.

ತಿಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾತಾನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯುರಾನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ.”

“ವ್ಹಯ್” ಮರಿಯಾನ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ಉತಾರ್.

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ಪ್ರೀಮಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನ್ನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ವಿನ್ನಿ, ಬರಿ ಖಬರ್. ಟೈಟಸ್ ಆಯ್ಲಾ.”

ವಿನ್ನಿಚೆ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಲಜೆ ಮಧೆಂಯ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಕಶೆಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಪಳೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್!”

ಪುಣ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲಂವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತುರಾಯೆನ್ ವಚೊನ್ ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಟೈಟಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಚೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿನ್ನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ತಾನಾ ಟೈಟಸಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಚರ್ಲೊ.

ರಾವೊನ್ ತಿಳುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆಂಟಿ ಆಯ್ಲಿ!” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ ನಾ? ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಳ್ತಾತ್?”

ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ ಪಾಸೊನ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ವಿನ್ನಿ ಭಿತರ್ ಯೆತಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ.

ವಿನ್ನಿಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸಾಂಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ನಾ. ವಿನ್ನಿಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಸಮ್ಜಲೆ ತಾಂಕಾಂ.

“ವಿನ್ನಿ, ಇತ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಯ್? ಟೈಟಸ್ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ. ತೊ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ” ತಾಕಾ ವಳ್ಕತಲ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಿನ್ನಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕಂರ್ಡೊ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

“ಕೆದಾಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ತೊ?” ಸಾಯರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ” ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಚಲ್ಲೆಂ ವಿನ್ನಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾ ಮಧೆಂ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಜೂಡಿಚೆ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಕೊಲೆಜ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

“ಗ್ರೇನಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ, ಮರಿಯಾ.”

ಆತುರಾಯೆನ್ ವಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಡ್ರೈವರ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ತಾಕಾ.

“ಬಾಯೆನ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಬ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ.”

“ಗ್ರೆಂಡ್‍ಪಾ ಹುಶಾರ್ ನಾ? ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್?”

“ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ.” ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಆಂಟಿ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”

“ತಿಣೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಯೆನ್ ಚೀಟ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ಕಿತೆಂ ಖಬರ್, ಸಾಯರಾ?” ಬೂಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ತೆಂ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಆತಾಂಚ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಗ್ರೇಂಡ್‍ಪಾ ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯಿಂ!”

“ಗ್ರೇಂಡ್‍ಪಾ?”

“ವ್ಹಯ್, ಮರಿಯಾ. ಪಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ ತುಕಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಗ್ರೆನಿ ಆನಿ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾ ಮಾತ್ರ್.”

“ಮಮ್ಮಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂಯ್.”

“ತಿ ಗಜಾಲ್ ಪೂರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಕಾ” ವಿಶಾದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆ ಕಡೆನ್ ರಜಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

ಸಾಯರಾ ವೆತಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ಮರಿಯಾಕ್. ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ತಿತ್ಲಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್? ಕಸೊ ಆಸಾ ತುಜೊ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾ? ಕಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಮೂ?”

“ನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಘರಾ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂಯೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಧಾರ್ಲಾಂ.”

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್.”

ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಲೆಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಶೆನಾಕಾ. ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೈಶೆ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್? ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್; ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ನಾಂತ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಪಂಥ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೂರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಮರಿಯಾ” ತೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಜಿ ಚರಿತ್ರಾ ತುಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಂಡ್‍ಪಾಕ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಸರ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರೇನಿನ್ ಆನಿ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಪುಣ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಚವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ. ತಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ, ಡೆಡಿಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಆಧಾರ್. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಂ ಜೀವ್ ಧರ್ನ್ ಆಸಾತ್.” ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊ.

“ಸಾಯರಾ” ಮಧುರಾಯೆನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. “ತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಾಯ್.”

“ಮನ್ ದುಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಮರಿಯಾ. ತುಂ ತೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರಿನಾಕಾ. ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಗ್ರೇನಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾ. ಕೋಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗ್ರೇನಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀ ಮ್ಹಣೊನ್. ಗ್ರೇನಿಕ್ ತೊ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರೀ ಮನ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಡೇಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಪಾಪ್, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್!” ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ಘರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಇಜಾ ಗ್ರೇನಿಕ್ ಆನಿ ಪಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾ ಆಸ್ತಲಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಕಸೊ ಸೊಧ್ಚೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಲಿ.

“ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ ಯಾ” ಮರಿಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *