Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 7: ದುಬಾವ್ ಆನಿ ನಿಚೆವ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 1, 2019 at 12:53 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಸಾತ್: ದುಬಾವ್ ಆನಿ ನಿಚೆವ್

ಖೆಳ್ತಚ್ ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ದುಬಾವ್ ಭರ್ಸೊನ್
ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಬಚಾವ್ – ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ದುರ್ಸೊನ್
ರಾಜಾಂವ್ ಸುಕೊನ್ ಫಕತ್ ಜಾಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್
ಚುಕ್ಲೊ ನಿಚೆವ್ – ಪಾಶಾಂವ್ ಉರ್ಲೊ ವಾಂಕುಡ್.

ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ, ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪ್ರಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಲಿಂಬಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಚಿ ದೂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಚುರುಕ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಲೊ. ಖಂಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಏ… ಏ ಕಣ್ಣೊಜ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್. ರಾಗಾನ್ ತೊ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾರಿಪ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ಲೊ. “ಏ ಕಣ್ಣೊಜ್ಯಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಫರಾಂನಿ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಅಸೊ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ, ಆನಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾ ಪೊಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾಯ್!”

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್. “ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಯ್. ಕರ್ತವ್ಯ್ ಚ್ಯುತಿ..! ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾದಶಹಾ ಪೈಗಂಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ.”

“ಕಹಲೆಂಹಿಂ ಹೊ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲೊಗೀ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಿಸೊ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಜೆಮೆದಾರ್ ಅ… ಅ…”

“ಕ್ಯಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಮಧೆಂಚ್. “ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಹಿತ್ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ… ಜೆಮೆದಾರ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್ ಸಾಹೆಬ್!”

“ಜೆಮೆದಾರ್, ಅನ್ವರ್… ಜಹಾನ್… ಸಾಹೆಬ್!” ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್. “ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅನ್ವಾರ್ ಹೆಂ!” ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಆನಿ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ದುಕಿನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸವಾರ್ ಹಿ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೋನ್ ದುಬಾವಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ… ಕಸಲೊ ತಮಾಸೊ ಹೊ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಖೇರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್.

Belthangadycho Balthazar_Ad 3

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಅಂತುಲೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯಾಚೆ ಥಳ್ವೆ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ತಕ್ಲೆಚಿ ತಾಳು ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಣೆಂ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ‘ಅಪಾಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಚಡ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧೈರಾನ್ ತಾಕಾ ಹರ್ದೆಂ ದೀಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಧನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್, ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

“ಬಾತ್ ಗೀತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್, ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ಮುಷ್ಕಿಲಾಂ ಘಡ್ತಾತ್.”

“ಮುಷ್ಕಿಲಾಂ? ಕಸಲಿಂ ಮುಷ್ಕಿಲಾಂ?”

“ಮುಷ್ಕಿಲಾಂ, ಆಬ್ಳೆ ತೀನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕಾಂ ಪೈಕಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹೊ ಮನಿಸ್ – ಬಾವ್ತಿಸ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ – ಕಾನ್-ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಸವಾರ್, ಕೋಣ್-ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಪಳೆಯಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ!”

“ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?”

“ಹೊ ಮನಿಸ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕಾಂ ಪೈಕಿ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ರಾಣಾಕ್ ಭೋವ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ – ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾನ್ ಬಹುಶಃ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೊಯೀ ಜೀವ್ ಅರ್ಧೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕೈದಿ ಜಾಲೊ.”

“ಪುಣ್ ತೊ ನಸ್ರಾನಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಸವಾರಾಂಚೊ ನವೊ ಜೆಮೆದಾರ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊಯೀ ಜೀವ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ತ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡವ್ನ್, ನಸ್ರಾನ್ಯಾಂ ಸಂಬಂಧಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ಲಾ.”

“ತಾಕಾ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಜಾಯ್. ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಲೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕವ್ನ್.

“ಲೇಕ್… ಕೊಣಾಕ್ ಲೇಕ್?” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್… ಖುದ್ ಬಾದಶಹಾಕ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…” ಅಂತುಲೊ, ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಆತಾಂ ಪುರ್ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ.

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್?” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ.

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಅಸಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಚೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಘಳಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನುಚಿತ್ ಘಟನಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ಜಾತೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಪುಣ್ ಆಮಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ತಶಿಚ್ ಆಮಿ ಬಾದಶಹಾಕ್ ವರ್ದಿ ಧಾಡ್ನ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್ ಆತಾಂ, ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಗಜಾಲಿ ಆಸಾ ತಶ್ಯೊ ಸಾಂಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಿಯೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಿಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿರ್ಲಲಿಂ. ಕಸಲ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣೀ – ‘ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾಕ್’ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ – ತಾಂಕಾಂ ಲಗಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಡ್ನ್; ತೆ ವರ್ದಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ – ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕುಶೆಲಾಂನಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಕಿತಾಫತ್ ಆನಿ ಫರಾಮಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂಯ್ಸರೀ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ – ಬಾದಶಹಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. ಸದ್ದ್ಯಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಚುಕ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಉಪಾಹಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಆನಿ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ತಶೆಂ ಪಾಣೇರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ತೆ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆ.

ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚೆ ಕಟ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಆನಿ ಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವರ್ದ್ಯೊ ದೋನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸವಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾ ಖಾಲ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ, ನಸ್ರಾನಿ, ಡಾಕು ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್, ಖೊಡೆ-ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆ ಅಧೀನ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಠೊಲಿ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಬಾದಶಹಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

“ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾಂಗೀ?”

“ತುಂ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜತೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ, ಚತ್ರಾಯೆನ್. “ಥಂಯ್ಸರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬೇಹುಗಾರಾಂನಿ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಫರ್ಮಾಣಾಂಯೀ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾತ್.”

“ತರ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆಕ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವರ್ದೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್…”

“ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ – ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಫಾವೊತೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್, ತೊ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಕೀರ್ತ್ ತುಮ್ಚಿಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ತೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಪುಣ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಟಣಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಬಾದಶಹಾಕಡೆಂ ಮುಖಾಮುಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್‍ಮೂ?”

“ತೆಂ ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಗುಪ್ತ್ ವಿಷಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ…”

“ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂವ್, ಮಂಜರಾಬಾದ್, ಆನಿ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.”

“ಆನಿ ತೊ ಮನಿಸ್?” ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ, ಘಡ್ಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಘಡ್ಪಾಂ ವಾಡವ್ನ್. “ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ರಹಸ್ಯ್ ಕಾಮಾನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಕಿತಾಫತ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಜಾಲಿ.”

“ಆಸೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಆತಾಂ ಆಮಿ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ” ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮಿಠಿಯೊ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ.

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆನಿ, ತಾಂತುಂ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ವರ್ದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಹಾಂ, ತಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ತಿ ವರ್ದಿ ಘೆವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುನ್, “ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ವಾಚುನ್, ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಿ ಪಾವಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಿದ್ ಆನಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸಾ.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಕ್!” ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. “ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್.. ತುಂ ತಾಕಾ ವಳ್ಕತಾಯ್?”

“ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್? ಪಟ್ಟಣಾಂತ್, ಆದಿಂ, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ಆನಿ ಆತಾಂ?”

“ಆತಾಂ, ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ತೊ ನಾ. ಖಂಯ್ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ವಿಶೆವ್ ತೊ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾದಶಹಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವರ್ದಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಕೆನರಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ನವೊಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ.”

“ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ದಬಾರಾನ್. “ಬಾದಶಹಾಕ್ ತಾಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್, ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.”

“ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾಗೀ?”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.”

“ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್, ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾ ಖಂಯ್.”

“ಆಹಾಂ” ಅಂತುಲೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊ. “ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ನಾ. ದೊಗಾಂ ಸುಂದರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲಿ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತೆಲಿ.” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್!” ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ತಶಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ” ಅಂತುಲೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖಡ್ಕಡ್ಲೊ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಖಬರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿನತೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾದಶಹಾನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ರಕ್ಷಣೆಚಿ ಹುಕುಮ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾದಶಹಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೊ: “ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಚಾರ್ ಮುಖಾಂ ಆನಿ ಹಜಾರ್ ದೊಳೆ!”

“ಆಸೊಂದಿ. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಮದಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆನ್ ಆಂದ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊತ್ವಾಲ್. “ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಶಿಂನಾಂತ್, ತರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ?”

ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್‍ಯೀ ಪುರ್ತೊ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆಚ್ ಗೀದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ತಸೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಶಿಪಾಯ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೆ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಉಪಾಹಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆವ್ಶಿಲೆಂ ಕೂಡ್ ಏಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಸಜ್ಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.

VJP Saldanhaತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಹೊ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್, ದೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸಾಧೊಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ ನಾ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಿಚೆವ್ ಥಿರ್ ಜಾಲೊ; ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಸಹಾಯಕಾನ್ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಪಾವನಾಯೆ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಂತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್, ಹವಿಲ್ದಾರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯೀ ಬಹುಶಃ ತ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊನೀ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಹಸಾಂಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೊ. ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಖೊಡೆ-ಸಾಂಕ್ಳಿಂಚೆರ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾಕ್ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಉಪಾಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ನಿಮಾಣೊ ದೃಢ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ ಲಾಂಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಮೈಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಘಾಟ್ ಉಸ್ಳಾ ಸಾರ್ಕೊ ಅತ್ತರ್ ಆಂಗಾರ್ ಶೆಣವ್ನ್, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಹಾತೆರಾಂ ಸಮೇತ್ ಲಾಗಿಂ ರಾವಜಾಯ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗುಪಿತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ನಿದೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಣೆಂ ಉಟೊನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚನಾಚೆಂ, ತಾಚೆರ್‌ಯೀ ದೊಳೊ ದವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿಯೀ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಸಜಾಯ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಲ್ವಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಂತುಲೊಯೀ ಜಾಗೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡುಣೆಂ, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಪುಣೀ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಖೊಟೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾರಿ ಕರಿನಾಶೆಂ – ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ತರೀ ದೀವ್ನ್ – ಆಡಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಯೀ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪುಣೀ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾತಿಂಯೀ ಪಹರೊ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆನಿ ಆಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಚವ್ಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಣೇರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ್‍ಂಚ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್, ತಿಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಜಿವಾಚೊ ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಶಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂಯೀ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿಂ.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ದೆ ಲೂತೆಲಿಮ್, ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಡಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News