Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ನೊವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 4, 2019 at 6:51 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಶೊಪಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಸೊನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್.

ಟಕ್‌ಟಕ್ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ. ದೊನೀ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೆತಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೊಪಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ನಿತಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ತುಜೊ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ತಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಾಂ, ಪುತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಸ್ಟೆನಿ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ತೊ ತಾಳೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್, ಮಾಮಾ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಸೊಧಿತ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ನಾಕಾ, ಪುತಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮರ‍್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಕುಲೊ ತೆಂಕುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪುರಾಸಣ್ ಪರಿಯಾರ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ರ‍್ತಾಂ.”

“ತುಂ ಮರಿಯಾಣಾಮ್ ನೆ?” ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಚಿ.

ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಎಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ತೊ. “ತುಂ ಕಶೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೆನಿ, ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೊ ಪೂತ್. ತುಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಆದಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್ ನೆ? ನ್ಹಯ್…”

“ತುಂ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಚೊ ಪೂತ್, ಸ್ಟೆನಿ?” ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರಿಯಾಣ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಬಾವ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್.”

“ವಳಕ್ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾಡ್ಲಾಯ್‌ರೆ, ಪುತಾ” ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಸಿರಿಲಾ, ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಫಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೇ” ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ? ಅತ್ತಾಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್. ಸ್ಟೆನಿ, ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕೆ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್. ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ.

“ತುಜೊ ಪಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” ತಾಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸಯ್ತ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಾಂಯಾಕ್ ಪಳೆತ್. ದಾವೊ ಪಾಂಯ್ ಧೊಂಪ್ರಾ ಕಡೆನ್‌ಂಚ್ ಕಾತರ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಹೆಂ? ಅವ್ಗಡ್‌ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್. ಕಾರಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರ‍್ಚೊ ವಾಂಚ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಪಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಗೆಲೊ. ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಮಾಮ್ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್?”

“ಬರಿಂ ಆಸಾತ್.”

“ಆನಿ ತೆಂ ಉಪ್ರಾಳಿ?” ಮರಿಯಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳಶಿ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ” ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾನ್ ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕೆಲೊ. “ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಧಾರ್‍ಲಾ.”

“ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಮೂ?” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತೊ.

“ತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾ.”

“ಮರಿಯಾಣಾಮಾ, ತುಂ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಯ್” ಆತುರಾಯ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಯ್ ವೊಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಹೆಂ: ತುಮಿ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವ್ಡೆಕ್ ಕಾಜಾರ್. ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚೊ ನವ್ರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಕಾರಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಆನಿ ತುಮಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮರಿಯಾಣಾಮಾಚೊ ವಿವರ್ ತೊ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ವಿವಿಧ್ ವಿಶಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜೊ ಆನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್?”

ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್? ಸ್ಟೆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ಮೊನೊ ಜಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ, ಪುತಾ. ಖಂಡಿತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ’ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಕರ‍್ನ್ ವಳ್ಕತಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ್ ತೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತಿ ಖುನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.” ಸ್ಟೆನಿಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಮರಿಯಾಣಾಮ್.

“ತರ್, ತುಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಂಯ್?” ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ರ‍್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್?”

“ರಾವ್, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಂ ಆಮ್ಸರ್‍ನಾಕಾ. ತಿ ಖುನ್ ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಸಂಗತ್ ದೊಗಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಂ.”

“ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತುಂ, ವ್ಹಯ್‌ಮೂ?” ಖರ್ಕಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ.

“ವ್ಹಯ್” ಅಪ್ರಾಧಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರಿಯಾಣಾಮ್. “ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಣ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಉಟ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟಾಪುಂಕ್ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ.

“ತೊ ಕೋಣ್? ಸಾಂಗ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಭಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕೋಣ್?”

ಮರಿಯಾಣಾಮಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಲಯಿತ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದೂಕ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಂ ಇತ್ಲೊ ಘಡ್ಬಡ್ನಾಕಾ. ತಿಕೆ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಯೇ.”

“ಸಮಾಧಾನ್? ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್? ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಶೆಳ್ಯೆಕ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಂತಿ ಆಸತ್‌ಗೀ, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ? ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಚೊ ಹಾಲೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಹಾಂವ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಸರ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಮರಿಯಾಣಾಮಾ” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಠೋರ್ ಜಾಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ವಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಘುಸ್ಪಡಾವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್?”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಗಿಗಾಬಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂಯೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್.”

“ಗಿಗಾಬ್? ಆಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಧನಿ ಗಿಗಾಬ್?”

ಗಿಗಾಬಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅಂರ್ದಲ್ಯೊ. ಕೂಡ್ ರಾಗಾನ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ. ಓಂಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ. ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಎಕಾ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊಂ.”

Irene-Pinto-Budkuloಸ್ಟೆನಿ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಘುಂವ್ಚೊ. “ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ಎಕಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲೊಯ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದುಖ್? ಪೈಶೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಯಾ, ಮೋಗ್, ಕಾಕುಳ್ತ್, ನೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಗೂಣ್ ವಿಕ್ಲೆಯ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಪೂರಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್? ಹಾಯ್, ಆನಾ! ಕಸಲ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲೊಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ!”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುವೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ದುಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ದಿಸನಾ. ಗಿಗಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜೊನಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆ ಪೈಶೆ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತೊ ವಿಶಯ್ ಕಳವ್ನ್ ತೆ ಪೈಶೆ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತುಂ ಭೊಗ್ಸಿತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ” ದೀನತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್.

“ತುಂ ವೇಳ್ ಉತರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ಹಿ ಬೂದ್ ತುಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಇತ್ಲಿಂ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜಾತಿಂ ನಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತುಕಾ ನಾ. ತೊ ಸರೊನ್ ಪೊರ್ವಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾತಾತ್.”

“ಜೊನಾ ಸರ‍್ಲೊ?” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾಣಾನ್.

“ವ್ಹಯ್. ಗ್ರೇಸ್ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬ್ಳೊ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ಗಿಗಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಆಸಾ, ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್, ಮರಿಯಾಣಾಬಾ, ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತೆಂಚ್ ಆನಿ, ತಾಂಚಿ ಆಶಾ, ಅಪೇಕ್ಷಾಯೀ ತಿಚ್. ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸಮಾ ರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ತುಕಾ ದೋನ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದೀ. ದಿಶಿವೇ?” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮೋಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!” ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರಿಯಾಣ್. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಂತರ್‍ಲಾ. ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಮುಖ್ಲಿ ಜೀಣ್ ತಿಣೆಂ ದುಖಾಂತ್‌ಚ್ ಖರ್ಚಿಜೆ. ಖುನಿಗಾರಾಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಸ್ಟೆನಿ. ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ ಹಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತೆದಾಳಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಿಗಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಘರ‍್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರ‍್ಸುನ್ ದುಖಾಂ ಕಾಡ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಒಪ್ಲೊಂ.”

“ತ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಖ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಗೀ, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ? ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ಸಸಾರ್ಗಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ನಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ?”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಫಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಿರಿಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಗೀ ಮೊನೆ ಜಾಲೆ.

“ಸಿರಿಲಾ, ತಿ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಶಾಬಿಯಾಬಾಗೆರ್ ದೀವ್ನ್ ಯೇ.”

ಸಿರಿಲಾಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ಕೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ ಸಿರಿಲಾನ್.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

“ತಿ ಖುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ?” ಮತ್ ಶಾಂತತೆಕ್ ಯೆತಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ನಿತಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಮಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ‍್ಲೊ.

“ಅಬುಟಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಮಧೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ದೊರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತೊ ದೊರೊ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಘಾಟಾರ್ ತೊಟಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಗಾಬಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಬುಟಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಗಿಗಾಬಾ ಆನಿ ಅಬುಟಾ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದ್ವೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಬುಟಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ದೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಗಿಗಾಬಾಚೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ.

“ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘರ್‍ಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಿಗಾಬಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ವಿವರ್‍ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ದೊರೊ ಆಪುಣ್ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಪಾರಯ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆಮಿ ದೊರೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಿಗಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೊರ್‍ಯಾಚೊ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಫಾತೊರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಸಿಮಿಟ್ ಜಿವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

“ಗಿಗಾಬಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಬುಟ್ ಘರಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಬುಟಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ದೊರ್‍ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಕಾಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ ಮಾತ್ರ್, ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅಬುಟ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾರಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೊರಿ ಕರ್‍ತಾನಾಂಚ್ ಚೋರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಅಬುಟ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. “ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೊಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಗಿಗುಕ್?” ನಂಜ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಗಿಗಾಬ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ನಾಂವಾಂನ್ಂಚ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಉಲಯ್. ನಾ ತರ್ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ನ್ ವಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ? ಚಡ್ ಉಲಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಬೂದ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕನಾಂಯ್ ತುಂ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಬುಟಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಸೊಡ್, ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ವಳ್ಕತಾಂ ಹಾಂವ್. ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂವೆಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನ್ಯಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ ತುಂ, ತುಕಾ ರಾತಿಂ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸನಾ?” ಅಬುಟ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೇತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗಿಗಾಬ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಹಗ್ಯಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ಧನ್ಯಾ, ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ರಾವ್, ಮರಿಯಾಣಾ” ಅಧಿಕಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸವಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಹಾಂ ತಶೆಂ ತುಜೆಂ ಧನಿಂಪಣ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ನ್ಹಯ್” ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ಅಬುಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮ್ಹಣಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಬುಡವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಚಲನಾ. ಚಡ್ ಉಲಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಧಾಂವಜೆ ಪಡತ್.” ಆಮಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಗಿಗಾಬ್.

“ಗಿಗಾಬಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಬುಟಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸೊರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚಡ್ಲೊ ತಾಕಾ.

“ಮಾರ್ ಕೋಣ್ ಖಾತಾ ಪಳೆಯಾಂ” ಅಬುಟಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೇತ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಗಿಗಾಬ್ ಚುರುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಕಲ್ಲೆಲೆಂ ಬೇತ್ ಸಟ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‍ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಅಬುಟಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಗಿಗಾಬಾನ್. ಬೆತಾಚಿ ಬಾರೀಕ್ ಕೂಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೂಟ್ ಅಬುಟಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಅರ್ನೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. ಬೆಬ್ದ್ಯಾಕ್ ಗಿಗಾಬಾಚೊ ಬಳಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾರ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಆಕಾಂತಾಚಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಅಬುಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೊ. ತಕ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಧಾಡಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೇತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಿಗಾಬ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಎಕಾಚ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಗಿಗಾಬ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಅಬುಟಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ.

“ಧನ್ಯಾ!” ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ ಗಿಗಾಬಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಅಬುಟ್ ವಾಂಚ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾ.”

“ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ನಾ. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ. ಪೂರಾ ಚಾಪ್ಡ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆ, ಧನಿಯಾ.”

“ಗಿಗಾಬ್ ವೊಪ್ಲೊ. ಆಮಿ ದೊಗೀ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅಬುಟಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಮತ್ ಚುಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖುನ್ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾ ದೆಗೆನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪವಾದ್ ಗಿಗಾಬಾಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಗಿಗಾಬಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಿ ಬೂದ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ.

“ಮರಿಯಾಣಾ, ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ತುಜೆರ್‌ಯೀ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸಾ.

“ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿತಾಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ. ಸಾಂಗ್ಶಿ ತರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ತುಜೆರ್ ಪಡಶೆಂ ಕರ್‍ಚಿ ಶಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲೊಂ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತುವಾಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾಂಧ್ಲೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬುಟಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೊಣಿಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ವೊಣಿಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ತೆಣೆಂ ವೆಚೆ ಕೊಣೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ನಿರ್ಭಾಗಿ ತುಜೊ ಬಾಪಯ್ ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ತಾಳ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಅಬುಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲಿ ಆಸ್ತಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಗಿಗಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದುಖ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.”

ದೀಗ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಮಾನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂಚೆರ್ ತುವೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಗಿಗಾಬಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ. ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್! ಆನ್ ಅಜ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಪುಣ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ, ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ!” ದುಖ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್.

“ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ. ತೆದಾಳಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಕುಡ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಪೈಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ನಿವ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ತಾಂ.”

“ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಸಕ್ತಾ, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆ” ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಫ್ಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಕಾ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಫಿ. ಜಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಯೆಲೊ ಮರಿಯಾಣ್.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆ ಪೈಶೆ ವ್ಹರ್‍ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂ.”

“ಖಂಯ್ಚೆ ಪೈಶೆ?” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಗರಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಗಿಗಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರಿಯಾಣ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾತ್, ಮರಿಯಾಣಾಮಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಾನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್.”

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ.” ಮರಿಯಾಣ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಉಟ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾಣಾಮಾ, ಗಿಗಾಬ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಘರ್ ವಿಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊಟಾಂತ್‌ಚ್ ರಾವ್ತಾ.”

“ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್‍ನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿರಿಲಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತೊಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್, ತೊ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಚ್.

ಸದಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಶೊಪ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

“ಆಜ್ ಕಿತೆಂರೆ ವೆಗಿಂ?” ಸಿಸಿಲಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ, ಮಾಂಯ್” ತಾಚಿ ಜಾಪ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿಚೆಂ ದುಖ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರೆ ಜಿವೆ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಚಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಪಡ್‌ರೆ. ಹಾಂವ್ ಹುನೊನಿ ಚಾ ಕರ್‍ತಾಂ. ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ರಾವ್ತೆಲಿ” ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ.

‘ಘಾತಾಕ್ ಘಾತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ವ್ಹಯ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಜೆ. ಆಮಿ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ರಡಯ್ಜೆ. ಆಮಿ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕರ್‍ನಾಂ ಸೊಸಿಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ’.

ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೋನ್ಂಚ್ ಉದ್ದೇಶ್. ಏಕ್, ಮರಿಯಾಚೊ ಬರೊ ಫುಡಾರ್. ಆನ್ಯೇಕ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಸಮಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಝುಜ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ, ಸ್ಟೆನಿ. ಭಾರಿಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಾಯ್?” ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್.

“ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ಂಚ್ ಗಂಭೀರ್, ಭಾವಾ. ಹಾಸೊ ತಾಂತುಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ.”

“ಜೀವನಾಂತ್ ಭಾರೀ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಆಜ್?”

“ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾರುಣ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಟೊ ಮೆಳತ್‌ಗೀ, ಸ್ಟೆನಿ?”

“ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಡ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸುಶೆಗ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ವಿವರ್‍ಸಿಲಿ.

“ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಕೆಲಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ” ಸಾಂಗೊನ್ ಆಖೇರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ಆಯ್ಕತಾಲೊ ಬಿರ್ಮತೆನ್.

ಮನ್ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಯೆತಚ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಳ್ಶಿಲಿ, ವಿಲ್ಫಿ. ತಿ ತುಂ ಘಟಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಿಗಾಬಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಹಾಂವೆಂ.”

“ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ವಿಲ್ಫಿ, ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೊ ಭೋವ್ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ತುಂ ತೆಂ ವಿಸರ್ ಆನಿ ನವಿ ಜೀಣ್ ಸುರು ಕರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೊಣೀ ಪಾಟಿಂ ದೀತ್, ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಆಮಿ ಶಿಕಜೆ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಉಟ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ತರೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್, ವಿಲ್ಫಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ದುಖ್‌ಚ್ ಚಡ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದುಖಂವ್ಕ್ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಧಿನ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪೂತ್. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿಶಾಲ್, ವಿಲ್ಫಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಶೀರ್. ತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಶಿನಾ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕನಾ.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕದೆಲ್ ಭರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಕಡೆನ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿಕೀ ದುಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದುಲ್ಸಿನ್‌ಬಾಯೆಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಚಲಿಯೊ ಪುರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಾಯರಾ, ಮರಿಯಾ, ಜೂಡಿ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚಿ ಘಡ್ಬಡಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆ ತೆಕಿದ್ ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರೊಗ್ ಸಗ್ಳೊ ಧುಳಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಪಾವ್ಸ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಮರಿಯಾ ಧೆಡಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಗೇಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾವಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರೀಮಾ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೆಂ, “ಮರಿಯಾ, ಪಾಟಿಂ ಪಳೆ, ರೇಡಿಯೊ ಆಯ್ಲೊ.”

ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಗಾಂಕೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಧವಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಚಲಿಯಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಫೊರ್ಸ್ ಚಡ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಘರ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಭಸಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಆಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾರೊಗ್ ನಿಸರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ. ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ತಾಣೆಂ ತ್ಯೊ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ.

ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಟ್ಲೊ ತೊ. ಧವೆಂಚ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಾಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆನ್ ಬುಡೊನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾತಾನಾ ತೋಂಡ್ ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಗೆಂದೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಬಿರ್ಮತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಘೊಡೆ ಖಂಯ್ಚೆ!” ತಾಣೆಂ ಕ್ರೂರ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಪ್ರೀಮಾನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ತುವಾಲೊ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ.

“ರೇಡಿಯೊ ಪಡ್ಲೊ, ಪ್ರೀಮಾ.” ಹೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಶೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತಾಚಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲಿ. ಮರಿಯಾನ್ ಎದೊಳ್ ತಸಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ರಾವ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಲಿ.

ರುಬಿನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ. ಮರಿಯಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ತೊ ನಾ.

ಪುಣ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮುಗ್ದ್ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಲೋವ್ ಸೈಕಲ್ ಲೊಟುನ್ ತೊ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಪರ್‍ತುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ವಿಸರ್‍ಲೊ ನಾ.

ಮರಿಯಾ ಮೊನೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ, ಮರಿಯಾ, ಏಕ್ದಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂಯ್?”

“ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ತುಕಾ ತಾಚೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಗೊತ್ತು?” ಜೊರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರೀಮಾನ್.

“ಪಯ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ ರೇಡಿಯೊಚೆಂ ಶೊಪ್ ಆಸಾಂಯಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸಾ ಘರ್ ತಾಚೆಂ.”

“ತೊ ರಾಗ್ ದವ್ರಿಸೊನಾಮೂ, ಪ್ರೀಮಾ?” ಮರಿಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಭಿಯೆತಾಯ್? ತಾಣೆಂ ರಾಗ್ ದವರ್‍ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಯಾ? ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಎಕೆಕ್ಲೆಂ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ತಮಾಶೆ ಕರಿನಾಂತ್?”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ತಿ ಸಂಗತ್ ಘಡೊನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಮರಿಯಾಕ್ ತೆಂ ಘಟನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ರುಬಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ವೋತ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

ಜೇವ್ನ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಝಾಡಾಂ ಮಧೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಬೊಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಬೊಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ರೊಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ತಿಂ ಬೊಲ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಉಟ್ಲಿ ರುಬಿಕ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ವಿಸರ್‍ನ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮರಿಯಾಕ್‌ಚ್ ಬೊಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ನಾ. ತರೀ ಪ್ರೀಮಾನ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ಆಮಿ ದೊರ್‍ಯಾ ಕಡೆನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂ.

ರುಬಿಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಮರಿಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾ ತರ್… ರುಬಿಚಿ ಚುರುಕಾಯ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲಿ.

ರುಬಿಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆನಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ದೊರೊ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತಗ್ಸಲ್ಲೊ. ಗೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರುಬಿಗೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ದೊರ್‍ಯಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಲೆ ನಾಂತ್. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ರುಬಿಗೆರ್ ಕೊಣೀ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೆಂ.

”ಮರಿಯಾ, ತುಂ ವಚ್, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂವ್.” ಮರಿಯಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಲೋವ್ ದೊರ್‍ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಉಡ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಮರಿಯಾ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತಯಾರ್ ಘೆವುನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ.

‘ಪೋರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್? ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಾಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News