Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 8: ತುಂಯೀ ನಸ್ರಾನಿ!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 9, 2019 at 9:09 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಆಟ್: ತುಂಯೀ ನಸ್ರಾನಿ!

ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಪಾಶಾಂವಿ ವೊಡಿ;
ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಸಯ್ತಿ
ಮಾಂದುನ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ತರೀ ಆಯ್ಲಿ!
ತಿಚ್ ಘಡಿ – ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೆ ಕೈದಿ!

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ದೆ ಲೂತೆಲಿಮ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಡಾ (ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾ) ಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾಚಿಂ ಗೆಳಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಮೆದಾರ್ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಿಂ ಗೆಳಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಯೀ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವತಿಕ್, ಉಕ್ಕಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲಿ – ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ತೊ – ವಳ್ಕಲೊ. ತಾಚೊ ಧನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕರ್ತಲೊ ಕಿತೆಂ? ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆ ಸವಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕಾಂಯ್ ಉಲವ್ನ್ ತಿಕಾ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲಿ. ತಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕ್ ಸೈನಿಕಾನ್ ವಚೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್‍ಯೀ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಟ್ಲೊ.

ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ದಾಟ್ ಖಾಡ್ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚೊ ರೂಂದ್ ಹಾಸೊ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್, ಧೊಲ್ಕೆಂ ಮುಖಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಮೆಟಾಂ ಕಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ.

“ಯೇ, ಯೇ. ವಯ್ರ್ ಯೇ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲಿ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ತಿಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತಿಕಾ ತೊ ಆಪುಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೈರಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್‍ಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಸವಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತುಂ ಎಕ್ಲಿಚ್, ಸಾಕ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ – ತಸೊಚ್ ಹಾಸೊ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್. “ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತುಕಾಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂವ್.”

“ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸಾಕ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ” ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯುವತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ. “ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.” ತಿಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂತ್ ದೊಡ್ತಿ ಧಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವೊ ಆಸಾ, ಆನಿ ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಎಕ್ಲಿಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್?” ತೊ ಆತುರ್ಲೊ. “ತರ್ ಕೋಣ್…”

Belthangadycho Balthazar_Ad 3

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ” ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್, ಉಕ್ಕಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ.”

“ಆಹಾಂ? ನಸ್ರಾನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಧೈರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ!” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ದಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ… ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿನೋದಾ ಖಾತಿರ್, ಎಕ್ಲೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಾಹೆಬ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಮಧೆಂಚ್ ಪುಣ್ ರಾಗ್ ದಾಂಬುನ್. “ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ, ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಉಬಿ ರಾವವ್ನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಹಿಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಘುಂವೊನ್ ಆನಿ ತಿಕ್ಕೆ ತಾಪೊನ್. “ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ತರ್, ತಿಕಾ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಔರತ್‍ಲೊಗಾಕ್ ಕಶೆಂ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ – ಆನಿ ಹಿಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂಯೀ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ – ಪುಣ್, ಆಮ್ಕಾಂ ರಿವಾಜ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಆನಿ ಮೆಟಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ. ಅನಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಯೇ, ವಯ್ರ್ ಯೇ ಆನಿ ಬಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಪರಿಂ. “ಆಮ್ಚೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಧಚ್ರ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಫಳ್ಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ – ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಮರ್ಜಿ.”

“ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್, ಬಸ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬಸ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್. ತಶೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಭಿಯೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಇಡೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪುಣ್, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ, ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ ನಹಿಂ.”

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಥಾಪಡ್‍ಶೆಂ, ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಅರ್ನಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂಬುರ್ಕೆ ನಂಜಿ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ಪುಣ್, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್… ಆಸೊಂ, ಬಸ್ಯೆತ್ ನಹಿಂವೇ?” ಮ್ಹಣೊನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲೊ.

VJP Saldanhaಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ಧಡ್ದಡೆ ಲಿಪವ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್, ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೊಳೆ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಂ. ಹಳ್ತ್ ಉಬಾರಾಯೆಚಿ, ಪುಣ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ತಿ ಕೂಡ್, ದುಂಡ್ಸೆ ತೆ ಪೊಲೆ, ತಾಂಬ್ಶೆ ತೆ ವೋಂಟ್. ಮಾತೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಲೆಸಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂನಿ ಖಾಡ್ಕೆ ಪಂದಾಕ್ ಗಾಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಪಾಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆ ತೆ ಮುದಿಯಾಳೆ ಕೇಸ್ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭುಲೊನ್‍ಂಚ್ ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ತಾಂಕಾಂ – ತೆಯೀ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್. “ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾ ಕಡೆನ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಯೇಂವ್ದಿತ್… ಯೇಂವ್ದಿತ್. ತುಜೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. “ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್…” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ಆಪ್ಲಿಚ್ ಗೂಂಡಾಯ್ ಚಿಂತುನ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ತುಜೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ತೆ ವೆತೆಲೆ, ಆನಿ… ಆನಿ, ಆಮಿಂಚ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಆಮಿಂಚ್?” ಭಿಯೆವ್ನ್ ತರೀ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸ್ವರಾನ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಆಮಿಂಚ್” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಕಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್‍ಯೀ ನಾಕಾತ್. ಗೀ… ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್?”

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೊಯೀ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್, ತಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ವಲ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ವಠಾರಾಂತ್, ಹೆರ್ ಸವಾರಾಂನಿ ಹಾಸ್ಚೊ, ಉಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ತಾಂಚೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಭಿತರ್ ವಿನೋದ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ವಾ ತವಳ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ತೆ ಹಾಸ್ತಾಲೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಘಡ್ಯೆಚಿ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಫುಡ್ಲಿ ಪುಣೀ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಥೈಂಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ‘ವಾಚ್ತಾಲೊ’.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್, ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಯ್ಕಿಣ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ – ಬಂಟ್ವಳ್ಚಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ತರೀ ತೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್ ಹೆಂ ಅಪಾಯಾಭರಿತ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಪಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ‘ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊರ್‍ಯಾಂ, ಮಾಡ್ತಿರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್. ಪುಣ್ ಅಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಸುಳ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂತ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ನಿವಾಚ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್‍ಯೀ ಫಾವೊತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಧೈರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತೆದೊಳ್‍ಯೀ, ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್?

ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಯಾನೆ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್, ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾರಿ ಕರ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣಿಂ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪುಣೀ ಪಾವಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಚಿ ಖಬರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವೇಳ್ ಉತ್ರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾ. ಬಾಲುರಾಮ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯೊ ಹುತಾವಳಿ ಜರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಯುವತಿಕ್ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್? ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಡೊನಾ ಅಂಜೆಲಾ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗೀ? ಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಯೇತ್‍ಗೀ ವಾ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪುಣೀ ಹಾಡಿತ್? ಥೊಡೆ ಪುಣೀ ಮಾನಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಆನಿ ಮಾನಾಕ್‍ಯೀ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಉನ್ಮತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್, ಪಾಟ್ಲೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆಮೆದಾರ್ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಬಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಳಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ.”

“ಬರೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಬರಿ ನಹಿಂ. ಹಾಕಾ… ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್? ನಾ ತರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ದಾಟ್ ವೋಂಟ್ ಲೆಂವೊನ್. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಕಿತೆಂ – ಸಾಂಗ್, ವಿಚಾರ್ – ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್?”

“ತುಂ ಕಸಲಿ ತಾರಿಪ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. “ಪುಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಲ್ ತುವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಣಿಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಐವಜ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್, ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.”

“ಐವಜ್ ದಿತಾಂ… ಚಡ್‍ಚ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಆಪ್ಲೆಂ ರಂಗಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್. “ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನಹಿಂ.”

“ಪಯ್ಲೆಂ ನಹಿಂ? ಕಿ… ಕಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ?” ತಿ ದುಬಾವ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್. “ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಖುಶೆನ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್… ಐವಜ್‍ಯೀ ನಾ…”

“ಐವಜ್‍ಯೀ ನಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಶ್ವಾಸ್ ಧರುನ್. “ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್.” ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವೊನ್, ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಳೆವ್ನ್, ವೋಂಟ್ ಲೆಂವೊನ್ ಫುಡೆಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸೊಂಪೆಂ ಆನಿ ಸುಲಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆತಾಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಸೊಂಪೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸುಲಭ್?” ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್, ಅಪಧೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್… ತುರ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ದರ್ಬಾರಾನ್. “ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾವ್ಯೆತ್… ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.”

“ಕಿತೆಂ! ಕಾಜಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. ಭಿರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತಿಣೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಸಲೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ವಾ ಇತ್ಲಿ ಪುಣೀ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಉಲಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. “ಕಾಜಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್… ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್!”

“ಆಹಾ! ತರೀ…” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ… ಹಾಂವ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಯ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ನ್ ತುಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಂನಿ ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಬರ್‍ಯಾನ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ!”

“ತರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜೆ’ಸಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ತುಮಿ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಅರಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಪರಿಂ ಬಾಂಧುನ್, ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್  ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ” ತಾಪ್ಲೊ ತೊ.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ: “ತುಕಾ ಶಾಥಿ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ತುಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ.”

“ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ತುಜೆಂ ಗರ್ವ್ ಉದಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಡಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಯೇನಾಕಾ!” ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ರಾವ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಸಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ತುಂ ಆಪಡ್ಚೊನಾಂಯ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ಶಾಲಾ ಪಂದ್ಲೊ ತಿಚೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷಿ ಪೊಶೆತಾಲೊ.

ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಘಡ್ಬಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್, ಕಶೆಂ ಥೊಡಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಠೊಲಿ ಪುಣೀ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊತ್ವಾಲ್‍ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣೀ ಹಾತೆರ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಾಟೆನ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್, ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ರಾವೊನ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬರಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಳ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್, ತವಳ್ ಪುರ್ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಥಂಯ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲೊ ‘ದೋಸ್ತ್’ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೆ ಹಾಸ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ‘ನಸ್ರಾನಿ ಚೋಕ್ರಿ’ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ… ತೊ ಕಾಂಯ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಕಾಂತ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್, ಆಂಗಾಚಿ ದೂಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಅನ್ವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಕಡೆನ್ ಝಗಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್:

“ಒಹೋಯ್! ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್!” ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ತಿ ಘೊರೊಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಗೀ ಅಪಾಯ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಕೋಶಿಯೆಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ವೊಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ತಾನಾ, ಕೊತ್ವಾಲಾನ್‍ಯೀ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಏಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಸೆವಕ್‍ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಉಡ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ ಆಡ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆ ಪಾಯ್ ಗಾಂಟಾಲೆ ಆನಿ ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೊ. ಫುಡ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕ್ಷಣಾಂ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ಡಾಉರ್ಡಿ ಜಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಮಾರ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಲೆ. ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಕೊಂಪ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾತಿ ಗೆಲ್ಯೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಉಸಳ್ಳಿ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಳಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾಯೀ ಕೈದಿ ಕೆಲೊ.

ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆ ಪಕ್ಷೆಚೆ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಚಡ್ ಭಿಯೆಲಿ. ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಯ್ಸ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಅನ್ವಾರ್ ಜಹಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಕ್ಯಾ ಮತ್ಲಬ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಮತ್ಲಬ್… ಕಿತೆಂ?” ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ – ತುಮಿ ಫಟ್ಕಿರೆ!”

“ಫಟ್ಕಿರೆ ತುಜೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ, ಸೈತಾನಾಚ್ಯಾ ಪೋರಾ!”

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಅರ್ನಿಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಬಸ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಣೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾಕ್ ಚೊಬ್ಕೊ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ತೆಂ ಪಿಂಜ್ಲೆಂ. ಕಮರ್-ಬಂಧಾ ವಯ್ರ್, ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಆನಿ ಹರ್ಧೆಂ ರಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಕೊತ್ವಾಲಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ.

“ಜೆಮೆದಾರ್ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್! ತುಂಯೀ ನಸ್ರಾನಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News