ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಚಡಯ್ತಾ ಆನಿ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯೀ ವಾಡಯ್ತಾ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 15, 2019 at 6:52 PM

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್: “ಆಧುನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಜಾಯ್ತೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಸಲಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಲೋಕ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ ತರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಾಚ್ಪಾಚೊ ವೇಳ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ದೆಂವ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಣಿಂ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 13ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಲೊಕಾಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

KLS Meet_Dr Edward talk (3) KLA Meet_Welcome (1) KLA Meet_Welcome (2)KLS Meet_Inauguration (1) KLS Meet_Inauguration (3) KLS Meet Wilfred Talk (2) KLS Discussion (2)

KLA Meet_Welcome (3)

KLS Discussion (1)

“ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಲಾಭ್ತಾ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಚಡಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್.

KLS Meet_Inauguration (10)KLS Meet_Inauguration (5) KLS Meet_Inauguration (9) KLS Meet_Inauguration (7) KLS Meet_Inauguration (8) KLS Meet_Inauguration (6) KLS Meet_Inauguration (4) KLA Meet_Welcome (4) KLS Meet_Inauguration (13) KLS Meet_Inauguration (12) KLS Meet_Inauguration (14) KLS Meet_Inauguration (11)

ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ. ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ‘ಸಂದೇಶ’ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

KLS Meet_Dr Edward talk (2) KLS Meet_Dr Edward talk (4) KLS Meet_Dr Edward talk (10) KLS Meet_Dr Edward talk (9) KLS Meet_Dr Edward talk (8) KLS Meet_Dr Edward talk (7) KLS Meet_Dr Edward talk (6) KLS Meet_Dr Edward talk (5) KLS Meet_Dr Edward talk (1)

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್’ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್, “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

KLS Meet Wilfred Talk (3) KLS Meet Wilfred Talk (4) KLS Meet Wilfred Talk (6) KLS Meet Wilfred Talk (7) KLS Meet Wilfred Talk (1) KLS Meet Wilfred Talk (5) KLS Discussion (5) KLS Meet Thanks KLS Discussion (4) KLS Discussion (3) KLS Meet_Audience (4) KLS Meet_Audience (2) KLS Meet_Audience (1) KLS Meet_Audience (3) KLS Meet_Audience (5) KLS Meet_Audience (6)

ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಷ್ಠಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಅನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್ ಅತ್ತಾವರಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ತಶೆಂ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ (ಮುಂಬೈ), ಹ್ಯಾರಿಬೊಯ್ ಮುಂಬೈ, ಎಮಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ದೇರೆಬೈಲ್, ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಸಿಪ್ರಿ ಸಂಪಿಗೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಜೆರಿ ಬಜ್ಜೋಡಿಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *