Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 5: ಆಂಯ್ಡೆ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 17, 2019 at 9:56 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಪಾಂಚ್: ಆಂಯ್ಡೆ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ

ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಂನಿ
ಫಿಂರ್ಗಿ ತರೀ ನಸ್ರಾನಿ,
ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೋಕ್ರಿ
ಕೊತ್ವಾಲ್ ಆಂಯ್ಡೆಲೊ ಭಾಕ್ರಿ.

ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಖರ್ಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದರ್ಬಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಂತುಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಆನಿ ಉರ್ಲೆಲೆ ತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಶಿಪಾಯ್, ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್..? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸನಾ ಜಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್..? ಛೆ! ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್‍ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬಾಲುರಾಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಕೋಣ್ ವಾಂಚತ್!

ಅಶೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಚೊ ಘೊಡೊ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಾಡಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಛತ್ರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಹರೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ತಾಕಾ ದೆಖ್ಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಸರ್ಶಿಂ, ಅಂತುಲೊ ಭರ್ಮಾನ್‍ಸೊ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಪಹರ್‍ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ. ಆನಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆ ತೆ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 3

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್, ಪದ್ವೆದಾರಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾನ್‍ಶೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಲಾಮ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಭೋವ್ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೂತಾಪರಿಂ – ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂಚ್ –

“ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ – ಹವಿಲ್ದಾರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಂವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕೋಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ?” ಆಯ್ಲೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಅಂತುಲೊ ಕಾಂಯ್ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ.

“ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾ, ವರ್ತೊ ಬಾದಶಹಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ರಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಘಡಾಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಚೊ ದೂತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಚಡ್ ದರ್ಬಾರ್ ದಾಕವ್ನ್.

“ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾನ್  ವಾಟ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ದವ್ಲತೆನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾಲಿಶ್‍ಯೀ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಾರೀಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಭೆಟ್ತಾನಾ, ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ – ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ದೇಜಪ್ಪಾಕ್ ದೊಳೊ ಮಾರ್ಲೊ.

ಅಂತುಲೊ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಣ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಭಿತರ್ ಯೇ, ಆನಿ ತುಜಿ ಗರ್ಜ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಿ ಘುಂವೊನ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಸೊಡುನ್, ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತೆಂ ಕೂಡ್, ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಹುಕ್ಮೆ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಜಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಶೆಟ್ಟಿ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್, ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆರಂಭ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್…

“ತುಂ ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ರಾಕ್ವಲ್ ಮುಖೆಲಿಮೂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ತೆಂಯೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಶೆಂ.

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೇಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಮಾಸೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಜೆದ್ನಾಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ದೊಳೊ ಮಾರ್ಲೊ.

VJP Saldanha“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೇಜಪ್ಪ. “ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ. ತುಂ ಕೋಣ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹುಕುಮ್ ಕೊಣಾಚಿ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಘಡಾಚೊ ತಾರ್-ಸವಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ವರ್ದಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ…”

“ಕೊ… ಕೊಣಾಕ್ ಧರುಂಕ್?” ವಿಚಾರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಂತೊನ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂವೇ… ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್!” ಚಿಕ್ಕೆ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಉಪಾಯ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ತುವೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್, ಜೆಮೆದಾರ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್. ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್…”

“ಆಸೊಂ… ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವರ್ದಿ ಕಸಲಿ ತಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಶೆಟ್ಟಿನ್.

“ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ, ಆನಿ… “ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಬಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸವಯ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಜಾನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂಕ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್… ಬಸ್, ಬಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊಣ್ಕೊ. ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್, ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಉಲೊ ಕರ್ನ್, ಶರ್ಬತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್…

“ಆತಾಂ ಜೆಮೆದಾರ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಜಿ ವರ್ದಿ ತುವೆಂ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆಪುಣ್‍ಯೀ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್.

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಅಂತುಲೊ, ವೋಂಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ.

“ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ… ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲ್ತಜಾರ್!” ಖರ್ಕಸ್ ಸ್ವರಾನ್, ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡುನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ಯೇ ಸಾಯ್ಬಾ, ಭಿತರ್ ಯೇ… ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್. ಅಂತುಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಹೊ ಸರ್ದಾರ್, ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್…”

“ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್…” ಮಧೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ – ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ – ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.”

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುಟಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೊ ಜೀವ್, ತಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಆನಿ ಖಾಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಫೊವ್ ಕಾಂಡುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಜಹಗೀರೆಚೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರ್ಯಾದಿನ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ಕರುನ್.

“ತುಂ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡ್ ಸೊಡ್ನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತೆಂ ದೆಖ್ತಾನಾ, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಭರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ನಸ್ರಾನಿಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಮೇರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಚುಕವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖುದ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೋಜನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಖಾಜಿಂಕ್ ಆರಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಥಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ‘ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್’.

“ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್.

ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಥರ್‌ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ಹಾಸೊ ಆಭಿನಯ್ಸಿಲೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ತುಮ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ಚಡಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಧಾಡ್ಚಿಂಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ತಶೆಂ?” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಆಜ್ ಕಾಲ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್, ಭರ್ಮಾನ್, ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಿಷಯ್ ನೆಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್. “ಘುಟಾಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣ್, ಖರೊ ದಾಯ್ಜಿ ಕೋಣ್, ಪರ್ಕಿ ಕೋಣ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ದೂತಾಂಕ್, ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಸರ್ಶಿನ್, ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂಚ್ ವಯ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಫರಾಮಶೆನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದುಸ್ಮಾನ್, ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಉಳ್ಟೆಂ, ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ.”

“ತೆಂ ಬರಾಬರ್. ತರ್ ತುಜಿ ವರ್ದಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್, ಆನಿಕೀ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೆಂ ಥಳ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ.

“ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್…” ಅಶೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆರಂಭ್ಸಿತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಚಾಕೊರ್ ಶರ್ಬತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆ ತೀನ್ ಗೊಬ್ಳೆ ತೆಗಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ‘ವರ್ದೆಚಿ’ ಕಾಣಿ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ:

“ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ನಸ್ರಾನಿಂನಿ ಕೊಡಗಾಕ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಹಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಸೊ ಚಲ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ. ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಜ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಅಲ್ಲಾ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಆಸಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ನಸ್ರಾನಿ ಲೋಕ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಲೊ.”

“ಪುಣ್” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಲ್ಯಾರೀ ಧರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಯ್ತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಪು-ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಧರ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಹರಾಮ್‍ಖೋರಾಕ್?”

“ತೆಂಚ್ ನಹಿಂವೇ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ತರ್ ಲಾಂಬಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್?” ತುರ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ಶೆಟ್ಟಿನ್. ಕೆವ್ಲ್ಯಾಕ್, ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ, ಆತಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮಳ್ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟ್ ಥಾವ್ನ್, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಚೊ ತೊ ಪಂಗಡ್, ಶಿಡಾಂಚಿ ಏಕ್ ದೋಣ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ಪಾಣೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಡ್ಲಾಕ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ತ್‍ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಥಾರಾಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಯೇವ್ನ್ ರಾಕ್ತಲೊ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್, ಆತಾಂ ಆಯ್ಕಾತ್, ಪಾಣೇರ್ ಕಡ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.”

“ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ. “ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಚ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಧಾಡಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಧಾಡ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಹಿಂ ಮಹಾರಾಯಾ… ತುವೆಂಚ್ ಖುದ್ ತಾಂಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಹಿಸುನ್, ತ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್, ಬಹುಶಃ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚಿ ಕಾತ್ ಕಾಡ್ಚಿ, ಹಿ ಶಿಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ತಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಹಾತ್ ಆಸನಾಯೆ, ವಾ, ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಮಾರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್…

“ಸರ್ಕಾರಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಪುಣ್ ಠಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಿತೆಂ ಸೊಡುನ್…”

“ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಮ್ಹಜೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಸಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತೊಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಶಿಪಾಯ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾಂಗಾ ಪಾಣೇರಾಂತ್, ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ, ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಧಾರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತುಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ.”

ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಡುನ್, ತ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಫಿಂರ್ಗಿ ಸುಂದರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ (ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ) ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಸನ್ಮಾನಾಕ್, ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ ತೆಗಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊನ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟುಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಥೊಡೆಂ ತರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರಮೇಣ್, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಸವಾರ್, ಪಾಣೇರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ. ತೊ ಪಂಗಡ್ – ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್‍ಯೀ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್ – ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಠಾಣ್ಯಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ವಹ್ಸಿಲಿ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಸಡಿಳಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಖಾತಿರ್, ಚಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆನಿ ಥಿರ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ರಾಕ್ವಲ್ ಮುಖೆಲಿ, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆತೊ ನಾ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್, ಅಂತುಲೊ, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಚಿ ಆನಿ ಪಾಣೇರ್ಚಿ, ಅಶೆಂ ದೊನೀ ಕಡ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಬಂಟ್ವಳ್ (ಛತ್ರಾ) ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಲಸೊನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆನಿ, ಚುಕಾಮುಕಿಂ ದೇಜಪ್ಪಾಕ್ ಖರೊ ಘುಟ್ ದೀವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜರ್ ಯೇತ್, ತರ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚಿ ಕಾತ್ ನಿಕಳ್ಚೊ ತಮಾಸೊ ಖುದ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್, ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಟಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಿಕ್ಳೊಂಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News