Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಸವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 14, 2019 at 4:33 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ತ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಗಾದೆ ವಿಕುನ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಜವ್ಳೆ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಶೊಪ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆದಾಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತಾಲಿ ಆಂತೊನಿಕ್. ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಯೀ ಶೊಪಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ.

ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತೊನಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಅಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲೊ.

ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟೆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೊಪಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆಂತೊನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮಾಮಾ!” ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಆಯ್ಲಾಯ್ಗೀ, ಸ್ಟೆನಿ?” ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘಾಬರ್ಲೊ. ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯ್ಗೀ, ಮಾಮಾ?”

“ತಿಕೆ ತಾಂಕನಾ, ಪುತಾ. ತುಂ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾಂ. ಸದಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾಸರ್ ರಾವ್. ಮಾಗಿರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಯೇ. ಧರ್ ಚಾವಿ.” ತೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಆಂತೊನಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ ತಾಣೆಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_2

“ಮಾಮಾ, ತುಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್.” ಆಂತೊನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟೊಂಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕಳ್ವಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ನಾಕಾರೆ, ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮಾವ್ಳೊ.

“ಮಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ದೆವಾ.” ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್.

ಆಂತೊನ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಉತ್ರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಗೋ ಅಶೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಯ್?” ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮಾಮ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ. ತುಕಾ ಆಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಯೆತಾನಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಖಂಯ್.” ಸರಾರಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾತಚ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಚಡ್ಲೊ. ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ನ್ ಶೊಪ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಉತರ್ಲೊ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸದಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೌನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಎಕಾಚ್ ಮೆಟಾನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ತೊ.

ಆಂತೊನಿಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾಸ್ ಭರಾನ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ವೆತಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ?” ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ, ಡೊಕ್ಟರ್!” ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ.

“ಅಪಾಪಿಂಚ್‍ಗೀ ಯಾ..?”

“ಕಾಲ್ ಆನಿ ಪೊಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಆಯ್ಲಾ. ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.”

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಂ, ಡೊಕ್ಟರ್.” ತೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಆನಿ ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್‌ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತಾಣೆಂ ವಾಂಚ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ!”

“ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ” ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಲಾರ್ ವೊಮ್ತಲಿಂ. “ದಯಾ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ವಾಂಚಯ್. ತಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ನಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಬಾಯೆ. ಮ್ಹಜೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ಆಂತೊನಿಕ್ ಏಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಪುನ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೆಲೊ.

ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪತಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವರ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಭಾವಾಚೆಂ ಮರಣ್ ತಿ ಕಶೆಂ ಸೊಸಿತ್?

“ನಾ, ತೊ ಮರ್ಚೊ ನಾ…” ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

Irene-Pinto-Budkuloತಿ ರಾತ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಲೊಚ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಪಾದ್ರಿ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಉಕ್ಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್, ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಪಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಿ. ಪಾವ್ಲಿನ್, ಫುಲಾಬಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಂತೊನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಭುಜವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ.

ತೊ ದೀಸ್‍ಯೀ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಲಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಂತೊನಿ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊಯೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಆಂತೊನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ ತಿ. ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಚರ್ಲೊ. ಥಂಡ್‍ಗಾರ್! ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ!” ಭಾವಾಕ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ ತಿಣೆಂ. ಪುಣ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಕಶೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊ? ತಿಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ನಾ, ಶ್ವಾಸ್ ಚಾಲು ನಾ! “ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!”

“ಸ್ಟೆನಿ!” ಆಕಾಂತಾಚಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ತಿಣೆಂ.

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ಮಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ಸ್ಟೆನಿ! ಅಯ್ಯೋ, ದೆವಾ, ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್!” ತಿಣೆಂ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಬೊಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. ‘ತುಜೊ ಮಾಮ್ ಆನಿ ತುಕಾ ನಾ. ಬಾಪಯ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದುಖಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ, ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಮ್ ನಾ’.

ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಮನ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಥಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರೊ ಘಾಯ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಿರಾಶಾ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಮ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಸಿಸಿಲ್ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

“ದೆವಾ! ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂಯ್?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಟೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್, ಮಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾ?”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮನ್ ಮೊವಾಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ. ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಮಾಮ್ ನಾ.”

“ಮಾಮ್ ನಾ! ತೊ ಮೆಲಾ?” ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಚರ್ಲೆ.

ಮಾಮ್ ನಾ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ತೋಂಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಒಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ದುಖ್ ‘ಮಾಮಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಚಿಂತುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಗೊವ್ಜೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ನೀದ್‍ಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಸಿಸಿಲಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಭಾವ್ ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪತಿಕ್ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಪುಣ್ ತೊ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಖಾಲಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾಕ್. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತರೀ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಂತೊನ್! ತಿಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಭಾವ್? ನಾ. ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಿಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಲಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಸ್ವಭಾವ್‍ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಿರಾಗ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅವನತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಜಿವಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಮಾವ್ಳೊ ಸರೊನ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಶೊಪಾಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಪೂರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಬಗಾರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ವಿಧಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಾರಾಂಚೆ ಘಾಯ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಶೊಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಮರಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಸ್ಟೆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಶೊಪಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಜೂಡಿ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಕಾ ವಿಲ್ಫಿ ಆಪಯ್ತಾ.”

“ವಿಲ್ಫಿ?” ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ವಚ್, ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಾಂ.”

“ಯೆತಾಯ್ಗೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಜ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್ವೇ” ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ ತಾಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಪರಿಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ, ಸ್ಟೆನಿ, ಆನಿಕೀ ಇತ್ಲೊ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ತುಂ?” ಉಲವ್ಣೆಂ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೊಗೊಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್.

ಧೊಂಪ್ರಾಕ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತೋಂಡ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

“ತುಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಜ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ತುಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಲ್ಫಿ.

“ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಲ್ಫಿ. ತಿ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ? ಎಕಾ ಬಾಪಯ್‍ಪರಿಂ ಮಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆಖ್ತಾಲೊ.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ, ಸ್ಟೆನಿ. ಜೀವನಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಘೆಜೆ.”

“ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುಲಭ್, ವಿಲ್ಫಿ. ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜೆವರ್ನಿಂ ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ತುಕಾ? ತುಂ ಆಜ್ ದುಖ್ ಪಾವ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸುಖ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಎಕ್‍ಚ್, ಆಶಾ ನಿರಾಶಾಯೀ ಎಕ್‍ಚ್. ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ಪಾಸೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಆಶಾ, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಉದ್ವೇಗ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರಿಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ಸ್ಟೆನಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ದುಖ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ದೆಖ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಚಜೆ? ಸಾಂಗ್, ಸ್ಟೆನಿ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿನ್.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬಿರ್ಮತಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಪರಿಂ ತೆ ಚಿವಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಸ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ. ಪುಣ್ ದುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್ ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.”

“ಅನ್ಭೋಗ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಕರ್ತಾ. ದರ್ಯೊ ವಿಶಾಲ್ ಆಸಾ ತರೀ ಉದಾಕ್ ಸ್ಟೀಮರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಬುಡೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರ್ನಾ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ವಾಟ್ ತಿಚ್, ಸ್ಟೆನಿ. ದುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಮಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ತಿ ಮತಿಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ.”

“ಮಮ್ಮಿನ್ ತುಕಾ ಘರಾಚ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ” ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಕತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ. ತುಂ ತಿ ಬರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೊಯ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?” ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ಆನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ, ವಿಲ್ಫಿ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಜೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾನ್. ನಿರಾಸ್, ಕಷ್ಟ್, ದುಖ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸನಾ” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್.

“ತುಜೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಂವ್.”

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಉದ್ದೇಶ್. ಶೊಪಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಉತ್ತಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮಾವ್ಳೊ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಚಲೊನ್ ತೆಂ ಶೊಪ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಧನ್ ಆನಿ ಮನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಾಡ್ಲೊ.

ಸಿಸಿಲಾಗೆರ್ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂತಿವಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಮಾತ್ರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮಧೆಂ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಲಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವೇಳ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆವಯ್ನ್ ಸಳ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕಠಿಣ್ ಪೊಕ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಘರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೊಪಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಪುಣೀ ಸಮಾ ಬರವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ. ಘುರ್ತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ತೀಂತ್ ಸಾರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ ತಾಕಾ. ರಾಗಾನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ.

“ಮರಿಯಾ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಿತ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೊ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ.

“ಮರಿಯಾ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತರೀ ಮರಿಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಖೆಳ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಆಯ್ಕೊನ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ತಾಣೆಂ ಸರಾರಾಂ ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ದೊಣ್ಣೊ ಉಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬುಕಾರ್ ತೀಂತ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ಖೆಳ್ನ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಆತಾಂಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ನಡ್ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆನಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕಡ್ಚೆ ಮಾರ್ ಖಾತಾಲೆಂ.

ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಶೀದಾ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಧಾಂವ್, ಘರಾ ಯೆತಾಯ್ಗೀ ನಾ ಪಳೆತಾಂ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಭಾವಾಚೆಂ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಯೇ, ಮರಿಯಾ, ಆಮಿ ಖೆಳ್ಯಾಂ” ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೂಡಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಜೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಖೆಳೊಂಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾಯ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್. ತಾಂಗೆರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೇವ್ನ್ ತೆಂ ಖೆಳ್ ಮುಖಾರ್ ಖೆಳ್ಳೆಂ.

ಘರಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ಸುಕ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ತೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಆಕಾಂತ್ಲಿ.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ?”

“ವೆಚೆಂ ಖಂಯ್? ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ವಿಚಾರ್ತಲೆಂ ಕೋಣೀ ನಾ.”

“ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಗಾಯ್ ಥಂಯ್? ತಾಂಚೊ ಜೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್.”

“ಯೇಂವ್ದಿ ತೆಂ ಘರಾ. ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾ ತರ್!”

ದೊಗಾಂಕೀ ರಾಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮರಿಯಾ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ವಚ್‍ರೆ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್” ಸಿಸಿಲ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲಿ.

“ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಯೆತೆಲೆಂ. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾತ್. ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೊತ್ತು ನಾ ತಾಕಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡ್. ಆಮಿ ಜೆವ್ಯಾಂ.”

ಅಡೇಜ್ ವೊರಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಜೆವ್ಲಿ ನಾ.

“ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್.”

ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಘರಾ ಯೇನಾಯೆಗೊ ತುಂ?” ಭಾವಾಚೊ ಗರಮ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮೆಟಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ವಿಲ್ಫಿ ಪಳೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾಂ, ಜೂಡಿ” ಭಾವ್ ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಮರಿಯಾ ಲೋವ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ವಯ್ರ್ ಯೇಗೊ” ರಾಗಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. “ಲಾಗಿಂ ಯೇ.”

ಲಾಗಿಂ ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪೂರಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಾಂಗೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೆಂಯ್?” ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ.”

“ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ ನಾ?”

“ತುಂ ವ್ಹಡೊಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್?”

ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಬುಕಾರ್ ತೀಂತ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಚೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ತೀಂತ್ ವೊತುನ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

“ಬುಕಾರ್ ತೀಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ತಾಯೆಗೊ?”

ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಮಾರ್ತಾ” ಮರಿಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಯ್‍ರೆ? ಯೇ, ಮರಿಯಾ, ಆಮಿ ಜೆವ್ಯಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂ.”

“ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್?”

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

“ಲಜ್ ನಾಂಗೊ ತುಕಾ? ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಸಸಾರ್ಗಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಆನಿ ಪುಣೀ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಯೆತಾಯ್ಗೀ ನಾ?”

ಮರಿಯಾ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೆಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಸುಟನಾ ಪಳೆ ತಾಚೆಂ!” ಆನಿ ದೋನ್ ಮಾರ್ ದಿಲೆ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮರಿಯಾನ್ ಓಂಟ್ ಘಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ಲೆ.

“ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್.”

ಮರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಇಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಅನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ವಚನಾ. ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಣ್‍ಗೊ.”

“ಹಾಂವ್ ಅನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ವಚನಾ. ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಣ್‍ಗೊ” ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಯ್ಣಿಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ರಾವ್ ತುಕಾ, ಬೊಡಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬೂದ್ ಯೇನಾ.”

“ಸೊಡ್ನಾಂಯ್‍ರೆ ತಾಕಾ!” ಸಿಸಿಲಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ‘ಮರಿಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಮೊಗಾನ್ ಚಲ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ.

“ಭಿತರ್ ಯೇ, ಮರಿಯಾ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ ಹಾಂ” ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ಭಾವಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಲಾಂಬ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮಾವ್ಳೊ ಸರ್ತಾನಾ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆತಾಂ ಸವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ತಾಚೊ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮರಿಯಾ ಮೆಟ್ರಿಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪೊಕ್ರಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ರೂಪ್ ದೆಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತಾಲೆಂ. ಭಾವಾಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾಲ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾಲ್ ಖಂತಿವೀಣ್ ಸುಖಾನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News