Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ: ಧಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 18, 2019 at 9:51 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಮರಿಯಾನ್ ಲೋವ್ ಬೊಲ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾರ್ ಚರ್ಲಿ. ತಾಂಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿನ್ ಎಕಾ ಸಾಲಾನ್ ಗುಲೊಬಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಮೊನೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾನ್ ಲೋವ್ ಹಾತ್ ಗುಲೊಬಾಂಚೆರ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಏಕ್, ದೋನ್, ತೀನ್ ಗುಲೊಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆ. ರುಬಿನ್ ಸಮಾ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಘೊಂಕುನ್ ರಭಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪೆಟ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ. ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ತಿ ಕ್ರೂರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆತಚ್ ಗುಲೊಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಲಾ ಗಳ್ಳೆ. ಭಿಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೊಲ್ ಘಟ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಧಾಂವೊನ್ ಯೇ” ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ. ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪೆಟೊ ಆಂಗಾರ್ ಉಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಮರಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಭಿಯಾನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಮೇಟ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘುವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೆಟೊ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಚೆಪರಿಂ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಶಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.

ಪೆಟೊ ವಾಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪ್ರೀಮಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಬೊಲಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್’ ಪ್ರೀಮಾನ್ ಆಲೋಚನ್ ದಿಲಿ. ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಪೆಟೊ ಚಾಬತ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಮೋಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಮರಿಯಾ, ತಿಶಿನ್ ಪಳೆ” ಸಾಯರಾನ್ ಉಲೊ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪೆಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧವಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರುಬಿ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಆಪುಣ್ ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೋಲ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ರುಬಿ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಪೆಟೊ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ರುಬಿ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ತಾಮ್ಶ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ. ಬಿಸುಳೆ ಕೇಸ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ. ತೊಂಡಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್‍ಪಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್ ಪಳೆತಾಯ್ಗೀ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಗುಲೊಬ್ ವಿಂಚಿತ್.

ಮರಿಯಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪೆಟ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

“ಹಾಲನಾಕಾ, ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟೊ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾ” ತಾಳೊ ಗಂಭೀರ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಮರಿಯಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೆಟೊ ಕ್ರೂರ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಪುಸುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಲ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಮಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ತಾನಾ ತೊ ಪಳೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್..?

“ಪೋಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಸೊರ್‍ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖರಿತ್ ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ.”

ಹಟ್ಟಿ ಮರಿಯಾಕ್ ರುಬಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಲಜೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಖಾರ್ಸುಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ‘ಸೊರ್‍ರಿ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಸುಟನಾ.

“ಸೊರ್‍ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಹಾಲ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರಿನಾಕಾ” ತೆಂ ಹಟ್ಟಾನ್ ಮೊನೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿನ್ ಪರ್ತುನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಸಲ್ವಲೆಂ. ತಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. “ಸೊರ್‍ರಿ” ಲಜೆನ್, ದುಖಾನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಅರ್ಧೆಂಕುರೆ ಉಕಲ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ರುಬಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಜೆಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ನ್ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ರುಬಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ದೊರ್‍ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಆಪುಣ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ರುಬಿನ್ ಲಜೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

“ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊ! ರಾವ್, ಆಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಪ್ರೀಮಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತಾಕಾ. ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ತುಫಾನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮರಿಯಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಾಜಾಂತ್ ದವರ್ಲೆ ತಾಣೆಂ.

Like_Budkulo_FBPage

ರಾಗಾನ್ ಫುಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. “ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟಾ ತುಮಿ” ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಜ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

‘ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ರಾತಿಂ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಜಳ್ಚೊ ದಿವೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

‘ಕಸಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್! ಕಸಲಿ ಲಜ್!’ ಆಪುಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಬಿಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾಳೊಯ್ ನ್ಹಯ್, ಗೊರೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ತಾಚೊ. ವಿಶಾಲ್ ಕಪಾಲ್, ಹಾಸ್ರೆ ದೊಳೆ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂಗಾಯ್?

ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್?” ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಸಾಂಗ್ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ರಾಗ್ ಕರಿನಾಕಾ. ರೇಡಿಯೊಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಯ್‍ಮೂ?”

ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಮ್ಶೆಲೆಂ.

“ನಾಂಚ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ.”

“ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ ತುಂ ಕೊಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತೆಂ.”

“ರುಬಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ಗೀ?” ತಾಂಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೀಮಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ರುಬಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?” ತಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಪಾಪ್, ನೆಣಾರಿ ಚೆಡುಂ! ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ.”

Irene-Pinto-Budkulo“ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುಂಕೀ ತುಮಿ, ಆತಾಂ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕೀ ತುಮಿಂಚ್. ಪ್ರೀಮಾ, ತುಂ ಕಶೆಂಯೀ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್‍ಮೂ? ತುಕಾಚ್ ಆಸೊಂ ತೊ” ತಾಂಚೆ ತಮಾಶೆ ತಿಂ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತುಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾಲೊಗೀ ಕಿತೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ ತೆಂ ವೆತಾನಾ. ಪ್ರೀಮಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಉತ್ರೊನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾನ್. ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಬರಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ತಿಂ.

ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ರಜಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಕಶಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಯರಾ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮರಿಯಾ ಚಿಂತಾಲೆಂ.

ರಜಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮರಿಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ: “ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇ ಸಾಯರಾ.”

“ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೇನ್. ಪುಣ್… ಆನ್ಯೇಕಾ ರಜೆಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ಖಂಡಿತ್?”

“ಖಂಡಿತ್.”

ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ರಜೆಂತ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಮರಿಯಾ ಮೊಟೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಮಾಂಯ್” ಎಕಾ ವೆಳಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಭಾಗ್ಲಾ ನ್ಹಯ್, ಮಾಂ? ತಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತಾಯ್ ಪಳೆ, ಕೋಣ್ ತೆಂ?”

ಮರಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ, ಭಾವಾಕ್ ರಾಗ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಪೋಯ್ರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್? ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲಿ?”

“ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪುಣೀ ಕೊಂಕುಂಕ್ ಆಸಾ ತುಕಾ. ಬರೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊಂ.”

“ಬಸ್, ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?” ಮರಿಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಚಲಿಯೊ ರಾಗಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಗ್ವತಾತ್.”

ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರುಬಿ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ತುಜೆಂ ನವೆಂ ಶೋಧನ್ ದಿಸ್ತಾ! ತೆಂ ಪುರಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಚಲನಾ. ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ತುಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸಾ?”

“ಕೆದಾಳಾ?” ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ.

“ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ರಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.”

“ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ತಯಾರಿ? ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಾಮ್ ನಾ” ಉಟ್ಲೊ ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೊ.

“ರಾವ್, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚಿ ಫೊಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ, ಹಾಡ್ತಾಂ.”

ಮರಿಯಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಫೊಟೊ ಪಳೆಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ?”

“ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಭಯ್ಣ್ ತಮಾಶೆ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಯೀ ಕೋಣ್ ತುಜೆಪರಿಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಅರೆಪಚ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ.”

“ಬಚಾವ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್” ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಫೊಟೊ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ ಮರಿಯಾನ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೂಡಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮರಿಯಾ. ತುಜಿ ಖರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀ. ತಮಾಶೆ ಕರಿನಾಕಾ.”

“ದೊನೀ ಕರ್ತಾಂ” ಜಾಪ್ ಮರಿಯಾಚಿ. “ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್.”

“ಮರಿಯಾ, ಮಮ್ಮಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.”

“ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್?” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ.

“ರಾವ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ನವ್ರೊ ಕುವೈಟ್ಚೊ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾಯೀ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯೀ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.”

“ಬರಿ ಖಬರ್! ಕಸೊ ಆಸಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್?”

“ಮ್ಹಜೆಪರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆಯಿಂ. ಮಮ್ಮಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಮಮ್ಮಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾರ್…”

“ತುಕಾ ತೊ ಬರೊ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್, ಜೂಡಿ.”

“ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚಿಂನಾಂತ್‍ಗೀ?”

“ತುಕಾ ರೊವಾಣೆಚಿ ಕೊಂಬಿ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಆನಿ ತುಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತಾಕಾಯೀ ಸಮಾ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.”

“ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ, ಆನಿ ತಮಾಶೆ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?” ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಜೂಡಿ?”

“ಮೈಕಲ್.”

“ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವ್.”

ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮರಿಯಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಮಾಂ, ಮರಿಯಾಕ್ ಜೂಡಿಚಿಚ್ ಪ್ರಾಯ್‍ಮೂ?” ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್.

“ವ್ಹಯ್” ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾ?” ಮರಿಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಮರಿಯಾಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಯಾಂಗೀ?” ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕಿತ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಕಿತ್ಯಾ, ತುಂಚ್ ಜಾ. ತುಕಾ ಕಶೆಂಯ್ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಜಾಲಿಂ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಭಯ್ಣ್.

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ತುಂಚ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಯ್” ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಬರೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

ಆವಯ್ಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ?”

“ವೊರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂ ಪಳೆ. ತುಂ ಆನಿಕೀ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ವೊಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೊಪಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಜೂಡಿಚೆಂ ಖರಾರ್ ತಿರ್ಸಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಾಳೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೋಕ್ಲ್‍ಯೀ ದವರ್ತಾಲೊ.

“ನವ್ರೊ ಸೊಭಿತ್ ನಾ” ಆಪ್ಲಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ’ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭಯ್ಣಿ ಕಡೆನ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಚಲಿಯೊ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಕಷ್ಟ್?”

“ತುಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕುರೂಪಿ ನವ್ರೊ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ನ್ಹಯ್?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಚಡಿತ್ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮರಿಯಾಕ್. ಲೋವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ಳೆಂ ತೆಂ.

ಜೂಡಿಕ್ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಕಾಫ್ಯೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಜೂಡಿಚೆ ಗೂಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ಮಾನ್ವತಾಲಿ. ತಾಚಿ ಸರ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮಾಂ, ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ” ಜೂಡಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂಗೀ ಹಾಂವ್? ದೋನ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಖಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಜಾತಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಭೊಂವೊನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ.

“ಮರಿಯಾ, ಆಮಿ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ. ಮಮ್ಮಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಘರಾ ಯೇ ಮ್ಹಳಾಂ” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಆಮ್ಸೊರ್?”

ಜೂಡಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ಮೈಕಲಾನ್ ಪುಣೀ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ?

ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಜೂಡಿನ್.

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್. ಆತಾಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾ? ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ಗೀ ನಾ ತುಂ?” ಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೂಡಿ ನವ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

“ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡಿನಾಕಾಯೆ? ಆಯಿಲ್ಲೊ ವೆತಾ ವರೇಗ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ” ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ ಜೂಡಿ. “ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಉಟೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ.”

“ತರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಖುಶೆನ್‍ಂಚ್ ಒಪ್ಲಾಂಯ್?”

“ತುಕಾ ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ದೊನ್‍ಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ” ಜೂಡಿನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ತೆದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮಸ್ತ್ ಬದಲ್ಲಾಂಯ್, ಜೂಡಿ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಹಾಸ್ಲೆಂ ಜೂಡಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚಿ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಿ.

“ಮರಿಯಾ, ಮುಖಾರ್ ಕೋಣ್ ಯೆತಾತ್ ಪಳೆ! ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮೈಕಲಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.”

ಮರಿಯಾನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮೈಕಲಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಕಾಳ್ಯಾ ಪೆಂಟಾರ್ ಧವೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತಾಕಾ. ಧವೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ತೆ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜೂಡಿಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಜೂಡಿನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಕಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಮೈಕಲಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂಯೇ, ಮರಿಯಾ?”

“ವ್ಹಯ್!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್. “ರುಬಿ! ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಲೊ?”

“ಜೂಡಿ!” ಮೈಕಲ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ರುಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

‘ಹೆಂಚ್ ಮೈಕಲಾಚಿ ಹೊಕಲ್‍ಗಾಯ್?’ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ರುಬಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ.

“ಮೈಕಲ್ ತುಜಿ ಹೊಕಲ್ ಕೋಣ್ ತಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಪಳೆವ್ನ್.

“ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್” ಹಾಸತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್?”

“ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ತುಕಾ” ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ ರುಬಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮೈಕಲಾನ್.

ರುಬಿನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೂಡಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜೂಡಿ ಹಾಸೊನ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮರಿಯಾ ರುಬಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಖೊಲೆ ಮೆಜ್ತಾಲೆಂ.

