Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 6: ಗೊಲಿಯಾಥಾಚಿ ನೀದ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 24, 2019 at 9:37 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಸ: ಗೊಲಿಯಾಥಾಚಿ ನೀದ್

ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ ಬಳ್ವಂತ್, ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ಬುದ್ವಂತ್
ತಾಂಕಾಒ ತರೀ ವ್ಹೆಲೆಂ ಮೃತ್ಯುನ್;
ಗೊಲಿಯಾ ಶೆಟಿಚ್ಯೆ ನಿದೆಂತ್
ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಲೆ ದುಸ್ಮಾನ್.

ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ – ಪಾಣೇರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ, ಹೊ ಸಗ್ಳೊ, ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಫಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಪೊರ್ಬುಂಚ್ಯಾ’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಣೇರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ವರ್ತ್ಯಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಭಕ್ಷಿ, ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಫೆದಾರ್ ಪುಣೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ.

ಅಂತುಲ್ಯಾ (ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾ) ಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ.

* * * * *

ತಾಲ್ವಾರಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ಪೊಟಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ ತೊ. ಕಠಿಣ್ ಲಜ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಲಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಖತ್ಕತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಾಕಾಚಿಂ ಬುಡಾಂ ತಾಚಿಂ ಫುಲ್ಲಿಂ. ಇಚ್ಚುವಾಚೆ ಶಿಮ್ಟೆಪರಿಂ ಮಿಶ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಂಪ್ಲ್ಯೊ – ಪುಣ್ ಕರ್ತಲೊ ಕಿತೆಂ?

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!”

ಫುಟ್ಕರ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಪರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕಸೊ ಪುಣೀ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವೊಂಕ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿನ್ ಮನ್ ಆನಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಚಾಬ್ಲೆಂಚ್. ಆನಿಕೀ ಉಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್, ಪಾಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ – ಆಳ್ಸಾಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ – ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಟ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪೊಟಾರ್ ಉಬಿಚ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಲ್ವಾರಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಥೊರುಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ, ಖಾಡಿಯಾಳ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ, ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಸಮೇತ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜಣ್ ಸವಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಸಲಿಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಣಿ, ಜಿಣಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸವಾರ್, ವ್ಹಡಾ ಆಸಕ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿದೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶೆಟಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೊ. ಬಹುಶಃ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಪಾಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ – ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಖರೊ ಪೂತ್ ನಹಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತೊ!

Belthangadycho Balthazar_Ad 2

ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಉಟೊಂಕ್‍ಯೀ ನಾ. ಉಟೊಂಕ್ ವಾಟ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಆತಾಂ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಖಾಡಿಯಾಳೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಅರೇ ಕರ್ಮಾಂನೊ… ಶೆಟಿಕ್ ಹೆ ಕಷ್ಟ್‍ಚ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್‍ಯೀ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್. ತರ್ ತಾಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾತಾ, ಬರೆಂ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ – ಖಂಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂದಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ…” ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾ ವರ್ವಿಂ ಅರ್ಧೊ ನಿದೊನ್ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಉದಾರೊ ಬಸೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ತಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ – ಹಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ‘ತಸೊ ಆವಾಜ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ತಿತ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ – ಖೊಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ… ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ… ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ… ಅಸೊ ಜಿನ್ಸಾವಾರ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ತರ್, ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ತುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಖಾಡಿಯಾಳೊ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರ್. ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂನಿಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ತಾಲ್ವಾರಿಗೀ ಭಾಲೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಯ್ದಾಂ ಸ್ಥಾನ್‍ಬದ್ಧ್ ಕೆಲಿಂ.

ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಆತಾಂ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಫಾಪುಡ್ಲೆ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಬೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್, ಅರ್ಧ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಘೊಡೊಯೀ, ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ತೆ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಖಾಡಿಯಾಳೊ ಮಾನಾಯ್. “ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ಘೊರೆತಾಯ್.”

“ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಘೊರೆನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಶೆಟಿನ್. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಾ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ, ವಾ, ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ, ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಖೊಕೆಲೊ ಖಾಡಿಯಾಳೊ. “ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಂ. ಆತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಸವಾಲಾಂಕ್ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿ. ಹುಂ! ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಲಾಯ್ ತುಂ. ಪುಣ್…”

VJP Saldanhaಕೆವ್ಲೊ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಧಯ್ರಾಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸುನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಪಾ ಖೊಂಚಿಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ತಾಚಿ ಮೂಟ್, ಖಾಡಿಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಡ್ಕೆ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ನಲಿ. ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಕಠಿಣ್ ಮಾರ್ ನಹಿಂ ತೊ. ಪುಣ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್‍ಯೀ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನಹಿಂ. ತ್ಯಾ ಮಾರಾಚ್ಯೆ ಜಡಾಯೆನ್, ತ್ಯಾ ತುರ್ಕಾಚೆ ದಾಡೆ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ದೊಡೊನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ತಾಚಿ ಮೊಡ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಾಟಿಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪರ್ತತಾನಾ, ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್‍ಯೀ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕದಮಾನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಆಡ್ ಘುಂವೊನ್, ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವೃತ್ತಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ಸೊವೆ ದೀವ್ನ್ ತೆಯೀ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ತೆದಾಳಾ ಶೆಟಿನ್ ತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ… ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸೊಚ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೊ… ತಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ತೊ ಉಡ್ಲೊ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ಫುಡೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಭಾಲೊ, ದುರಾದೃಶ್ಟಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ತೊಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಘೊಡೊ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ, ವಾಂಕ್ಡೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಶೆಟಿಕ್ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಗೈರೊ ಜಾಲೊ. ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಪರಿಂ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಝುಜ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಬಾರ್ ಚಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಖೊಟೊ, ಮುಟಿ ಆನಿ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ತೊ ಶೆವ್ಟಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಿ. ಪುಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್, ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್, ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೊ.

ತಿತ್ಲೊ ಗೊಟಾಳೊ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಜೆಮೆದಾರ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ತೆಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

ತೆ ಶಿಪಾಯ್, ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಜಮಲಾಬಾದಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಘಡಾಂತ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೌಜೆಚೊ ಸಂಖೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ’ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಮಲಾಬಾದ್ ತೆ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಚೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ‘ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್’ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾನ್‍ಯೀ ಥೊಡಿ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಖರ್ಚಿಲಿ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಕಸೊಯೀ ‘ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್’ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಗೆಲಾ. ತರ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಜಮಲಾಬಾದ್‍ಚ್ ರಾವಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಣಿಂಯೀ ವಂಟ್ವಳಾಕ್ ವಚೊನ್, ‘ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್’ ತುರ್ತಾನ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್, ತ್ಯಾಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಅವ್ತಾರ್‌ಚ್ ತಸೊ. ಜಾಂವ್ ಕೊಣೀ ವರ್ತೊ ವಾ ಖಾಲ್ತೊ – ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆಂತ್ ತೊ ವರ್ತವ್ತಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬುಡ್ಬುಡೊ. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ, ಭೋವ್ ಉಮೆದಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಕಾರ್ಬಾರ್ ಜಾಂವ್ ದರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ – ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ನಹಿಂ ವಾ ನೀಜ್ ಲಡಾಯೆಂತ್ ನಹಿಂ – ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ವಚೊನ್, ನಿದೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಸೊಯೀ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ – ಬಿರ್ಮತೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಜೂರ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂ-ಬಯ್ಲಾಂಚೆಂ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಸೆವುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಂಡೊ ಜೀವ್ ತಾಚೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ-ಪಾಯಾಂಚೆ ಕಟ್ ಪುಣೀ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಝಗ್ಡೊನ್, ಆನಿ ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಲಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್, ಖುಶೆನ್ ತೊ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ತೊ. ಪುಣ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಸೊ ಲಜೆಪಾಸ್ಟ್ ತೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಕತಿತ್ ಪುಣೀ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ವಾಂಚ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಸೊ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್, ಆನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಜೆಮೆದಾರಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಜಮಲಾಬಾದ್‍ಚ್ ರಾವ್ತ್ಯಾಂವ್, ರಾಕೊನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಯಾ. ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತಾಫತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ.”

