Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಸಾತ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 20, 2019 at 11:08 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಪತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೊನಾಕ್ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸಾತ್.”

ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ವರ್ಸ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೊನಾಂಚೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ಆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ರೆ, ಸ್ಟೆನಿ.”

ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಸ್ಟೆನಿ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಿಚ್ ಖಂತ್, ಮಾಂಯ್” ತೊಂಡಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮತಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಆನಿ ದೊನ್‍ಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಕಾ! ಸ್ಟೆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ ತೊ’.

ಪುಣ್ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

‘ಅಸಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ಸುಖಾನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮುಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ ದೆವಾ’ ಚಿಂತಾಲೊ ತೊ ತಿಚಿ ಭಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ.

ತ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖಂತಿನ್ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ರೂಪ್‍ಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಗೊರೊಚ್ ಧಡಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ತಿಚೊ ಭಾಗೊನ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾತಿಕ್ ಮಿರಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಂಡಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಚಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ಸ್ಟೆನಿ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೊ ತೊ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮರಿಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಿಸಿಲ್‍ಬಾಯೆನ್ ವಚನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಘರಾ ಬಸೊಂಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕೆ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ತೊ. ತೆದಾಳಾ ಜೂಡಿಗೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪದ್ ಮ್ಹಣತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿಕೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಳನಾ” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ.

“ತುಕಾ ತಿಕೆ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ, ಮರಿಯಾ? ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಯಿಂ” ಸಿಸಿಲ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಗೀ ಸಾಯ್ಬಾಕ್! ಕೊಣಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಲಾಯ್?” ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ತಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ತುಕಾ ಮಾಡ್ಡುಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೊ ನವ್ರೊ ಸೊಧ್ಚೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ” ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಿ ತಾಚಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ರೊ ಮೆಳ್ಚಿ ಖಂತ್‍ಗೀ, ವೊನ್ಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ?”

“ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಆಸೊಂ, ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ” ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಕೋಣ್?” ಸ್ಟೆನಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ ಮರಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಚಲ್ಯೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಜೂಡಿ.”

“ಪಿಶ್ಯಾ, ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾಯ್ಗೀ ನಾ!” ಸ್ಟೆನಿ ತಾಪ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್, ತುಂ ಚೆಡುಂ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್!” ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾನಾ ತಮಾಸೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಮಜಾ ಜಾತಾಲಿ. ತಾಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪಾಂತಿಯೆಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಶಿ” ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾವೇ?”

ಸ್ಟೆನಿಚೆ ದೋನ್ ಗುದ್ದು ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆ.

“ಮಾಂ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಮಾರ್ತಾ!” ಮರಿಯಾಚಿ ಬೋಬ್ ಜಾಲಿ. ಸಿಸಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಬೂದ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆಂವ್ಚಿಗೀ! ಎದಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ…”

“ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾನ್ ತಿಚಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಲಿಂ.

ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ.

“ಸಿಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂಚ್‍ಮೂ?” ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್. ತಿಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಪೆದ್ಯಾನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್‍ಲ್ಲೊ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಮಾಂಯ್” ಫೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಮಾಂಯ್, ತುಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜೆ?”

“ತುಂಚ್ ಕರ್‌ರೇ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಲೊಕಾಟೊ ಫೊಡ್ಲೊ. ಭಿತರ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಿ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಮರಿಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತಿಳ್ತಾಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮೊನೆಪಣಿಂ ತಾಣೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಗಳೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಕೊಸಳ್ಳೊ ತೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂರೇ, ಸ್ಟೆನಿ?” ತಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ತುಂ ಪುಣೀ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಧುವೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಿತ್ಲಿ ದೂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ದುಬಾವಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್? ಆನ್ ಉಸ್ಮಡೆನ್ ಅಂತರ್ಲೊಯಿಂ” ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಆಪ್ಟಲಿಂ.

ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸಪಣ್ ಎಕ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ವಣ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಟಿಲಿ ಆನಿ ಮತಿವೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

Irene-Pinto-Budkuloಸ್ಟೆನಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ತೊ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ತಾಳೊ ಸುಟನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಗೀ, ಕೊಣಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊಗೀ, ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುಖಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ, ತಿಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ, ಅಪೇಕ್ಷಾ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಅನಾಥ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾನ್ ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಿಕಾ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಿ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಮೊರ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್, ಮರಿಯಾ” ಪಿಂರ್ಗಲಿ ತಿ. ಮರಿಯಾ ಬಾವ್ಡೆಂ ರಡೊನ್‍ಂಚ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂ, ತುಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್” ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ನಿದಾಂವ್ಕ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಘಾಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಿಕಾ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ.

ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ದುಖ್ ಉತ್ರಾಂ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುಖ್‍ಚ್ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾ, ಮರಿಯಾ. ಬಿರ್ಮತ್ ಬಾವ್ಡೊ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಕಸಲೆಂ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜೀವನ್ ತಾಚೆಂ! ಮರ್ಣಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೀನ್ ಜಾಲೊ ತೊ.”

ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ.

ಜೊನಾ ಶೆಟ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ತಾಚೆಂ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಾಕಾ ಚುಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಸ್ಮಡೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮರಣ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ” ಕಳ್ವಳ್ಳಿ ಸಿಸಿಲ್. “ದೆವಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

ಸ್ಟೆನಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಉದ್ವೇಗ್ ಆನಿ ದುಖ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ‘ಕಿತೆಂ ಕಷ್ಟ್’ ದುಖ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ಓಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾ. ದೆವಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರುಂ! ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂ!”

ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ.

“ಮಾಮ್ ಪುಣೀ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ” ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮುಖ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಣೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ರೈಲಾರ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ” ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಎದೊಳ್ ತೆ ಮೋರ್ನ್ ಕರ್ತೆಲೆ.”

“ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಕಶೆಂಯ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಆಸಾ. ವಚೊನ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ.”

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಯೆತಾಂ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ.”

“ನಾಕಾ. ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್? ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮರಿಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಜಾತಾ.”

“ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿಮಾಣಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗೆಂವ್ಕ್ ನಾ” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್.

“ಪ್ರಾಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ! ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಜೀವ್ ವೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ!” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಟತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ.

“ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ಲೊಮೂ!”

ಭಾವಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ನಮೂನೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಘಾಬರ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ತುಂ ವೊಗಿಚ್ ನಿದೆ” ಆವಯ್ಕ್ ಬೊಳಾಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಹಾಂವೆಂ ರಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾ” ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್. “ಆತಾ ರಡನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ರಡ್ಚೆಂ?”

ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ಅಂತ್ಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲಿಂ.

‘ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಝರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?’ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ ಆನಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ ತೊ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕೆ ವಾಟೆನ್ ನಿರಾಶಾಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

ವೊರಾಂ ಉತರ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾಚೊ ಉದ್ವೇಗ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ತಿಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ರೂಪ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪತಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೇಚೆ ಭೆಟೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿಕಾ.

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ ಬಾಳಾಂಕ್ ಜತ್ನೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ಸಿಸಿಲಾ. ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವಾಗಯ್ನಾಕಾ. ತಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ’.

“ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ, ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ಸ್ಟೆನಿ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಕ್ಲಿ ದೊನೀ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಕಣ್ಣೂರ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‍ಮೂ, ಸ್ಟೆನಿ. ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆತ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ.”

“ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತಾಮೂ?”

“ಜಾತೆಲಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಆನಾಕ್ ಮಿಸಾಂ ದೀಜೆ.”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್ ಮಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮಿಸಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮೀಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆನ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಮಿಸಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ವಿವರ್ಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.”

“ದೆವಾ, ಆಮ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗೀ?” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಸಿಸಿಲಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ದುಖಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್.

ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸ ವೊರಾಂಚಿ ಗಾಡಿ ತಾಕಾ ಸಮಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೊ ಕಣ್ಣೂರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ರಾತ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೈಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ನಿರಾಶಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ನಿಕೆಪುನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಫೊಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾರ್ ಪುಣೀ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲೊ.

ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕಯ್ದಿಂಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೋನ್ ಶೆಟಿಚೊ ಫೊಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಮಾನ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಪೂತ್ ಸೊಸಿತ್? ಸ್ಟೆನಿ ಫೊಂಡಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗಳ್ಗಳಿತ್ ರಡ್ಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಸೊಯೀ ಸುಖ್ ಖಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜೊನಾ ಮರ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಡೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಬ್ಜಲಿಂ. ರಾಗ್, ದ್ವೇಶ್, ದುಖ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಕೀಟ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕೊಣಾಚೆರ್?

ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾನಾ.

‘ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತಿ ಲಾಂಬ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಆನಾನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮರ್ಣ್ ಮೊರಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಜೆ’.

‘ಆಮ್ಕಾಂ ಅನಾಥ್, ಮಾಂಯ್ಕ್ ವಿಧವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ದೀಜೆ’.

‘ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ದುಖಾಂತ್ ಆಮಿ ರಡಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ರಡಯ್ಜೆ’.

ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ದೊಳೆ ತಾಚೆ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ. ನಾಕ್ ಫುಲ್ಲೆಂ. ಓಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ಬಾಪಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ‘ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ. ಖುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್. ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಪುತಾ, ಖಂಡಿತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ’. ತೆಂ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ, ಆನಾ. ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ತುಜಿ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ತುಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖರ್ಚಿತಲೊಂ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ, ಆನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಉಟ್ಲೊ ಫೊಂಡಾರ್ ನಿಮಾಣಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್. ಮುಖಾರ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತಾಪ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜೊನ್ ವೊಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಧರ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಪೂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಆಪುಣ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್. “ವಾಡ್ ಮಾಂಯ್” ಆವಯ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಆನಿಕೀ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?” ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಜೆವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಪೂರಾ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಟ್ಲೊ ನಾ.

ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ, ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅವಸ್ವರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಿನುಟ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ನಿರ್ಭಾಗಿ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ತಾಲೆ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರಿಯಾಚೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ತೆಂ ಶಿಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ.

ಭಯ್ಣ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಜಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಮಾಂಯ್!” ಪತ್ರಾರ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ಆಮ್ಚೆಂ ಮರಿಯಾ ಪಾಸ್” ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹೆಮ್ಮೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲಿ.

“ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಮಾಂ, ಮರಿಯಾ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತುಜಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಿಚ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುತಾ.”

“ತರ್ ಶಿಕೊಂದಿ.”

“ತುಂ ಶಿಕಯ್ಶಿ ಆನಿ ತೆಂ ಶಿಕತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಮಾಂಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ?”

“ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ವಾಂಚನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮೊರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾಯ್? ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಿನಾ ಹಾಂವ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಪುತಾ. ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಯ್ಕಸೊ ನಾ. ತುಂ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾವಾಕ್ ನಾ ಪಳೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!”

“ಮಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ತುಂ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗಶಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಭಯ್ಣಿ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನೆಣಾಂಯ್. ತುಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಸೈರಿಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಉಸ್ತಿತಾತ್. ಖುನಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗತ್?” ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಖೇರಿಚೆ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಳೆ ತಿಣೆಂ.

“ಖುನಿಗಾರ್!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ಕಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್” ತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಆಂರ್ದಲ್ಯೊ, ದೊಳೆ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಸತ್. ಕಠೋರ್ ಸತ್ ತೆಂ. ಮರಿಯಾಚೊ ಬಾಪ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಖುನಿಗಾರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ” ಕಾಂಪ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್ ತರೀ ಲೋಕ್ ತಸೊ ನ್ಹಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ನಿತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಖುನಿಗಾರ್ ತೊ.”

“ಮಾಂ, ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ. ಎಕಾವೆಳಾ ತಾಕಾ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗನಾ ತರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ತಾ ಪಳೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಬರ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ನವ್ರೊ ಮೆಳಜೆ.”

ಸಿಸಿಲ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಎಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮನ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮರಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

“ಮುಖಾರ್ ಶಿಕ್ತಾಯ್‍ಮೂ, ಮರಿಯಾ?”

“ಖಂಡಿತ್. ಜೂಡಿನ್‍ಯೀ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿಯೀ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.”

ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ತುವೆಂ ಆಲೋಚನ್ ಪೂರಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಯ್. ಮಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಮೂ…”

“ಮಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾ?”

“ತಿಕಾ ಜಾಂವಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಸಾ ದಿಸ್ತಾ” ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಜಾಂವಯ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಆತಾಂ ಪೂತ್ ಕಸೊಯೀ ರೆಡಿ ಜಾಲಾ ಪಳೆ. ಸುನ್ ಹಾಡುಂದಿ.”

“ಸುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತುಜೆಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಚಲಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣಶಿ ನಾ.”

“ಲಡಾಯ್ ಕರ್ನಾಕಾತ್, ದೊಗಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕರ್ಯಾಂ” ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆವಯ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ಜೂಡಿಯೀ ಶಿಕಪ್ ಮುಖಾರ್ಶಿತಾಯಿಂ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪುಣೀ ಶಿಕ್ತಾಂ.”

“ತುಂ ಶಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‍ಮೂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ, ತುಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್. ಸಮಾ ರಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ?”

“ಮಾಂ ಜೂಡಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ.”

“ಜೂಡಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂ. ತುಕಾ ಥಂಯ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ತಾ?”

“ತೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವನಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕಡೆಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾಯಿಂ. ತಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ದವರ್ನ್ ಪಳೆತಾಯಿಂ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಾಂ, ಮಾಂಯ್.”

“ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪೂರಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಾಂಗ್. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ.”

ಮರಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್ನ್ ಜೂಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಳಾಂ.”

“ಮ್ಹಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸಾ, ಮಾಂಯ್” ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಳೆರೆ. ಮಾಗಿರ್ ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್.”

ಆವಯ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಪಸಂದ್ ದಿಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ಜೂಡಿಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಲೆಕ್ಚಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿತಾಲಿ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಬರೀ ಆಸ್ತಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ತಿಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾವಾಚಿ ಆನಿ ಆವಯ್ಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ ಮರಿಯಾನ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಕ್ ಗಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೂಡಿಕ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್.

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಖ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕಶೆ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹುಳ್ವುಳ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತಿಕಾ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News