“ತೆಂ” ಜೂಡಿಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ರೂಬಿನ್.

“ಕರೆಕ್ಟ್! ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ?” ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ ಮೈಕಲಾನ್.

“ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ” ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ. ಮರಿಯಾ ಮೈಕಲಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಕಾ.

“ಶರ್ತ್ ತುವೆಂ ಪಾಳ್ಯೆತ್” ಹಾಸ್ಲೊ ಮೈಕಲ್.

“ಅಳೆ, ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊ ಪೂತ್, ರುಬಿ ಪಿಂಟೊ” ತಾಣೆಂ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜೂಡಿಕ್. “ಪೋಯ್ರ್ ಹುಶಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಕ್ಕರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.”

“ಆನಿ ಹೆಂ ಜೂಡಿಚೆಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾಕ್ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮೈಕಲಾನ್. ‘ಮರಿಯಾ’ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಚನಾಶೆಂ.

ಚವ್ಗಾಂನಿಯೀ ಮುಖಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜೂಡಿ ಆನಿ ಮೈಕಲಾ ಕುಶಿನ್ ರುಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಜೂಡಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧ್ಗಾತ್ ಅಂತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಆದಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಕಸಲಿ ಸಲ್ವಣಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಲಜೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ.

ರುಬಿಕ್ ಮರಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳನಾಂಗೀ ಕಿತೆಂ?” ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೈಕಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜೂಡಿ ಲಾಗಿಂ.

ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ತೂಂಯ್ ಕಿತೆಂರೆ ಆಜ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಾಯ್?” ರುಬಿ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಮೈಕಲ್.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?” ಮರಿಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ರುಬೀ, ತುಮಿ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ? ತುಂ ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಅರೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆನಾ. ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ತುವೆಂಚ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೈಕಲಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಆನಿಕೀ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮೈಕಲಾನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆಲೆಂ. “ಕಿತೆಂರೆ ಹೆಂ?”

ರುಬಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆತುರಾಯ್ ಝಳ್ಕತಾಲಿ. ಮೈಕಲ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್? ತೊ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ತುಮ್ಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಜೂಡಿ. ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ತುಂ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಖಂಯ್ ತರೀ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಯಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ, ತುಮಿ ವಚಾ” ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೂಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಮೈಕಲಾನ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ” ನೀಬ್ ದಿಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆಮಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೂಡಿಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಪಳೆ. ಆನಿ ಹೊ, ಹಾಣೆಂ ತುಕಾ ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ” ರುಬಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಥಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೈಕಲ್.

“ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್” ತಿರಸ್ಕಾರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲ್ಲೊ ರುಬಿ. ‘ತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೋಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಆಮಿ ಮಾಗಿರ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ತುಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂವ್” ಮೈಕಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ಮರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ? ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ನೀಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ.

“ತೆಂ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಾಂ? ಆತಾಂ ಆಮಿ ಯಾ ಪಳೆಯಾಂ” ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಲಾಗಿಂಚ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಯಾಂ” ರುಬಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಜೂಡಿಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಂಚೆಂ ತೋಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ದಿಸ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ಬರೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಚವ್ಗಾಂಯ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ರುಬಿ ಮರಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾ ತೊ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ ಮೈಕಲಾ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ರುಬಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಿತ್? ತಾಂಕಾಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಸ್ ಜಾಲೆ.

“ಮರಿಯಾ, ಆಮಿ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪೂರಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರುಬಿ ಆನಿ ಪೆಂಟಾಚಿ ಧುಳ್ ಥಾಪ್ಡಿತ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ” ಜೂಡಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವರಾನ್. ರುಬಿಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆ.

“ತರ್, ತುಂ ಅನಿ ಜೂಡಿ ಹಾಂಗಾ ಬಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರುಬಿ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೆತಾಂವ್” ರುಬಿಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ಮೈಕಲ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಂ. ತುಮಿ ಬಸಾ” ಮರಿಯಾ ಉಟೊನ್ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮೈಕಲ್ ಹಾಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಕಡೆಚ್ ಬಸ್ಲೊ. ರುಬಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ರಾಗ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಬಸೊಂ?” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರುಬಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾಂ ಬಸ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್, ಅಸ್ತಮ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವರ್ಣಾಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಳಬ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

“ತೆಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಯ್?” ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್, ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ರುಬಿ. “ಮಳಬ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ, ನ್ಹಯ್?” ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಯೇನಾಕಾ” ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಬದ್ಲುನ್. ಆನಿ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ.

ರುಬಿ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲೊ. ‘ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ರಾಗ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಮರಿಯಾ” ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೋವ್ ಮಧುರಾಯೆನ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮೊವ್ಸಾಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೆಂ.

“ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

ಮರಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಸಲಿ ಸಲ್ವಣ್, ಲಜ್ ಅನಿ ಅಕ್ಮಾನ್! ‘ನಾ, ಆಜ್ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಜೊ’ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಮರಿಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಜಾಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಆನಿ ಹಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಕ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಮೌನತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲಿ.

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಪ್ರಯತನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊ! ಜಾಪ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾ’ ಮರಿಯಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ರುಬಿಕ್.

ತಿ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರುಬಿನ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಲಿ. ಮರಿಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಬಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಸಮಾ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ತೊ.

ರುಬಿ ಸೈಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮರಿಯಾನ್‍ಯೀ ರಾಗಾನ್ ಪಳೆಲೊ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚೆಂ ಜೊರಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೀಶ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಧರ್ಣಿಚಿ ಮಾತಿ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ರುಬಿಚೊ ಹಾಸೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ರುಬಿಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಮರಿಯಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ದೊಳೆ ಉಕಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ತುಕಾ ಖುಶಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ನಾಂ” ಉಟ್ಲೊ ರುಬಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಆಜ್ ದೊಡ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಪುಣ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಯೆಕೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ?’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್. ‘ನಾ, ಆನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸಳ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ’.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ. ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ರುಬಿ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ.

“ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಿಸರ್, ಮರಿಯಾ” ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊರ್‍ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಪುಣ್, ತುವೆಂ ಇತ್ಲೊ ರಾಗ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಜೊ.”

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಲೊಯ್? ತುಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ, ರಾಗ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಜೊ” ಜೊರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಜಾಪ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ರುಬಿನ್. ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ತೊ. ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಇತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಚೆಪರಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕರ್ಸುಂಕ್‍ಯೀ ನಾ, ಉಪಾದ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ನಾಂತ್’ ಚಿಂತುನ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಮರಿಯಾ ವಚೊನ್ ಮೈಕಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ರುಬಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೈಕಲಾನ್. “ತುಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪೂರಾ ಸಂಗತ್ ಮೈಕಲಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

“ಚಿಕ್ಕೆ ಸರ್‍ರಾಂ ಯೇ, ಸಾಯ್ಬಾ” ಸವ್ಕಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮೈಕಲಾನ್.

“ಕಿತೆಂರೇ, ರಾಜಿ ಜಾಲಿ?”

“ನಾ, ಸಾಯ್ಭಿಣಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿಕೀ ದಯಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

ಜೂಡಿನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಕೀ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್?” ಮೈಕಲಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

“ಜೂಡಿ, ವ್ಹಡೊಲ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾಂವ್.”

ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮೈಕಲಾನ್.

“ತರ್ ತುಮಿ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ.”

“ವ್ಹಯ್. ನಾ ತರ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಿಂನಾಂತ್.”

“ವ್ಹಡ್ಲೆ ಅನ್ನಾಡಿ” ಜೂಡಿ ದುರ್ಸಲೆಂ ಹಾಸೊನ್.

“ತುಮಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಅನ್ನಾಡಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಪಳೆ” ರುಬಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಘರಾ ಕೊಣೆಂ ಪಾಂವ್ಚೆಂ?” ಜೂಡಿನ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಜೂಡಿಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ದೋನ್ ವಾಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಮರಿಯಾಗೆಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರಾಗ್ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಜೂಡಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರುಬಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.

‘ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಣೆಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ವಚನಾಕಾ. ರುಬಿ ತುಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಲೊ. ಆಮಿ ಸರಾಗ್ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಯಾ” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸನಾ.”

“ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ” ರುಬಿಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೈಕಲ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News