“ವ್ಹಯ್. ಬಂಟ್ವಳ್ಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಯಾಂ. ಆನಿ…” ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಲ್ಲಿಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಸೂವರಾಕ್ ಕಾಪ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ಕಸಲೊಯೀ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಜಾಯ್. ತೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತಿರ್ಸಿಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಸೂಚನಾಂಕ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆ. ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಡಾಉರ್ಡೆಂತ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ವಸ್ತುರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಂಜೊನ್ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳೆಂ ಕೋಂತ್ ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ, ವೇಸ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ನಸ್ರಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ವಳ್ವಳಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಕೈದಿ, ಕಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಿಸ್ಮತಾನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚೊಚ್ ಗುಪ್ತಚಾರ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಗುಪ್ತ್ ಆಶಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ, ಪುಣ್ ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ.

ಅರ್ಧೊಖುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಆಡ್ ವೊಮ್ತೊ ನಿದಾವ್ನ್, ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ-ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲೊ. ಜೆಮೆದಾರಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್, ಎಕಾ ಕಾಂಬ್ಳಿಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ. ಜಖಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್‍ಯೀ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡವ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆ.

ತಸೊ, ಚಡುಣೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್, ತೊ ‘ಪುರ್ಶಾಂವ್’, ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್, ಕೊತ್ವಾಲಾಚೆ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಜವಾನ್ ಆನಿ ಚಾಕೊರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಳಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಬಹುಶಃ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್ (ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್) ಮತಿ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖುಷಿ ತೊ ಜಾಲೊ.

“ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ… ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಯ್ಲೆ ಕೋಣ್?” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಮರ್ಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್‍ಯೀ ಹರ್ಧೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಆನಿ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್, ಪಡ್ವಳಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿಯೀ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸೈನಿಕ್ ತೆ ಟಿಪ್ಪುಚೆಚ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂಕಾಂ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ದೋನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ – ತಿಂ ಕಸಲಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿಂ ವೊಜಿಂ!

ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಘೊಡ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೆ ದೆಂವ್ಲೆ, ಆನಿ ಲಗಾಮ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಣ್?”

“ಆತಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಷಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಫೌಜೆಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್, ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಹಿಂವೇ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ದುಬಾವಿಸೊ ಜಾವ್ನ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್…

“ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಖೆಲಿ. “ಕೊತ್ವಾಲ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಯೀ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಯೆಯಾತ್. ತುಮ್ಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಥಾಂಬಯಾತ್… ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಧನಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಾಗೊನ್ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಪಾಯಾಂಚೆ ಥಳ್ವೆ ಲಾಸೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ.

ಸವಾರಾನ್, ಜೆಮೆದಾರಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

“ತೆಂ ಕಸಲೆಂ?” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಜೆಮೆದಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾದಶಹಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ಎಕಾ – ಅಳೆ ತ್ಯಾ – ನಸ್ರಾನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೊ.”

“ಕ್ಯಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್. “ಆನಿ ತೊ ನಸ್ರಾನಿ?”

“ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ – ತಾಕಾ ಆಮಿ ಹಾಡ್ಲಾ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾತ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಸವಾರಾಂನಿ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಪಂದಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ಶೆಟಿಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಸುಟವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡ್ಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಬಹುಶಃ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಲೊಳ್ತಾನಾ, ತೊ ಪಿಂರ್ಗಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ‘ಬಾವ್ತಿಸ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ!!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News