ಆಯ್ತೆ ರಾವಾ, ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಯೆತಾ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಲಂವ್ಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 16, 2019 at 11:10 AM

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ? ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಗೀತ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಶೆಂ ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್. ದೆಕುನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್.

ಆದಿಂ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಘಡ್ಗಡೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೊ ಆವಾಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದಾರು ಲಾಸ್ಚೆಂ ವಾ ಪಟಾಕಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ಸ್ಫೋಟಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂ ಗರ್ನಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್, ಕೃತಕ್ ಆವಾಜ್. ತಾಕಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್.

Budkulo_Nashibacho Khel_02_Harry Fernandes

Benddkar_6_Prince JacobBenddkar_7_Varsha Usgaonkar Benddkar_5_Stany Alvares Benddkar_3_Naisa Lotlekar

Deepak Paladka 6

ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಡಾನ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಅರ್ಥ್. ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉತ್ಸವಾಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಹಾಜನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸೊಭ್‍ಯೀ ನಾ, ಆನಿ, ಬ್ಯಾಂಡಾ ವಿಣೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಪೂರ್ಣ್‍ಂಚ್ ಸಯ್. ತಾಂತುಂಯೀ, ನಿಶ್ಶಬ್ಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ, ಆನಿ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಆಜ್? ತಸಲೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್? ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಖಾಚೊ ನಾದ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಚಡಾವತ್, ಶ್ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಂ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಮರ್ಜೆಕ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಹಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚಿ, ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚಿ.

ವ್ಹಯ್. ಆಧುನಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಕ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಸಂಗ್ತಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಉಬ್ಜೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಸಂಗೀತ್ ತರೀ ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್. ಮನೋರಂಜನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಮುಖ್. ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪದಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರುಪಾರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲೊ.

Benddkar Poster 1

ಅಶೆಂ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಯುಗ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ರಾಜ್ ಮರ್ಯಾದ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತಾಕಾಯೀ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸಲಕರಣಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮೈಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ವೆಗಾನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲಿ, ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’. ವ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25ವೆರ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿತೆಲೆಂ.

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರಾಂಶಾಕ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ವರ್ತವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟೈಟಲ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್-ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೆರ್ ವಿವರ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್, ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಯಾದ್‍ಗಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಕಶೆಂ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ವಿಣ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬ್ಯಾಂಡಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ, ಫಾಮಾದ್ ನಟ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾನ್. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ರೋಲ್ ಖೆಳ್ತಾ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ, ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವರ್ಷಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕರ್. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ್, ರಂಗ್‍ಕರ್ಮಿ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸಾನ್‍ಯೀ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲಾ.

ಗೊಂಯ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಯೀ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಯುವ ಜೊಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ತರ್ನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನೈಸಾ ಲೊಟ್ಲೀಕರ್. ನೈಸಾ ಭೋವ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್, ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಬರಿ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಹುಮುಖಿ ತಾಲೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ.

Benddkar_4_John DSilvaBenddkar_2_Kevin DMelloBenddkar_8_Joseph MathiasBenddkar_11_Alwyn Andrade Benddkar_1_Sunitha Menezes Benddkar_12_Sujatha Andrade Benddkar_9_

ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ನಟ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಆನಿ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾನ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರಾ’ ಸಂಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಸ್ನೇಹ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್, ಮನು ಬಂಟ್ವಳ್, ಸುಜಾತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಕ್ಲಾಡಿ ಡಿಲೀಮಾ, ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೇಗೋ, ಸಲೋಮಿ ಅಲ್ವಾರೆಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಕದಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ, ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಶಫೀಕ್ ಶೇಖಾನ್ ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಾಫಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಮಶ್ಕರಾಚೆಂ ಆಸಾ. ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿಂಗಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಪಪ್ಪು ಖನ್ನಾ, ನಿಶಾಂತ್ ಟೊರೆಸ್ ಆನಿ ಅವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೂಜಾನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಫಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊನ್ ಚೆರಿಯನ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾಚೆಂ ಆಸೊನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಕೆಲಾಂ.

Benddkar_10_Prem

Benddkar_13 Patson Pereira

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜನಾಂಗಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಕಾಳಾಚಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಂಗಡ್. ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರೇಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಮೆಟಾ-ಮೆಟಾಂಕ್ ಭಾಸ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲ್. ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ತರೀ, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೊನೀ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಕಾರ್ಬಾರಿ.

ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ರುಚಜೆ ತರ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾಣಿ, ತಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್, ನಿರ್ದೇಶನ್, ಪಾತ್ರ್-ನಟನ್, ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ, ಕೊರಿಯೊಗ್ರಫಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮೆಳೊನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಪಸಂದತಾ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಚಡ್ತಾ. ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲೊಕಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿಯೀ ಆಶಾ.

ಅಕ್ತೋಬರ್ 25ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್, ನವೆಂಬರ್ 1ವೆರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಆನಿ ಶಾರ್ಜಾಂತ್, ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಗೊಯಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 15ವೆರ್ ಆನಿ ನವೆಂಬರ್ 22ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಕತಾರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಕುವೈಟ್, ಒಮಾನ್ ಆನಿ ಕೆನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ಸತ್: ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲಿ ಕಿತಾಫತ್! ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೊಮ್ತೆ-ಉದಾರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಥರ್ಥರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ! ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್. ತೆಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಲೇಖನ್ ಹೆಂ. ತಾಕಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ. ⇓

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್!
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *