Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್ ಜಗಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಅನವಶ್ಯಕ್ ವಿವಾದ್!

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

Posted on : October 21, 2019 at 1:12 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಲೇಖನ್: ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್, ಅನಿವಾರ್ಯ್ ದೆಕುನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್, ದುಸ್ರೆಂ, ಸ್ವಖುಶೆನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಜಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಉಣೆಂಚ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಂತ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಹಕೀಗತ್.

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಆದಿಂ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಚಿ (ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜ್), ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಹುಮುಖಿ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಸಂಗೀತ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಧರ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್, ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿ ತಿ.

Vovio Vers_02 Irene Rebello

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚೊ. ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂನ್ ಗಾಂವ್ ವಚೊನ್ ತಿಣೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಐರಿನ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್, ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಐರಿನಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪೊಟ್ಕಾಣಿ ಜಾಲಿ! ‘ಥೊಡೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಮೊಸ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಮೊಸ್ರಾಳೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸತ್. ಹಾಂಗಾಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ಜಾಳ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಮ್ತೊಲೊ!

ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲಿಚೆರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಚೆರ್, ಉಬಿರ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಮೊಸೊರ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್! ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಹಗೆಂ ಆನಿ ಜಾಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್, ಜಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ತಜ್ಞ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಅನುಭವ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವಿವಾದ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಚಿ ಏಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆಸ್ತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್, ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಝಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ರಾವಯ್ತಾತ್. ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹೊ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಚೊ ಪುಂಜೊ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ನ್, ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಗಾಂವಾಂ-ಗಾಂವಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾಂತ್.

Vovio Vers_05Vovio Vers_06

ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾರತ್ನ್ ಬಾಬ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಬೂಕ್ ‘ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಹೊರ್’ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹ ವಿವಿಧ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಚೊನ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್, ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀವ್ನ್, ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ವೊವಿಯೊ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೂಕಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಘುಸ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ರೀತ್, ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಚೆಂ ಕ್ರಮ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಗತೆಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್, ಸುಧಾರಿತ್ ವೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾಂವ್.

Vovio Vers_01

Aprosachi Vatli 1 Irene n Anil DCunhaVovio Vers_03

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಲೇಖನಾಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ‘ಝಳಕ್’ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕುಂತಳ್‍ನಗರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ, ಗಾಣಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ, ಮಾಂಡೊ ಪದಾಂ, ಬಾಯ್ಲಾ ಪದಾಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಾಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ.

Vovio Vers_04

ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರ್, ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್, ಹಾಸನ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ತರ್ಬೆತಿಂ ವರ್ವಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಪರಂಪರಾ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚಡಾವತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿ ವರ್ವಿಂ ವೊವಿಯೊ ಮುಖಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್, ವೊವಿಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ವೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ವೊವಿಯೊ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ, ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ವೇರ್ಸ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಬೂಕ್ ‘ಅಪ್ರೊಸಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ.

Aprosachi Vatli 2ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಜಾತಾ. ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ಂಚ್ ಜಾತಾ ತರೀ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ವೊವಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ ಆಸ್ಚಿ. ಕ್ರಮಾರ್ ವೊವಿಯೊ ಗಾಂವ್ಕ್ ವ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವೊವಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊವಿಯಾಂ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವೊವಿಯೊ ಗಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರೊಸಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆವಣ್, ಸಂಗೀತ್, ಡಿ.ಜೆ., ಡೆಕೊರೇಶನ್, ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಸುಫಳ್ ಜಾತಾ. ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

ಪಾಂಬೂರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ನಾಯ್ನಾಡ್, ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ, ಆರ್ವಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್, ಸುರತ್ಕಲ್, ತಾಕೊಡೆ, ಮೊಡಂಕಾಪ್, ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್, ಬೊಂದೆಲ್, ಮೇರ್ಲಪದವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸಾಂಚಿಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಆನಿ ಲೋಕ್‍ವೇದಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತಲೊ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News